KSKE 6 S 135/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6S/135/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200947 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Konček ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200947.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Končeka, členov senátu JUDr. Evy Baranovej a JUDr. Valérie Mihalčínovej, v právnej veci žalobkyne E. H. C. K. D. S. Y. U. E. , nar. XX.XX.XXXX, N.. E. Š. Č.. XXXX/X, XXX XX H., proti žalovanému Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, pracovisko Košice, Zádielska č. 2, 040 01 Košice, v konaní o žalobe žalobcu proti rozhodnutiu žalovaného č. AA 2011/04240 zo dňa 20.10.2011, takto

r o z h o d o l :

Žalobu z a m i e t a.

Účastníkom n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Žalovaný žalobou napadnutým rozhodnutím postupom podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb., zamietol odvolanie žalobcu proti rozhodnutiu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce č. 2011/13745/6/PO2 zo dňa 20.09.2011, ktorým tento nevyhovel žiadosti žalobcu podanej dňa 16.11.2009 a nepriznal mu peňažný príspevok na kúpu pomôcky - psa so špeciálnym výcvikom a toto rozhodnutie potvrdil.

Rozhodnutie odôvodnil tým, že žalobkyňa písomnou žiadosťou zo dňa 16.11.2009 požiadala o poskytnutie peňažného príspevku na kúpu pomôcky - psa so špeciálnym výcvikom (vodiaceho psa) . Podmienkou pre priznanie tohto príspevku je absolvovanie výcviku používania pomôcky - psa so špeciálnym výcvikom. Nakoľko žalobkyňa v lehote uvedenej v § 27 ods. 1 zákona č. 447/2008 Z.z., tento výcvik neabsolvovala, u o.z. Pes človeku , spôsobila tým, že poskytnutý peňažný príspevok nebol použitý na stanovený účel, a preto bolo podľa § 41 ods. 9 citovaného zákona povinnosťou žalobkyne tento príspevok vrátiť na účet Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Michalovciach v lehote do 8 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Ak daňovník - fyzická osoba vykonávajúca podnikateľskú činnosť vyhotoví faktúru, a to ako kupujúci - predávajúci, resp. dodávateľ - spotrebiteľ v jednej osobe, teda sama so sebou, takýto doklad nie je na daňové účely akceptovateľný a právne účinný, pretože nie sú splnené podmienky daňovej uznateľnosti vymedzené v § 2 písm. i/ zákona č. 595/2003 Z.z.. Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom. Spotrebiteľ je fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy, nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Doklady predložené žalobkyňou neboli pre účely vyúčtovania peňažného príspevku na výcvik používania pomôcky vôbec akceptované, pretože žalobkyňa nemôže vo vzťahu dodávateľ - spotrebiteľ vstupovať sama so sebou, t. j. poskytovať si služby a fakturovať za ne. Keďže žalobkyňa neabsolvovala výcvik používania pomôcky - psa so špeciálnym výcvikom u odborne spôsobilej právnickej osoby - o.z.

Pes človeku , nie je možné priznať jej peňažný príspevok na kúpu pomôcky - psa so špeciálnym výcvikom (vodiaci pes) .

Včas podanou žalobou zo dňa 31.10.2011, podanou na poštovú prepravu dňa 31.10.2011 a doplnenou podaním zo dňa 14.11.2011, doručeným Krajskému súdu v Košiciach dňa 15.11.2011, sa žalobkyňa domáhala zrušenia žalovaného rozhodnutia, ako aj rozhodnutia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce č. 2011/13745/6/PO2 zo dňa 20.09.2011 a vrátenia veci na nové prejednanie a rozhodnutie. Žalobu odôvodnila tým, že pri uvedených rozhodnutiach podľa nej došlo k porušeniu zákona č. 447/2008 Z.z., a to tým, že príspevok na kúpu psa so špeciálnym výcvikom (vodiacim) jej mal byť poskytnutý na základe splnenia podmienky - úspešného absolvovania výcviku používania tejto pomôcky, a to pri dodržaní všetkých náležitostí uvedených v zákone č. 447/2008 Z.z., a to aj napriek tomu, že Ústredie práce Košice zamietlo odvolanie s citáciou zákona, na ktorý zákon č. 447/2008 Z.z. neodkazuje. Poukazuje na to, že predmetný výcvik absolvovala do troch mesiacov odo dňa poskytnutia peňažného príspevku a v tomto termíne odovzdala na úrad práce aj doklad o tomto výcviku. Uvádza, že výcvik absolvovala úspešne, tak ako to stanovuje § 24, ods. 6 zákona č. 447/2008 Z.z.. Od zácviku používania pomôcky - psa so špeciálnym výcvikom (vodiacim) odstúpilo predmetné občianske združenie Pes človeku a nie ona. Zákon č. 447/2008 Z.z. jej neprikazuje absolvovať zácvik používania pomôcky u organizácie Pes človeku , a teda nemohla ani spôsobiť, že príspevok nebol použitý na stanovený účel, pretože si rozšírila živnosť o výcvik psov so špeciálnym výcvikom a mimoškolskú vzdelávaciu činnosť, čím splnila aj podmienku zákona č. 447/2008 Z.z. v § 26 ods. 1, písm. b/, a teda príspevok použila na účel, na ktorý jej bol poskytnutý. Zákon č. 447/2008 Z.z. neodkazuje na aplikáciu Občianskeho zákonníka pokiaľ ide o všeobecné ustanovenia týkajúce sa zmlúv a ich uzatvárania. Zákon č. 447/2008 Z.z. jej nezakazuje, aby zácvik používania pomôcky nemohla uskutočniť sama po splnení taxatívne vymenovaných podmienok v citovanom zákone platných v čase, kedy príspevok vyúčtovala a zácvik absolvovala.

Z písomného vyjadrenia žalovaného datovaného ku dňu 29.11.2011 vyplývajú dôvody zhodné s dôvodmi žalobou napadnutého rozhodnutia a zároveň v ňom žalovaný uvádza, že žalobkyňa nesplnila v zákonom stanovenej lehote povinnosť absolvovať výcvik používania pomôcky u organizácie Pes človeku o.z., ktorú si sama vybrala a predložila prvostupňovému správnemu orgánu aj predfaktúru, na základe ktorej jej bol vyplatený peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky v sume 1.660,- eur. Na základe skutočnosti, že žalobkyňa neabsolvovala výcvik používania pomôcky u odborne spôsobilej právnickej osoby - o.z. Pes človeku , správne orgány neakceptovali ňou predloženú konečnú faktúru č. 03/2010 zo dňa 15.11.2010, v ktorej vystupuje žalobkyňa ako dodávateľ a odberateľ v jednej osobe a zároveň si tam fakturuje len za zácvik používania pomôcky sumu 8.630,- eur, pričom o.z. Pes človeku si ako odborne spôsobilá právnická osoba v predfaktúre č. 002/2010 zo dňa 23.07.2010 fakturuje za zácvik používania pomôcky sumu 1.660,- eur.

Súd v konaní podľa § 247 a nasl. O.s.p. po preskúmaní napadnutého rozhodnutia a oboznámení sa s administratívnymi spismi žalovaného a správneho orgánu prvého stupňa dospel k záveru, že žaloba je nedôvodná.

Z administratívneho spisu prvostupňového správneho orgánu bolo zistené, že žalobkyňa žiadosťou doručenou prvostupňovému správnemu orgánu dňa 16.11.2009 požiadala o poskytnutie peňažného príspevku, okrem iného aj na kúpu pomôcky - pes so špeciálnym výcvikom. Žiadosť odôvodnila ťažkým zdravotným postihom, na zmiernenie dôsledkov ŤZP. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce rozhodnutím č. 2011/13746/6/PO2 zo dňa 03.06.2011 rozhodol, že žalobkyňa je povinná vrátiť priznaný peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky - psa so špeciálnym výcvikom v sume 1.577,- eur z dôvodu, že žalobkyňa takýto výcvik v zákonom predpísanej lehote neabsolvovala. V nadväznosti na to potom ten istý správny orgán rozhodnutím č. 2011/13745/6/PO2 zo dňa 20.09.2011 rozhodol o nepriznaní peňažného príspevku na kúpu pomôcky - psa so špeciálnym výcvikom, pre žalobkyňu. O odvolaní žalobkyne proti tomuto rozhodnutiu rozhodol žalovaný správny orgán žalobou napadnutým rozhodnutím.

Podľa § 24 ods. 1 zákona č. 447/2008 Z.z., fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa komplexného posudku vypracovaného podľa § 15 ods. 1 odkázaná na pomôcku, možno poskytnúť peňažný príspevok na kúpu pomôcky, peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky a peňažný príspevok na úpravu pomôcky.

Podľa § 24 ods. 2, veta tretia zákona č. 447/2008 Z.z., sa za pomôcku považuje aj pes so špeciálnym výcvikom.

Podľa § 24 ods. 6 zákona č. 447/2008 Z.z., ak je na používanie pomôcky potrebný výcvik fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, peňažný príspevok na kúpu pomôcky možno poskytnúť, ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím úspešne absolvuje výcvik používania tejto pomôcky. Ak absolvovanie výcviku používania pomôcky nie je úspešné, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nie je povinná vrátiť peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky a peňažný príspevok na kúpu pomôcky sa neposkytne. Peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky rovnakého druhu možno poskytnúť len raz.

Podľa § 25 ods. 5, zákona č. 447/2008 Z.z., odborne spôsobilá na výcvik psa so špeciálnym výcvikom je osoba, ktorej predmetom činnosti je výcvik psov so špeciálnym výcvikom a je členom medzinárodnej organizácie združujúcej výcvikové školy alebo jej bola udelená akreditácia medzinárodnou organizáciou združujúcou výcvikové školy. Podmienka členstva v medzinárodnej organizácii združujúcej výcvikové školy sa považuje za splnenú aj vtedy, keď osoba, ktorej predmetom činnosti je výcvik psov so špeciálnym výcvikom, podala prihlášku za člena takejto organizácie, a to najdlhšie päť rokov od podania tejto prihlášky.

Z citovaného ustanovenia § 24 ods. 6 zákona č. 447/2008 Z. z. vyplýva, že podmienkou fakultatívneho poskytnutia peňažného príspevku na kúpu pomôcky, na používanie ktorej je potrebný výcvik, v tomto prípade psa so špeciálnym výcvikom, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, je jej úspešné absolvovanie výcviku používania tejto pomôcky. Ak sa žalobkyňa domnieva, ako to napokon vyplýva aj z jej argumentácie, že na preukázanie úspešného absolvovania výcviku používania psa so špeciálnym výcvikom, postačuje dokument označený ako doklad č. 01/2010 o absolvovaní školenia - zácviku používania pomôcky - psa so špeciálnym výcvikom (vodiaci pes) , vydaný živnostníkom - E. H., E. Š. XXXX/X, XXX XX H., A.: XX XXX XXX, vystavený na meno žalobkyne a informujúci o jej úspešnom absolvovaní takéhoto školenia, svedčí to o značne nesprávnom uvažovaní žalobkyne. Táto nesprávnosť sa prejavuje v tom, že ak zákon č. 447/2008 Z.z. v ustanovení § 25 ods. 5 jednoznačne definuje, kto môže byť odborne spôsobilý na výcvik psa so špeciálnym výcvikom, potom bolo už len vecou nenáročného dokazovania správneho orgánu zistiť, či živnostník - E. H., E. Š. XXXX/X, XXX XX H., A.: XX XXX XXX, takouto odborne spôsobilou osobou je alebo nie je. Z e-mailovej komunikácie, ktorá je súčasťou administratívneho spisu a ktorá prebehla medzi zamestnancom žalovaného a výcvikovou školou pre vodiace psy v Holandsku vyplýva, že živnostník - E. H. nie je členom a ani zodpovedajúcim spôsobom nepožiadala o členstvo v ADEu (Assistance Dogs Europe) , čo je medzinárodná organizácia združujúca výcvikové školy. Napokon ako to vyplýva aj z e-mailovej komunikácie medzi zamestnancom žalovaného a občianskym združením Pes človeku , informácia o tom, kto je členom medzinárodnej organizácie ADEu sa dá veľmi ľahko overiť aj na internetovej stránke tejto organizácie. Preto informácia vyplývajúca z dokladu č. 01-1/2010 o absolvovaní školenia - zácviku používania pomôcky - psa so špeciálnym výcvikom (vodiaci pes) , vydaného živnostníkom - E. H., podľa ktorého táto podala prihlášku za člena medzinárodnej organizácie združujúcej výcvikové školy (ADEu) , je zavádzajúca.

Okrem toho, podľa komplexného posudku žalovaného správneho orgánu zo dňa 22.04.2010 vypracovaného podľa § 15 zák. č. 447/2008 Z.z. na účely cit. § 55 ods. 6 zák. č. 447/2008 Z.z. má žalobkyňa určenú mieru funkčnej poruchy na hodnote 80% pre praktickú slepotu, pričom má zníženú orientačnú schopnosť, a chodí s pomocou slepeckej palice. Je veľmi ťažké si predstaviť, že žalobkyňa ako fyzická osoba prevádzkujúca živnosť je zdravotne spôsobilá zabezpečovať všetky činnosti súvisiace s výcvikom vodiacich psov, vrátane na to sa vzťahujúceho servisu.

Okrem toho z textu ustanovenia § 25 ods. 1 zákona č. 447/2008 Z.z. je zrejmé, že výcviku psov so špeciálnym výcvikom sa môžu venovať len právnické osoby, čo žalobkyňa ako živnostník nie je.

Keďže správne orgány oboch stupňov mali dostatočne preukázané, že žalobkyňa ako fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, nielenže úspešne neabsolvovala výcvik používania pomôcky - psa so špeciálnym výcvikom, ale neabsolvovala takýto výcvik vôbec, ich rozhodnutie nepriznať žalobkyni peňažný príspevok na kúpu pomôcky - psa so špeciálnym výcvikom bolo správne a vlastne jediné možné.

Na základe uvedeného výkladu dospel súd k jednoznačnému záveru, že žalobné námietky nie sú spôsobilé spochybniť správnosť a zákonnosť žalobou napadnutého rozhodnutia, a preto bolo potrebné žalobu podľa § 250j ods. 1 O.s.p. zamietnuť.

Žalobca v konaní nebol úspešný, preto mu súd nepriznal právo na náhradu trov konania (§ 250k ods. 1 O.s.p.) a žalovanému žiadne trovy konania nevznikli.

Vo veci senát rozhodol pomerom hlasov 3 : 0.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach do 15 dní odo dňa doručenia rozsudku, pričom odvolanie musí byť písomné a v takom počte vyhotovení, aby jeden rovnopis ostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napadá, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1 O. s. p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.