KSKE 6 S 173/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 S 173/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6S/173/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200723 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200723.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v právnej veci vo veci žalobkyne: D. N., trvale bytom F. XX, X., proti žalovanému: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, so sídlom Staničné námestie 9, Košice, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 09/00773/16 zo dňa 27. novembra 2009, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobou zo dňa 25. júna 2012 sa žalobkyňa domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 09/00773/16 zo dňa 27. novembra 2009, ktorým jej podľa § 29 ods. 4 písm. a) zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uložil vrátiť dávku a príspevky vyplatené neprávom za obdobie od 01.10.2008 do 31.12.2008 v sume 82,65 Eur zvýšené o 10 % v sume 8,27 Eur, t. j. celkom v sume 90,92 Eur v lehote 30 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Krajský súd vo veci bez nariadenia pojednávania preskúmal žalobu a dospel k záveru, že v danom prípade sa jedná o žalobu, ktorá smeruje proti rozhodnutiu správneho orgánu, ktoré nemôže byť predmetom preskúmavania súdom v konaní podľa druhej hlavy, piatej časti Občianskeho súdneho poriadku.

V správnom súdnictve preskúmavajú súdy zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy na základe žalôb alebo opravných prostriedkov (§ 244 ods. 1 O.s.p.) ; súdy preskúmavajú zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov štátnej správy, pokiaľ im zákon zveruje rozhodovanie o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy, pričom ide o rozhodnutia vydané nimi v správnom konaní, ako aj ďalšie rozhodnutia, ktoré zakladajú, menia alebo zrušujú oprávnenia a povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb (§ 244 ods. 2, 3 O.s.p.) .

V zmysle § 247 ods. 2 O.s.p. pri rozhodnutí správneho orgánu vydaného v správnom konaní je predpokladom postupu podľa druhej hlavy piatej časti O.s.p., aby išlo o rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, nadobudlo právoplatnosť.

Z obsahu spisu vyplýva, že žalobkyňou napadnuté rozhodnutie bolo vydané v správnom konaní. Podmienkou súdneho prieskumu rozhodnutia správneho orgánu vydaného v správnom konaní je nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň

pripúšťajú. Proti rozhodnutiu žalovaného je prípustné odvolanie v zmysle § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) .

Z písomného vyjadrenia žalovaného správneho orgánu zo dňa 25. júla 2012 vyplýva, že žalobkyňa proti napadnutému rozhodnutiu žalovaného č. 09/00773/16 zo dňa 27. novembra 2009 odvolanie nepodala. Uvedené rozhodnutie žalovaného tak nadobudlo právoplatnosť dňa 22. decembra 2009 a stalo sa vykonateľným dňa 22. januára 2010. Pretože žalobkyňa proti napadnutému rozhodnutiu žalovaného nepodala odvolanie a predmetné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, nie sú splnené podmienky pre jeho preskúmanie v konaní podľa druhej hlavy piatej časti O.s.p.

Podľa § 250d ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku súd uznesením konanie zastaví, ak smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nemôže byť predmetom preskúmavania súdom.

Na základe vyššie uvedených skutočností je zrejmé, že rozhodnutie žalovaného napadnuté žalobou zo dňa 25. júna 2012 nemôže byť predmetom preskúmavania súdom v tomto konaní, a preto súd podľa § 250d ods. 3 O.s.p. toto konanie zastavil.

Súd rozhodol o trovách konania v zmysle § 246c a 146 ods.1 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku, podľa ktorých žiadny z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Toto rozhodnutie prijal senát krajského súdu jednohlasne (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z.z.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.