KSKE 6 S 188/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 S 188/2011

KS v Košiciach, dátum 18.01.2012, sp.zn. KSKE 6 S 188/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6S/188/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7611216866 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Naď ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7611216866.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci Ž. W. X., S. A. R. Č.. XX, proti žalovanému Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, Sekcii verejnej správy, Drieňová 22, Bratislava, o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. SVS-OP-2011/017423/TKD z 20. júla 2011, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca doručil Krajskému súdu v Košiciach 31. 10. 2011 podanie označené ako žaloba na pracovníčku Obvodného úradu v Gelnici k nesprávnemu postupu svojej práce s prílohami - podaním žalovaného z 11. októbra 2011 a hore uvedeným rozhodnutím žalovaného z 20. júla 2011.

Krajský súd v Košiciach z dôvodu nejasnosti podania žalobcu vec postúpil Okresnému súdu Spišská Nová Ves, ktorý uznesením č.k. 1C/175/2011-11 z 11. 11. 2011 uložil žalobcovi doplniť podanie z 31. 10. 2011 v súlade s ustanovením § 42 ods. 3 a § 79 ods. 1 O. s. p. v lehote do 10 dní pod následkami odmietnutia podania.

Na základe uvedeného uznesenia žalobca písomným podaním, doručeným Okresnému súdu Spišská Nová Ves 22. 11. 2011 predmetné podanie doplnil, následne však doručil Okresnému súdu Spišská Nová Ves listovou zásielkou, danou na poštovú prepravu 29. 11. 2011 a doručenou Okresnému súdu Spišská Nová Ves 30. 11. 2011 žiadosť, z obsahu ktorej súd zistil, že po obsahovej právnej stránke ide o návrh na zastavenie konania.

Okresný súd Spišská Nová Ves uznesením č.k. 1S/1/2011-22 z 30. 11. 2011 vyslovil svoju vecnú nepríslušnosť a vec postúpil Krajskému súdu v Košiciach ako súdu vecne príslušnému.

Z obsahu doplňujúceho podania navrhovateľa, doručeného Okresnému súdu Spišská Nová Ves 22.11. 2011 súd dospel k záveru, že žalobca sa domáhal preskúmania zákonnosti postupu v administratívnom konaní, ktoré bolo právoplatne skončené vydaním druhostupňového rozhodnutia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Sekcie verejnej správy č. SVS-OP-2011/017423/TKD z 20. júla 2011, na základe čoho je nesporné, že ide o súdne prieskumné konanie podľa piatej časti O. s. p. (§ 244 a nasl. O. s. p.) , a že na konanie v predmetnej veci sú vecne príslušné krajské súdy (§ 246 ods. 1 O. s. p.) .

Podľa § 250d ods. 3 O. s. p. súd uznesením konanie zastaví, ak sa žaloba podala oneskorene, ak ju podala neoprávnená osoba, ak smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nemôže byť predmetom preskúmavania súdom, ak žalobca neodstránil vady žaloby, ktorých odstránenie súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu žaloby, alebo ak žalobca nie je zastúpený podľa § 250a alebo ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods. 2) . Odvolanie proti uzneseniu je prípustné.

Súd aplikujúc citované zákonné ustanovenie, vzhľadom na obsah písomného podania žalobcu, doručeného Okresnému súdu Spišská Nová Ves 30. 11. 2011, konanie vo veci zastavil.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. c) O. s. p. s použitím § 246c, prvá veta O. s. p. tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia, pričom odvolanie musí byť písomné v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto