KSKE 6 S 116/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 S 116/2011

KS v Košiciach, dátum 06.06.2012, sp.zn. KSKE 6 S 116/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6S/116/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200849 Dátum vydania rozhodnutia: 07. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Naď ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200849.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: DUNABIS, a.s., so sídlom Pri Prachárni 4, 040 01 Košice, IČO: 35 826 908, právne zastúpeného: JUDr. Marekom Hroudom, advokátom so sídlom Krmanova 16, 040 01 Košice, proti žalovanému: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, v konaní o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. B/2011/189994/00205408 zo dňa 22.6.2011, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žalobcovi p r i z n á v a právo na náhradu trov konania v sume 131,13 Eur, ktorú je žalovaný p o v i n n ý zaplatiť na účet právneho zástupcu žalobcu do troch dní odo dňa právoplatnosti uznesenia.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobou zo dňa 25.8.2011 a doručenou Krajskému súdu v Košiciach dňa 26.8.2011 sa žalobca domáhal preskúmania nasledovných rozhodnutí žalovaného: rozhodnutie č. B/2011/189994/00205407 z 22.6.2011, rozhodnutie č. B/2011/189994/00205408 z 22.6.2011, oznámenie č. B/2011/189994/00209662/1 z 8.8.2011 a oznámenie č. B/2011/189994/00209662/2 z 8.8.2011.

Uznesením č. k. 6S/96/2011-57 zo dňa 8.9.2011 súd podľa § 112 ods. 2 O.s.p. vylúčil na samostatné konania preskúmanie nasledovných rozhodnutí žalovaného: rozhodnutie č. B/2011/189994/00205408 z 22.6.2011, oznámenie č. B/2011/189994/00209662/1 z 8.8.2011 a oznámenie č. B/2011/189994/00209662/2 z 8.8.2011.

Rozhodnutie č. B/2011/189994/00205408 zo dňa 22.6.2011, ktorým žalovaný zamietol odvolanie žalobcu voči platobnému výmeru na daň z nehnuteľností na rok 2007 č. k. B/2010/182456/00238194/2 zo dňa 22.12.2010, súd preskúmal v tomto konaní vedenom pod spisovou značkou 6S/116/2011.

Dňa 17.2.2012 žalovaný doručil Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky podnet na preskúmanie uvedeného rozhodnutia a zrušenie mimo odvolacieho konania, nakoľko v zmysle ust. § 47 ods. 6 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov sa o zamietnutí odvolania rozhodnutie nevydáva.

Finančné riaditeľstvo SR rozhodnutím č. 1020503/1/427464-959745/2012/5306 zo dňa 27.4.2012 zrušilo preskúmavané rozhodnutie žalovaného č. B/2011/189994/00205408 zo dňa 22.6.2011, pretože bolo vydané v rozpore so všeobecne záväzným predpisom.

Keďže napadnuté rozhodnutie žalovaného bolo v celom rozsahu zrušené, žalobca dosiahol účel, ktorý podaním žaloby sledoval. Z uvedeného dôvodu žalobca vzal písomným podaním zo dňa 5.6.2012 žalobu späť a požiadal súd o priznanie náhrady trov konania v celkovej výške 524,08 Eur za 4 úkony právnej služby (príprava a prevzatie, spísanie žaloby, vyjadrenie vo veci samej a späťvzatie žaloby, t. j. 4 x 123,50 Eur + 2 x 7,41 Eur + 2 x 7,63 Eur) s poukazom na ust. § 146 ods. 2 druhá veta O.s.p..

V danej veci ide o konanie podľa II. hlavy piatej časti O.s.p. (§ 247 a nasl. - rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov) .

Podľa ustanovenia § 250d ods. 3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak bola žaloba vzatá späť. Žalobca môže vziať žalobu späť až do rozhodnutia súdu (§ 250h ods. 2 O.s.p.) .

Súd v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami konanie vo veci zastavil z dôvodu späťvzatia žaloby žalobcom.

O trovách konania súd rozhodol podľa ust. § 146 ods. 2 druhá veta O.s.p. v spojení s ust. § 246c ods. 1 prvá veta O.s.p., v zmysle ktorého ak sa pre správanie odporcu vzal späť návrh, ktorý bol podaný dôvodne, je povinný uhradiť trovy konania odporca (zodpovednosť za procesné zavinenie zastavenia konania) .

Vzhľadom na to, že dôvodom späťvzatia žaloby bolo správanie žalovaného v súlade so žalobnou požiadavkou žalobcu, dospel súd k záveru, že zastavenie konania zavinil žalovaný, a preto je povinný uhradiť trovy konania žalobcovi.

V zmysle vyššie uvedeného súd priznal žalobcovi náhradu trov konania, ktoré pozostávajú z odmeny za poskytnutie právnych služieb podľa § 11 ods. 4 prvá veta vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení vyhlášky č. 232/2010 Z. z. (ďalej len "vyhláška") , avšak len za 1 úkon právnej služby, a to späťvzatie žaloby zo dňa 5.6.2012 (1 x 123,50 Eur - tak ako žalobca uviedol vo výčíslení trov konania, napriek tomu, že správna výška odmeny za jeden úkon právnej služby vykonaný v roku 2012 je 127,16 Eur - pozn. súdu) , pričom k tejto odmene patrí režijný paušál podľa § 16 ods. 3 vyhlášky vo výške 7,63 Eur, spolu teda 131,13 Eur.

Súd už totiž žalobcovi priznal náhradu trov konania za prvé dva úkony právnej služby, t. j. 1.) prevzatie a príprava veci a 2.) spísanie žaloby zo dňa 25.8.2011, ktoré boli reálne vykonané len jeden krát, a to v konaní vedenom pod sp. zn. 6S/96/2011 uznesením zo dňa 7.6.2012. Žalobcom požadovaná odmena za vyššie uvedené úkony aj v tomto konaní je podľa názoru súdu duplicitná, pretože právny zástupca prevzal zastupovanie žalobcu len jedným úkonom a na súd podal len jednu žalobu, ktorou napadol všetky štyri rozhodnutia žalovaného. Až následne (po vykonaní týchto dvoch úkonov) súd podľa § 112 ods. 2 O.s.p. vylúčil na samostatné konania preskúmanie predmetných rozhodnutí žalovaného. Priznanie odmeny za tieto úkony aj v tomto konaní tak, ako to požaduje žalobca, by znamenalo neúmerné navyšovanie trov konania zo strany žalobcu z dôvodu duplicity, čo by bolo v rozpore so zásadou účelnosti vynaložených trov konania. Preto súd žalobcovi odmenu ani režijný paušál za prevzatie a prípravu veci a spísanie žaloby v tomto konaní nepriznal.

Právny zástupca žalobcu si vo vyčíslení trov konania zo dňa 5.6.2012 uplatnil aj nárok na náhradu trov právneho zastúpenia za ďalší úkon právnej služby zo dňa 25.4.2012 vo výške 123,50 Eur + 7,63 Eur, ktorý špecifikoval ako stanovisko k vyjadreniu žalovaného a súhlas s rozhodnutím veci bez nariadenia pojednávania. Avšak súd za tento úkon právnej služby odmenu ani režijný paušál žalobcovi nepriznal, pretože podľa názoru súdu nešlo o náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie práva. Súd vyzval žalobcu dňa 3.1.2012 len na vyjadrenie, či súhlasí s prejednaním veci bez nariadenia pojednávania a dňa 20.4.2012 mu zaslal vyjadrenie žalovaného na jeho žiadosť. Súd ho však nežiadal o stanovisko k

vyjadreniu žalovaného, ktoré je podľa súdu nadbytočné, keďže obsahuje skutočnosti súdu známe už zo žaloby a písomného vyjadrenia žalovaného.

K uvedenému súd poznamenáva, že účelnosť trov predstavuje nevyhnutnosť vynaloženia trov spojených s uplatňovaním ústavne zaručeného práva na právnu pomoc. Teda súd môže priznať len náhradu tých výdavkov, ktoré evidentne súvisia s uplatneným nárokom na súde a zároveň sú nevyhnutné na účelné uplatňovania práva. Žalobcom uplatnený úkon zo dňa 25.4.2012 nebol súdom vyžiadaný a nespĺňa ani požiadavku nevyhnutnosti a účelnosti.

Trovy právneho zastúpenia priznané žalobcovi teda predstavujú celkovú sumu 131,13 Eur, ktorú je žalovaný povinný uhradiť právnemu zástupcovi žalobcu JUDr. Marekovi Hroudovi do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.