KSKE 6 S 140/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 S 140/2011

KS v Košiciach, dátum 28.03.2012, sp.zn. KSKE 6 S 140/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6S/140/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200965 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Naď ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200965.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa: Okresný prokurátor Okresnej prokuratúry Košice II, Mojmírova 5, Košice, proti odporcovi: Mestská časť Košice - Pereš, Krompašská 54, Košice, v konaní o návrhu navrhovateľa podľa § 250zf O.s.p. na preskúmanie uznesenia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Pereš č. 48/2011 zo dňa 12.5.2011, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Návrhom zo dňa 28.10.2011 a doručeným tunajšiemu súdu dňa 7.11.2011 sa navrhovateľ podľa § 250zf O.s.p. domáhal preskúmania uznesenia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Pereš č. 48/2011 zo dňa 12.5.2011.

Písomným podaním zo dňa 12.3.2012 vzal navrhovateľ návrh zo dňa 27.10.2011 na preskúmanie uznesenia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Pereš č. 48/2011 späť.

Podľa ustanovenia § 250d ods. 3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak bola žaloba vzatá späť. Žalobca môže vziať žalobu späť až do rozhodnutia súdu (§ 250h ods. 2 O.s.p.) .

Súd v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami konanie vo veci zastavil z dôvodu späťvzatia návrhu navrhovateľom.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. v spojitosti s ustanovením § 246c ods. 1 prvá veta O.s.p. tak, že žiadnemu z účastníkov konania právo na náhradu trov konania nepriznal.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom Krajského súdu v Košiciach pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z. z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.