KSKE 6 S 148/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 S 148/2011

KS v Košiciach, dátum 28.03.2012, sp.zn. KSKE 6 S 148/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6S/148/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200987 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Naď ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200987.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: I. F., J.. XX.X.XXXX, štátna príslušnosť W., trvale bytom X. XX/XX, W.Ž., zast. Mgr. Martinom Škamlom, advokátom, AK Škamla, s.r.o., so sídlom Makovického 15, Žilina, proti žalovanému: Prezídium Policajného zboru, Úrad hraničnej a cudzineckej polície, Riaditeľstvo hraničnej polície Sobrance, so sídlom Štefánikova 10, Sobrance, v konaní o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. PPZ-HCP-SO3-273-001/2011 zo dňa 19.10.2011, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobou zo dňa 9.11.2011 sa žalobca prostredníctvom svojho právneho zástupcu domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. PPZ-HCP-SO3-273-001/2011 zo dňa 19.10.2011, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie č. PPZ-HCP-SO17-46-158/2011 zo dňa 19.9.2011 o administratívnom vyhostení žalobcu na územie Ukrajiny a zákaze vstupu na územie Slovenskej republiky na 5 rokov, t. j. do 18.9.2016

V danej veci ide o konanie podľa druhej hlavy, piatej časti O.s.p. (§ 247 a nasl. - rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov) .

Podaním žaloby vznikla žalobcovi povinnosť zaplatiť súdny poplatok z návrhu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy na základe žaloby v sume 66 eur (položka 10 písm. a) Sadzobníka súdnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov) , splatný dňom vzniku poplatkovej povinnosti (§ 5 ods. 1 písm. a) , § 8 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb.) .

Súd výzvou zo dňa 13.2.2012 vyzval žalobcu prostredníctvom jeho právneho zástupcu na zaplatenie súdneho poplatku vo výške 66 Eur v lehote 10 dní od doručenia výzvy a zároveň ho poučil o tom, že ak nebude poplatok v určenej lehote zaplatený, súd konanie zastaví (§ 10 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb.) .

Žalobca na výzvu súdu, ktorá mu bola doručená dňa 20.2.2012 v stanovenej lehote, ktorá uplynula dňa 1.3.2012 nereagoval a súdny poplatok do dnešného dňa nezaplatil.

Ak nebol zaplatený poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania alebo dovolania, súd vyzve poplatníka, aby poplatok zaplatil v lehote, ktorú určí spravidla v lehote desiatich dní od doručenia výzvy;

ak aj napriek výzve poplatok nebol zaplatený v lehote, súd konanie zastaví. O následkoch nezaplatenia poplatku musí byť poplatník vo výzve poučený (§ 10 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb.) .

Keďže žalobca ani na výzvu súdu súdny poplatok do dnešného dňa nezaplatil, súd konanie podľa ust. § 10 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb. zastavil.

Rozhodnutie o trovách konania sa opiera o ustanovenie § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. použité v spojení s ustanovením § 246c ods. 1 prvá veta O.s.p.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.