KSKE 6 S 181/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6S/181/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011201095 Dátum vydania rozhodnutia: 03. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011201095.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Valérie Mihalčinovej a z členov senátu JUDr. Evy Baranovej a JUDr. Pavla Naďa v právnej veci žalobcu: C.. R. E., trvale bytom Č. D. X, právne zastúpeného ADVOKÁTSKOU KANCELÁRIOU JUDr. Peter Szárszoi, s.r.o., so sídlom Štefánikova 8, Michalovce, proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Vazovová 2, Bratislava (Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Mierová č. 23, Bratislava) , v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 27. septembra 2011, č. 29972/2011-1214, takto

r o z h o d o l :

Žalobu z a m i e t a.

Žalobcovi n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Včas podanou žalobou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovaného č. 29972/2011-1214 zo dňa 27. septembra 2011, ktorým Generálny riaditeľ Colného riaditeľstva Slovenskej republiky vo veci odvolania žalobcu proti prvostupňovému rozhodnutiu č.287/2011-5337 zo dňa 13.07.2011 rozhodol podľa § 232 ods. 4 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov (ďalej len zákon ) tak, že odvolanie žalobcu zamietol a rozhodnutie riaditeľa Colného úradu Michalovce č.287/2011-5337 zo dňa 13.07.2011 potvrdil.

Rozhodnutím č. 287/2011-5337 Riaditeľ Colného úradu Michalovce dňom 03.06.2011 ukončil, podľa § 42 ods. 6 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby žalobcu v stálej štátnej službe, vo funkcii samostatný referent Stanice colného úradu Michalovce 5392, služobného úradu Colný úrad Michalovce, miesto výkonu stálej služby Michalovce a zároveň podľa § 42 ods. 4 zákona žalobcovi za dobu od 27. apríla 2011 do 03. júna 2011 doplatí rozdiel o ktorý bol jeho mesačný služobný plat skrátený.

V odôvodnení uviedol, že žalobca bol dočasne pozbavený výkonu štátnej služby od dňa 27. apríla 2011 vzhľadom na skutočnosť, že bol dôvodne podozrivý zo spáchania prečinu zneužitia právomoci verejného činiteľa a prečinu krádeže vo forme spolupáchateľstva. Uznesením Vojenskej obvodnej prokuratúry v Prešove č. OPv 61/11, zo dňa 24. mája 2011, bolo podľa § 194 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku zrušené uznesenie Okresného riaditeľstva PZ v Humennom č. ORP-278/OVK-HE-2011 z 21.4.2011 o vznesení obvinenia pre vyššie uvedené trestné činy. Ďalej uviedol, že o tejto skutočnosti

sa nadriadený dozvedel dňa 12.07.2011, a teda z dôvodu, že pominuli dôvody, pre ktoré bol žalobca dočasne pozbavený výkonu štátnej služby bolo potrebné rozhodnúť o jeho ukončení a súčasne doplatiť rozdiel, o ktorý bol žalobcov služobný plat skrátený.

V odvolaní proti rozhodnutiu správneho orgánu prvého stupňa žalobca namietal len výrok o doplatení rozdielu jeho služobného platu za obdobie od 27. apríla 2011 do 3. júna 2011. Navrhol, aby mu bol doplatený plat za obdobie od 27. apríla 2011 do 12. júla 2011, nakoľko nie jeho chybou sa nariadený dozvedel až 12. júla 2011 o zániku dôvodov, pre ktoré bol dočasne pozbavený výkonu štátnej služby. Ďalej uviedol, že v rozhodnutí riaditeľa colného úradu malo byť uvedené, čo je dôvodom na zrušenie a zánik dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby. Zároveň poukázal na skutočnosť, že v prvostupňovom rozhodnutí je uvedený len dátum od 27. apríla 2011 do 26. októbra 2011, a preto vychádzal len z tohto dátumu, keďže iné dôvody o ukončení neboli uvedené v prvostupňovom rozhodnutí.

Žalovaný sa v napadnutom rozhodnutí stotožnil s právnym názorom správneho orgánu prvého stupňa a v odôvodnení rozhodnutia ďalej uviedol, že uznesením Vojenskej obvodnej prokuratúry v Prešove zn. OPv 61/11 zo dňa 24.05.2011 bolo Uznesenie Okresného riaditeľstva PZ, Odboru kriminálnej polície, Oddelenia všeobecnej kriminality Humenné sp. zn. ČVS: ORP-278/OVK-HE-2011 zo dňa 21.04.2011 na základe sťažnosti obvinených U.. G.. C. R. a U.. C.. R. E. - žalobcu zrušené. Žalobcovi bolo predmetné uznesenie doručené dňa 03.06.2011. Na základe uvedenej skutočnosti pominuli zákonné dôvody na dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby, tak ako ich ustanovuje § 42 ods. 1 zákona. Žalobca sa o tejto skutočnosti dozvedel dňa 03.06.2011, mal teda povinnosť v súlade s § 44 ods. 3 písm. j) zákona (t. j. colník je povinný poskytnúť finančnej správe osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu práv a povinností vyplývajúcich zo služobného pomeru) informovať o tejto skutočnosti riaditeľa Colného úradu Michalovce. Námietky odvolateľa považoval za právne irelevantné, nakoľko takýmto konaním resp. nečinnosťou si žalobca nesplnil povinnosť, ktorá mu vyplýva z citovaného zákonného ustanovenia.

Vo včas podanej žalobe žalobca namietal nedostatočné odôvodnenie zo strany žalovaného správneho orgánu. Podľa jeho názoru žalovaný nesprávne odôvodnil svoje rozhodnutie ustanovením § 44 ods. 3 písm. j) zákona, ktoré hovorí o povinnosti poskytnúť finančnej správe osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu práv a povinností zo služobného pomeru. Osobným údajom sú podľa žalobcu údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov. ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu." (zo zákona č. 482/2002 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov) . Tento zákon nehovorí nič o povinnosti colníka informovať colný úrad o skutočnostiach, ktoré by mali vplyv na realizáciu práv a povinností vyplývajúcich zo služobného pomeru, resp. ktoré sú nevyhnutné na realizáciu práv a povinností vyplývajúcich zo služobného pomeru.

Zároveň namietal skutočnosť, že v prvostupňovom rozhodnutí riaditeľa Colného úradu boli priamo ustanovené povinnosti, ktoré je povinný v určenej dobe dočasného pozastavenia výkonu štátnej služby dodržiavať, pričom v rámci týchto povinností mu nebola uložená povinnosť informovať nadriadeného o prípadnom zrušení vzneseného obvinenia.

V závere namietal skutočnosť, že riaditeľ colného úradu v rámci prvostupňového rozhodnutia neodôvodnil prečo ukončil dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby žalobcu dňom 03.06.2011, preto rozhodnutie považuje za nepreskúmateľné pre nezrozumiteľnosť a žiada krajský súd o zrušenie napadnutého rozhodnutia žalovaného č. 29972/2011-1214 a vec mu vrátiť na ďalšie konanie. Žalobca si uplatnil aj trovy konania.

Na pojednávaní právny zástupca žalobcu zotrval na žalobe v plnom rozsahu a k veci uviedol, že žalobca neporušil žiadne svoje povinnosti tak ako to uviedol v rozhodnutí o dočasnom pozbavení výkonu štátnej služby z 26. apríla 2011, kde je uvedené, že je dočasne pozbavený výkonu štátnej služby od 27.4.2011 do 26.10.2011 a v ďalšej časti tohto rozhodnutia pred odôvodnením, teda vo výroku sú odcitované ustanovenia § 42 ods. 3,5 a 7 zákona, pričom tam nie je uvedené, že ak dôjde k nejakej zmene, aby bol povinný túto zmenu oznámiť aj svojmu nadriadenému. Má za to, že počas dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby nemal žiadnu povinnosť svojmu nadriadenému oznamovať či uznesenie bolo zrušené, respektíve ako sa postupovalo v jeho obvinení ďalej. Zároveň potvrdil, že uznesenie Vojenskej obvodovej prokuratúry zo dňa 24.5.2011 skutočne prevzal dňa 3.6.2011. Žiada tak, ako v odvolaní doplatiť rozdiel rozdiel mesačného služobného platu od 27.4.2011 do 12.7.2011.

Žalovaný v písomnom vyjadrení navrhol žalobu zamietnuť a vysloviť, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

K žalobným dôvodom uviedol, že účelom inštitútu pozbavenia výkonu štátnej služby je zabezpečiť, aby colník, ktorý je dôvodne podozrivý zo spáchania protiprávneho konania nezlučiteľného s výkonom jeho funkcie, bol spravidla do skončenia prípadu postavený mimo výkonu štátnej služby, t.j. zabezpečiť, aby colník nevykonával štátnu službu v prípadoch, ak existujú pochybnosti o jeho spôsobilosti na výkon štátnej služby, predovšetkým z dôvodov absencie morálnych predpokladov a vlastností potrebných na výkon štátnej služby, teda sú pochybnosti o jeho bezúhonnosti, ktorá je zákonnou podmienkou pre jeho prijatie do služobného pomeru. Uznesením Vojenskej obvodnej prokuratúry v Prešove zn. OPv 61/11 zo dňa 24.05.2011 bolo Uznesenie OR PZ, Odboru kriminálnej polície, Oddelenia všeobecnej kriminality Humenné sp. zn. ČVS: ORP-278/OVK-HE-2011 zo dňa 21.04.2011 na základe sťažnosti obvinených zrušené, pričom žalobcovi bolo predmetné uznesenie doručené dňa 03. júna 2011. Na základe tejto skutočnosti pominuli zákonné dôvody na dočasne pozbavenie výkonu štátnej služby u žalobcu. V súlade s ustanoveniami § 42 ods. 4 a 5, § 44 ods. 3, 42 ods. 6 zákona má žalovaný za to, že bezúhonnosť je jednou zo základných podmienok pre prijatie do služobného pomeru a zároveň informácia o bezúhonnosti občana - žalobcu je osobným údajom, ktorú bol povinný žalobca oznámiť colnej správe pre realizáciu práv a povinností vyplývajúcich zo služobného pomeru. Zdôraznil, že colný úrad nebol účastníkom trestného konania, a preto mu orgány činné v trestnom konaní nemali povinnosť doručiť písomnosť, na základe ktorej by mohol rozhodnúť o zrušení dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby u žalobcu.

Žalobca bol povinný poskytnúť colnej správe údaje o zrušení uznesenia o začatí jeho trestného stíhania tak, aby bolo možné bezodkladne realizovať ukončenie jeho dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby. Ostatné námietky žalobcu považuje za účelové a právne irelevantné. Naviac upozornil, že podľa § 247 ods. 1 O.s.p treba za náležitosť žaloby považovať aj konkrétne tvrdenie žalobcu o tom, že bol ukrátený na svojich právach nezákonným rozhodnutím správneho orgánu, pričom musí ísť o subjektívne práva vyplývajúce z právneho predpisu, pričom takéto tvrdenie v žalobe absentuje.

Súd v konaní podľa § 247 a nasl. O.s.p. na nariadenom pojednávaní preskúmal žalobou napadnuté rozhodnutie žalovaného, oboznámil sa s predloženým administratívnym spisom žalovaného, ako aj prvostupňového správneho orgánu, písomným vyjadrením žalovaného a dospel k záveru, že žaloba nie je dôvodná.

V správnom súdnictve podľa § 244 ods. 1 O.s.p. preskúmavajú súdy na základe žalôb alebo opravných prostriedkov zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy. Podľa piatej časti druhej hlavy Občianskeho súdneho poriadku sa postupuje v prípadoch, v ktorých fyzická alebo právnická osoba tvrdí, že bola na svojich právach ukrátená rozhodnutím a postupom správneho orgánu a žiada, aby súd preskúmal zákonnosť tohto rozhodnutia a postupu (§ 247 ods. 1 O.s.p.) .

Úlohou súdu podľa obsahu žaloby je posúdiť, či správne orgány v dostatočnom rozsahu zdôvodnili. prečo došlo zo strany žalovaného, respektíve prvostupňového správneho orgánu k ukončeniu dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby ku dňu 03.06. 2011, a nie ku žalobcom tvrdenému dňu 12.7.2011.

Z obsahu pripojených administratívnych spisov súd zistil, že uznesením Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Humennom, odbor kriminálnej polície, oddelenie všeobecnej kriminality ČVS: ORP-278/OVK-HE-2011 zo dňa 21. apríla 2011 bolo podľa § 206 ods. 1 Trestného poriadku voči žalobcovi začaté trestné stíhanie za prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a) Trestného zákona a prečin krádeže podľa § 212 ods. 1. ods. 2, písm. a) Trestného zákona, spáchaného formou spolupáchateľstva podľa § 20 Trestného zákona. Na základe tejto skutočnosti Riaditeľ Colného úradu Michalovce rozhodnutím č. 160/2011-5337 zo dňa 26. apríla 2011 podľa § 42 ods. 1 a ods. 2 zákona dočasne pozbavil žalobcu výkonu štátnej služby od 27. apríla 2011 do 26. októbra 2011. Žalobca proti tomuto uzneseniu podal sťažnosť a Vojenská obvodná prokuratúra v Prešove uznesením č. OPv61/11 zo dňa 24.5.2011 podľa § 194 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku zrušila vznesené obvinenie. Uznesenie žalobcovi ako to potvrdil aj on bolo doručené 3.6.2011. Toto uznesenie prvostupňový správny orgán prevzal dňa 12. júla 2011. Na základe týchto skutočností riaditeľ Colného úradu Michalovce rozhodnutím č. 287/2011-5337 zo dňa 13.07.2011 ukončil žalobcovi dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby dňom 3. júna 2011 a zároveň podľa § 42 ods. 4 zákona žalobcovi priznal za dobu od 27. apríla 2011 do 3. júna 2011 doplatenie rozdielu, o ktorý bol jeho mesačný služobný plat skrátený.

V súlade s § 42 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov ak sa colník stane dôvodne podozrivým, že porušil služobnú povinnosť zvlášť hrubým spôsobom, alebo je podozrivý, že spáchal trestný čin, a jeho ďalšie ponechanie vo výkone štátnej služby by ohrozovalo dôležitý záujem štátnej služby alebo priebeh vyšetrovania jeho činu, môže byť rozhodnutím nadriadeného dočasne pozbavený výkonu štátnej služby. Colníka možno dočasne pozbaviť výkonu štátnej služby len na dobu nevyhnutne potrebnú na objasnenie jeho konania, najdlhšie však na šesť mesiacov; túto dobu môže výnimočne predĺžiť minister, ak je colník trestne stíhaný, a to až do právoplatného skončenia trestného stíhania.

Podľa § 44 ods. 3 písm. j) zákona colník je povinný poskytnúť finančnej správe osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu práv a povinností vyplývajúcich zo služobného pomeru.

Rozhodnutie musí byť v súlade s právnymi predpismi, vychádzať zo skutočného stavu veci a obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní. Výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovení právneho predpisu, podľa ktorého bolo rozhodnuté. Ak sa v ňom ukladá povinnosť na plnenie, ustanoví sa rozsah plnenia a lehota. V odôvodnení rozhodnutia sa uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom pre rozhodnutie, akými úvahami bol vedený oprávnený orgán pri hodnotení dôkazov a pri použití právnych predpisov, na ktorých základe rozhodoval (§ 230 zák. č. 200/1998 Z. z.) .

Odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie v plnom rozsahu, ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené nedostatky odstráni (§ 232 ods. 3 zák. č. 200/1998 Z. z.) .

Žalobca v prvom rade namieta skutočnosť, že prvostupňový správny orgán nedostatočne zdôvodnil skutočnosť, prečo k ukončeniu dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby došlo ku dňu 3. júna 2011 a nie ku dňu 12. júl 2011, kedy sa prvostupňový správny orgán o skutočnosti odôvodňujúcej toto ukončenie dozvedel. Je pravdou, že v odôvodnení rozhodnutia nie je uvedené prečo správny orgán ukončil dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby žalobcu ku dňu 3.6.2011 a prečo práve do tohto dňa sa mu má doplatiť rozdiel, o ktorý bol jeho mesačný služobný plat krátený. Žalovaný ako druhostupňový správny orgán, ktorý rozhodoval o odvolaní žalobcu, sa s touto skutočnosťou náležite vysporiadal

v odôvodnení rozhodnutia. Rozsah preskúmania odvolania správny poriadok koncipuje široko (§ 59 Správneho poriadku) . Rozhodnutie sa preskúmava zásadne v celom rozsahu. Odvolací orgán nie je viazaný iba dôvodmi uvedenými v odvolaní. Rovnako nie je viazaný skutkovými zisteniami ani právnym názorom, ku ktorým dospel prvostupňový orgán. Jediným limitujúcim faktorom je vylúčenie možnosti rozhodovať v rámci odvolania o veci, ktorá nebola predmetom rozhodovania na prvostupňovom orgáne. Odvolací orgán nepreskúmava iba zákonnosť rozhodnutia, ale aj jeho správnosť. Z uvedeného teda vyplýva, že aj napriek tomu, že v prvostupňovom rozhodnutí správneho orgánu namietaná skutočnosť absentovala, druhostupňový orgán tieto dôvody v odôvodnení napadnutého rozhodnutia doplnil a uviedol, že žalobcovi bolo vyššie citované uznesenie zakladajúce dôvod na ukončenie dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby colníka doručené dňa 3. júna 2011 a túto skutočnosť mal žalobca zamestnávateľovi oznámiť, čo pre neho vyplýva z citovaného ustanovenia § 44 ods. 3 písm. j/ zákona, aby bolo možné bezodkladne realizovať ukončenie dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby a tým aj náležitosti služobného platu, ktorý mu patril.

Žalobca namietal, že nebolo jeho povinnosťou oznamovať nadriadenému skutočnosť, ktorá bola dôvodom na skončenie dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby. K uvedenej námietke súd uvádza, že v súlade s citovaným § 44 ods. 3 písm. j/ zákona je povinnosťou colníka uvádzať všetky osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu práv a povinností vyplývajúcich zo služobného pomeru. Právo poberať mesačný služobný plat je nepochybne právo vyplývajúce zo statusu služobného pomeru colníka. Z tohto dôvodu bolo a je povinnosťou žalobcu počas trvania služobného pomeru uvádzať dôvody, ktoré majú vplyv na uplatňovanie tohto práva, a to je povinný uviesť dôvody, ktoré odvodňujú pozastavenie uplatňovania tohto práva, tak aj jeho prípadné znovunadobudnutie, a preto žalobca sa mylne domnieva, že nejde o osobný údaj v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, a preto nemal povinnosť túto skutočnosť nadriadenému oznámiť. Podľa názoru súdu zákonodarca ustanovením § 44 ods. 3 písm. j) zákona č. 200/1998 Z.z., jednoznačne zdôraznil povinnosť colníka uviesť akékoľvek osobné údaje (stav bezúhonnosti je nepochybne takýmto údajom) , ktoré by mohli mať vplyv na realizáciu práv a povinností vyplývajúcich zo služobného pomeru colníka.

K námietke, že žalovaný nedostatočne zdôvodnil prečo ukončil dočasné pozastavenie výkonu štátnej služby žalobcu súd uvádza, že túto námietku považuje za absolútne neopodstatnenú, nakoľko tak prvostupňový správny orgán, ako aj druhostupňový správny orgán v odôvodneniach svojich rozhodnutí jednoznačne uviedli, že dôvodom na zrušenie dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby bolo zrušujúce Uznesenie Vojenskej obvodnej prokuratúry v Prešove č. OPv 61/11 zo dňa 24.05.2011.

Súd má za to, že napadnuté rozhodnutie žalovaného, ako aj rozhodnutie colného úradu vychádzalo z dostatočne zisteného skutkového stavu a žalovaný v odôvodnení preskúmavaného rozhodnutia sa vysporiadal dôsledne so všetkými námietkami žalobcu v odvolaní a uviedol aj všetky skutočnosti, ktoré boli podkladom na rozhodnutie, ako aj úvahy, akými bol vedený pri hodnotení získaných dôkazov, na základe ktorých rozhodoval a zároveň aj spôsob ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkami žalobcu a s jeho vyjadreniami k podkladom rozhodnutia. Postup colného úradu a žalovaného nebol v rozpore s platnými právnymi predpismi, rozhodnutím, ani postupom správnych orgánov neboli porušené práva žalobcu ako účastníka správneho konania, a preto námietky žalobcu nie sú opodstatnené.

Súd po preskúmaní napadnutého rozhodnutia a postupu správneho orgánu v rozsahu a z dôvodov uvedených v žalobe dospel k záveru, že rozhodnutie a postup správneho orgánu v medziach žaloby je v súlade so zákonom č. 200/1998 Z. z., a preto žalobu podľa § 250j ods. 1 O.s.p. zamietol.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 250k ods. 1 O.s.p. a žalobcovi, ktorý v konaní nebol úspešný, nepriznal právo na ich náhradu.

Toto rozhodnutie prijal senát krajského súdu jednohlasne (ust. § 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z. z.) .

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší úd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napadá, v čom sa toto rozhodnutie alebo postupu súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.