KSKE 6 S 144/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 S 144/2011

KS v Košiciach, dátum 18.01.2012, sp.zn. KSKE 6 S 144/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6S/144/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200976 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Naď ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200976.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu D. D., J. J. XX, O., proti žalovanému Centru právnej pomoci, kancelária Košice, Moyzesova 18, Košice, o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. 3N 1683/09 z 8. 7. 2011, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca sa žalobou doručenou Krajskému súdu v Košiciach 9. 11. 2011, danou na poštovú prepravu 7. 11. 2011 domáhal preskúmania rozhodnutia žalovaného č.k. 3N 1683/09 z 8. 7. 2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňom 2. 9. 2011.

Ako to vyplýva z obsahu administratívneho spisu žalovaného, preskúmavané rozhodnutie z 8. 7. 2011 bolo žalobcovi skutočne doručené dňa 2. 9. 2011, z čoho súd vyvodil záver o správnosti údajov o právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutia žalovaného vyznačených na predmetnom rozhodnutí.

Podľa § 250d ods. 1 O. s. p. žaloba sa musí podať do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia správneho orgánu v poslednom stupni, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak. Zameškanie lehoty nemožno odpustiť.

Podľa § 250d ods. 3 O. s. p. súd uznesením konanie zastaví, ak sa žaloba podala oneskorene, ak ju podala neoprávnená osoba, ak smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nemôže byť predmetom preskúmavania súdom, ak žalobca neodstránil vady žaloby, ktorých odstránenie súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu žaloby, alebo ak žalobca nie je zastúpený podľa § 250a, alebo ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods. 2) . Odvolanie proti uzneseniu je prípustné.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti a obsah citovaných zákonných ustanovení súd konanie vo veci zastavil procesným postupom podľa § 250d ods. 3 O. s. p.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. c) O. s. p. s použitím § 246c, prvá veta O. s. p. tak, že žiadnemu z účastníkov nepriznal právo na náhradu trov konania.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia, pričom odvolanie musí byť písomné v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.