KSKE 6 S 133/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 S 133/2012

KS v Košiciach, dátum 25.10.2012, sp.zn. KSKE 6 S 133/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6S/133/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200603 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200603.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v právnej veci vo veci žalobcu: TOKAJ FURMINT SK, s.r.o., so sídlom Malá Tŕňa 105, právne zastúpený JUDr. Martinou Gombosovou, advokátkou, Advokátska kancelária so sídlom Moldavská cesta 21/A, 040 11 Košice, proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Vazovova 2, Bratislava, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 20. marca 2012, č. 1020503/1/421455-492676/2012/5081, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobou zo dňa 04. júna 2012 sa žalobca domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 1020503/1/421455-492676/2012/5081 zo dňa 20. marca 2012, ktorým podľa § 74 ods. 4 a § 165 ods. 3 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov potvrdil daňovú exekučnú výzvu Daňového úradu Trebišov č. 740/320/163-34772/11/Šol, zo dňa 28.11.2011, ktorou daňový úrad vyzval žalobcu na zaplatenie daňového nedoplatku vo výške 15.000,- Eur.

Krajský súd vo veci bez nariadenia pojednávania preskúmal žalobu a dospel k záveru, že v danom prípade sa jedná o žalobu, ktorá smeruje proti rozhodnutiu správneho orgánu, ktoré nemôže byť predmetom preskúmavania súdom v konaní podľa druhej hlavy, piatej časti Občianskeho súdneho poriadku.

Podľa § 248 písm. a/ Občianskeho súdneho poriadku súdy nepreskúmavajú rozhodnutia správnych orgánov predbežnej povahy a procesné rozhodnutia týkajúce sa vedenia konania.

V danom prípade žalobca žiada preskúmať rozhodnutie druhostupňového správneho orgánu, ktorým bola potvrdená daňová exekučná výzva, ktorá je len jedným z rozhodnutí v rámci procesu, ktorým sa oprávnený (žalovaný) domáha zaplatenia právoplatne vyrubených daňových nedoplatkov a toto rozhodnutie ako také nemení nič na subjektívnych právach účastníkov správneho konania. Samotné rozhodnutie, ktoré má byť preskúmavané v tomto konaní nespĺňa podmienku preskúmania z pohľadu § 250 ods. 1 a 2 O. s. p. v spojení s § 248 písm. a/ O. s. p. z dôvodu, že je rozhodnutím procesného charakteru, ktoré sa týka vedenia exekúcie a s poukazom na § 248 písm. a/ O. s. p. nepodlieha súdnemu prieskumu rozhodnutí správnych orgánov.

Súd v tejto súvislosti poukazuje aj na Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 2 Sžf 5/2009 zo dňa 21. júla 2010, v zmysle ktorého je daňová exekučná výzva len takým procesným rozhodnutím, ktorým sa upravuje vedenie exekučného konania a nie je základným rozhodnutím pre daňové konanie. Týmto rozhodnutím sa vykonáva len povinnosť uložená daňovému dlžníkovi.

Podľa § 250d ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku súd uznesením konanie zastaví, ak smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nemôže byť predmetom preskúmavania súdom.

Na základe vyššie uvedených skutočností a citovaných zákonných ustanovení súd rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia a konanie o preskúmanie rozhodnutia žalovaného zastavil, nakoľko žaloba smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nemôže byť predmetom preskúmavania súdom.

Súd rozhodol o trovách konania v zmysle § 246c a § 146 ods. 1 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku, podľa ktorých žiadny z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Toto rozhodnutie bolo prijaté senátom v pomere hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z. z. v znení účinnom od 01. mája 2011.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že :

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.