KSKE 6 S 139/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 S 139/2011

KS v Košiciach, dátum 21.03.2012, sp.zn. KSKE 6 S 139/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6S/139/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200964 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Konček ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200964.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa : Okresný prokurátor Okresnej prokuratúry Košice II, Mojmírova 5, 040 46 Košice, proti odporcovi : Mestská časť Košice - Pereš, Krompašská č. 54, 040 11 Košice, v konaní o návrhu na preskúmanie zákonnosti uznesenia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Pereš č. 46/2011 zo dňa 12.05.2011, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Pereš prijalo dňa 12.05.2011 uznesenie č. 46/2011, ktorým uložilo prednostovi Mestskej časti Košice - Pereš, predložiť poslancom MČ Pereš časovú vzorku vyťaženosti zamestnancov MÚ MČ Pereš a počet vybavených spisov v zmysle registratúry na jedného zamestnanca za 1 Q roku 2011 a do tejto vzorky aplikovať všetky body uvedené v dokumente Obsah činností MU Pereš zo dňa 14.01.2011 predloženom O.. F..

Návrhom zo dňa 27.10.2011, doručeným Krajskému súdu v Košiciach dňa 07.11.2011 sa navrhovateľ domáhal zrušenia uznesenia č. 46/2011, prijatého Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Košice - Pereš dňa 12.05.2011.

Podaním zo dňa 12.03.2012, doručeným Krajskému súdu v Košiciach dňa 13.03.2012, vzal navrhovateľ uvedený návrh späť.

Piata časť Občianskeho súdneho poriadku upravuje správne súdnictvo (§ 244 až 250zg O.s.p.) a pozostáva zo siedmich hláv. Obsahom siedmej hlavy, ktorá má názov osobitné konania, je okrem iného aj konanie o preskúmaní zákonnosti uznesení obecného zastupiteľstva, mestského zastupiteľstva, miestneho zastupiteľstva alebo zastupiteľstva vyššieho územného celku. Tretia časť Občianskeho poriadku upravuje konanie v prvom stupni (§ 79 až 200n O.s.p.) .

Podľa § 246c, ods. 1 O.s.p, pre riešenie otázok, ktoré nie sú priamo upravené v tejto časti, sa použijú primerane ustanovenia prvej, tretej a štvrtej časti tohto zákona.

Podľa § 96 ods. 1 O.s.p., navrhovateľ môže vziať za konania späť návrh na jeho začatie, a to sčasti alebo celkom. Ak je návrh vzatý späť celkom, súd konanie zastaví. Ak je návrh vzatý späť sčasti, súd konanie v tejto časti zastaví.

Pretože navrhovateľ vzal návrh na začatie konania o preskúmanie zákonnosti uznesenia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Pereš č. 46/2011 zo dňa 12.05.2011 späť, bolo potrebné konanie v tejto veci podľa hore citovaných ustanovení zastaviť.

O náhrade trov konania bolo rozhodnuté podľa § 146 ods. 1, písm. c/ O.s.p. tak, že keďže konanie bolo zastavené, súd žiadnemu z účastníkov právo na náhradu trov konania nepriznal.

Uznesenie bolo prijaté pomerom hlasov 3 : 0.

Vo veci senát rozhodol pomerom hlasov 3 : 0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia, pričom odvolanie musí byť písomné a v takom počte vyhotovení, aby jeden rovnopis ostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napadá, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.