KSKE 6 S 124/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 S 124/2012

KS v Košiciach, dátum 28.06.2012, sp.zn. KSKE 6 S 124/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6S/124/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200557 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Konček ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200557.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach rozhodol v právnej veci žalobcu: MINIMAX SK s.r.o., Ladmovce č. 170, právne zast. JUDr. Martinou Gombosovou, advokátkou, Moldavská cesta 21/A, 040 01 Košice, proti žalovanému: Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, Košice, v konaní o žalobe žalobcu proti rozhodnutiu žalovaného zo dňa 27.02.2012 č. 9818301/1/316526/2012, takto

r o z h o d o l :

Zastavuje konanie.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobou zo dňa 11.05.2012, podanou osobne na Krajskom súde v Košiciach dňa 14.05.2012, sa žalobca prostredníctvom svojho právneho zástupcu domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného zo dňa 27.02.2012 č. 9818301/1/316526/2012 a vrátenia veci na ďalšie konanie. Zároveň žiadal náhradu trov konania podľa záverečného vyčíslenia, a to do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

Podaním žaloby vznikla žalobcovi povinnosť zaplatiť súdny poplatok z návrhu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy na základe žaloby vo výške 66,- eur, splatný dňom vzniku poplatkovej povinnosti (§ 8 ods. 1 a § 5 ods. 1, písm. a/ zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov, na základe položky 10 písm. a) sadzobníka súdnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 71/1992 Zb.) .

Krajský súd v Košiciach výzvou zo dňa 28.05.2012 vyzval žalobcu na zaplatenie súdneho poplatku vo výške 66,- eur v lehote 10 dní od doručenia výzvy, ktorá súčasne obsahovala aj poučenie o tom, že ak žalobca súdny poplatok v určenej lehote nezaplatí, súd konanie zastaví v zmysle § 10 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb.

Predmetná výzva na zaplatenie súdneho poplatku bola doručená právnej zástupkyni žalobcu dňa 08.06.2012, o čom svedčí podpis na doručenke, ktorá sa súdu vrátila. Právna zástupkyňa žalobcu, ani žalobca, však na túto výzvu v súdom určenej lehote ani neskôr nereagovali a súdny poplatok nezaplatili.

Podľa § 10 ods. 1, veta prvá a druhá zákona č. 71/1992 Zb., ak nebol zaplatený poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania alebo dovolania, prvostupňový súd vyzve poplatníka, aby poplatok zaplatil v lehote, ktorú určí spravidla v lehote desiatich dní od doručenia výzvy; ak aj napriek výzve poplatok nebol zaplatený v lehote, súd konanie zastaví. O následkoch nezaplatenia poplatku musí byť poplatník vo výzve poučený.

Preto súd z vyššie uvedeného dôvodu podľa ust. § 10 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb. konanie pomerom hlasov 3 : 0 zastavil.

Rozhodnutie o trovách konania súd oprel o ustanovenie § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. za použitia ust. § 246c O.s.p.

Vo veci senát rozhodol pomerom hlasov 3 : 0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia, pričom odvolanie musí byť písomné a v takom počte vyhotovení, aby jeden rovnopis ostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napadá, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.