KSKE 6 S 106/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 S 106/2011

KS v Košiciach, dátum 27.09.2012, sp.zn. KSKE 6 S 106/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6S/106/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200802 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Baranová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200802.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu P.. A. A., nar. XX.XX.XXXX, bytom C. XX, E., právne zastúpený JUDr. Danicou Holováčovou, advokátkou so sídlom v Košiciach, Poštová 14, proti žalovanému Finančnému riaditeľstvu SR, Vazovova 2, Bratislava, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Colného riaditeľstva SR č. 8440/2011 zo dňa 09.08.2011, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobou zo dňa 09.09.2011 sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia Colného riaditeľstva SR zo dňa 09.08.2012 č. 8440/2011, ktorým tento podľa § 53 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov preskúmal rozhodnutie mimo odvolacieho konania a dospel k záveru, že colný úrad postupoval a vydal rozhodnutie v súlade so zákonom, keď daňovému subjektu uložil pokutu vo výške 1.659,69 eur.

Podľa § 8 ods.1 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov, poplatok za podanie návrhu alebo žiadosti, poplatok za uplatnenie námietky zaujatosti v konkurznom konaní alebo reštrukturalizačnom konaní podľa osobitného predpisu a poplatok za konanie o dedičstve je splatný vznikom poplatkovej povinnosti.

Výška súdneho poplatku z návrhu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy na základe žaloby je 66,-- eur (položka 10 písm.a/ Sadzobníka súdnych poplatkov, ktorý je prílohou k zákonu č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov) .

Výzvou zo dňa 27.07.2012, doručenou právnej zástupkyni žalobcu dňa 28.08.2012, bol tento vyzvaný, aby v zákonnej 10-dňovej lehote, t.j. do dňa 07.09.2011, uhradil predpísaný súdny poplatok.

Žalobca v určenej lehote súdny poplatok neuhradil.

Podľa § 10 ods.1 citovaného zákona ak nebol zaplatený poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania, odvolania alebo dovolania, súd vyzve poplatníka, aby poplatok zaplatil v lehote desiatich dní od doručenia výzvy, ak aj napriek výzve poplatok nebol zaplatený v lehote, súd konanie zastaví. O následkoch nezaplatenia poplatku musí byť poplatník vo výzve poučený.

Podľa § 10 ods.3 citovaného zákona súd zruší uznesenie o zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku, ak poplatník zaplatí súdny poplatok do konca lehoty na podanie odvolania.

Keďže žalobca neuhradil súdny poplatok v zákonom stanovenej lehote, súd rozhodol v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

Súd rozhodol o trovách konania v zmysle ustanovenia § 146 ods.1 písm.c) , § 246c O.s.p., podľa ktorých žiadny z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach. V odvolaní sa musí popri všeobecných náležitostiach podľa (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa rozhodnutie napáda, v čom sa rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.