KSKE 6 S 113/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6S/113/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7711206099 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7711206099.4

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Valérie Mihalčinovej, členov senátu JUDr. Evy Baranovej a JUDr. Milana Končeka v právnej veci žalobkyne D. Z. B. E. V. F. X. N. G. A. , C. Z. XXX, zast. advokátom JUDr. Milanom Slebodníkom, advokátska kancelária so sídlom Štúrova 20, Košice proti žalovanému Krajskému úradu životného prostredia Košice, Komenského 52, Košice, zast. advokátkou JUDr. Danielou Tarhajovou, advokátska kancelária so sídlom Mlynská 19, Košice, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného z 28.04.2011 č. 2011/00271 takto

r o z h o d o l :

Podľa § 250j ods.2 písm.a/ O.s.p. z r u š u j e rozhodnutie žalovaného zo dňa 28.apríla 2011 č. 2011/00271 ako aj rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia Michalovce zo dňa 1. marca 2011 č. 2011/00228 a v r a c i a vec žalovanému na ďalšie konanie.

Žalobkyni p r i z n á v a právo na náhradu trov konania v sume 485,24 eur a ktorú je povinný zaplatiť žalovaný advokátovi JUDr. Milanovi Slebodníkovi do 10 dní od právoplatnosti rozsudku.

o d ô v o d n e n i e :

Včas podanou žalobou žalobkyňa po doplnení žaloby prostredníctvom právneho zástupcu navrhla rozhodnutie žalovaného z 28.04.2011 č. 2011/00271 a rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia Michalovce z 01.03.2011 č. 2011/00228 zrušiť a vrátiť žalovanému na ďalšie konanie z dôvodu, že rozhodnutie vychádzalo z nesprávneho právneho posúdenia veci a zistenia skutkového stavu, z ktorého vychádzalo správne rozhodnutie, je v rozpore s obsahom spisov, zistenie skutkového stavu je nedostačujúce na posúdenie veci, rozhodnutie je nepreskúmateľné pre nezrozumiteľnosť alebo pre nedostatok dôvodov (podľa § 250j ods.2 písm.a/ až d/ O.s.p.) . Zároveň si uplatnila náhradu trov konania titulom právneho zastúpenia.

Žalovaný v písomnom vyjadrení uviedol, že žaloba na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia je všeobecná odvolávajúca sa len na nedostatočne zistený skutkový stav bez akéhokoľvek zdôvodnenia tohto tvrdenia s následnou citáciou ustanovenia § 250j ods.2 písm.a/ až d/ O.s.p., a preto navrhol aby súd žalobu podľa § 250j ods. 1 O.s.p. zamietol.

V písomnom vyjadrení ďalej popísal skutkový a právny rámec napadnutých rozhodnutí žalovaného ako aj prvostupňového správneho orgánu, ktorý je aj obsahom odôvodnenia preskúmavaného rozhodnutia. Naviac uviedol, že preskúmaním podkladov prvostupňový správny orgán zistil, že v danej veci už právoplatne rozhodol vydaním rozhodnutia zo dňa 17.12.2010 č. 2010/01533 a skutkový stav sa podstatne nezmenil. Preto v súlade s § 30 ods.1 písm.i/ Správneho poriadku zastavil konanie vo veci uznania nároku na peňažnú náhradu podľa § 44 ods.3 zák.č. 7/2010 Z.z. žiadateľky D. Z.. Žiadosť p. D.

Z. o náhradu škody nebola podaná v termíne podľa § 44 ods.5 zák.č. 7/2010 Z.z., podľa ktorého nárok na peňažnú náhradu s uvedením dôvodov podľa ods.1/ až 4/ sa musí uplatniť do 10 pracovných dní od odvolania druhého stupňa povodňovej aktivity podľa ods.6.

Podľa predložených dokladov výpis z LV č. 274 zo dňa 14.10.2010 je nepochybné, že manželia F. Z. B. D. Z. sú bezpodielovými spoluvlastníkmi majetku, na ktorom bola spôsobená škoda (Q. M. K.. Č.. XXX H. S..Č.. XXX N. E.. Ú.. Z. B. T. H. S..Č.. XXX, Č.. XXX N. E..Ú.. Z.) . Nárok na finančnú náhradu za škodu spôsobenú na uvedenom majetku je možné priznať iba raz a odvolací orgán neakceptoval požiadavku S.. D. Z. na priznanie náhrady za spôsobenú škodu vo výške 2.000,- eur ako mali ostatní občania . Správne orgány pri rozhodovaní zohľadňovali i naliehavosť riešenia vzniknutej mimoriadnej povodňovej situácie na vodnom toku Ondava.

Súd v konaní podľa druhej hlavy piatej časti O.s.p. (§ 247 a nasl. O.s.p.) na nariadenom pojednávaní preskúmal žalobou napadnuté rozhodnutie v právnych medziach žaloby (§ 249 ods.1 O.s.p.) , oboznámil sa s obsahom administratívneho spisu žalovaného ako aj prvostupňového správneho orgánu a dospel k záveru, že žaloba je dôvodná.

Podľa § 244 ods.2 O.s.p. v správnom súdnictve preskúmavajú súdy zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy ako aj orgánov záujmovej samosprávy a ďalších právnických osôb ako aj fyzických osôb, pokiaľ im zákon zveruje rozhodovanie o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb v oblasti verejnej správy (ďalej len rozhodnutie a postup správneho orgánu ) .

Podľa § 247 ods.2 O.s.p. pri rozhodovaní správneho orgánu vydaného v správnom konaní je predpokladom postupu podľa tejto hlavy, aby išlo o rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa naň pripúšťajú nadobudlo právoplatnosť.

Žaloba musí okrem všeobecných náležitostí podania obsahovať označenie rozhodnutia a postupu správneho orgánu, ktoré napadá, vyjadrenie v akom rozsahu sa toto rozhodnutie a postup napadá, uvedenie dôvodov, v čom žalobca vidí nezákonnosť rozhodnutia a postupu správneho orgánu a aký konečný návrh robí (§ 249 ods.2 O.s.p.) .

Podľa § 250i ods.1 O.s.p. pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia je pre súd rozhodujúci skutkový stav, ktorý tu bol v čase vydania napadnutého rozhodnutia. Súd môže vykonať dôkazy nevyhnutné na preskúmanie napadnutého rozhodnutia.

Podľa ods.2 citovaného ustanovenia ak správny orgán podľa osobitného zákona rozhodol o spore alebo o inej právnej veci vyplývajúcej z občianskoprávnych, pracovných, rodinných a obchodných vzťahov (§ 7 ods.1) alebo rozhodol o uložení sankcie, súd pri preskúmavaní tohto rozhodnutia nie je viazaný skutkovým stavom zisteným správnym orgánom. Súd môže vychádzať zo skutkových zistení správneho orgánu, opätovne vykonať dôkazy už vykonané správnym orgánom alebo vykonať dokazovanie podľa tretej časti druhej hlavy.

Podľa ods.3 uvedeného ustanovenia pri preskúmavaní zákonnosti a postupu správneho orgánu súd prihliadne len na tie vady konania pred správnym orgánom, ktoré mohli mať vplyv na zákonnosť napadnutého rozhodnutia .

Predmetom súdneho prieskumu môžu byť len tie námietky vznesené v žalobe (žalobné dôvody) , ktoré už boli uplatnené v odvolaní proti prvostupňovému rozhodnutiu a s ktorými sa musel žalovaný ako odvolací orgán vysporiadať vo svojom druhostupňovom rozhodnutí napadnutom žalobou. Inak by potom preskúmavacie súdne konanie nahrádzalo inštitút odvolacieho konania ako nevyhnutného predpokladu na podanie žaloby na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného súdom podľa druhej hlavy

piatej časti O.s.p. Ide o ustálenú súdnu prax v rámci Správneho súdnictva v SR charakterizovaného dispozičnou zásadou danou v ustanovení § 249 ods.2 O.s.p.

Z obsahu pripojených administratívnych spisov správnych orgánov súd zistil, že prvostupňový správny orgán - Obvodný úrad životného prostredia Michalovce rozhodnutím z 01.03.2011 č. 2011/00228 v súlade s § 30 ods.1 písm.i/ zák.č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších noviel (Správny poriadok) zastavil konanie vo veci uznania nároku na peňažnú náhradu podľa § 44 ods.3 zák.č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami žiadateľky D. Z., C. Z. XXX z dôvodu výskytu prekážky už raz právoplatne rozhodnutej veci.

V odôvodnení rozhodnutia správny orgán uviedol, že po preštudovaní všetkých podkladov doložených k žiadosti zistil, že v danej veci sa už právoplatne rozhodlo a skutkový stav sa podstatne nezmenil. Rozhodnutie vo veci uznania nároku na peňažnú náhradu podľa § 44 ods.3 zák.č. 7/2010 Z.z. pre nehnuteľnosť - Q. M. K. K..Č.. XXX H. S..Č.. XXX N. E..Ú.. Z. už bolo vydané dňa 17.12.2010 pod č. 2010/01533, ktoré nadobudlo právoplatnosť 27.12.2010 vzdaním sa práva na odvolanie žiadateľa.

Proti tomuto rozhodnutiu podala včas odvolanie žalobkyňa - D. Z., ktorá uviedla, že môjmu domu, čiže manželovi F. Z. dali 2.000,- eur za škodu na majetku (dom) a ona D. Z. si podala na úhradu a tiež žiada, aby jej bola poskytnutá úhrada ako ostatným občanom 2.000,- eur.

Žalovaný rozhodnutím 28.04.2010 č. 2011/00271 odvolanie D. Z. v zmysle § 59 ods.1 Správneho poriadku odmietol a potvrdil rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia Michalovce z 01.03.2011 č. 2011/00228 v celom rozsahu.

V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že zákonné právo na náhradu škody na majetku (rodinnom dome K..Č.. XXX H. S..Č.. XXX N. E.. Ú.. Z.) , ktorá vznikla v priamej súvislosti s vykonanými povodňovými zabezpečovacími prácami na toku Ondava si p. F. Z. uplatnil dňa 26.07.2010 predložením potrebnej žiadosti na Obecnom úrade v Malčiciach. OÚŽP na základe výsledkov správneho konania v súlade s ustanoveniami Správneho poriadku rozhodnutím č. 2010/001533 zo 17.12.2010 uznal žiadateľovi F. Z. nárok na peňažnú náhradu podľa § 44 ods.3 zák.č. 7/2010 Z.z., ktorá vznikla v priamej súvislosti s vykonaním povodňových zabezpečovacích práv na základe príkazu č. 3 prednostu KÚŽP Košice za škodu na majetku a určil výšku peňažnej náhrady podľa § 44 ods.6 zák.č. 7/2010 Z.z. v celkovej sume 2.000,- eur. Pán F. Z. sa písomne vzdal práva na odvolanie proti uvedenému rozhodnutiu, ktoré tak nadobudlo právoplatnosť 27.12.2010.

Dňa 07.02.2011 podala manželka p. F. Z. S.. D. Z. žiadosť o náhradu škody na majetku, ktorá jej vznikla v priamej súvislosti s vykonanými povodňovými zabezpečovacími prácami na toku Ondava.

Podľa § 30 ods.1 písm.i/ Správneho poriadku správny orgán konanie zastaví ak v tej istej veci sa právoplatne rozhodlo a skutkový stav sa podstatne nezmenil.

Preskúmaním podkladov v predloženej žiadosti prvostupňový správny orgán zistil, že v danej veci už právoplatne rozhodol vydaním rozhodnutia zo 17.12.2010 č. 2010/01533 a skutkový stav sa podstatne nezmenil. Totiž z predložených dokladoch (výpis z F. Č.. XXX zo 14.10.2010) jednoznačne vyplýva, že manželia F. Z. B. D. Z. sú bezpodielovými spoluvlastníkmi majetku, na ktorom bola spôsobená škoda (rodinný dom K..Č.. XXX H. S..Č.. XXX N. E..Ú.. Z. B. T. H. S..Č.. XXX B. Č.. XXX N. E.. Ú.. Z.) . Nárok na finančnú náhradu za škodu spôsobenú na uvedenom majetku je preto možné priznať iba raz a odvolací orgán neakceptuje požiadavku p. D. Z. na priznanie náhrady za spôsobenú škodu vo výške 2.000,- eur ako mali ostatní občania .

V administratívnom spise tak ako to uviedol žalovaný v odôvodnení preskúmavaného rozhodnutia aj vo svojom písomnom vyjadrení k žalobe je založený výpis z LV Č.. XXX, E..Ú.. Z., E. K. T. S..Č.. XXX

T., S..Č.. XXX zastavané plochy a nádvoria, ako stavba je zapísaný rodinný dom K..Č.. XXX H. S..Č.. XXX. Ako vlastníci sú zapísaní F. Z. N. S. X/X-P. B. D. Z., Q.. Z. N. S. X/X-P.. Z tohoto listu vlastníctva teda jednoznačne vyplýva, že predmetné nehnuteľnosti nie sú v bezpodielovom spoluvlastníctve F. Z. B. D. Z., Q.. Z., i keď sú manželia, ale uvedené nehnuteľnosti sú v podielovom spoluvlastníctve u každého v 1/2-ici.

Prvostupňový správny orgán ako to vyplýva z jeho rozhodnutia konanie zastavil podľa § 30 ods.1 písm.i/ zák.č. 71/1967 Zb. (Správny poriadok) podľa ktorého správny orgán konanie zastaví ak v tej istej veci sa právoplatne rozhodlo a skutkový stav sa podstatne nezmenil. Žalovaný ako odvolací orgán potvrdil rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu, ktorým bolo zastavené konanie podľa uvedeného ustanovenia. Správne orgány ako uviedli v odôvodnení svojich rozhodnutí mali za to, že o danej veci už bolo právoplatne rozhodnuté rozhodnutím zo dňa 17.12.2010 pod č. 2010/01533, t.j. o žiadosti F. Z. a skutkový stav sa podstatne nezmenil.

Dôvody na zastavenie konania, ktoré sú uvedené v § 30 ods.1 Správneho poriadku možno považovať za štandardné. Dôvod zastavenia konania uvedený v citovanom ustanovení § 30 ods.1 písm.i/ Správneho poriadku zaviedol do správneho konania prekážku rozhodnutej veci (res judicata) . Nakoľko skôr takýto inštitút bol upravený iba v O.s.p. právnym dôsledkom právoplatne rozhodnutej veci je tzv. formálna právoplatnosť. Jej podstata spočíva v tom, že ak sa v tej istej veci už právoplatne rozhodlo, opätovne konať o nej nemožno s výnimkou prípadu, ak sa podstatne zmenil skutkový stav. Správny orgán pred zastavením konania z tohto dôvodu preto musí skúmať, či ide o totožnosť veci. Táto je daná vtedy, ak ide o totožných účastníkov, totožnosť predmetu a rovnaký skutkový stav. Uvedené podmienky totožnosti musia byť splnené kumulatívne.

Z pripojených administratívnych spisov súd zistil, že F. Z. si podal na Obecnom úrade v Z. 26.07.2010 žiadosť o náhradu za škodu na majetku, ktorá vznikla v priamej súvislosti s vykonanými povodňovými zabezpečovacími prácami na toku Ondava podľa zák.č. 7/2010 Z.z. O tejto jeho žiadosti rozhodol Obvodný úrad životného prostredia v Michalovciach rozhodnutím zo 17.12.2010 č. 2010/01533, ktoré rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 27.12.2010.

Žalobkyňa si podala žiadosť o náhradu za škodu na majetku,. ktorá vznikla v priamej súvislosti s vykonanými povodňovými zabezpečovacími prácami na toku Ondava dňa 07.02.2011 a na základe tejto jej žiadosti vo veci rozhodoval správny orgán - Obvodný úrad životného prostredia Michalovce. V spisoch ako už bolo uvedené je založený výpis z F. Č.. XXX E.. Ú.. Z., H. E. K. T. S..Č.. XXX T., S..Č.. XXX zastavané plochy a nádvoria, stavba rodinný dom K..Č.. XXX H. S..Č.. XXX, kde ako vlastníci sú zapísaní v podiele 1/2-ici F. Z. a v 1/2-ici D. Z., Q.. Z..

Správne orgány pri zastavení konania z dôvodu podľa § 30 ods.1 písm.i/ Správneho poriadku - v tej istej veci sa právoplatne rozhodlo a skutkový stav sa podstatne nezmenil, sa dôsledne nevenovali skúmaniu, či žiadosť, ktorú podala žalobkyňa dňa 07.02.2011 o náhradu škody na nehnuteľnostiach v kat. úz. Z. T. H. F. Č.. XXX S..Č.. XXX, S.. Č..XXX a rodinnom dome postavenom na S..Č.. XXX, je daná v totožnosti účastníkov v konaní a rozhodnutí Obvodného úradu životného prostredia Michalovce zo 17.12.2010 č. 2010/01533, ktorým bolo rozhodnuté o žiadosti žiadateľa F. Z.. Z výpisu F. Č.. XXX E.. Ú.. Z. jednoznačne vyplýva, že F. Z. B. D. Z. tam zapísané nehnuteľnosti nemajú v bezpodielovom spoluvlastníctve, ale v podielovom spoluvlastníctve. Preto záver žalovaného uvedený v odôvodnení preskúmavaného rozhodnutia, že uvedené nehnuteľnosti patria do bezpodielového spoluvlastníctva F. Z. B. D. Z., Q.. Z. nie je správny. Z toho dôvodu nebola ani splnená jedna z podmienok pre zastavenie konania z dôvodu, že v tej istej veci už sa právoplatne rozhodlo a skutkový stav sa podstatne nezmenil, pretože nejde tu o totožnosť účastníkov konania, nakoľko v rozhodnutí, na ktoré poukazujú správne orgány v odôvodneniach svojich rozhodnutí, a to rozhodnutie zo dňa 17.12.2010 č. 2010/01533 je rozhodnutím o žiadosti žiadateľa F. Z., ktorý je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľností zapísaných na LV Č.. XXX E.. Ú.. Z.. Žalobkyňa si podala osobitnú žiadosť dňa 07.02.2011 o náhradu za škodu na majetku, ktorá vznikla v priamej súvislosti s vykonanými povodňovými zabezpečovacími prácami na toku Ondava je podielovou spoluvlastníčkou uvedených nehnuteľností, a preto nebola splnená podmienka pre zastavenie konania podľa uvedeného § 30 ods.1 písm.i/ Správneho poriadku.

Na základe uvedených skutočností súd dospel k záveru, že prvostupňový správny orgán, ale ani žalovaný na základe listinných dôkazov, ktoré sú obsahom administratívnych spisov nedospeli k správnemu právnemu záveru, že sú splnené podmienky pre zastavenie konania podľa § 30 ods.1 písm.i/ Správneho poriadku, a preto súd z dôvodu nesprávneho právneho posúdenia podľa § 250j ods.2 písm.a/ O.s.p. zrušil preskúmavané rozhodnutie žalovaného ako aj prvostupňového správneho orgánu a vrátil vec na ďalšie konanie.

Správny orgán - žalovaný je viazaný právnym názorom súdu v súlade s ustanovením § 250ja ods.4 O.s.p. a úlohou správnych orgánov bude rozhodnúť o žiadosti žalobkyne zo dňa 07.02.2011 o náhradu za škodu na majetku, ktorá vznikla v priamej súvislosti s vykonanými povodňovými zabezpečovacími prácami na toku Ondava na nehnuteľnostiach zapísaných na F. Č.. XXX E.. Ú.. Z..

O trovách konania súd rozhodol podľa § 250k ods.1 a žalobkyni, ktorá bola v konaní úspešná priznal náhradu trov konania titulom právneho zastúpenia za tri právne úkony podľa § 11 ods.4 vyhl.č. 655/2004 Z.z. každý á 127,16 eur, režijný paušál podľa § 16 ods.3 vyhl.č. 655/2004 Z.z. ku každému úkonu á 7,63 eur, takže spolu odmena advokátovi 440,37 eur. K tomu 20 % DPH 80,87 eur. Spolu odmena advokátovi s DPH je 485,24 eur, ktorú sumu právnemu zástupcovi je povinný uhradiť žalovaný.

Rozsudok bol prijatý senátom krajského súdu v pomere 3:0 (§ 3 ods.9 zák.č. 757/2004 Z.z.) .

Vo veci rozhodol senát pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods.1 O.s.p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.