KSKE 6 S 16/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 S 16/2011

KS v Košiciach, dátum 29.02.2012, sp.zn. KSKE 6 S 16/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6S/16/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200077 Dátum vydania rozhodnutia: 01. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Naď ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200077.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu SHEN TIAN, s.r.o. so sídlom M.R. Štefánika 1256/22, 075 01 Trebišov, IČO: 36210714, právne zastúpeného JUDr. Martinou Gombosovou, advokátkou so sídlom Moldavská cesta č. 6, Košice, proti žalovanému Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky, Vazovova 2, Bratislava, o preskúmanie rozhodnutia Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky č. I/221/9829-102465/2010/990395-r zo dňa 30. 9. 2010, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobou podanou osobne do podateľne krajského súdu 25.1.2011 sa žalobca prostredníctvom právneho zástupcu domáhal preskúmania rozhodnutia Daňového riaditeľstva SR č. I/221/9829-102465/2010/990395-r zo dňa 30.9.2010, ktorým žalované Daňové riaditeľstvo SR ako správny orgán druhého stupňa podľa § 48 ods. 5 zák. č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov potvrdilo prvostupňové rozhodnutie - dodatočný platobný výmer Daňového úradu Trebišov č. 740/230/6424/10/Koš z 11.3.2010, ktorým uvedený správny orgán podľa § 44 ods. 2 písm. b) , ods. 1 zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov vyrubil žalobcovi rozdiel DPH za zdaňovacieho obdobie apríl 2009 v sume 56 863,94 €.

Z obsahu administratívneho spisu žalovaného súd zistil, že preskúmavané rozhodnutie Daňového riaditeľstva SR bolo právnemu zástupcovi žalobcu, ktorého si žalobca zvolil pre celé daňové konanie, doručené 14.10.2011.

V preskúmavanej právnej veci ide konanie podľa druhej hlavy, piatej časti O. s. p. (§ 247 a nasl. O. s. p. - rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov) .

Podľa § 250b ods. 1 O. s. p. žaloba sa musí podať do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia správneho orgánu v poslednom stupni, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak. Zameškanie lehoty nemožno odpustiť.

Podľa § 250d ods. 3 O. s. p. súd uznesením konanie zastaví, ak sa žaloba podala oneskorene, ak ju podala neoprávnená osoba, ak smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nemôže byť predmetom preskúmania súdom, ak žalobca neodstránil vady žaloby, ktorých odstránenie súd nariadil a ktoré bránia vecnému

vybaveniu žaloby, alebo ak žalobca nie je zastúpený podľa § 250a alebo ak žaloba bola vzatá späť (ň 250h ods. 2) . Odvolanie proti uzneseniu je prípustné.

V samotnej žalobe žalobca tvrdil, že rozhodnutie, ktorého preskúmania sa domáha v tomto konaní mu bolo doručené 14.10.2010. Poukázal na dlhodobú práceneschopnosť konateľa žalobcu a vypovedanie plnomocenstva žalobcovi právnym zástupcom zvoleným žalobcom pre daňové konanie JUDr. Eugenom Kostovčíkom. Tvrdil, že na základe uvedených skutočností sa žalobca oboznámil s rozhodnutím žalovaného preskúmavaným v predmetnom konaní až dňa 25.11.2010 a následne podal vo veci žalobu 25. 1. 2011 na Krajskom súde v Košiciach.

Žalovaný správny orgán vo svojom písomnom vyjadrení k žalobe namietal oneskorené podanie žaloby a tvrdil, že preskúmavané rozhodnutie z 30.9.2010 riadne doručil právnemu zástupcovi žalobcu 14.10.2011. Táto skutočnosť nesporne vyplýva z poštovej doručenky nachádzajúcej sa v administratívnom spise žalovaného.

Na výzvu súdu zo 7.2.2012 zástupca žalobcu pre daňové konanie JUDr. Eugen Kostovčík potvrdil, že k doručeniu preskúmavaného rozhodnutia žalovaného došlo dňa 14.10.2010, kedy predmetné rozhodnutie prevzal, pričom v čase doručenia rozhodnutia trvalo aj splnomocnenie dané mu žalobcom pre administratívne konanie, t.j. plná moc na zastupovanie žalobcu pri daňovej kontrole a v daňovom (vyrubovacom) konaní, ktoré zaniklo ukončením odvolacieho konania, teda doručením preskúmavaného rozhodnutia, t.j. dňom 14.10.2010.

Ako to ďalej vyplýva z obsahu písomného podania JUDr. Eugena Kostovčíka z 22.2.2012 (č.l. 53 spisu) o doručení preskúmavaného rozhodnutia bez zbytočného odkladu informoval konateľa žalobcu, ktorý následne právnym zastúpením žalobcu v súdnom preskúmavacom konaní podľa druhej hlavy, piatej časti O. s. p. poveril iného právneho zástupcu.

Z dikcie hore citovaného § 250b ods. 1 O. s. p. jednoznačne vyplýva, že dvojmesačná lehota zákonom určená na podanie žaloby v správnom súdnictve, je lehotou ktorej zmeškanie súd nemôže odpustiť. Z ďalších skutočností uvedených v odôvodnení tohto uznesenia a vyplývajúcich z obsahu administratívneho spisu súd nezistil ani závady v doručovaní preskúmavaného rozhodnutia Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky, a preto mal za jednoznačne preukázané, že k riadnemu doručeniu preskúmavaného rozhodnutia došlo dňom 14.10.2010.

Keďže žaloba bola podaná na súde až 25.1.2011, teda po uplynutí zákonom stanovenej dvojmesačnej lehoty vyplývajúcej z ust. § 250b ods. 1 O.s. p., súd procesným postupom podľa § 250d ods. 3 O. s. p. konanie vo veci zastavil.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. c) O. s. p. s použitím § 246c O. s. p. tak, že žiadnemu z účastníkov nepriznal právo na náhradu trov konania.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia, pričom odvolanie musí byť písomné v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.