KSKE 6 S 19748/2010 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6S/19748/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7010234230 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Naď ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7010234230.2

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Naďa a členov senátu JUDr. Milana Končeka a JUDr. Evy Baranovej v právnej veci žalobcu: INTERFLUG, a.s. v likvidácii, Hlinková 16, Košice, právne zastúpeného JUDr. Eugenom Kostovčíkom, advokátom so sídlom Gelnická č. 33, Košice, proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo SR, Vazovová ul. 2, Bratislava, o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. I/223/12159-77791/2010/992517-r zo 14. júla 2010, takto

r o z h o d o l :

Žalobu z a m i e t a.

Žalobcovi nepriznáva právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

I.

Rozhodnutím č. 698/230/28867/10/Mikl zo dňa 14.4.2010 Daňový úrad Košice IV vydal dodatočný platobný výmer, ktorým podľa § 44 ods. 6 písm. b) bod 1 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 511/1992 Zb. ) vyrubil žalobcovi ako platiteľovi dane z pridanej hodnoty rozdiel z dane pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie IV. štvrťrok 2008 v sume 2763,12 EUR.

Prvostupňový správny orgán vykonal u žalobcu daňovú kontrolu na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie IV. štvrťrok 2008, z ktorej bol vyhotovený Protokol o výsledku zistenia z daňovej kontroly č. j. 698/320/15898/2010/Cih zo dňa 11.3.2010 a následne aj Dodatok č. 698/320/27295/2010/ Cih zo dňa 9.4.2010, ktoré boli prerokované dňa 12.4.2010.

V kontrolovanom zdaňovacom období si žalobca uplatnil aj odpočítanie dane z dodávateľskej faktúry č. 2008-K16 zo dňa 29.12.2008 vystavenej daňovým subjektom SERIOUSE s.r.o. a predmetom fakturácie bola kúpna cena za byt č. 16 a garáž č. 13 v Polyfunkčnom dome Resident na Mlynárskej ulici v Košiciach. Žalobca totiž kúpil pohľadávku od D. L. voči SERIOUSE s.r.o., na základe čoho im uvedená spoločnosť túto pohľadávku uhradila tým spôsobom, že previedla byt, garáž a prísl. do vlastníctva ich spoločnosti zmluvou o prevode vlastníctva bytu zo dňa 22.12.2008, pričom žalobca neuhradil žiadne finančné prostriedky a k vysporiadaniu záväzku s D. L. nedošlo ani ku dňu vyhotovenia protokolu.

V rámci miestneho zisťovania bolo zistené, že SERIOUSE s.r.o. uzatvoril s D. L. a jeho manželkou Zmluvu o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 5.5.2008, predmetom ktorej bolo uzatvoriť kúpnu

zmluvu o prevode vyššie uvedených nehnuteľností. Budúci kupujúci D. L. zaplatil preddavky na uvedené nehnuteľnosti, na ktoré vystavil daňový subjekt SERIOUSE s.r.o. príslušné faktúry (č. 18/2008 z 5.5.2008, č. 23/2008 z 9.6.2008, č. 30/2008 z 5.8.2008) .

Dňa 22.12.2008 došlo k uzatvoreniu Zmluvy o prevode vlastníctva medzi spoločnosťou SERIOUSE s.r.o. a žalobcom. Na základe tejto zmluvy vystavil daňový subjekt SERIOUSE s.r.o. faktúru č. 2008-K16 pre žalobcu.

Výsluchom svedka D. L. bolo zistené, že v byte na Mlynárskej ulici má evidenčnú adresu pre trvalý pobyt na Slovensku uvedenú v občianskom preukaze, pričom tento byt neobýva, ide o holobyt. Dňa 2.10.2009 bolo obhliadkou predmetného bytu zistené, že byt je takmer zariadený a majetok nachádzajúci sa v bytu je majetkom D. L.. Na otázku, prečo neuzavrel so spoločnosťou SERIOUSE s.r.o. kúpnu zmluvu uviedol, že bolo pre neho výhodnejšie uzavrieť zmluvu o postúpení práv a prevzatí záväzkov so žalobcom, pričom odmietol uviesť, aká reciprocita mu bola poskytnutá zo strany žalobcu.

Miestnym zisťovaním dňa 4.11.2009 bolo zistené, že D. L. aj s manželkou sú na trvalý pobyt na Mlynárskej ulici prihlásení s súhlasom žalobcu a pri ich prihlasovaní bola miestnemu úradu predložená nájomná zmluva na dobu neurčitú.

Na základe takto zistených skutočností správca dane dospel k záveru, že žalobcovi v zdaňovacom období IV. štvrťrok 2008 nevznikla daňová povinnosť z titulu dodania nehnuteľností, a preto mu nevzniklo ani právo na odpočítanie dane podľa § 49 v súvislosti s § 51 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 222/2004 Z. z. alebo zákon o DPH ) .

II.

Proti prvostupňovému rozhodnutiu podal žalobca dňa 22.4.2010 odvolanie, v ktorom namietal neprimeraný zásah správcu dane do podnikateľských práv daňového subjektu a narušenie slobody v podnikaní v zmysle príslušných zákonov. Ďalej konštatoval, že závery správcu dane nesúvisia s kontrolovaným zdaňovacím obdobím a zasahujú do práv iných subjektov a taktiež správca dane ani raz neuviedol, že v byte sa nenachádzajú žiadne osobné veci.

V odvolaní poukázal na nájomnú zmluvu, ktorou sa riešil nájomný vzťah od 1.1.2009, v ktorej mali nájomcovia D.. L. s manželkou uvedený ako trvalý pobyt Adlerova ulica, pričom nedošlo k dohode o cene nájmu, a preto je táto zmluva od začiatku neplatná a zmluvné strany od nej odstúpili a nedošlo ani len k čiastočnému plneniu.

Ďalej uviedol, že deň dodania tovaru uvedený na faktúre 29.12.2008 bol zároveň dňom, kedy nový vlastník INTERFLUG a.s. mohol nakladať s tovarom ako vlastník. D. L. sa nestal vlastníkom, aj napriek tomu, že zaplatil preddavky, avšak v konečnej fáze od zmluvy odstúpil a kúpnu zmluvu na prevod vlastníctva nehnuteľnosti nepodpísal. K zmene vlastníckeho práva došlo až kúpnou zmluvou medzi SERIOUSE s.r.o. a žalobcom.

Konanie správcu dane zároveň znevýhodnilo žalobcu pri ďalšom predaji predmetného bytu, pretože novostavba bez možnosti si uplatnenia odpočtu DPH je za súčasných ekonomických podmienok nepredajná. Keďže podľa názoru správcu dane predávajúci nemal právo predmetný byt predať s DPH, žalobca zvažuje odstúpenie od kúpnej zmluvy a uplatnenie si náhrady škody od predávajúceho.

III.

Rozhodnutím č. I/223/12159-77791/2010/992517-r zo dňa 14.7.2010 žalovaný dodatočný platobný výmer, ktorým bol vyrubený rozdiel dane z pridanej hodnoty, potvrdil. Odvolací orgán z predloženého spisového materiálu zistil, že v danom prípade správca dane postupoval v súlade s § 2 ods. 6 zákona č. 511/1992 Zb., podľa ktorého sa berie do úvahy vždy skutočný obsah právneho úkonu alebo inej skutočnosti rozhodujúcej pre určenie alebo vybratie dane.

Ďalej žalovaný uviedol, že v tomto spornom zdaňovacom období dodávateľ vystavil faktúru, v ktorej uviedol údaje nezodpovedajúce skutočnosti. Preddavky neboli uhradené platiteľom dane, ktorý je na faktúre uvedený ako odberateľ - INTERFLUG, a.s., ale boli zaplatené súkromnou fyzickou osobou - D. L.. Odplata poskytnutá preddavkovo je vyššia ako plná výška odplaty. To znamená, že dňom dodania už daňová povinnosť nevznikla, čím nebola splnená podmienka pre odpočítanie dane (§ 49 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z.z.) . Daň uvedená vo faktúre nebola dodávateľom uplatnená voči platiteľovi dane - odvolávajúcemu sa subjektu, ale voči súkromnej osobe, čím tiež nebola splnená podmienka pre odpočítanie dane (§ 49 ods. 2 písm. a/) . Z uvedeného vyplýva, že faktúra nebola vystavená v súlade s § 71 uvedeného zákona. Námietky odvolávajúceho sa platiteľa dane, ktoré sa týkajú dňa dodania tovaru a vzniku daňovej povinnosti pri prechode a prevode nehnuteľnosti v súvislosti so skutkovým stavom uvedeným na spornej faktúre nie sú opodstatnené. Dodávateľ SERIOUSE s.r.o. daň z prijatých preddavkov priznal v daňových priznaniach za príslušné zdaňovacie obdobia - máj 2008, jún 2008 a august 2008, teda v zdaňovacích obdobiach, kedy vznikla daňová povinnosť. V zdaňovacom období december 2008 na základe faktúry č. 2008-K16 zo dňa 29.12.2008 platiteľ dane - SERIOUSE s.r.o. vysporiadal - znížil základ dane a daň oproti platbám prijatým pred dodaním nehnuteľnosti, a preto nie je možné hovoriť o odvedení a uhradení dane za zdaňovacie obdobie december 2008.

Žalobca tvrdil, že Roman Mehel odstúpil od zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy, čím by uvedený zmluvný vzťah medzi spoločnosťou SERIOUSE s.r.o. a D.. L. zanikol. Preto Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov zo Zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy by nemala opodstatnenie. Rovnako Zmluva o postúpení pohľadávky postráda dôvody, keďže z nej nie je zrejmé, či pohľadávka vôbec vznikla a kedy. Ak došlo v tomto prípade k zmene obchodných podmienok pri predaji nehnuteľnosti, platiteľ, ktorý je dodávateľom, mal v nadväznosti na túto zmenu uplatniť postup v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z., t.j. pri úplnom alebo čiastočnom zrušení dodávky tovaru alebo služby platiteľ dane uplatní postup podľa § 25 uvedeného zákona. Čiže ak súkromná osoba, ktorá zaplatila preddavky, odstúpila od zmluvy o budúcej zmluve a dodávateľovi vznikla povinnosť vrátiť preddavky (čl. IV, bod 3 a 4 zmluvy) , tak dodávateľ bol povinný uplatniť postup podľa § 25 zákona č. 222/2004 Z.z.

Mechanizmus dane z pridanej hodnoty umožňuje platiteľovi využiť zákonný postup, aby nedošlo k dvojitému zdaneniu, pričom daňou z pridanej hodnoty sa zdaňuje konečná spotreba. Tento princíp je v prípade nájmu nehnuteľnosti - bytu na bývanie pre občana, ako konečného spotrebiteľa naplnený režimom v ustanovení § 49 ods. 3 v nadväznosti na ustanovenie § 38 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z.z.

IV.

Vo včas podanej žalobe zo dňa 6.9.2010 žalobca namietal skutočnosť, že preskúmavané rozhodnutie je nezákonné, pretože vychádzalo zo skutkového stavu, ktorý je v rozpore s obsahom spisov a následne došlo k nesprávnemu posúdeniu právneho stavu žalovaným správnym orgánom.

Tvrdenie, že skutkový stav je v rozpore s obsahom spisov odôvodnil žalobca nasledovne:

1.) Podľa žalobcu z odôvodnenia prvostupňového rozhodnutia a ani z obsahu spisu nevyplýva, že by úvahy správcu dane pri rozhodovaní vychádzali z § 2 ods. 6 zákona č. 511/1992 Zb. a ovplyvnili hodnotenie dôkazov.

2.) Zmluvné strany svojimi úkonmi prejavili slobodne a jasne vôľu upraviť navzájom svoje zmluvné a záväzkové vzťahy a nebol dôvod úmysel konajúcich osôb posudzovať odlišne.

3.) Daňové orgány mali hodnotiť skutočnosť, že spoločnosť SERIOUSE s.r.o. nenamietala odstúpenie D.. L. od zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy, ktoré podľa žalovaného bolo v rozpore s čl. IV bod 3 a 4 uvedenej zmluvy.

4.) Žalovaný ďalej tvrdí, že žalobca nepredložil dôkaz o odstúpení D.. L. od zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. Týmto dôkazom je zmluva o prevode vlastníctva (kúpna zmluva) z 22.12.2008, ktorú uzatvorila spoločnosť SERIOUSE s.r.o. so žalobcom na základe zmluvy o postúpení práv a prevzatí záväzkov zo zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy a písomného prehlásenia D.. L. z 22.12.2008 (započítanie zaplatených preddavkov do kúpnej ceny) .

Tvrdenie o nesprávnom posúdení právneho stavu odôvodnil nasledovne:

1.) Na základe zmluvy o prevode vlastníctva bytu zo dňa 22.12.2008 a povolenia vkladu do katastra dňa 29.12.2008 (pričom tento deň je nutné považovať za deň dodania tovaru a deň vzniku daňovej povinnosti) dodávateľ SERIOUSE s.r.o. vyhotovil pre žalobcu faktúru č. 2008-K16 z 29.12.2008, na základe čoho vznikla dodávateľovi daňová povinnosť vo výške 1 087 907,80 Sk a žalobcovi vzniklo právo odpočítať daň v tejto výške.

2.) Zo skutočnosti že dodávateľ SERIOUSE s.r.o. na faktúre okrem iného uviedol aj splátky zaplatené D.. L. s uvedením dane nie je možné prijať záver, že išlo o daň uplatnenú voči D.. L..

3.) Nájomnú zmluvu nie je možné považovať za dôkaz, že žalobca prijal plnenie na účely prenájmu podľa § 38 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. a nárok na odpočítanie podľa § 49 ods. 3 uvedeného zákona mu nevznikol. Z prehlásenia D.. L. z 22.12.2008 vyplýva, že finančné prostriedky (preddavky) zaplatené spoločnosti SERIOUSE s.r.o. majú byť započítané na kúpu uvedených nehnuteľností, teda nie na dodávky tovarov a služieb (nájom) , ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až § 41 zákona č. 222/2004 Z. z. . Ďalším dôkazom o podnikateľskom zámere žalobcu je potvrdenie realitnej kancelárie FRAMES SK, s.r.o., z ktorého vyplýva, že predmetná nehnuteľnosť je v ponuke za účelom predaja alebo prenájmu a je neobývaná.

4.) Skutočnosť, že spoločnosť SERIOUSE s.r.o. pri odstúpení D.. L. od zmluvy o budúcej kúpnej zmluve nepostupovala podľa § 25 ods. 3 (zákona č. 222/2004 Z. z.) nie je možné pripísať na vrub žalobcu a nemá žiaden vplyv na odpočítanie dane.

Zároveň v tejto súvislosti žalobca uviedol, že takýmto nesprávnym postupom spoločnosťou SERIOUSE s.r.o. nebol štátny rozpočet ukrátený, pretože výsledný vzťah k štátnemu rozpočtu by bol aj pri správnom postupe rovnaký.

V závere navrhol, aby súd preskúmavané rozhodnutie žalovaného zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie.

V.

K žalobe sa vyjadril žalovaný písomným podaním zo dňa 19.10.2010, v ktorom chronologicky zhrnul rozhodujúce skutočnosti, pričom zaujal stanovisko totožné so stanoviskom uvedeným v preskúmavanom rozhodnutí zo dňa 14.7.2010.

Žalovaný považuje námietky uvedené v druhej časti žaloby za neopodstatnené. Žalovaný nespochybnil uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi spoločnosťou SERIOUSE s.r.o. a žalobcom, avšak skutočnosť, že dňom povolenia vkladu prešlo vlastníctvo k nehnuteľnostiam na žalobcu však ešte neznamená vznik daňovej povinnosti na strane dodávateľa a právo odpočítania dane z pridanej hodnoty žalobcom.

Postup pri uplatňovaní zákona o DPH musí vychádzať z predmetu zmluvného vzťahu, momentu vzniku daňovej povinnosti a podmienok odpočítania dane. Predmetom dane podľa § 2 ods. 1 písm. a/ zákona o DPH je dodanie tovaru za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou. Dodanie tovaru je predmetom dane vtedy, ak je medzi dodávateľom tovaru a odberateľom právny vzťah, na základe ktorého existuje recipročné plnenie, a to odmena prijatá dodávateľom tovaru.

Námietka žalobcu, že prijaté splátky a prevod nehnuteľností predstavujú samostatné inštitúty vzniku daňovej povinnosti je neopodstatnené, v predmetnej veci ide o jeden zdaniteľný obchod a teda prijaté splátky a prevod nehnuteľností nemôžu predstavovať samostatné inštitúty vzniku daňovej povinnosti.

V tomto prípade, v okamihu vzniku daňovej povinnosti, nebol žalobca v zmluvnom vzťahu s platiteľom dane (SERIOUSE s.r.o.) , z ktorého dôvodu si tento nemohol voči žalobcovi ako platiteľovi dane uplatniť daň. Platiteľ dane - SERIOUSE s.r.o. (dodávateľ tovaru) bol v zmluvnom vzťahu s manželmi L., a preto daň bola uplatnená voči D.. L., a to vystavením 3 faktúr.

K námietke, že uvedeným postupom nebol štátny rozpočet ukrátený žalovaný uviedol, že problémom v danom prípade nie je uvedené zníženie DPH o 5 134, 40 Sk, ale neoprávnené odpočítanie dane žalobcom z titulu nadobudnutia bytu v zdaňovacom období IV. Štvrťrok 2008.

VI.

Súd v konaní podľa druhej hlavy, piatej časti O. s. p. (§ 247 a nasl. O.s.p.) preskúmal žalobou napadnuté rozhodnutie a konanie, ktoré mu predchádzalo v právnych medziach žaloby (§ 249 ods. 2 O.s.p.) , oboznámil sa s obsahom administratívneho spisu žalovaného a správneho orgánu prvého stupňa a dospel k záveru, že žaloba nie je dôvodná.

Po preskúmaní obsahu jednotlivých žalobných námietok súd konštatoval, že pre právne posúdenie veci je prvoradým posúdenie možnosti odpočítania DPH u žalobcu za zdaňovacie obdobie štvrtého štvrťroka 2008 na základe správcom dane neuznanej faktúry č. 2008-K 16 od dodávateľa SERIOUSE s.r.o., Kukučínova 7, Košice, týkajúcej sa kúpy bytu č. 16 a garáže č. 13 v Polyfunkčnom dome Resident na Mlynárskej ulici v Košiciach, a to v právnom kontexte právnych úkonov, ktoré uskutočnili žalobca a spoločnosť SERIOUSE s.r.o. v priebehu roka 2008 vzájomne, ako aj vo vzťahu k manželom D. J. Lyudmyle . Rovnako bolo úlohou súdu posúdiť právny význam a dopad finančných a účtovných operácií uskutočnených spoločnosťou SERIOUSE s.r.o. ako predávajúcim (prijatie záloh na kúpu bytu od manželov L. v mesiacoch máj, jún a august 2008) a taktiež žalobou vytýkané opomenutie postupu uvedeného subjektu podľa § 25 ods. 1, 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (oprava základu dane) . Dôkazný stav vyplývajúci z obsahu administratívneho spisu týkajúci sa predovšetkým označených skutočností, ale aj ďalších dôkazov zadovážených v priebehu administratívneho konania totiž účastníci konania vyhodnotili odlišne, a to predovšetkým vo vzťahu ku právne kľúčovej otázke týkajúcej sa preskúmavanej právnej veci - momentu vzniku daňovej povinnosti, z ktorého žalobca vyvodil právo na sporný odpočet DPH. Kým žalobca tvrdil, že daňová povinnosť v danej právnej veci vznikla v súlade s ustanovením § 19 ods. 1 č. 222/2004 Z. z. dňom zápisu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností, t. j. 29.12. 2008, z čoho vyvodzoval nárok na odpočítanie DPH v zdaňovacom období štvrtý štvrťrok 2008, žalovaný na druhej strane tvrdil, že skutočnosti vyplývajúce z obsahu administratívneho spisu zistené správcom dane, týkajúce sa vzniku daňovej povinnosti, podliehajú právnemu režimu § 19 ods. 4 zákona o DPH, podľa ktorého, ak je platba prijatá pred dodaním tovaru alebo služby, vzniká daňová povinnosť z prijatej platby dňom prijatia platby. Dni prijatia zálohovitých platieb kúpnej ceny za byt spadali do druhého a tretieho štvrťroka 2008, a preto podľa žalovaného nevznikol žalobcovi nárok na odpočítanie DPH týkajúci sa predmetného prevodu bytu v zdaňovacom období štvrtý štvrťrok 2008.

Pre celkové právne posúdenie veci bolo z pohľadu súdu právne významným zodpovedať v danom právnom kontexte aj nasledovné právne otázky:

- či správny súd v súdnom prieskumnom konaní môže posudzovať platnosť právnych úkonov občianskoprávnej, resp. obchodno-právnej povahy, z obsahu ktorých vyvodzuje daňový subjekt právo na odpočítanie DPH v konkrétnom zdaňovacom období,

- či v preskúmavanej právnej veci išlo o jeden záväzkovo-právny vzťah so zmenou subjektu na jednej strane tohto vzťahu alebo o dva samostatné právne neprepojené zmluvné vzťahy medzi predávajúcim - SERIOUSE s.r.o. a manželovými L. na jednej strane a spoločnosťou SERIOUSE a žalobcom na strane druhej, a to na základe žalobcom uvádzaného odstúpenia od budúcej kúpnej zmluvy pôvodnými budúcimi kupujúcimi. Úlohou súdu bolo v tejto súvislosti posúdiť, aký právny dopad by jedno, či druhé zistenie malo na preskúmavané rozhodnutie žalovaného, t.j. na právnu možnosť žalobcu uplatniť si odpočet DPH za uskutočnený prevod vlastníckeho práva bytu v zdaňovacom období štvrtý štvrťrok 2008. Súd v kontexte danej otázky skúmal opodstatnenosť tvrdenia žalobcu o odstúpení D. J. Lyudmyly od budúcej kúpnej zmluvy z 5.5.2008, t. j. či k takémuto odstúpeniu od zmluvy zo strany uvedených subjektov došlo právne relevantným spôsobom,

- aký právny vplyv na vec má neuskutočnený právny postup spoločnosti SERIOUSE s.r.o. podľa § 25 ods. 1, 3 zákona o DPH (oprava základu dane) , a či môže byť toto prípadné pochybenie uvedeného subjektu pripísané na vrub žalobcu a znamenať nemožnosť odpočítať na jeho strane DPH za zdaňovacie obdobie štvrtý štvrťrok 2008 z titulu daného nadobudnutia tovaru (bytu) ,

- aký právny význam pre posúdenie veci majú uskutočnené zálohovité platby kúpnej ceny bytu z mája, júna a augusta 2008, ktoré spoločnosť SERIOUSE s.r.o. prijala, a na základe ktorých odviedla aj daň z pridanej hodnoty do štátneho rozpočtu.

Podľa § 49 ods. 1 zákona o DPH právo odpočítať daň z tovaru alebo zo služby vzniká platiteľovi v deň, keď pri tomto tovare alebo službe vznikla daňová povinnosť.

Podľa § 19 ods. 1 citovaného zákona daňová povinnosť vzniká dňom dodania tovaru. Dňom dodania tovaru je deň, keď kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník. Pri prevode alebo prechode nehnuteľnosti je dňom dodania, deň odovzdania nehnuteľnosti do užívania, ak je tento deň skorší ako deň zápisu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností. Pri dodaní stavby na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy je dňom dodania deň odovzdania stavby. Pri dodaní tovaru podľa § 8 ods. 1 písm. c) je dňom dodania tovaru deň odovzdania tovaru nájomcovi.

Podľa § 19 ods. 4 citovaného zákona, ak je platba prijatá pred dodaním tovaru alebo služby, vzniká daňová povinnosť z prijatej platby dňom prijatia platby.

Podľa § 29 ods. 4 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, ako dôkaz možno použiť všetky prostriedky, ktorými možno zistiť a objasniť skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie daňovej povinnosti a ktoré nie sú získané v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ide najmä o rôzne podania daňových subjektov (priznania, hlásenia, odpovede na výzvy správcu dane a pod.) , o svedecké výpovede, znalecké posudky, verejné listiny, protokoly o daňových kontrolách, zápisnice o miestnom zisťovaní a ohliadke, povinné záznamy vedené daňovými subjektmi a doklady k nim.

Daňový subjekt preukazuje skutočnosti, ktoré majú vplyv na správne určenie dane a skutočnosti, ktoré je povinný uvádzať v priznaní, hlásení a vyúčtovaní alebo na ktorých preukázanie bol vyzvaný správcom dane v priebehu daňového konania, ako aj vierohodnosť, správnosť alebo úplnosť povinných evidencií alebo záznamov vedených daňovým subjektom (§ 29 ods. 8 uvedeného zákona) .

Právne analyzujúc skutkový a právny stav veci vyplývajúci z obsahu administratívneho spisu súd v preskúmavanej veci konštatoval, že u žalobcu neboli splnené právne podmienky pre odpočítanie dane z DPH za zdaňovacie obdobie štvrtý štvrťrok 2008 v rozsahu - sume DPH vyvodenej žalobcom z prevodu

vlastníckeho práva k bytu podľa kúpnej zmluvy z 22.12.2008 uzatvorenej žalobcom s predávajúcim SERIOUSE s.r.o.

Súd zhodne s názorom žalovaného správneho orgánu vyvodil predovšetkým z listinných dôkazov tvoriacich súčasť administratívneho spisu - zo zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy z 5. 5. 2008, príjmových pokladničných dokladov z 5. 5. 2008, 9. 6. 2008 a 5. 8. 2008, zmluvy o postúpení práv a prevzatí záväzkov (bez dátumu) , prehlásenia D. L. J. Lyudmyly z 22. 12. 2008, zmluvy o postúpení pohľadávky z 22.12.2008, zmluvy o prevode vlastníctva bytu z 22. 12. 2008 a faktúry - daňového dokladu (č. 2008-K16 z 29. 12. 2008) právny záver, že dňom vzniku daňovej povinnosti v súvislosti s nárokom žalobcu na odpočítanie DPH nebol deň 29. december 2008, ale dni úhrad zálohovitých platieb kúpnej ceny bytu spadajúce do predchádzajúcich zdaňovacích období pre účely dane z pridanej hodnoty. Označené listinné dôkazy predložené žalobcom správcovi dane v administratívnom konaní, podľa názoru súdu jednoznačne nasvedčujú dôvodnosti právnej aplikácie ustanovenia § 19 ods. 4 zákona o DPH v nadväznosti na ďalšie dotknuté ustanovenia zákona o DPH na preskúmavanú právnu vec, a to predovšetkým z nasledovných dôvodov:

Dňa 5. 5. 2008 uzatvorili SERIOUSE s.r.o. ako budúci predávajúci na jednej strane a D. L. J. Lyudmyla ako budúci kupujúci na strane zmluvu o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bol budúci prevod vlastníckeho práva k bytu č. 16 a garáže č. 8 nachádzajúci sa v rozostavanej stavbe Polyfunkčný dom Mlynárska ulica, Košice . Ako to vyplýva z obsahu príjmových pokladničných dokladov z 5. 5. 2008, 9. 6. 2008 a 5. 8,. 2008 vystavených spoločnosťou SERIOUSE s.r.o., budúci kupujúci D. L. zaplatil do pokladne budúceho predávajúceho sumy 1. 290.000,-Sk, 1. 972 425,-Sk a 3.583.480,-Sk.

Z obsahu samotnej faktúry - daňového dokladu č. 2008-K16 z 29.12.2008 následne vystavenej predávajúcim - SERIOUSE s.r.o. žalobcovi ako odberateľovi priamo vyplýva, že predmetné preddavky z 5. 5. 2008, 9. 6. 2008 a 5. 8. 2008 uvedený subjekt ako dodávateľ žalobcovi zohľadnil ako preddavky kúpnej ceny na kúpu bytu s príslušenstvom, ktorý sa pôvodne zaviazal odpredať manželom L.. Predávajúci - SERIOUSE s.r.o. podľa obsahu listinných dôkazov zadovážených v daňovom konaní akceptoval prevod práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy z 5. 5. 2008, ku ktorému došlo dňa 22. 12. 2008 medzi manželmi L. na jednej strane a žalobcom na strane druhej uzatvorením zmluvy o postúpení práv a prevzatí záväzkov zo zmluvy o uzatvorením budúcej kúpnej zmluvy a zmluvy o postúpení pohľadávky v sume 6. 845.905,-Sk.

Z obsahu administratívneho spisu pritom nevyplýva, že by D. J. Lyudmyla ako budúci kupujúci doručili budúcemu predávajúcemu - SERIOUSE s.r.o. podanie, obsahom ktorého by bolo odstúpenie od zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy z 5. 5. 2008. Práve naopak, právnymi úkonmi z 22.12.2008 uskutočnenými vo vzťahu k žalobcovi previedli na neho všetky práva a povinnosti vyplývajúce z daného záväzkovo-právneho vzťahu. Spoločnosť SERIOUSE s.r.o. ako budúci predávajúci podpisom kúpnej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k bytu z 22. 12. 2008 so žalobcom ako kupujúcim právne akceptoval všetky zmluvné dojednania medzi žalobcom a manželmi L. z 22. 12. 2008. Išlo teda podľa názoru súdu jednoznačne o prevod práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy z 5. 5. 2008 medzi jej pôvodnými účastníkmi na strane kupujúcich a žalobcom a nie o vznik nového originálneho právneho vzťahu medzi žalobcom a spoločnosťou SERIOUSE s.r.o.. tak ako to tvrdí žalobca opierajúc sa výlučne o kúpnu zmluvu o prevode vlastníctva k bytu z 22. 12. 2008. Súd sa preto stotožnil s tvrdením žalovaného správneho orgánu, ktoré vyplýva z obsahu odôvodnenia preskúmavaného rozhodnutia, ako aj z obsahu prednesu poverenej zástupkyne žalovaného na pojednávaní dňa 2. 2. 2012, podľa ktorého ide o jedno zdaniteľné plnenie a vznik jednej daňovej povinnosti a nemožno vzájomne oddeľovať platby uskutočnené v priebehu roku 2008, t.j. v máji, júni a v auguste 2008 od tých právnych skutočností, ku ktorým došlo v decembri 2008 .

Súd sa preto právne nestotožnil s tvrdeniami žalobcu zdôrazňujúcimi vznik daňovej povinnosti podľa právnych kritérií uvedených v § 19 ods. 1 zákona o DPH berúc do úvahy práve platby zinkasované predávajúcim SERIOUSE s.r.o. od právnych predchodcov žalobcu v danom právnom vzťahu s budúcim predávajúcim a následne predávajúcim, ktoré boli uskutočnené v inom než rozhodnom zdaňovacom období pre vznik práva žalobcu na odpočítanie DPH - štvrtý štvrťrok 2008.

K obsahu právnych úvah súdu týkajúcich sa jeho oprávnenia posudzovať platnosť právnych úkonov občianskoprávnej, resp. obchodno-právnej povahy súvisiacich so zdaniteľným plnením súd uvádza, že napriek evidentnej nevyváženosti obsahu zmluvných vzťahov uzatvorených medzi žalobcom a manželmi L. a bez ohľadu motiváciu, resp. skutkové a právne dôvody, ktoré viedli účastníkov k uzatvoreniu právnych úkonov z 22. 12. 2008, nie je správny súd oprávnený ani povinný riešiť pri preskúmavaní administratívneho rozhodnutia v daňovej veci otázku platnosti takýchto dvojstranných právnych úkonov. Skutkový a právny stav veci správny súd posudzuje v konaní podľa druhej hlavy, piatej časti O. s. p. výlučne z pohľadu predmetu administratívneho konania, t.j. v preskúmavanej právnej veci podľa právnych kritérií, ktorých splnenie je dôležité pre vznik nároku žalobcu na odpočítanie DPH v konkrétnom zdaňovacom období.

K právnym otázkam súvisiacim s možnosťou postupu zmluvného partnera žalobcu - SERIOUSE s.r.o. v právnom režime § 25 zákona o DPH (oprava základu dane) súd uvádza, že pre posúdenie veci je dôležitou skutočnosť, že uvedený subjekt takýto právny postup nezvolil, právnym ani účtovným spôsobom neukončil a nevyporiadal právne vzťahy s pôvodnými účastníkmi zmluvy, čoho si však žalobca pri podpisovaní kúpnej zmluvy z 22. 12. 2008, ako aj akceptovaním faktúry z 29. 12. 2008 musel byť plne vedomý.

K otázke celkového obsahu a rozsahu dokazovania vykonaného správcom dane súd poznamenáva, zhodne s názorom oboch účastníkov konania vyplývajúcim z obsahu zápisnice z pojednávania z 2. 2. 2012, že zisťovanie spôsobu využívania bytu žalobcom po nadobudnutí vlastníckeho práva nemá žiaden podstatný právny význam pre právne posúdenie veci. Vychádzajúc z dikcie § 49 ods. 3 zákona o DPH by tieto skutočnosti mali právny význam iba v prípade, ak by žalovaný po prevode vlastníckeho práva k bytu tento nevyužíval dlhodobo na podnikateľské účely. Vo všeobecnosti súd k danej právnej podotázke poznamenáva, že právne povinnosti žalobcu nebyť konečným spotrebiteľom a využívať byt za účelom podnikania pri uplatnení nároku na odpočet DPH nemusia nastať ihneď v tom zdaňovacom období, za ktoré si uplatnil nárok na odpočítanie DPH z titulu nadobudnutia vlastníckeho práva k bytu. Vzhľadom na jednotnosť legislatívnej úpravy DPH týkajúcej sa danej právnej problematiky možno takýto názor vyvodiť napr. z rozsudku Najvyššieho správneho súdu Českej republiky č.k. 7Afs/85/2010-226 zo 16. decembra 2010.

Záverom, vzhľadom na zistený skutkový a právny stav veci súd uzatvára, že žalobca právne podľa názoru súdu nepreukázal v daňovom konaní uzatvorenie nového originálneho právneho vzťahu a zdaniteľného plnenia, z ktorého by vyplýval nový termín vzniku daňovej povinnosti pre účely odpočítania dane platiteľom DPH (§ 19 ods. 1, § 49 ods. 1 zákona o DPH) . Súd pritom rovnako ako žalovaný nespochybnil zmluvnú voľnosť subjektov práva pri zdaniteľných plneniach, tvrdí však, že v rámci uskutočnených právnych úkonov a finančných operácií neboli splnené právne podmienky pre odpočítanie DPH žalobcom v zdaňovacom období štvrťrok 2008.

Súd preto žalobu zamietol podľa § 250j ods. 1 O. s. p.

O trovách konania súd rozhodol v súlade s ustanovením § 250k ods. 1 O. s. p. tak, že žalobcovi, ktorý v konaní nebol úspešný, nepriznal právo na náhradu trov konania.

Súd v preskúmavanej právnej veci rozhodol v senáte jednohlasne (§ 3 ods.9, posledná veta zákona č. 757/2004 Z. z. v znení zákona č. 33/2011 Z. z.) .

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach do 15 dní odo dňa doručenia rozsudku, pričom odvolanie

musí byť písomné a v takom počte vyhotovení, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1 O.s.p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho posúdenia veci.