KSKE 6 S 137/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 S 137/2011

KS v Košiciach, dátum 11.01.2012, sp.zn. KSKE 6 S 137/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6S/137/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200961 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200961.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa: H. X. H. X. A. D.., F. Č.. X, A., proti odporcovi: F. Č. A. - X., A. Č.. XX, A., o návrhu na preskúmanie uznesenia odporcu č. 51/2011 zo dňa 12.05.2011, takto

r o z h o d o l :

S p á j a veci vedené na Krajskom súde v Košiciach pod sp.zn. 6S/137/2011 a 6S/141/2011 na spoločné konanie, ktoré sa bude ďalej viesť pod sp.zn. 6S/137/2011.

P r i b e r á do konania ako účastníka konania Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti A.Š.D. - X.Š., A.Š.Q.Á. XX, A.Š.D..

o d ô v o d n e n i e :

Okresný prokurátor H. X.Ú.J. A.Š.D. D.. návrhom zo dňa 31.10.2011 sa podľa § 250zf O. s. p. domáha zrušenia uznesení Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti A.Š.D. - X.Š. zo dňa 12.05.2011 č. 51/2011a 55/2011, ktorá vec sa na krajskom súde vedie pod sp. zn. 6S/137/2011.

Okresný prokurátor Okresnej prokuratúry A.Š.D. D.. návrhom zo dňa 28.10.2011 sa podľa § 250zf O.s.p. domáha zrušenia uznesenia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti A.Š.D. - X.Š. č. 55/2011 zo dňa 12.05.2011, ktorá vec sa vedie na krajskom súde pod sp. zn. 6S/141/2011.

Podľa § 112 ods.1 O. s. p. v záujme hospodárnosti konania môže súd spojiť na spoločné konanie veci, ktoré sa u neho začali a skutkovo spolu súvisia alebo sa týkajú tých istých účastníkov.

V uvedených dvoch veciach sú účastníkmi konania tie isté subjekty, pričom tieto veci spolu aj skutkovo súvisia, pretože navrhovateľ sa v týchto veciach domáha zrušenia uznesení odporcu, ktorými Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti A.Š.D. - X.Š. podľa navrhovateľa nad rámec svojich zákonných oprávnení uložilo povinnosti starostovi Mestskej časti A.Š.D. - X.Š.. Uvedeným sú dane podmienky pre spojenie uvedených vec v súlade s citovaným ustanovením.

Pri pribratí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti A.Š.D. - X.Š. do konania ako účastníka konania súd vychádzal z nasledujúcich právnych úvah.

Podľa § 250zf ods.1, 2 O. s. p. ak obecné zastupiteľstvo, mestské zastupiteľstvo, miestne zastupiteľstvo alebo zastupiteľstvo vyššieho územného celku nezruší na základe protestu prokurátora svoje uznesenie, ktoré je v rozpore so zákonom, môže prokurátor podať na súd návrh na zrušenie tohto uznesenia. Účastníkmi konania sú obec, mesto, mestská časť alebo vyšší územný celok a prokurátor.

Podľa § 250 ods.1 O. s. p. účastníkmi konania o žalobe proti rozhodnutiu a postupu správneho orgánu sú žalobca a žalovaný. Súd aj bez návrhu uznesením priberie do konania účastníka správneho konania, ktorého práva a povinnosti by mohli byť zrušením správneho rozhodnutia dotknuté.

Proces vydávania uznesení zastupiteľskými zbormi uvedenými v § 250z ods.1 O. s. p. nie je regulovaný správnym poriadkom. Táto skutočnosť podľa názoru súdu však nebráni analogickej aplikácii ustanovenia § 250 ods. 1 druhá veta O. s. p. aj pre konanie podľa § 250zf O. s. p..

Ustanovenie § 250zf ods.2 O. s. p. za účastníka konania označuje príslušný samosprávny celok a prokurátora. Návrhom podľa § 250zf O. s. p. sa prokurátor domáha zrušenia uznesenia zastupiteľského zboru, ktorý nevyhovel jeho protestu smerujúcemu proti uzneseniu zastupiteľského zboru. Súd v tomto konaní posudzuje zákonnosť uznesenia zastupiteľského zboru, t. j. či zastupiteľský zbor ako orgán samosprávneho celku pri uplatňovaní svojich zákonných oprávnení postupoval v súlade so zákonom. Preto by zastupiteľský zbor mal byť účastníkom konania o návrhu prokurátora podľa § 250zf O. s. p..

Pre akceptovanie miestneho zastupiteľstva Mestskej časti A.Š.D. - X.Š. ako účastníka konania v tejto veci naviac svedčí aj skutočnosť, že starosta mestskej časti inicioval podanie protestu proti už citovaným uzneseniam miestneho zastupiteľstva po tom, čo miestne zastupiteľstvo potvrdilo návrhom napadnuté uznesenia, ktorých výkon starosta mestskej časti pozastavil podľa § 13 ods.6 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení.

Právna teória aplikáciu procesnoprávnej analógie vo forme analógie zákona (analógia legis) nesporne akceptuje. Analógia zákona predstavuje aplikovanie právnej normy na skutkovú podstatu zákonom neriešenú, ktorá je obsiahnutá v rovnakom zákone a ktorá upravuje skutkovú podstatu najpodobnejšiu. Hoci ustanovenie § 250zf O. s. p. výslovne neodkazuje na primerané použitie ustanovení druhej hlavy piatej časti O. s. p., podľa názoru súdu za použitia analógie zákona možno dospieť k záveru, že účastníkom tohto konania má byť aj Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti A.Š.D. - X.Š..

Toto uznesenie prijal senát jednohlasne (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z. z.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustný opravný prostriedok (§ 250 ods.1, § 202 ods.3 písm. a/ za použitia § 246c ods.1 O. s. p.) .