KSKE 6 S 111/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6S/111/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7711210138 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Konček ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7711210138.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Končeka a členov senátu JUDr. Evy Baranovej a JUDr. Pavla Naďa, v právnej veci žalobcu: X.. A.. G. S., XXX XX V. XX, S.. J., zastúpený JUDr. Ing. Branislavom Pechom, advokátom, Štefánikova trieda 104, 949 01 Nitra, proti žalovanému: J.. A.. Ľ. F.Ý., Y. XX. H. J. H., N. X, XXX XX H., o žalobe žalobcu proti rozhodnutiu žalovaného zo dňa 19.05.2011 č. 22-mpr-125-2/2011-PP, takto

r o z h o d o l :

Podľa ust. § 250j ods. 3, veta prvá O.s.p. z r u š u j e rozhodnutie žalovaného zo dňa 19.05.2011, č. 22.mpr-125-2/2011-PP a v r a c i a vec žalovanému na ďalšie konanie.

Žalobcovi n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

V r a c i a žalobcovi zaplatený súdny poplatok 66,- eur.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobou napadnutým rozhodnutím žalovaný postupom podľa § 124 a § 125 písm. a/ zákona č. 346/2005 Z.z. zamietol odvolanie žalobcu proti disciplinárnemu rozkazu náčelníka štábu H.. A.. E. O. č. 22- mpr-171-1/2011-NŠ zo dňa 31.03.2011, ktorým tento podľa § 125 písm. a/ v nadväznosti na § 127 ods. 1 zákona č. 346/2005 Z.z. uznal žalobcu vinným z porušenia povinností ustanovených v § 119 ods. 1 písm. a/, b/, c/ zákona č. 346/2005 Z.z. a uložil mu preto disciplinárne opatrenie - písomné pokarhanie a tento rozkaz potvrdil. V odôvodnení svojho rozhodnutia žalovaný uviedol, že žalobca, ako náčelník S - 1 úmyselne a zištne bez konzultácii s nadriadenými (v oblasti zastupiteľnosti a pod.) zaradil do výberu svojho priameho podriadeného Č.. Y. F. a jeho tvrdenia, že on len na základe telefonátu s G - 1 2. mb poskytol možných kandidátov na obsadenie funkcie, čím nemôže za to, že nadriadené orgány vybrali práve Č.. Y. F. a že on nič nerozhodol sa nezakladajú na pravde. Tvrdenie žalobcu, podľa ktorého informoval svojho nadriadeného o zaslaní možných kandidátov, sa taktiež nezakladá na pravde, nakoľko o tejto skutočnosti sa náčelník štábu dozvedel až prostredníctvom veliteľa 22. mpr dňa 01.03.2011. V zmysle Výcvikového nariadenia veliteľa 2. mb na obdobie január 2011 - marec 2012 (č. 2.mb.688/2010-PAB) , prílohy č. 3 - Zodpovednosť za plnenie Cieľov síl a obsadzovanie vojenských operácií v rokoch 2010 - 2013 za prípravu UNFICYP je zodpovedný veliteľ síl výcviku a podpory. Obdŕžanie požiadavky od G - 1 2. mb (odborne nadriadený orgán žalobcovi) navrhnúť kandidátov na obsadenie neobsadených funkcií v rámci misie UNFICYP nehlásil svojmu nadriadenému, čím porušil ustanovenie § 119 ods. 1 písm. d/ zákona č. 346/2005 Z.z. V zmysle tohto ustanovenia je PrV povinný oznámiť bezprostredne veliteľovi poruchy a nedostatky, ktoré môžu ohroziť alebo sťažiť výkon štátnej služby, čo by v prípade vyslania Č.. Y. F. na plnenie úloh mimo územia SR nastalo, nakoľko by nebola zabezpečená zastupiteľnosť Náčelníka S - 1, pretože súčasný N S - 1 X.. A.. G. S. bude dňom 01.06.2011 premiestnený do iného miesta výkonu štátnej služby PrV (posádka Martin) . Ďalej bolo žalobcovi kladené

za vinu, že ako Náčelník S - 1, zodpovedný za oblasť personálneho manažmentu nezabezpečil, aby osobné doklady PrV boli do archívu - centrálnej registratúry v Trnave odosielané bez opakovane sa opakujúcich nedostatkov a ako riadiaci funkcionár neprijal zo svojej úrovne žiadne opatrenie na ich elimináciu. V zmysle opisu činnosti vyplývajúcich z funkcie zo dňa 31.07.2008, žalobca zodpovedá za vedenie osobných spisov, osobných kariet a ďalšej predpísanej dokumentácie príslušníkov práporu v súlade s platnými zásadami. To, že osobné doklady PrV boli do archívu - centrálnej registratúry v Trnave odosielané s nedostatkami, poukazuje na skutočnosť, že osobné spisy, osobné karty a ďalšia predpísaná dokumentácia neboli vedené v súlade s platnými zásadami. O danej skutočnosti svedčia aj potvrdenia o prijatí zásielok, č. VA-CR-8-38/2011 zo dňa 11.02.2011 a VA-CR-8-58 zo dňa 09.03.2011, v ktorých archív na tieto nedostatky opakovane upozorňuje. Žalobca svojim nadriadeným nehlásil žiadne problémy pri plnení uvedených úloh, ani ho žiadnym iným spôsobom neinformoval o prekážkach s tým súvisiacich, a preto za nedôsledné plnenie týchto úloh nesie ako náčelník skupiny zodpovedný za danú oblasť, plnú zodpovednosť.

Včas podanou žalobou zo dňa 15.07.2011, podanou na poštovú prepravu dňa 18.07.2011 a doručenou Okresnému súdu Michalovce dňa 19.07.2011 s postúpením veci Krajskému súdu v Košiciach uznesením Okresného súdu Michalovce, č. k. 22S/2/2011-16 zo dňa 10.08.2011, sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného č. 22.mpr-125-2/2011-PP zo dňa 19.05.2011, ako aj rozhodnutia - disciplinárny rozkaz č. 22.mpr-171-1/2011-NŠ zo dňa 31.03.2011 vydaný H.. A.. E. O., náčelníkom štábu 22.mpr. Michalovce. Zároveň žiadal zaviazať žalovaného nahradiť žalobcovi trovy konania. Žalobu odôvodnil tým, že nie je pravdou, že by zaradil svojho podriadeného do výberu na plnenie úloh mimo územia SR. Uvádza, že ako funkcionár zodpovedný za oblasť personálneho manažmentu, nie je oprávnený zaradiť príslušníka do výberu na plnenie úloh mimo územia SR, pretože takúto právomoc nemá. V januári 2011 (02.01. alebo 04.01.) na základe telefonátu s G - 1 2. mb poskytol len mená možných kandidátov na uvedenú funkciu (ľudí, ktorí majú splnené náležitosti uvedené v SOP-1.0-1 (B) . Nadriadené stupne vybrali jeho podriadeného Č.. Y. F.. Toto zaslanie informácie bolo priamo po línii odborných orgánov (čo sa deje v bežnej odbornej korešpondencii) , a tak v januári 2011 nadriadeného len informoval o zaslaní tejto skutočnosti. Jemu nadriadený odborný orgán po ňom požadoval mená možných uchádzačov a žalobca mal za to, že z týchto uchádzačov budú vybraní viacerí a až následne prebehne schvaľovací proces, čo je bežné pri zaraďovaní do misií. Poukazuje na nepravdivosť tvrdenia, že porušil ustanovenie § 119 ods. 1 písm. d/ zákona č. 346/2005 Z.z. O svojom možnom premiestnení do iného miesta výkonu štátnej služby sa dozvedel až dňa 28.03.2011 na základe personálneho pohovoru s J.. D.. A.. J. G., teda po navrhnutí kandidátov na plnenie úloh mimo územia SR. Uvádza, že v januári 2011 nevedel o svojom premiestnení, t. j. ani o skutočnosti, že zaradením Č.C.. Y. F. na plnenie úloh mimo územia SR, by mohlo dôjsť k ohrozeniu alebo sťaženiu výkonu štátnej služby. Nadriadený žalobcu sa o zaslaní mien možných uchádzačov dozvedel v januári 2011. Pokiaľ ide o odosielanie osobných dokladov do archívu, žalobca na svoju obranu uvádza, že v menných zoznamoch zasielaných do centrálneho archívu sa vyskytli drobné nedostatky (nesprávne uvedený počet listov, nesprávny rok narodenia) , ktoré nemali žiaden vplyv na archiváciu osobných dokladov profesionálnych vojakov. Jednalo sa len o menné zoznamy, kde sa pri množstve práce mohlo stať, že bol uvedený nesprávny rok narodenia alebo počet listov. Tieto nedostatky boli odstránené pracovníkom archívu. Na základe upozornení z archívu boli prijaté opatrenia smerujúce k tomu, aby sa nedostatky nevyskytovali. Na uvedené drobné nedostatky nebol svojim nadriadeným nikdy upozornený. Poznámka na potvrdení o prijatí zásielok (list zo dňa 04.03.2011 a list zo dňa 08.02.2011) bola vykonaná žalobcovým nadriadeným v čase, keď bol práceneschopný. O uvedených poznámkach sa dozvedel až po mojom návrate z PN dňa 19.03.2011. Podľa jeho názoru nedostatky v menných zoznamoch nemali povahu disciplinárneho previnenia a keby aj, na nápravu týchto nedostatkov bolo postačujúce prerokovanie disciplinárneho previnenia. O nedostatkoch v menných zoznamoch sa žalobcov nadriadený dozvedel dňa 11.02.2011, keby bol 22. mechanizovanému práporu doručený list - potvrdenie o prijatí zásielok. V zmysle § 129 zákona č. 346/2005 Z.z., potom mohlo byť žalobcovi uložené disciplinárne opatrenie najneskôr 12.03.2011. Disciplinárny rozkaz č. 22.mpr-171-1/2011-NŠ bol vydaný až dňa 31.03.2011, t. j. po uplynutí zákonnej lehoty.

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad právnych služieb v písomnom vyjadrení zo dňa 29.11.2011 uvádza, že nie je pravdou, ako tvrdí žalobca, že on len na základe telefonátu poskytol mená možných kandidátov. Žalovaný (správne má byť žalobca) ako náčelník skupiny personálneho manažmentu 22. mpr zaradil svojho podriadeného do mierovej misie UNFICYP Cyprus, na základe

faxovej správy zaslanej z veliteľstva 2. mechanizovanej brigády Prešov z 3. januára 2011, ktorá bola adresovaná veliteľovi 22. mpr. Michalovce. Žalobca o uvedenej faxovej správe svojho nadriadeného neinformoval a aj napriek jeho ústnemu nariadeniu, aby akékoľvek zaradzovanie funkcionárov útvaru na voľné funkcie povinne s ním konzultoval, obratom zaslal e - mailom odpoveď, v ktorej však navrhol len jedného kandidáta, a to svojho podriadeného Č.. F.. Napriek usmerneniu, ako aj bežnej praxi, že zoznam kandidátov musí byť podpísaný veliteľom a v danom prípade v zmysle obdržanej faxovej správy mal byť zaslaný aj faxom, žalobca tento zoznam veliteľovi na podpis nepredložil a faxovú správu potvrdzujúcu zoznam navrhnutých kandidátov na veliteľstvo 2 mb Prešov nezaslal. Konal tak zrejme pre to, lebo musel vedieť , že veliteľ by so zaradením príslušníkov 22 mpr do výberu na misiu UNFICYP Cyprus nesúhlasil, nakoľko navrhnutého profesionálneho vojaka potreboval u útvaru a naviac obsadenie tejto misie nebolo vo výcvikovom roku 2011 prioritou pozemných síl, pričom táto bola zabezpečovaná prostredníctvom vzdušných síl Ozbrojených síl SR.

Žalobca obdržanie požiadavky od G-1 2.mb (odborne nadriadený orgán žalobcu) navrhnúť kandidátov na obsadenie neobsadených funkcií v rámci UNFICYP nehlásil svojmu nadriadenému, čím porušil ustanovenie čl. 14 ods. 2, písm. b/ Zákl - 3 Vnútorného poriadku armády SR. V prípade vyslania Č.. Y. F. na plnenie úloh mimo územia SR by nebola zabezpečená zastupiteľnosť Náčelníka S-1, pretože žalobca, ktorý plnil funkciu náčelníka S-1 mal byť dňom 01.06.2011 premiestnený do iného miesta výkonu štátnej služby, a to do posádky Martin, o čom žalobca vedel oveľa skôr, ako to uvádza v žalobe, a to minimálne uplynutím doby výsluhy v hodnosti, teda už v čase navrhnutia Č.. F., ako možné kandidáta, čím porušil aj ustanovenie § 119 ods. 1, písm. d/ zákona č. 346/2005 Z.z. V zmysle opisu činností vyplývajúcich z funkcie žalobcu z 31.07.2008 žalobca zodpovedá za vedenie osobných spisov, osobných kariet a ďalšej predpísanej dokumentácie príslušníkov práporu v súlade s platnými zásadami. Žalobca, ktorý bol zodpovedný za oblasť personálneho manažmentu nezabezpečil, aby osobné doklady profesionálnych vojakov boli do archívu odosielané bez opakujúcich sa nedostatkov a ako riadiaci funkcionár neprijal zo svojej úrovne žiadne opatrenie na ich elimináciu. Žalobca svojmu nadriadenému nehlásil žiadne problémy pri plnení uvedených úloh, ani ho žiadnym spôsobom neinformoval o prekážkach s tým súvisiacich. Spisy z archívu, v ktorých boli nedostatky v práci skupiny personálneho manažmentu (ktorej náčelníkom bol žalobca) vytýkané, boli útvaru doručené 11.02.2011, kedy boli nedostatky žalobcovi vytknuté H.. O.. Žalobca bol zároveň upozornený, že v prípade opakovaných nedostatkov bude disciplinárne riešený. Následne dňa 09.03.2011 bolo doručené na útvar potvrdenie o prijatí zásielok z archívu, ktoré znova obsahovalo vytknutie nedostatkov. Toto disciplinárne previnenie bolo predmetom disciplinárneho konania. Podľa § 129 ods. 1 zákona č. 346/2005 Z.z., lehota na disciplinárne opatrenie by teda uplynula až 8. apríla 2011. Rovnako bola dodržaná lehota na uloženie disciplinárneho opatrenia aj vo veci zaradenia Č.. F. do misie UNFICYP, nakoľko žalobcov nadriadený sa o tejto skutočnosti dozvedel až na základe telefonickej informácie od veliteľa 22. mechanizovaného práporu 01.03.2011, teda lehota by uplynula až 31.03.2011. Záverom vyjadrenia navrhuje žalobu zamietnuť.

Úlohou súdu v tomto konaní bolo posúdiť, či správne orgány prvého a druhého stupňa postupovali v súlade so zákonom a či konanie, ktorého sa žalobca dopustil, naplnilo skutkovú podstatu disciplinárneho previnenia podľa § 124 v spojení s § 119 ods. 1 písm. a/, b/, c/ zákona č. 346/2005 Z.z, a teda či bol naplnený zákonný dôvod na uloženie disciplinárneho opatrenia - písomného pokarhania.

Súd na základe ustanovenia § 244 a nasl. O.s.p., v konaní podľa § 247 a nasl. O.s.p. preskúmal napadnuté rozhodnutie, ako aj rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu a po oboznámení sa s obsahom administratívnych spisov týchto orgánov dospel k záveru, že rozhodnutie žalovaného je potrebné zrušiť.

Súd pri štúdiu administratívneho spisu žalovaného správneho orgánu zistil, že jeho obsah tvorí disciplinárny rozkaz náčelníka štábu H.. A.. E. O. č. 22.mpr-171-1/2011-NŠ zo dňa 31.03.2011, odvolanie žalobcu proti tomuto disciplinárnemu rozkazu zo dňa 06.04.2011, rozhodnutie žalovaného č. 22.mpr-125-2/2011-PP zo dňa 19.05.2011, preskúmania ktorého sa žalobca domáha a fotokópia faxovej správy zo dňa 3. januára 2011 od odosielateľa - Veliteľstvo 2. mechanizovanej brigády Prešov adresovanej Vojenskému útvaru 1102 Michalovce, ktorá v tabuľkovej forme obsahuje informáciu o voľných funkciách v mierovej misii UNFICYP s termínom rotácie september 2011. Žiadne iné dôkazné

prostriedky (správy alebo vyjadrenia orgánov, upozornenia, zápisnice, úradné záznamy a podobne) sa v administratívnom spise žalovaného nenachádzajú.

Podľa § 244 ods. 1 a 2 O.s.p. v správnom súdnictve preskúmavajú súdy na základe žalôb alebo opravných prostriedkov zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy. V správnom súdnictve preskúmavajú súdy zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy, ako aj orgánov záujmovej samosprávy a ďalších právnických osôb, ako aj fyzických osôb, pokiaľ im zákon zveruje rozhodovanie o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb v oblasti verejnej správy.

Podľa § 250i O.s.p. pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia je pre súd rozhodujúci skutkový stav, ktorý tu bol v čase vydania napadnutého rozhodnutia. Súd môže vykonať dôkazy nevyhnutné na preskúmanie napadnutého rozhodnutia.

Podľa § 250j ods. 3 O.s.p. súd zruší napadnuté rozhodnutie správneho orgánu a podľa okolností aj rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa a vráti vec žalovanému správnemu orgánu na ďalšie konanie, ak bolo rozhodnutie vydané na základe neúčinného právneho predpisu alebo rozhodnutie je nepreskúmateľné pre neúplnosť spisov správneho orgánu alebo z dôvodu, že spisy neboli predložené. Súd zruší rozhodnutie správneho orgánu a konanie zastaví, ak rozhodnutie vydal orgán, ktorý na to nebol podľa zákona oprávnený. Rozsahom a dôvodmi žaloby v týchto prípadoch nie je súd viazaný.

Podľa § 125, veta prvá O.s.p. za dôkaz môžu slúžiť všetky prostriedky, ktorými možno zistiť stav veci, najmä výsluch svedkov, znalecký posudok, správy a vyjadrenia orgánov, fyzických osôb a právnických osôb, listiny, ohliadka a výsluch účastníkov.

Na to, aby súd v rámci svojej prieskumnej právomoci účinne posúdil zákonnosť rozhodnutí správnych orgánov a tomu predchádzajúceho postupu, musí sa predovšetkým dôkladne oboznámiť so skutkovým stav, aký platil v čase rozhodovania správnych orgánov. To, či správne orgány vychádzali zo spoľahlivo zisteného skutkového stavu, súd posúdi najmä na základe dôkazov obsiahnutých v administratívnom spise. To znamená, že súd sa pri oboznamovaní so skutkovým stavom nemôže spoliehať len na informácie vyplývajúce z rozhodnutí správnych orgánov alebo z ich vyjadrení k žalobe. Dokazovanie je potrebné chápať ako skutočnú činnosť správneho orgánu, ktorou tento dôkaznými prostriedkami (správy a vyjadrenia orgánov, listiny a pod.) objasňuje všetky okolnosti rozhodné pre posúdenie veci. Hodnotenie dôkazov, ktoré prichádza do úvahy až po objasnení všetkých rozhodných okolností, je zase činnosť, pri ktorej správny orgán hodnotí vykonané dôkazy z hľadiska pravdivosti a dôležitosti pre rozhodnutia. Táto činnosť ako zákonom ustanovený procesný postup správneho orgánu musí mať odraz v administratívnom spise, ako aj v obsahu rozhodnutia, ktorého náležitosťou, okrem iného, je i uvedenie skutočností, ktoré boli podkladom pre rozhodnutie, akými úvahami bol správny orgán vedený pri hodnotení (vykonaných) dôkazov, ktoré z nich považoval za hodnoverné a z akého dôvodu, ktoré nie a prečo. Preskúmavané konanie a rozhodnutie žalovaného tieto procesné požiadavky vykazuje len v rovine formálnej, deklaračnej. Z obsahu administratívneho spisu žalovaného vyplýva, že v konaní v zmysle dôkazu bola zabezpečená len fotokópia faxovej správy zo dňa 3. januára 2011 od odosielateľa - Veliteľstvo 2. mechanizovanej brigády Prešov adresovanej Vojenskému útvaru 1102 Michalovce, ktorá v tabuľkovej forme obsahuje informáciu o voľných funkciách v mierovej misii UNFICYP s termínom rotácie september 2011. Tento dôkaz vzhľadom na povahu veci a jeho výpovednú hodnotu so zreteľom na vyjadrenia účastníkov však nemôže byť sám osobe dostačujúci pre spoľahlivé rozhodnutie súdu vo veci, pretože vzhľadom na obsah administratívneho spisu súd nemal možnosť overiť si, akým spôsobom a kedy mal žalobca na základe uvedenej faxovej správy zaradiť svojho podriadeného do mierovej misie UNFICYP. Súd vzhľadom na neúplnosť spisu žalovaného taktiež nemohol overiť oprávnenosť žalobcových námietok, podľa ktorých on ako funkcionár zodpovedný za oblasť personálneho manažmentu nemá právomoc zaradiť príslušníka do výberu na plnenie úloh mimo územia SR, pričom on na základe telefonátu s G - 1 2. mb poskytol len mená možných kandidátov, ako aj skutočnosti, že o jeho možnom premiestnení do iného miesta výkonu štátnej služby sa dozvedel až dňa 28.03.2011 na základe personálneho pohovoru s J.. D.V.. A.. J. G.. Ak žalovaný vo svojom vyjadrení zo dňa 29.11.2011 tvrdí, že žalobca v zmysle opisu činností vyplývajúcich z jeho

funkcie z 31.07.2008 zodpovedal za vedenie osobných spisov, osobných kariet a ďalšej predpísanej dokumentácie príslušníkov práporu, ako aj že nedostatky v práci skupiny personálneho manažmentu, týkajúce sa spisov z archívu, boli žalobcovi vytknuté H.. O. s upozornením, že v prípade opakovaných nedostatkov bude žalobca disciplinárne riešený, súd nemal možnosť vzhľadom na priložené doklady v administratívnom spise tieto protichodné argumenty účastníkov konania posúdiť.

Vzhľadom na vyššie uvedené a vytýkané nedostatky týkajúce sa obsahu žalovaným predloženého na vec žalobcu sa vzťahujúceho administratívneho spisu súd uzatvára, že rozhodnutie žalovaného správneho orgánu je nepreskúmateľné pre neúplnosť administratívneho spisu žalovaného, a preto súd podľa ustanovenia § 250j ods. 3, veta prvá O.s.p. pomerom hlasov 3 : 0 zrušil rozhodnutie žalovaného a vrátil vec žalovanému na ďalšie konanie.

Úspešnému žalobcovi súd nepriznal právo na náhradu trov právneho zastúpenia v súlade s ust. § 151 ods. 1 a 2 O.s.p.

Žalobca na základe nesprávneho rozhodnutia súdu (výzva zo dňa 23.09.2011 č. k. 6S/11/2011-21) zaplatil súdny poplatok vo výške 66,- eur, lebo v tomto konaní je žalobca podľa ustanovenia § 4 ods. 2 písm. k zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov osobne oslobodený od platenia súdnych poplatkov, súd mu preto v súlade s ustanovením § 11 ods. 1, prvá veta zákona č. 71/1992 Zb. vrátil súdny poplatok, ktorý mu vráti príslušný Daňový úrad v Prešove do 30 dní od doručenia odpisu právoplatného rozhodnutia súdu o vrátení súdneho poplatku.

Vo veci senát rozhodol pomerom hlasov 3 : 0.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach do 15 dní odo dňa doručenia rozsudku, pričom odvolanie musí byť písomné a v takom počte vyhotovení, aby jeden rovnopis ostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napadá, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1 O. s. p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.