KSKE 6 S 142/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 S 142/2011

KS v Košiciach, dátum 14.03.2012, sp.zn. KSKE 6 S 142/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6S/142/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200969 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Baranová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200969.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa Okresného prokurátora Okresnej prokuratúry H. F.., proti odporcovi Mestskej časti H. - K., H. Č.. XX, H.Š., v konaní o návrhu na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti H.- K. č. 53/2011 zo dňa 12.05.2011, takto:

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Návrhom na začatie konania zo dňa 28.10.2011 (doručeným súdu dňa 07.11.2011) sa navrhovateľ domáhal zrušenia rozhodnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti H. - K. č. 53/2011 zo dňa 12.05.2011 v zmysle ustanovenia § 250zf zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len O.s.p. ) z dôvodu jeho nezákonnosti.

Podaním zo dňa 12.03.2012 (doručeným súdu 13.03.2012) navrhovateľ vzal svoj návrh na začatie konania späť.

Podľa § 250h ods.2 O.s.p. až do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobu späť.

Podľa § 250d ods.3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods.2) .

Z dôvodu späťvzatia návrhu na zrušenie rozhodnutia zo strany navrhovateľa, súd konanie zastavil v súlade s vyššie citovanými ustanoveniami.

O trovách konania súd rozhodol podľa ustanovenia § 146 ods.1 písm.d) O.s.p. v spojení s ustanovením § 246c ods.1 prvá veta O.s.p., podľa ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak sa konanie začalo na návrh prokurátora.

Predmetné uznesenie bolo prijaté senátom Krajského súdu v Košiciach jednomyseľne (ustanovenie § 3 ods.9 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení novely vykonanej zákonom č. 33/2011 Z.z. účinným od 01.05.2011) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd Slovenskej republiky, prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.