KSKE 6 S 129/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6S/129/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200898 Dátum vydania rozhodnutia: 04. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200898.3

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Valérie Mihalčínovej a členov senátu JUDr. Milana Končeka a JUDr. Pavla Naďa v právnej veci žalobcu: R. H., F. V., Y. Č.. X, zastúpený advokátom JUDr. Rastislavom Cestickým, advokátom, Advokátska kancelária so sídlom Štúrová 27, Košice, proti žalovanému: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, pracovisko Košice, Zádielska 2, Košice, o preskúmanie rozhodnutia žalovanej zo dňa 5. 9. 2011 č. AA/2011/03461, takto

r o z h o d o l :

Žalobu z a m i e t a.

Žalobcovi nepriznáva právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Včas podanou žalobou žalobca žiadal rozhodnutie žalovaného z 5. 9. 2011 č. AA/2011/03461 zrušiť z dôvodu nepreskúmateľnosti, pretože odôvodnenie rozhodnutia tak, ako je uvedené v napadnutom rozhodnutí je absolútne nepostačujúce.

Uviedol, že žalovaný v odôvodnení preskúmavaného rozhodnutia uviedol, že prvostupňový orgán postupoval správne a jeho podanie - odvolanie zamieta a potvrdzuje rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu zo dňa 21.7.2011 č. K4/2011/00985-7. Ďalej v odôvodnení uviedol, že podľa § 18 ods. 8 zák. č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov príjem na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu sa zisťuje ako priemerný mesačný príjem za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom fyzická osoba požiadala o peňažný príspevok na kompenzáciu. Takto zistený príjem sa prehodnocuje pri opakovaných peňažných príspevkoch na kompenzáciu vždy v júli bežného roka a platí do konca júna nasledujúceho roka. Za obdobie, za ktoré sa príjem prehodnocuje sa považuje kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa prehodnocovanie vykonáva. Má za to, že takéto odôvodnenie rozhodnutia je absolútne nepostačujúce. Peňažný príspevok mu bol priznaný za júl 2011 a august 2011 každý mesiac po 211,32 Eur a tieto peniaze mu mali byť vyplácané platobným príkazom. Bol mu vyplatený peňažný príspevok iba za jeden mesiac, a to august 2011 v sume 2.083,45 Eur napriek tomu, že rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu o priznaní peňažného príspevku mesačne v sume 211,32 Eur nebolo ešte právoplatné. V súvislosti s preskúmavaným rozhodnutím, ako aj prvostupňovým rozhodnutím správneho orgánu a platobným príkazom na výplatu mu bolo poskytnuté zamestnankyňou správneho orgánu aj poradenstvo. Uviedol, že on nikdy nepožiadal o peňažný príspevok za opatrovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím dňa 7.6.2001 a nebolo v tejto súvislosti ani vydané žiadne rozhodnutie prvostupňovým

správnym orgánom. O tom, že by mu vôbec bol priznaný takýto peňažný príspevok nevie, a ani nepoberal. On v roku 2003 podal iba žiadosť o dávky v hmotnej núdzi, o čom správny orgán aj rozhodol a boli mu priznaná dávka v hmotnej núdzi.

Poukázal na to, že vydané rozhodnutie žalovanej ako správneho orgánu musí byť koncipované presne, jasne a zrozumiteľné, aby mohlo byť následne preskúmateľné. Zároveň musí účastníkovi konania poskytovať dostatočnú istotu, že úrad postupoval pri rozhodovaní objektívne, nezaujato a v súlade so zákonom. Podľa § 46 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti.

Žalobca vo svojich písomných podaniach poukazoval aj na iné rozhodnutia, ktoré súviseli s poskytovaním peňažného príspevku a ktorý mu mal byť priznaný už skôr, ale poukazoval aj na rozhodnutia, ktoré sa týkajú priznania mu dávok v hmotnej núdzi.

Právny zástupca žalobcu v prípade úspechu si uplatnil náhradu trov konania. Žalobca vlastnú náhradu trov konania nežiadal.

Žalovaný v písomnom vyjadrení uviedol, že jeho rozhodnutie, ako aj prvostupňového správneho orgánu bolo vydané v súlade s platnými právnymi predpismi a preto navrhol žalobu v celom rozsahu zamietnuť.

Poukázal na celý chronologický postup, ako v danej veci postupoval a na základe akých podkladov vo veci bolo vydané prvostupňové správne rozhodnutie a na akých podkladoch bolo vydané aj druhostupňové rozhodnutie, ktorým bolo prvostupňové rozhodnutie potvrdené a odvolanie žalobcu odmietnuté. Poukázal predovšetkým na ustanovenie § 18 ods. 8, 10 a § 40 ods. 7, 12 zák. č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podrobne uviedol, aký príjem osoby s ťažkým zdravotným postihnutím bol zohľadnený pri stanovení výšky peňažného príspevku za opatrovanie, teda ako došlo od 1.7.2011 k zvýšeniu peňažného príspevku za opatrovanie mesačne na sumu 211,32 Eur.

V súvislosti s námietkami žalobcu, ktoré uviedol v žalobe poukázal na to, že ide väčšinou o námietky, ktoré žalobca uvádzal aj v odvolaní proti prvostupňovému správnemu orgánu, s ktorými sa náležite zaoberal a vyporiadal v odôvodnení napadnutého rozhodnutia. Námietky sa týkajú predovšetkým nesprávnosti dátumu podania jeho žiadosti, keď uviedli, že žiadosť bola podaná 7.6.2001, ktorú skutočnosť opravili s tým, že žiadosť bola podaná 7.6.2010 a keďže išlo o zrejmú nesprávnosť v písomnom vyhotovení, žalovaný ako druhostupňový správny orgán túto zrejmú nesprávnosť vo svojom rozhodnutí odstránil.

Súd v konaní podľa § 247 a nasl. O. s. p. preskúmal napadnuté rozhodnutie na nariadenom pojednávaní, oboznámil sa s obsahom žaloby, s písomným vyjadrením žalovaného, s obsahom administratívneho spisu žalovaného, ako aj prvostupňového správneho orgánu, písomnosťami, ktoré žalobca zaslal krajskému súdu spolu aj s pripojenými prílohami a dospel k záveru, že žaloba nie je dôvodná.

V správnom súdnictve preskúmavajú súdy na základe žalôb alebo opravných prostriedkov zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy (§ 244 ods. 1 O.s.p.) .

V správnom súdnictve preskúmavajú súdy zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy, ako aj orgánov záujmovej samosprávy a ďalších právnických osôb, ako aj

fyzických osôb, pokiaľ im zákon zveruje rozhodovanie o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb v oblasti verejnej správy (ďalej len rozhodnutie správneho orgánu ) .

Rozhodnutiami správnych orgánov sa rozumejú rozhodnutia vydané nimi v správnom konaní, ako aj ďalšie rozhodnutia, ktoré zakladajú, menia alebo zrušujú oprávnenie a povinnosti fyzických alebo právnických osôb, alebo ktorými môžu byť práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti fyzických osôb, alebo právnických osôb priamo dotknuté. Postupom správneho orgánu sa rozumie aj jeho nečinnosť (§ 244 ods. 3 O. s. p.) .

Podľa piatej časti, druhej hlavy Občianskeho súdneho poriadku sa postupuje v prípadoch, v ktorých fyzická alebo právnická osoba tvrdí, že bola na svojich právach ukrátená rozhodnutím a postupom správneho orgánu a žiada, aby súd preskúmal zákonnosť tohto rozhodnutia a postupu. Pri rozhodnutí správneho orgánu, vydaného v správnom konaní je predpokladom postupu podľa druhej hlavy Občianskeho súdneho poriadku, aby išlo o rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, nadobudlo právoplatnosť (§ 247 ods. 1, 2 O. s. p.) .

Konanie sa začína na návrh, ktorý sa nazýva žaloba a žaloba musí okrem všeobecných náležitostí podania obsahovať označenie rozhodnutia a postupu správneho orgánu, ktoré napáda, vyjadrenie v akom rozsahu sa toto rozhodnutie a postup napáda, uvedenie dôvodov, v čom žalobca vidí nezákonnosť rozhodnutia a postupu správneho orgánu a aký konečný návrh robí (§ 249 ods. 1, 2 O. s. p.) .

Pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia je pre súd rozhodujúci skutkový stav, ktorý tu bol v čase vydania napadnutého rozhodnutia. Súd môže vykonať dôkazy nevyhnutné na preskúmanie napadnutého rozhodnutia (§ 250i ods. 1 O. s. p.) .

Pri preskúmavaní zákonnosti a postupu správneho orgánu súd prihliadne na tie vady konania pred správnym orgánom, ktoré mohli mať vplyv na zákonnosť napadnutého rozhodnutia (§ 250i ods. 3 O. s. p.) .

Z obsahu pripojených administratívnych spisov súd zistil, že Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, detašované pracovisko Košice IV rozhodnutím z 21.7.2011 č. K4/2011/00985-7 podľa § 40 ods. 1, 7, 12 § 45 ods. 3 a § 18 ods. 3 zák. č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 447/2008 Z. z.) a § 2 písm. a) zák. č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zvýšil s účinnosťou od 1. 7. 2011 poberateľovi R. H. peňažný príspevok na opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorou je Y. H. na sumu 211,32 Eur mesačne. Opakovaný peňažný príspevok na kompenzáciu sa vypláca mesačne pozadu. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že dňa 1.7.2011 nadobudlo účinnosť opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 194/2011 Z. z. o úprave súm životného minima, v zmysle ktorého bola ustanovená v § 2 písm. a) zák. č. 601/2003 Z. z. suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu 189,83 Eur mesačne. V zmysle zák. č. 180/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. a v znení zák. č. 551/2010 Z. z. sa s účinnosťou od 1. 7. 2011 peňažný príspevok na opatrovanie zníži o sumu, ktorou príjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím je vyšší ako 1,4 - násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

V zmysle § 40 ods. 7 zák. č. 447/2008 Z. z. peňažný príspevok na opatrovanie je mesačne 111,32 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú osobitným predpisom, t.j. 211,32 Eur. Prehodnotením príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím za rok 2010 bolo zistené, že tento príjem presahuje 1,4 - násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom je 0 Eur a peňažný príspevok na opatrovanie je 211,32 Eur mesačne. Preto bolo potrebné od 1. júla 2011 rozhodnúť o zvýšení peňažného príspevku na sumu 211,32 Eur mesačne.

Proti tomuto rozhodnutiu podal odvolanie žalobca, v ktorom poukázal na to, že rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu zo dňa 21.7.2011 č. K4/2011/00985-10 mu bolo doručené až 5.8.2011 a podľa jeho názoru to bolo urobené zámerne, aby mu bola skrátená lehota na podanie odvolania, ktorá má byť 15 dní. Ďalej poukázal na to, že z rozhodnutia nie je zrejmé, kto vo veci konal, kto vec vybavuje, pretože v rozhodnutí nebolo uvedené meno zodpovednej pracovníčky.

Žalovaná rozhodnutím z 5. 9. 2011 č. AA/2011/03461 podľa § 59 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 71/1967 Zb.) odvolanie zamietla a napadnuté rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, pracovisko Košice IV č. K4/2011/00985-7 z 21.7.2011 potvrdila.

V odôvodnení rozhodnutí uviedla, že právoplatným rozhodnutím Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, pracovisko Košice IV č. K/4/10/12831-9 zo dňa 29.11.2010 bol pánovi R. H. priznaný peňažný príspevok na opatrovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na základe žiadosti zo dňa 7.6.2001 (táto zrejmá nesprávnosť v roku podania žiadosti bola správnym orgánom neskôr opravená na 7.6.2010) , v ktorej súhlas s opatrovaním písomne potvrdila pani Y. H.. Podkladom pre vydanie rozhodnutia o priznaní peňažného príspevku bol komplexný posudok Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, pracovisko Košice zo dňa 4.11.2010 č. AA/2010/04742.

V súvislosti s prehodnocovaním príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím k 1. 7. 2011 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, pracovisko Košice IV prehodnotil poskytovanie peňažného príspevku na opatrovanie a napadnutým rozhodnutím č. K/4/2011/00985-7 zo dňa 21.7.2011 zvýšil peňažný príspevok na opatrovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím z poskytovanej sumy 144,01 Eur na sumu 211,32 Eur mesačne s účinnosťou od 1. 7. 2011.

Odcitoval ustanovenia § 18 ods. 8 a 10, § 40 ods. 7 a 12, § 45 ods. 3 zák. č. 447/2008 Z. z. a uviedol, že fyzická osoba, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, t.j. žalobca R. H. nemá žiadny príjem. Z predloženej spisovej dokumentácie bolo zistené, že príjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, t.j. páni Y. H. za rok 2010 pozostával zo sociálneho dôchodku v úhrnnej sume 2380,08 Eur, dávky v hmotnej núdzi v úhrnnej sume 390,84 Eur a doplatku na dávke dôchodkového poistenia v sume 3,74 Eur, t.j. spolu 2775,38 Eur. Priemerný mesačný príjem za rok 2010 predstavuje 2775,38 Eur : 12 mesiacov = 213,28 Eur, ktorá neprevyšuje 1,4 - násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu v sume 265,76 Eur a preto výška peňažného príspevku na opatrovanie sa neznížila, ale peňažný príspevok za zvýšil na 111,32 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú osobitným predpisom pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, t.j. na sumu 211,32 Eur mesačne s účinnosťou od 1.7.2011. Žalovaná má za to, že prvostupňový správny orgán pri výpočte peňažného príspevku na opatrovanie postupoval v súlade so zák. č. 447/2008 Z. z., keď peňažný príspevok od 1. 7. 2011 zvýšil na 211,32 Eur mesačne.

K námietkam odvolateľa uviedla, že v súlade so zák. č. 71/1967 Zb. účastník má možnosť podať odvolanie, ako je to uvedené v § 54 ods. 2 uvedeného zákona v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, za ktorý sa považuje deň jeho doručenia. Takto znelo aj poučenie prvostupňového správneho orgánu. Z uvedeného vyplýva, že plynutie lehoty na podanie odvolania odvolateľovi začalo plynúť odo dňa prevzatia preskúmavaného rozhodnutia a odvolateľ odolanie podal aj v zákonom stanovenej lehote. K námietke odvolateľa, že z rozhodnutia nie je zrejmé, kto vec vybavuje, pretože nie je tam uvedené meno zodpovednej pracovníčky, poukázal na ust. § 47 zák. č. 71/1967 Zb., kde sú stanovené náležitosti rozhodnutia tak, že rozhodnutie musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní. V písomnom vyhotovení rozhodnutia sa uvedie aj orgán, ktorý rozhodnutie vydal, dátum vydania rozhodnutia, meno a priezvisko fyzickej osoby a názov právnickej osoby, pričom rozhodnutie musí mať úradnú pečiatku a podpis s uvedením mena a funkcie oprávnenej osoby. Rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu spĺňalo všetky náležitosti, ktoré rozhodnutie má mať.

Podľa obsahu žaloby úlohou súdu je posúdiť, či rozhodnutie žalovanej zo dňa 5. 9. 2011 č. AA/2011/03461, ako aj rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu zo dňa 21. 7. 2011 č. K4/2011/00985-7 bolo vydané v súlade so zák. č. 447/2008 Z. z., a či správne orgány postupovali aj v súlade so zák. č. 71/1967 Zb., teda predovšetkým či rozhodnutie žalovaného malo všetky náležitosti, ktoré preň vyplývajú z ustanovenia § 47 zák. č. 71/1967 Zb.

Podľa § 18 ods. 8 zák. č. 447/2008 Z. z. príjem na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu sa zisťuje ako priemerný mesačný príjem za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom fyzická osoba požiadala o peňažný príspevok na kompenzáciu. Takto zistený príjem sa prehodnocuje pri opakovaných peňažných príspevkoch na kompenzáciu vždy v júli bežného roka, a platí do konca júna nasledujúceho roka; za obdobie, za ktoré sa príjem prehodnocuje sa považuje kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa prehodnocovanie vykonáva.

Podľa § 18 ods. 10 zák. č. 447/2008 Z. z. pri zisťovaní príjmu za kalendárny rok podľa ods. 8 sa započítajú príjmy, ktoré fyzickej osobe patrili za obdobie január až december kalendárneho roku podľa ods. 8 bez ohľadu na to, kedy boli vyplatené.

Podľa § 40 ods. 7 zák. č. 447/2008 Z. z. peňažný príspevok na opatrovanie je mesačne 111,32 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú osobitným predpisom pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a mesačne 148,42 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú osobitným predpisom pri opatrovaní dvoch alebo viacerých fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, ak tento zákon neustanovuje iné.

Podľa § 40 ods. 12 prvej vety zák. č. 447/2008 Z. z., ak je príjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím vyšší ako 1,4 - násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom, výška peňažného príspevku na opatrovanie podľa ods. 7 až 9 sa zníži o sumu prevyšujúcu tento príjem.

Osobitným predpisom pre ustanovenie sumy životného minima je zák. č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa v § 2 písm. a) ustanovuje suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, a to opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 194/2011 Z. z. bola s účinnosťou od 1. 7. 2011 ustanovená suma životného minima pre plnoletú fyzickú osobu na 189,83 Eur a 1,4 - násobok sumy životného minima je 265,76 Eur.

Podľa § 45 ods. 3 zák. č. 447/2008 Z. z. opakovaný peňažný príspevok na kompenzáciu sa odníme, jeho výplata sa zastaví alebo jeho výška sa zvýši alebo zníži, ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na trvanie nároku na opakovaný peňažný príspevok na kompenzáciu, alebo na jeho výplatu. Ak sa zmenia rozhodujúce skutočnosti v priebehu kalendárneho mesiaca a za časť mesiaca patrí opakovaný peňažný príspevok na kompenzáciu vo vyššej výške, vyplatí sa opakovaný peňažný príspevok na kompenzáciu vo vyššej výške za celý kalendárny rok.

Na základe žiadosti žalobcu zo dňa 7. 6. 2010 o peňažný príspevok za opatrovanie jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, t.j. jeho matky Y. H. bol žalobcovi rozhodnutím Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, pracovisko Košice IV zo dňa 29. 11. 2010 č. K4/10/12831-9 priznaný opakovaný peňažný príspevok mesačne v sume 144,01 Eur.

Ako to vyplýva z citovaného ustanovenia § 18 ods. 8 zák. č. 447/2008 Z. z. sa vždy v júli bežného roku prehodnocuje príjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na účely opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu.

Pretože ako už bolo uvedené žalobcovi bol v roku 2010 priznaný opakovaný peňažný príspevok na opatrovanie jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, preto prvostupňový správny orgán bol povinný podľa zákona od 1. 7. 2011 prehodnotiť príjem osoby ťažko zdravotne postihnutej. Zistil, že žalobca, ktorému sa vypláca peňažný príspevok za opatrovanie nemá žiaden príjem a zároveň zistil, že fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, t.j. pani Y. H. mala v roku 2010 príjem, ktorý pozostával zo sociálneho dôchodku v úhrne za celý rok 2010 2380,08 Eur, ďalej dávky v hmotnej núdzi v úhrne 390,84 Eur, doplatok na dávke dôchodkového poistenia 3,74 Eur, čo je spolu príjem za rok 2010 2775,38 Eur. Priemerný mesačný príjem za rok 2010 fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím je 2775,38 Eur : 12 mesiacov = 231,28 Eur. Keďže 1,4 - násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu v súlade s opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 194/2011 Z. z. od 1. 7. 2011 je 265,76 Eur, je viac ako priemerný mesačný príjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím v roku 2010, ktorý bol 231,28 Eur, z ktorého dôvodu sa peňažný príspevok, ktorý bol priznaný v roku 2010 neznížil, ale sa zvýšil na 111,32 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovený osobitným predpisom pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím mesačne na sumu 211,32 Eur od 1. 7. 2011.

Z uvedeného teda jednoznačne vyplýva, že žalobcovi bol v súlade so zák. č. 447/2008 Z. z. správne zvýšený peňažný príspevok na opatrovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím od 1. 7. 2011 mesačne zo sumy 144,01 Eur mesačne na sumu 211,32 Eur mesačne. Preto námietky žalobcu v súvislosti s výpočtom opakovaného peňažného príspevku nie sú dôvodné, lebo správne orgány postupovali v súlade so zák. č. 447/2008 Z. z.

Podľa § 47 zák. č. 71/1967 Zb. rozhodnutie musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní (rozklade) . Odôvodnenie je potrebné, ak sa všetkým účastníkom konania vyhovuje v plnom rozsahu. Výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo, prípadne aj rozhodnutie o povinnosti nahradiť trovy konania. Pokiaľ sa v rozhodnutí ukladá účastníkovi povinnosť na plnenie, správny orgán určí pre ňu lehotu, lehota nesmie byť kratšia, než ustanovuje osobitný zákon. V odôvodnení rozhodnutia správny orgán uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov, ako použil správnu úvahu pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodol a ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkami účastníkov konania a z ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia.

Poučenie o odvolaní (rozklade) obsahuje údaj, či je rozhodnutie konečné, alebo či sa možno proti nemu odvolať (podať rozklad) , v akej lehote, na ktorý orgán a kde možno odvolanie podať. Poučenie obsahuje aj údaj, či rozhodnutie možno preskúmať súdom. V písomnom vyhotovení rozhodnutia sa uvedie aj orgán, ktorý rozhodnutie vydal, dátum vydania rozhodnutia, meno a priezvisko fyzickej osoby a názov právnickej osoby. Rozhodnutie musí mať úradnú pečiatku a podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby. Osobitne právne predpisy môžu ustanoviť ďalšie náležitosti rozhodnutia. Chyby v písaní, v počtoch a iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia správny orgán kedykoľvek aj bez návrhu opraví a upovedomí o tom účastníka konania.

Súd preskúmaním rozhodnutia prvostupňového správneho orgánu z 21. 7. 2011 č. K4/2011/00985-7 zistil, že toto rozhodnutie má všetky náležitosti, ktoré vyžaduje ustanovenie § 47 zák. č. 71/1967 Zb., teda je uvedené, ktorý orgán ho vydal, vo výroku je uvedený zákon aj príslušné ustanovenia, podľa ktorých rozhodol a ako rozhodol, odôvodnenie má náležitosti také, ktoré sú upravené v § 47 ods. 3 zák. č. 71/1967 Zb. Taktiež rozhodnutie žalovaného zo dňa 5. 9. 2011 č.AA/2011/03461 má náležitosti, ktoré vyžaduje ustanovenie § 47 zák. č. 71/1967 Zb. Rozhodnutie obsahuje výrok, odôvodnenie ako aj poučenie o možnosti podať odvolanie, resp. o tom, že rozhodnutie žalovaného je preskúmateľné súdom. Takisto v písomnom vyhotovení rozhodnutia a v jeho odôvodnení sú uvedené všetky skutočnosti, ktoré boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol správny orgán vedený pri hodnotení dôkazov, na základe ktorých rozhodol a vyporiadal sa žalovaný aj s námietkami, ktoré žalobca uviedol v odvolaní proti prvostupňovému správnemu orgánu. Pretože rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu, ako aj žalovaného má všetky náležitosti stanovené v § 47 zák. č. 71/1967 Zb. preto súd námietky žalobcu ohľadne toho, že rozhodnutie správneho orgánu je nepreskúmateľné pre nedostatok dôvodov, nie je dôvodné.

Na základe uvedených skutočností súd žalobu podľa § 250j ods. 1 O. s. p. ako nedôvodnú zamietol.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 250k ods. 1 O. s. p. a žalobcovi, ktorý v konaní nebol úspešný nepriznal právo na ich náhradu.

Tento rozsudok bok prijatý senátom krajského súdu v pomere 3:0 (ust. § 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z. z. účinného od 1.5.2011) .

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach do 15 dní odo dňa doručenia rozsudku, pričom odvolanie musí byť písomné a v takom počte vyhotovení, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1 O.s.p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho posúdenia veci.