KSKE 6 CoE 8/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6CoE/8/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7605202248 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viktória Midová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7605202248.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávnenej: POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pribinova 25, IČO: 35 807 598, zast. JUDr. Martinom Máčajom, advokátom so sídlom v Bratislave, Pribinova 25, proti povinnej: R. T., nar. XX.X.XXXX, bytom v R., T.Á. XXX, o vymoženie 836,49 € s príslušenstvom, o odvolaní oprávnenej proti uzneseniu Okresného súdu Spišská Nová Ves zo dňa 29.11.2011 č.k. 12Er 48/2005-34

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie, okrem výroku o zamietnutí návrhu oprávnenej na zmenu exekútora.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Spišská Nová Ves (ďalej len exekučný súd ) napadnutým uznesením návrh na zmenu exekútora zamietol, exekúciu vyhlásil za neprípustnú a exekúciu zastavil. Oprávnenú zaviazal zaplatiť súdnemu exekútorovi trovy exekúcie v sume 31,71 €, a to do troch dní od právoplatnosti uznesenia.

Rozhodnutie odôvodnil tým, že na základe návrhu oprávnenej a žiadosti súdneho exekútora exekučný súd vydal poverenie na vykonanie exekúcie pre súdneho exekútora na vymoženie peňažnej pohľadávky od povinnej 836,49 Eur s príslušenstvom na základe notárskej zápisnice Notárskeho úradu JUDr. Jarmily Kováčovej so sídlom v Bratislave, Gajova 13, č. N 4029/2004, NZ 77913/2004 zo dňa 23.10.2004. Oprávnená podala dňa 22.11.2010 návrh na zmenu súdneho exekútora. Exekúciou navrhla poveriť exekútora JUDr. Rudolfa Krutého, so sídlom v Bratislave, Záhradnícka 60. Exekučný súd z exekučného titulu, ktorým je predmetná notárska zápisnica, zistil, že na jej spísanie bol povinnou v zmluve o úvere zo dňa 26.11.2003 č. 7280050 splnomocnený Mgr. Tomáš Kušnír, advokát, ktorý bol zároveň takto splnomocnený aj na uznanie záväzku z uvedeného úveru tak, aby notárska zápisnica bola vykonateľným exekučným titulom na súdny výkon rozhodnutia, prípadne exekúciu. Po citácii § 2 písm. a) , § 3 ods. 1, 2, § 4 ods. 2 písm. g/ zákona č. 258/2001 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o spotrebiteľských úveroch ) exekučný súd predmetnú zmluvu o úvere posúdil ako spotrebiteľskú, (na základe ktorej bol poskytnutý spotrebiteľský úver) , nakoľko sa v danom prípade jedná o dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov a podľa výpisu z obchodného registra o zápise oprávnenej vyplýva, že tak konala v rámci predmetu svojej činnosti. Na strane druhej, povinnou je fyzická osoba, ktorej úver nebol poskytnutý na výkon zamestnania alebo podnikania a obsah zmluvy o úvere nemohla reálnym spôsobom ovplyvniť a uzavrela zmluvu na vopred predtlačenom tlačive, predloženom oprávnenou. Exekučný súd uzavrel, že na predmetnú zmluvu sa vzťahujú ust. zákona o spotrebiteľských úveroch z dôvodu, že úver bol poskytnutý vo výške nad 200 €. S poukazom na § 4 ods. 2 písm. g/ zákona o spotrebiteľských úveroch vyslovil, že úver poskytnutý oprávnenou je bezúročný a bez poplatkov pre absenciu údaja o ročnej percentuálnej miere nákladov v úverovej zmluve. Z uvedeného dôvodu mala povinná povinnosť uhradiť len skutočne poskytnutý úver vo výške

20.000,- Sk. S poukazom na ust. § 41 ods. 2 písm. c/ Exekučného poriadku konštatoval, že možno vykonať exekúciu aj na podklade notárskych zápisníc, ktoré obsahujú právny záväzok a v ktorých je vyznačená oprávnená osoba a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila. Keďže predmetná notárska zápisnica bola spísaná len s povinným, zastúpeným splnomocneným zástupcom, a teda v nej absentuje právny záväzok- dohoda oboch strán záväzkového právneho vzťahu, dospel k záveru, že notárska zápisnica nie je spôsobilým exekučným titulom, čo je neodstrániteľným nedostatkom (podmienky) konania a v exekučnom konaní preto nie je možné ďalej pokračovať. Súčasne nie je možné vyhovieť ani návrhu oprávnenej na zmenu súdneho exekútora, keďže samotný exekučný titul trpí vadami, ktoré bránia v pokračovaní exekúcie. Preto súd vyhlásil exekúciu za neprípustnú a exekúciu zastavil.

O trovách exekúcie rozhodol podľa § 203 ods. 1, § 200 ods. 2 Exekučného poriadku, v spojení s vyhláškou 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov (ďalej len citovanej vyhlášky ) , pretože k zastaveniu exekúcie došlo zavinením oprávnenej, a tak jej súd uložil nahradenie nevyhnutných trov exekúcie. Oprávnenú zaviazal nahradiť súdnemu exekútorovi trovy exekúcie v sume 31,71 €, ktoré pozostávajú z odmeny v zmysle § 15 cit. vyhl. vo výške 9,96 Eur za 3 úkony po 3,32 Eur (získanie poverenia, doručenie o začatí exekúcie, zisťovanie zamestnávateľa povinnej - Soc. poisťovňa) plus 19% DPH 1,89 Eur. V zmysle § 22 cit. vyhl. priznal exekútorovi náhradu hotových výdavkov vo výške 17,88 Eur ( poštovné 1,36 Eur, cestovné dňa 28.4.2005 Košice- Jaklovce a späť vo výške 16,52 Eur.) V súvislosti s cestovným priznal exekútorovi v zmysle § 23 cit. vyhl. náhradu za stratu času vo výške 1,98 Eur ( 3 polhodiny po 0,66 Eur) .

Proti tomuto uzneseniu, okrem výroku o zamietnutí návrhu oprávnenej na zmenu exekútora, podala oprávnená v zákonnej lehote odvolanie. V odvolaní navrhla zrušiť uznesenie súdu prvého stupňa a vec vrátiť exekučnému súdu na ďalšie konanie. Namietala, že zmluva o úvere uzatvorená medzi oprávnenou a povinnou je absolútnym obchodom a nie je možné ju podriadiť pod režim spotrebiteľských zmlúv. Vo vzťahu k záverom prvostupňového súdu o neprimerane vysokých úrokoch z omeškania namietala, že úrok má sankčný charakter a účtuje sa len v prípade, ak dlžník poruší zmluvné podmienky. Výšku dohodnutých úrokov nepovažuje za neprimeranú vzhľadom na skutočnosť, že oprávnená poskytuje úvery z vlastných zdrojov a nevyžaduje zabezpečenie pri poskytnutí úveru. Nestotožňuje sa ani so záverom prvostupňového súdu, že notárska zápisnica nie je spôsobilým exekučným titulom z dôvodu, že chýba účasť oprávnenej aj povinnej pri jej spísaní, pretože žiadny právny predpis nepredpisuje ich povinnú účasť pri spisovaní exekučnej notárskej zápisnice. Z uvedených dôvodov oprávnená bola toho názoru, že exekúcia sa vykonáva v súlade s platnými právnymi predpismi. Z tohto dôvodu sa nestotožnila ani s priznanými trovami exekúcie súdnemu exekútorovi.

Súdny exekútor vo vyjadrení k odvolaniu podľa jeho obsahu navrhol potvrdiť napadnuté uznesenie.

Povinná sa k odvolaniu oprávnenej nevyjadrila.

Krajský súd v Košiciach ako súd odvolací prejednal odvolanie oprávnenej v rozsahu vyplývajúcom z ust. § 212 ods. 1, 3 O.s.p. (v odvolaní napáda výroky uznesenia, ktorými bola exekúcia vyhlásená za neprípustnú, exekúcia zastavená a ktorým súd rozhodol o náhrade trov exekúcie, keďže v odvolaní neuvádza žiadne dôvody, týkajúce sa výroku, ktorým bol návrh na zmenu exekútora zamietnutý ) , bez nariadenia odvolacieho pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a zistil, že odvolanie oprávnenej nie je dôvodné.

Uznesenie je v napadnutých výrokoch vecne správne, preto odvolací súd potvrdil uznesenie podľa ust. § 219 ods. 1 O.s.p., okrem výroku o zamietnutí návrhu oprávnenej na zmenu exekútora, ktorý nebol odvolaním napadnutý.

Na podrobné odôvodnenie napadnutého uznesenia odvolací súd poukazuje podľa § 219 ods. 2 O.s.p. a na zdôraznenie správnosti (dôvodov) napadnutého rozhodnutia v uvedených výrokoch, považuje za potrebné uviesť toto:

Podľa § 41 ods. 2 písm. c) Exekučného poriadku možno vykonať exekúciu aj na podklade notárskych zápisníc, ktoré obsahujú právny záväzok a v ktorých je označená oprávnená a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila.

Z citovaného ustanovenia teda vyplýva, že jednou zo základných podmienok vykonateľnosti notárskej zápisnice je aj vyhlásenie povinnej osoby o súhlase s vykonateľnosťou notárskej zápisnice.

Z obsahu notárskej zápisnice zo dňa 23.10.2004, spísanej notárkou JUDr. Jarmilou Kováčovou, so sídlom v Bratislave, Gajova 13 pod č. N 4029/2004, NZ 77913/2004 vyplýva, že osvedčenie o vyhlásení a uznaní právneho záväzku nebolo spísané s povinnou, ale tento úkon vykonal Mgr. Tomáš Kušnír, advokát Advokátskej kancelárie, so sídlom v Bratislave. Za takejto situácie bolo pre posúdenie platnosti a vykonateľnosti notárskej zápisnice ako exekučného titulu potrebné vyporiadať sa s platnosťou tohto úkonu, vykonaného inou osobou v mene povinnej.

Podľa § 23 OZ zastúpenie vzniká na základe zákona alebo rozhodnutia orgánu (zákonné zastúpenie) alebo na základe dohody o plnomocenstve.

Pri právnom úkone sa možno dať zastúpiť fyzickou alebo právnickou osobou. Splnomocniteľ udelí za týmto účelom plnomocenstvo splnomocnencovi, v ktorom sa musí uviesť rozsah splnomocnencovho oprávnenia (§ 31 ods. 1 OZ) .

Z citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že zmluvné zastúpenie vzniká na základe zmluvy (dohody o plnomocenstve podľa § 23 OZ medzi splnomocniteľom a splnomocnencom) . Ide tu o dvojstranný právny úkon, ktorým zastúpený dáva tretej osobe na vedomie, v akom rozsahu je osoba uvedená v splnomocenstve oprávnená ho zastupovať. Dohoda o plnomocenstve, z ktorej právny vzťah vzniká, musí obsahovať všetky náležitosti právneho úkonu z hľadiska jeho subjektov, ako aj obsahu. Takýto vzťah nevyhnutne predpokladá aj zhodu záujmov medzi jeho účastníkmi. Je teda vylúčené, aby zmluva o zastúpení mohla byť platne uzavretá medzi osobami, medzi ktorými je konflikt záujmov.

V posudzovanom prípade bola povinná nútená súčasne na predtlači zmluvy o úvere podpísať aj plnomocenstvo pre Mgr. Tomáša Kušníra, ktorého určila práve oprávnená, a v ktorom ho splnomocnila na spísanie predmetnej notárskej zápisnice - exekučného titulu. Za takejto situácie je tu preukázateľný rozpor záujmov medzi splnomocneným zástupcom povinnej Mgr. Tomášom Kušnírom a povinnou, čo je zjavne prekážkou vzniku platnej dohody o plnomocenstve.

S poukazom na § 22 ods. 2 OZ, zastupovať iného nemôže ten, kto sám nie je spôsobilý na právny úkon, o ktorý ide, ani ten, záujmy ktorého sú v rozpore so záujmami oprávneného. Napriek uvedeným skutočnostiam v notárskej zápisnici splnomocnený zástupca uznal právny záväzok povinnej vo výške 29.401,- Sk, vrátane úroku z omeškania vo výške 0,25 % denne od 2.8.2004 do zaplatenia.

Uvedené závery o neplatnosti splnomocnenia majú za následok záver o nespôsobilosti notárskej zápisnice ako exekučného titulu a táto skutočnosť je dostatočným dôvodom k zastaveniu exekúcie.

Z uvedeného je zrejmé, že Mgr. Tomáš Kušnír nemohol pred notárom platne a v mene povinnej vyhlásiť uznanie záväzku z úverovej zmluvy a súhlas s vykonateľnosťou notárskej zápisnice, a to pre rozpor záujmu zástupcu a zastúpeného.

Odvolací súd z týchto dôvodov uznesenie súdu prvého stupňa vo výrokoch o vyhlásení exekúcie za neprípustnú ako aj o zastavení exekúcie potvrdil podľa § 219 ods. 1 O.s.p.

Odvolaním oprávnená napadla tiež výrok o trovách exekúcie priznaných súdnemu exekútorovi. Odvolací súd má za to, že aj v tejto časti je odvolanie oprávnenej nedôvodné, lebo exekučný súd správne zaviazal na náhradu trov exekúcie oprávnenú, ktorá zastavenie exekúcie zavinila (§ 203 Exekučného poriadku) tým, že predložila exekučný titul, na základe ktorého nemožno viesť exekúciu. Trovy exekúcie boli priznané v súlade s vyhláškou č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov platnou v čase začatia exekučného konania.

Výrok o náhrade trov odvolacieho konania sa zakladá na ust. § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s § 142 ods. 1 O.s.p. Oprávnená nemala úspech v odvolacom konaní, a tak jej náhrada trov nepatrí. Ostatným účastníkom v tomto odvolacom konaní trovy preukázateľne nevznikli, a preto odvolací súd nepriznal účastníkom náhradu trov odvolacieho konania.

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Košiciach jednohlasne (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.