KSKE 6 S 115/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6S/115/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200846 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Konček ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200846.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: B.Á. Ž. - C. Z., Ž. X, XXX XX U. P., zast. JUDr. JCLic. Tomášom Majerčákom, PhD., advokátom, Južná trieda 28, 040 01 Košice, proti žalovanej: C. Ž., Ž. XXX, XXX XX U. P., N.: XXXXXXXX, zast. N. T. - U., v konaní o žalobe žalobcu proti fiktívnemu rozhodnutiu žalovanej pomerom hlasov 3 : 0, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žalobcovi p r i z n á v a právo na náhradu trov konania vo výške 396,65 eur, ktoré je p o v i n n á zaplatiť žalovaná na účet právneho zástupcu žalobcu do troch dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

V r a c i a žalobcovi súdny poplatok vo výške 59,30 eur prostredníctvom Daňového úradu U. B. P. do 15 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca žiadosťou zo dňa 18.07.2011 doručenou žalovanej dňa 19.07.2011, túto ako povinnú osobu podľa § 2 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, požiadal o sprístupnenie informácií s tam uvedeným predmetom. Keďže žalovaná v lehote na vybavenie žiadosti neposkytla požadované informácie, nevydala rozhodnutie a ani iným spôsobom informáciu nesprístupnila, predpokladalo sa v zmysle § 18 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z.z., že vydala rozhodnutie, ktorým odmietla požadované informácie žalobcovi poskytnúť. Proti uvedenému rozhodnutiu podal žalobca u žalovanej odvolanie zo dňa 02.08.2011, ktoré bolo žalovanej doručené dňa 03.08.2011. Keďže odvolací orgán (starosta obce Z.) v zákonnej lehote (§ 19 ods. 3, zákona č. 211/2000 Z.z.) nerozhodol, predpokladalo sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie žalobcu zamietol a odvolaním napadnuté fiktívne rozhodnutie povinnej osoby potvrdil.

Žalobou zo dňa 21.09.2011, osobne podanou na Krajskom súde v Košiciach dňa 28.09.2011 sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovanej o odvolaní zo dňa 18.08.2011, ako aj rozhodnutia orgánu prvého stupňa zo dňa 29.07.2011 a vrátenia veci žalovanej na ďalšie konanie. Zároveň žiadal uložiť žalovanej povinnosť nahradiť mu trovy konania.

Nedatovaným podaním, podaným na poštovú prepravu dňa 02.02.2012 a doručeným na Krajský súd v Košiciach dňa 03.02.2012, žalobca cestou svojho právneho zástupcu navrhol, aby súd uznesením konanie zastavil s odôvodnením, že žalovaná obec Ž. zmenila svoje pôvodné rozhodnutie o odmietnutí poskytnutia informácii, a to novým rozhodnutím zo dňa 15.01.2012, ktorým požadované informácie žalobcovi poskytla. Žalobu, ktorá bola podaná dôvodne, berie žalobca späť len pre správanie žalovanej, ktorá následne poskytla informácie. Zároveň žalobca žiadal, aby súd uložil žalovanej obci Ž. povinnosť zaplatiť mu trovy konania vo výške 462,65 eur na účet jeho právneho zástupcu.

Podľa § 250d ods. 3, veta prvá O.s.p., súd uznesením konanie zastaví, ak sa žaloba podala oneskorene, ak ju podala neoprávnená osoba, ak smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nemôže byť predmetom preskúmavania súdom, ak žalobca neodstránil vady žaloby, ktorých odstránenie súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu žaloby, alebo ak žalobca nie je zastúpený podľa § 250a alebo ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods. 2) .

Podľa § 250h ods. 2 O.s.p. veta pred bodkočiarkou, až do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobu späť.

Pretože žalobca cestou svojho právneho zástupcu vzal žalobu späť predtým ako súd o žalobe žalobcu rozhodol, bolo potrebné konanie v tejto veci podľa hore citovaných zákonných ustanovení zastaviť.

Podľa ust. § 146 ods. 2 O.s.p. ak niektorý z účastníkov zavinil, že konanie sa muselo zastaviť, je povinný uhradiť jeho trovy. Ak sa však pre správanie odporcu vzal späť návrh, ktorý bol podaný dôvodne, je povinný uhradiť trovy konania odporca.

O náhrade trov konania bolo rozhodnuté podľa § 146 ods. 2, veta druhá O.s.p. tak, že keďže dôvodom späťvzatia žaloby bolo poskytnutie informácií, ktoré žalobca žiadal v konaní podľa zákona č. 211/2000 Z.z. a ktoré mu neboli sprístupnené bez zákonného dôvodu, súd zaviazal k náhrade týchto trov pozostávajúcich z trov právneho zastúpenia žalovanú, keďže žaloba bola podaná dôvodne a len pre správanie žalovanej bola žaloba žalobcu vzatá späť, čomu svedčí nové rozhodnutie žalovanej z 15.01.2012.

Priznané trovy konania pozostávajú z hodnoty jedného úkonu právnej služby v zmysle § 11 ods. 4, veta prvá vyhl. 655/2004 Z.z., čo predstavuje 123,50 eur /prevzatie a príprava zastupovania zo dňa 21.09.2011/, z hodnoty jedného úkonu právnej služby v zmysle § 11 ods. 4, veta prvá vyhl. 655/2004 Z.z., čo predstavuje 123,50 eur /podanie na súd - žaloba zo dňa 23.09.2011/, z hodnoty jedného úkonu právnej služby v zmysle § 11 ods. 4, veta prvá vyhl. 655/2004 Z.z., čo predstavuje 127,20 eur /podanie na súd - späťvzatie zo dňa 01.02.2012/, zo sumy 22,45 eur /2 x 7,41 eur + 7,63 eur podľa § 16 ods. 3 vyhl. 655/2004 Z.z./, čo predstavuje paušálnu náhradu hotových výdavkov/; spolu trovy právneho zastúpenia vo výške 396,65 eur.

Pri posudzovaní toho či sú splnené podmienky na vrátenie zaplateného súdneho poplatku žalobcovi, postupoval súd podľa ust. § 11 ods. 3 zák. č. 71/1992 Zb. a dospel k záveru, že keďže v tomto prípade ešte nedošlo k samotnému prejednaniu veci, to znamená ku konaniu vo veci samej, vznikla súdu povinnosť zaplatený súdny poplatok žalobcovi vrátiť po jeho krátení v zmysle ust. § 11 ods. 4 zák. č. 71/1992 Zb., o sumu 6,70 eur.

Žalobcovi vráti vo výrokovej časti tohto uznesenia vyčíslený poplatok po právoplatnosti uznesenia daňový úrad príslušný podľa sídla žalobcu v súlade s ust. § 11 ods. 6 zákona č. 71/1992 Zb.

Vo veci senát rozhodol pomerom hlasov 3 : 0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia, pričom odvolanie musí byť písomné a v takom počte vyhotovení, aby jeden rovnopis ostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napadá, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.