KSKE 6 S 184/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 S 184/2011

KS v Košiciach, dátum 30.05.2012, sp.zn. KSKE 6 S 184/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6S/184/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011201099 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Naď ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011201099.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobkyne: I. G., D.. XX.X.XXXX, N. A. W. P. X, XXX XX G., adresa pre doručovanie: A.. P.. N. XX, Košice, proti žalovanému: Obvodné oddelenie Policajného zboru Košice - Sever, so sídlom Tolstého 23, 040 26 Košice, v konaní o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. AB 101438 zo dňa 13.11.2011, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Podaním zo dňa 22.11.2011 označeným ako "Návrh na zrušenie rozhodnutia o uložení blokovej pokuty nezaplatenej na mieste" sa žalobkyňa domáhala preskúmania rozhodnutia žalovaného - bloku na pokutu nezaplatenú na mieste č. AB 101438 zo dňa 13.11.2011, ktorým jej bola uložená pokuta vo výške 10 Eur.

Žalobkyňa v uvedenom podaní zároveň požiadala o oslobodenie od súdneho poplatku, avšak súd jej uznesením č. k. 6S/184/2011-26 zo dňa 12.4.2012 oslobodenie od súdnych poplatkov nepriznal.

Následne podaním zo dňa 1.5.2012 a doručeným tunajšiemu súdu dňa 7.5.2012, vzhľadom na to, že jej bola žiadosť o oslobodenie zamietnutá a nemôže si dovoliť ďalšie výdavky pre svoje zdravotné, sociálne a majetkové pomery, zobrala žalobkyňa podaný návrh v celom rozsahu späť a požiadala súd, aby konanie zastavil.

V danej veci ide o konanie podľa II. hlavy piatej časti O.s.p. (§ 247 a nasl. - rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov) .

Podľa ustanovenia § 250d ods. 3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak bola žaloba vzatá späť. Žalobca môže vziať žalobu späť až do rozhodnutia súdu (§ 250h ods. 2 O.s.p.) .

Súd v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami konanie vo veci zastavil z dôvodu späťvzatia žaloby žalobkyňou.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. v spojitosti s ustanovením § 246c ods. 1 prvá veta O.s.p. tak, že žiadnemu z účastníkov konania právo na náhradu trov konania nepriznal.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.