KSKE 6 S 1/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6S/1/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200004 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Baranová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200004.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Baranovej, členov senátu JUDr. Milana Končeka a JUDr. Valérie Mihalčínovej, v právnej veci žalobcu P. T. Q., C., O. X, zastúpeného JUDr. Vladislavom Vašivom, advokátom, so sídlom Košice, Vrátna 28, proti žalovanému Finančnému riaditeľstvu SR Bratislava, v konaní o žalobe na preskúmanie rozhodnutia Daňového riaditeľstva SR z 12.10.2011 č. I/223/19212-107495/2011/999541-r, takto

r o z h o d o l :

Žalobu z a m i e t a .

Žalobcovi právo na náhradu trov konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Daňové riaditeľstvo SR žalobou napadnutým rozhodnutím potvrdil rozhodnutie Daňového úradu C. T.. z 22.07.2011 č. 695/230/63727/11/Ben, ktorým bola žalobcovi uložená pokuta podľa § 3 ods.8 v nadväznosti na § 110i zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov v sume 6.600,-- eur za nepoužitie elektronickej registračnej pokladnice.

V zákonnej lehote podal žalobca žalobu na preskúmanie tohto rozhodnutia, ako aj rozhodnutia správneho orgánu prvého stupňa a žiadal, aby obe tieto rozhodnutia súd zrušil a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie. V žalobe tvrdil, že obe rozhodnutia boli vydané v rozpore s platnými právnymi predpismi a zistenie skutkového stavu je na posúdenie veci nedostačujúce. Tým, že správne orgány nedostatočne preskúmali skutkový stav, pričom sa uspokojili len čiastkovo zisteným skutkovým stavom, z ktorého nie je možné vyvodiť záver a vykonať rozhodnutie v takom znení, ako to urobil správny orgán, porušil správny orgán základnú zásadu daňového konania uvedené v § 2 zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej iba zákon ) . Žalobca predovšetkým vytýkal správnemu orgánu, že v zápisnici o miestnom zisťovaní nebol zachytený podrobný priebeh nákupu a situácia, ktorá predchádzala kontrolnému nákupu a po kontrolnom nákupe. Nie je vôbec uvedená skutočnosť, či pracovníčka žalobcu mala dostatok časového priestoru, aby vydala blok z elektronickej registračnej pokladnice, pretože kontrolórky správcu dane mohli umelo vyvodiť situáciu, ktorou mohli psychicky otrasenú pracovníčku žalobcu dostať do časovej a psychickej tiesne, a teda mohli výraznou mierou prispieť k vzniknutému stavu. Tento záver žalobca vyvodzuje zo skutočnosti, že obdobné miestne zisťovania vykonáva správca dane u žalobcu ako na bežiacom páse, čo hraničí so šikanovaním zo strany štátneho orgánu. Konštatoval, že je všeobecne známe, že v cukrárni bloky z elektronickej registračnej pokladnice dávajú pracovníčky na pult a každý zákazník má možnosť si tento blok zobrať so sebou, aj keď drvivá väčšina ľudí tieto bloky neberie. Vznikajú aj situácie, kedy súčasným zblokovaním tržby do elektronickej registračnej pokladnice zákazník platí a odchádza skôr ako je blok vytlačený. Žalobca tiež vytýkal, že v zápisnici nie je uvedené, či vzniknutý protiprávny stav, ktorý nastal, bol pracovníčkou

žalobcu neskôr odstránený, alebo nie, pretože tieto skutočnosti majú podstatný vplyv pri uložení výšky pokuty. Uloženie pokuty vo výške 6.600,-- eur má negatívny finančný a majetkový dopad na žalobcu. Žalovaný mal v zmysle § 35 ods.6 prihliadať na závažnosť, trvanie a následky protiprávneho stavu, a z rozhodnutí nie je jednoznačné, nakoľko závažné bolo porušenie zákona, ako dlho trvala a aké následky vznikli.

Žalovaný v písomnom vyjadrení k žalobe navrhol, aby ju súd zamietol. Uviedol, že správca dane Daňový úrad C. T.. vykonal u žalobcu dňa 01.07.2011 miestne zisťovanie za účelom preverenia dodržiavania zákona č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov v nadväznosti na vyhlášku Ministerstva financií SR č. 55/1994 Z.z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou. O miestnom zisťovaní bola spísaná zápisnica č. 698/320/56727/11/Šem. Miestne zisťovanie vykonali zamestnanci správcu dane v prevádzke U. I. - U., M. R. X, C.. Pri kontrolnom nákupe obsluhujúca predavačka prijala platbu za zakúpený tovar, ale prijatú úhradu nezaevidovala do elektronickej registračnej pokladnice (ďalej len ERP ) a nevydala doklad z ERP. Nepoužitie ERP a nevydanie dokladu z ERP je posudzované ako správny delikt. Na základe tohto zistenia miestne príslušný správca dane žalobcu Daňový úrad C. T.. uložil žalobcovi pokutu podľa § 35 ods.8 v nadväznosti na § 110i zákona č. 511/1992 Z.z. v znení neskorších predpisov pokutu vo výške 6.600,-- eur. K žalobným námietkam žalovaný uviedol, že z miestneho zisťovania bola spísaná zápisnica, ktorá má všetky obsahované náležitosti tak, ako sú upravené v ustanovení § 11 zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Zápisnica bola spísaná za účasti predavačky, vedúcej prevádzky žalobcu, ako aj za účasti samotného žalobcu. V zápisnici je zaznamenaný priebeh miestneho zisťovania a skutkový stav je detailne popísaný. Kontrolný nákup je uvedený v bode 3 zápisnice, kde sú rozpísané zistené porušenia - nepoužitie ERP, a tým aj nevydanie dokladu z ERP. V bode 6 zápisnice je uvedené, že ak správca dane zistil a zapísal v bode 3 zápisnice porušenie základných ustanovení, uloží daňovému subjektu pokutu v zmysle zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Vyjadrenie predavačky je uvedené v bode 7 zápisnice, ktorá uviedla, že tovar nezaevidovala z dôvodu náhleho úmrtia matky jej kolegyne a obrovského stresu. Z vyjadrenia pracovníčky žalobcu je nepochybné, že sa k správnemu deliktu priznala. Zápisnicu podpísali všetky zúčastnené osoby a žalobca, ani jeho pracovníčka nemali námietky voči obsahu zápisnice, ani k zaznamenanému skutkovému stavu. Z toho dôvodu nie sú námietky žalobcu na nedostatočne zistený priebeh kontrolného nákupu, či nedostatočného vysvetlenia porušení pracovníčky žalobcu opodstatnené.

K námietke žalobcu, že v zápisnici nie je zachytená situácia, ktorá predchádzala kontrolnému nákupu a po kontrolnom nákupe, žalovaný poukázal na právnu úpravu obsiahnutú vo vyhláške č. 55/1994 Z.z., ktorá upravuje pravidlá používania ERP a zákon č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje sankčný postih za jej nedodržanie. Tieto právne úpravy neobsahujú také ustanovenia, ktoré by bolo možné označiť za poľahčujúce okolnosti, ktoré by mal správca dane skúmať. Preto to, čo predchádzalo alebo nasledovalo po kontrolnom nákupe, nie je právne relevantné pre uloženie pokuty. Podľa žalovaného rozhodujúcou skutočnosťou je to, že v čase vykonania kontrolného nákupu prijatá platba za tovar nebola zaevidovaná do ERP, a následne nebol vydaný doklad. Zamestnanci správcu dane vykonávajúci miestne zisťovanie, nemohli umelo navodzovať žiadnu situáciu, ktorá by vopred stresovala pracovníčku žalobcu, keďže kontrolný nákup vykonali ako bežní zákazníci a identifikovali sa až po vykonanom nákupe. Nepoužitie ERP a nevydanie dokladu z ERP sa kvalifikuje ako porušenie § 1 vyhlášky Ministerstva financií SR č. 55/1994 Z.z. čo je podľa § 35 zákona č. 511/1992 Zb. správnym deliktom, za ktorý sa vyvodzuje administratívno-právna zodpovednosť. Pokiaľ ide o výšku pokuty, v danom prípade správca dane uložil pokutu na hornej hranici stanoveného rozpätia, pričom prihliadol na závažnosť, trvanie a následky protiprávneho stavu a tiež prihliadol na skutočnosť, že u žalobcu išlo o opakované porušenie vyhlášky č. 55/1994 Z.z. Nepoužitie pokladnice vedie k možnosti nepriznať tržby a konanie pracovníčky žalobcu takúto možnosť vytvorilo. Nepoužívanie pokladnice sa považuje za závažné porušenie vyhlášky č. 55/1994 Z.z.

Pokiaľ žalobca poukazoval na opakované vykonávanie miestneho zisťovania u žalobcu, čo označil, že takéto konanie hraničí so šikanovaním zo strany štátneho orgánu, žalovaný konštatoval, že správca dane je oprávnený vykonať miestne zisťovania aj opakovane, a to aj z dôvodu, či došlo k náprave, resp. či zistené porušenia sa opakujú. V roku 2007 bolo vykonané miestne zisťovanie a bolo uložená pokuta

vo výške 10.000,-- Sk, v roku 2010 bolo vykonané miestne zisťovanie a bola uložená pokuta vo výške 330,-- eur.

Súd podľa § 247 a nasl. O.s.p. preskúmal žalobou napadnuté rozhodnutia v medziach žaloby, oboznámil sa s administratívnym spisom žalovaného a dospel k záveru, že žaloba nie je dôvodná.

V administratívnom spise žalovaného sa nachádza zápisnica o miestnom zisťovaní, z ktorého vyplýva, že Daňový úrad C. T.. dňa 01.07.2011 vykonal miestne zisťovanie u žalobcu na prevádzke v U. I. - U., C., M.Á. X. Miestne zisťovanie bolo zamerané na dodržiavanie ustanovení zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 55/1994 Z.z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenie § 18 ods.1 zákona č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona SNR č. 511/1992 Z.z. v znení neskorších predpisov. Zo zápisnice vyplýva, že bol uskutočnený kontrolný nákup - zmrzlina v hodnote 1,80 eur, predavačka vydala tovar do dvoch pohárov, prijala peniaze 20,-- eur, vydala zvyšné, tovar nenatipovala do pokladnice, nezaevidovala nákup a nevydala pokladničný doklad. Predavačka žalobcu do zápisnice uviedla, že tovar nezaevidovala z dôvodu náhleho úmrtia matky kolegyne a obrovského stresu.

Miestne príslušný správca dane Daňový úrad C. T.. rozhodnutím z 22.07.2011 č. 695/230/63727/11/Ben vydal rozhodnutie, ktorým podľa § 35 ods.8 zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov v znení účinnom k 28. februáru 2009 v nadväznosti na § 110i zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov uložil žalobcovi pokutu vo výške 6.600,-- eur. Rozhodnutie odôvodnil výsledkami miestneho zisťovania v prevádzke na M. F. Z. U. U. Z. C., pričom konštatoval, že nepoužitie elektronickej registračnej pokladnice je porušením ustanovenia § 97 zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenie § 18 ods.1 zákona č. 289/2008 Z.z. a tým, že nebol vydaný doklad z elektronickej registračnej pokladnice, bolo porušené ustanovenie § 1 ods.3 vyhlášky č. 55/1994 Z.z. Pri určení výšky pokuty správca dane uviedol, že vzal do úvahy skutočnosť, že u žalobcu v minulosti viackrát došlo k zisteniu porušenia vyhlášky Ministerstva financií SR č. 55/1994 Zb. v znení neskorších predpisov, a žalobcovi bola v minulosti 4-krát uložená pokuta za nepoužívanie elektronickej registračnej pokladnice a 2-krát uložená pokuta za nevydanie dokladu z elektronickej registračnej pokladnice. Priamo v prevádzke na M. F. Z. U. U. - I. bolo naposledy dňa 26.11.2010 zistené, že nebol vydaný doklad z ERP.

Žalobca podal proti rozhodnutiu odvolanie, v ktorom uviedol, že v čase keď obsluhovala kontrolórky Daňového úradu C. T.. a vykonávala inkasné a blokovacie úkony, dostala telefonát z nemocnice o náhlom úmrtí matky. Z uvedeného dôvodu sa pracovníčka dostala do psychického šoku, a nebola ďalej schopná vykonávať obsluhu elektronickej registračnej pokladnice a s ňou súvisiace manipulačné úkony. Konštatoval, že miestne príslušný správca dane podobné kontroly už zopakoval niekoľkokrát s tým istým výsledkom, pričom bloky z elektronickej registračnej pokladnice pracovníčky vždy všetkým kontrolórkam vyhotovili a dali ich na obslužný pult. Aj v minulosti pri vyrubení pokút nebol braný ohľad na to, že bloky z ERP boli vystavené boli nájdené na obslužnom pulte, kde na každom bločku presne stanovený deň a čas nákupu.

Daňové riaditeľstvo SR v odvolacom konaní rozhodnutím z 12.10.2011 č. I/223/19212-107495/2011/999541-r potvrdil rozhodnutie Daňového úradu C.T. T.., pričom v odôvodnení svojho rozhodnutia poukázal na to, že v zápisnici o miestnom zisťovaní zamestnankyňa žalovaného jednoznačne uviedla, že tovar nezaevidovala v ERP, čo znamená, že povinnosť uložená v ustanovení § 1 ods.1 vyhlášky Ministerstva financií SR č. 55/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov nebola zo strany žalobcu v čase vykonania kontrolného nákupu splnená. Konštatoval, že hoci je pochopiteľné ľudské zlyhanie predavačky pri plnení povinností, ktoré bolo spôsobené stresom z oznámenia náhlej smrti matky jej kolegyne (nie matky obsluhujúcej pracovníčky, ako to uviedol žalobca v odvolaní) , túto skutočnosť však nemôže akceptovať ako právny dôvod na zrušenie pokuty. Správca dane zápisnicou vyhotovenou v prevádzke žalobcu preukázal porušenie povinností zaevidovania tržieb v elektronickej registračnej pokladnici a vzhľadom na túto skutočnosť je postup správcu dane pri uložení pokuty podľa § 35 ods.8 zákona č. 511/1992 Zb. právne opodstatnený. Pretože žalobca opakovane porušil povinnosti vyplývajúce z uvedenej vyhlášky, správca dane uložil pokutu pri hornej hranici zákonom stanoveného rozpätia, tak

ako mu to zákon umožňuje. K nepreukázanému tvrdeniu o šikanovaní prevádzok žalobcu uviedol, že je povinnosťou správcu dane, aby dodržiavanie právnych predpisov kontroloval a v prípade, že zistí porušenie, zákon mu ukladá vyrubiť sankciu. Napokon poukázal na kogentný charakter ustanovenia § 35 ods.8 zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov a skutočnosť, že k porušeniu § 1 ods.1 vyhlášky Ministerstva financií SR č. 55/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov, pri kontrolnom nákupe preukazateľne došlo, postup správcu dane bol pri vydaní rozhodnutia v súlade s platnou právnou úpravou a skutočnosti, ktoré uviedol žalobca v odvolaní, nemôžu ovplyvniť zákonom stanovenú povinnosť uložiť pokutu.

Podľa § 18 ods.1 zákona č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov, podnikateľ, ktorý má povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu na evidenciu tržieb, môže používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa doterajšieho predpisu, najneskôr do 31.12.2011. Pri používaní takejto elektronickej registračnej pokladnice podnikateľ postupuje podľa doterajšieho predpisu, najneskôr do 31.12.2011.

Podľa § 1 ods.1 vyhlášky č. 55/1994 Z.z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení neskorších predpisov, daňový subjekt, ktorého predmetom podnikania je predaj tovaru alebo poskytovanie služieb, používa od 01.01.1995 na účely evidencie tržieb elektronickú registračnú pokladnicu s tlačiarňou, a to vo všetkých svojich predajných miestach, v ktorých dochádza k úhrade hotovosti. Uvedené sa nevzťahuje na subjekt, ktorý má v obchodnom registri vyznačený vstup do likvidácie, alebo vyhlásenie konkurzu.

Subjekt pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb vydáva kupujúcemu doklad vyhotovený pokladnicou, ktorého kópia sa uchováva na kontrolnej páske v pokladnici, s výnimkou evidencie podľa § 3 ods.10 (§ 1 ods.3 citovanej vyhlášky) .

Podľa § 35 ods.8 zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov ak správca dane zistí, že daňový subjekt nepoužil elektronickú registračnú pokladnicu, uloží mu pokutu od 331,93 eura do 3.319,39 eura, pričom pri každom ďalšom zistení uloží pokutu v sume od 660,-- eur do 6.600,-- eur. Nepoužívanie elektronickej registračnej pokladnice sa považuje za osobitne závažné porušenie tohto zákona.

Súd po preskúmaní zákonnosti žalobou napadnutých rozhodnutí v medziach žaloby zistil, že žalobné námietky nie sú dôvodné.

Rozhodnutie o uložení pokuty bolo vydané na poklade poznatkov správcu dane zistených miestnym zisťovaním na jednej z prevádzok žalobcu. V zápisnici z miestneho zisťovania je uvedený celý priebeh uskutočneného kontrolného nákupu, aj vyjadrenie predavačky, ktorá vysvetlila svoje konanie stresom zo správy o úmrtí matky svojej spolupracovníčky. Zo zápisnice teda jednoznačne vyplýva, že ku správnemu deliktu došlo a okolnosti, ktoré žalobca uviedol v odvolaní a opätovne aj v žalobe, nie sú pre rozhodnutie relevantné, pretože pri administratívnom delikte ide vždy o objektívnu zodpovednosť. Preto zisťovanie zavinenia pracovníčky žalobcu nemá právny význam. Skutkový stav bol správnymi orgánmi zistený dostatočne a rozhodnutie žalovaného je riadne odôvodnené, čím bol konvalidovaný nedostatok rozhodnutia správneho orgánu prvého stupňa. Výška pokuty bola uložená v súlade a v medziach ustanovenia § 35 ods.8 zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, čo žalovaný vo svojom rozhodnutí rovnako a v dostatočnej miere odôvodnil a vysvetlil. Z týchto dôvodov súd považuje rozhodnutie žalovaného, ako aj rozhodnutie správcu dane za zákonné, a preto žalobu podľa § 250j ods.1 O.s.p. zamietol.

O trovách konania súd rozhodol v súlade s ustanovením § 250k ods.1 O.s.p., podľa ktorého sa prizná žalobcovi právo na náhradu trov konania iba v prípade jeho úspechu v konaní.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods.1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.