KSKE 6 S 183/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 S 183/2011

KS v Košiciach, dátum 11.04.2012, sp.zn. KSKE 6 S 183/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6S/183/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7911214847 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Konček ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7911214847.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: Bubo-style spol. s r.o., Obchodná 17/9, 078 01 Sečovce, proti žalovanému: Mesto Sečovce, Námestie Sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01 Sečovce, v konaní o návrhu žalobcu na vydanie predbežného opatrenia, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Účastníkom právo na náhradu trov konania n e p r i z n á v a.

o d ô v o d n e n i e :

Návrhom na vydanie predbežného opatrenia zo dňa 11.10.2011, doručeným Okresnému súdu Trebišov dňa 17.10.2011 sa žalobca domáhal, aby súd vydaním predbežného opatrenia zaviazal žalovaného nezačať a v prípade, že sa už tak stalo, prerušiť kolaudačné konanie stavby O. D. X,X K - O. až do právoplatného rozhodnutia o podanom odvolaní voči stavebnému povoleniu číslo 2954/131/2011 vydanom dňa 15.06.2011 na predmetnú stavbu.

Podľa § 250a O.s.p., žalobca musí byť zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen) , ktorý zaňho na súde koná; to neplatí vo veciach, v ktorých je daná vecná príslušnosť okresného súdu, alebo ak ide o preskúmanie rozhodnutia a postupu vo veciach zdravotného poistenia, sociálneho zabezpečenia vrátane nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia, štátnych sociálnych dávok, sociálnej pomoci a poistenia v nezamestnanosti, aktívnej politiky trhu práce a garančného fondu, poskytovania zdravotnej starostlivosti, vo veciach priestupkov a vo veciach azylu a doplnkovej ochrany.

Podľa § 250d ods. 3, veta prvá O.s.p., súd uznesením konanie zastaví, ak sa žaloba podala oneskorene, ak ju podala neoprávnená osoba, ak smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nemôže byť predmetom preskúmavania súdom, ak žalobca neodstránil vady žaloby, ktorých odstránenie súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu žaloby, alebo ak žalobca nie je zastúpený podľa § 250a alebo ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods. 2) .

Krajský súd v Košiciach uznesením zo dňa 08.03.2012, doručeným žalobcovi dňa 19.03.2012, tomuto nariadil, aby v lehote 10 dní od doručenia tohto uznesenia doplnil žalobu (návrh na vydanie predbežného opatrenia) o náležitosti v zmysle II. hlavy piatej časti O.s.p., a to okrem iného aj o splnomocnenie advokáta v zmysle ustanovenia § 250a O.s.p. Žalobca na obsah tohto uznesenia nereagoval a plnú moc ním udelenú advokátovi v tomto konaní súdu nepredložil, čím naplnil obsah citovaného § 250d ods. 3, veta prvá O.s.p., a preto súd pomerom hlasov 3 : 0 rozhodol o zastavení konania.

O trovách konania rozhodol súd podľa § 246c ods. 1 veta prvá O.s.p., odkazujúc na použitie § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p. tak, že účastníkom právo na ich náhradu nepriznal, pretože konanie bolo zastavené.

Vo veci senát rozhodol pomerom hlasov 3 : 0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia, pričom odvolanie musí byť písomné a v takom počte vyhotovení, aby jeden rovnopis ostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napadá, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.