KSKE 6 S 19761/2010 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6S/19761/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7010234318 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7010234318.6

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Valérie Mihalčinovej a členov senátu JUDr. Evy Baranovej a JUDr. Pavla Naďa, v právnej veci žalobcu: N.. P. L. G. C. c W., X. T. XX, zastúpený advokátom: JUDr. František Buhla, Advokátska kancelária, so sídlom Šoltésovej 5, Košice, proti žalovanému: Starosta Obce Moravany, Obecný úrad Moravany č. 98, zastúpený advokátom: Advokátska kancelária Vaľo & Partners s.r.o., Konštantínova č. 3, Prešov, o p r e s k ú m a n i e rozhodnutia žalovaného zo dňa 29.07.2010 č. 187/2010, takto

r o z h o d o l :

Podľa § 250j ods. 2 písm. a) O.s.p. z r u š u j e rozhodnutie žalovaného č. 187/2010 zo dňa 29. júla 2010, ako aj rozhodnutie Obce Moravany č. 159/2010 zo dňa 09. júla 2010 a v r a c i a vec žalovanému na ďalšie konanie.

Žalobcovi p r i z n á v a právo na náhradu trov konania, ktorú je p o v i n n ý zaplatiť žalovaný advokátovi JUDr. Františkovi Buhlovi v sume 586,58 EUR do 15 dní od právoplatnosti rozsudku.

o d ô v o d n e n i e :

Včas podanou žalobou žalobca žiadal, aby súd rozhodnutie č. 159/2010 zo dňa 09.07.2010, ktorým bolo odmietnuté poskytnutie požadovanej informácie, ako aj rozhodnutie žalovaného č. 187/2010 zo dňa 29.07.2010, ktorým bolo rozhodnutie č. 159/2010 potvrdené zrušil z dôvodu, že sú nezákonné pretože skutočne neexistuje zákonný dôvod neposkytnutia informácie požadovanej žalobcom a keďže žalovaný túto skutočnosť trvalo ignoruje, dokonca ignoruje aj upozornenie prokuratúry, preto nemá inú možnosť ako podať žalobu a žiadať, aby súd odstránil nezákonný stav a uložil žalovanému povinnosť vo veci konať a požadovanú informáciu poskytnúť, pretože je absolútne oprávnená a legitímna.

Uviedol, že dňa 27.11.2009 požiadal žalovaného v súlade s ustanoveniami zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, o poskytnutie informácie - fotokópie dokladov projektovej dokumentácie týkajúcej sa uzatvorenia a rekultivácie skládky v Obci Moravany. Žalovaný napriek zákonnej povinnosti podľa § 17 ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z. vybaviť žiadosť bez zbytočného odkladu najneskôr do 8. pracovných dní žiadosti nevyhovel a rozhodol až 09.07.2010, kedy vydal rozhodnutie č. 159/2010, ktorým poskytnutie informácie odmietol podľa § 11 ods. 1, písm. c) zák. č. 211/2000 Z. z.. V odôvodnení uviedol, že poskytnutie informácie je neprípustné, pretože údajne požadovaná informácia spadá pod ochranu autorského práva. Toto tvrdenie v žiadnom prípade nie je pravdivé a ide iba o účelové konanie žalovaného a snahu nejako zákonne argumentovať , preto došlo k odmietnutiu poskytnúť informácie. Práve takéto konanie považuje za konanie, ktoré nie je v súlade so zákonom, ergo, napriek tomu, že neexistuje dôvod, pre ktorý by bolo možné odoprieť poskytnúť požadovanú informáciu, orgán samosprávy jej poskytnutie odmietol, pričom dôvod si absolútne vyfabuloval. Proti tomuto rozhodnutiu podal odvolanie, v ktorom argumentačne zdôvodnil, že dôvod

odmietnutia poskytnutia informácie nebol v súlade so zákonom. Požadované doklady v žiadnom prípade nie sú chránené zákonom o ochrane duševného vlastníctva, požadovanou informáciou bolo vytvorenie fotokópie dokladov projektovej dokumentácie týkajúcej sa uzatvorenia a rekultivácie skládky v obci a výkaz výmer k nej prislúchajúci. Obec Moravany uznesením č. 16/2004 schválila rekultiváciu skládky W. v Obci Moravany, na realizáciu projektu požiadala dotáciu od Ministerstva životného prostredia, zo žiadosti je zrejmé, že obec do projektu investovala aj vlastné prostriedky. Investorom projektu Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov v Obci Moravany bola Obec Moravany, ako je to zrejmé aj zo samotného projektu, a preto je jej majetkom.

Podľa § 16 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. územnoplánovacie dokumenty obstarávajú orgány územného plánovania. Orgány územného plánovania sú obce.

Podľa § 7 ods. 3 písm. b) zákona č. 618/2003 Z. z. ochrana podľa tohto zákona sa nevzťahuje na text právneho predpisu, úradné rozhodnutie, verejnú listinu, verejne prístupný register, úradný spis, slovenskú technickú normu vrátane ich prípravnej dokumentácie a prekladu, denné správy a správy prednesené pri prerokúvaní vecí verejných.

Podľa § 11 ods. 4 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. schvaľuje obec územný plán obce a podľa § 26 zákona č. 50/1976 Zb., územné plány obcí a zón schvaľuje obec.

Keďže obec uznesením obecného zastupiteľstva schválila rekultiváciu skládky, rozhodla o využití územia pre parcelu 2114 v k. ú. Moravany ako skládku a dala vypracovať projektovú dokumentáciu, ktorú hradila z majetku obce, je majiteľom predmetnej dokumentácie. Projektová dokumentácia je teda súčasťou administratívneho spisu, preto nie je predmetom ochrany autorského práva.

Žalovaný rozhodnutím z 29.07.2010 č. 187/2010 zamietol jeho odvolanie a potvrdil rozhodnutie z 09.07.2010 č. 159/2010. V odôvodnení rozhodnutia neuviedol žiadne nové tvrdenia alebo skutočnosti, ktoré by ho najmä po upozornení prokurátora oprávňovali na postup, aký zvolil.

Takýto postup žalovaného je skutočne zarážajúci, ide o absolútnu svojvôľu a ignoráciu upozornenia prokurátora, ako strážcu zákonnosti, k čomu pripojil aj vyjadrenie Okresnej prokuratúry Michalovce z 20.09.2010.

Na pojednávaní právny zástupca žalobcu si uplatnil náhradu trov konania titulom právneho zastúpenia, ktoré vyčíslenie súdu dodatočne predložil.

Žalovaný v písomnom vyjadrení uviedol, že podaná žaloba je bezpredmetná, zbytočná a predčasná z dôvodu, že doposiaľ ešte právoplatne nerozhodol o proteste Okresnej prokuratúry v Michalovciach z 20.09.2010 č. Pd 69/10-5, v ktorom navrhoval rozhodnutie starostu zrušiť ako nezákonné.

Ďalej uviedol, že žalobca si vykonštruoval svoj nárok na poskytnutie informácií, pričom v skutočnosti ho atakuje nespočetnými žiadosťami, ktoré skôr majú šikanózny charakter. Žalobca viackrát žiadal rôzne odlišné informácie, avšak nevyužil svoje právo, aby na obecnom úrade mu boli poskytnuté príslušné písomnosti na nahliadnutie a na prípadnú dohodu, čo z tých písomností požaduje vo fotokópii. Projektová dokumentácia pozostáva zo 48 strán formátu A4 a 1 listu formátu A3. Obec nemá také kopírovacie zariadenie, ktoré by bolo schopné projektovú dokumentáciu skopírovať, a preto by musel vycestovať do špecializovanej firmy v Michalovciach, kde by len na náklady na prevoz projektovej dokumentácie činili najmenej 100,- EUR a náklady na kopírovanie ďalších cca 100,- EUR vrátane nákladov na poštovné pri zaslaní balíka žalobcovi. Žalobcovi je výhodnejšie a hospodárnejšie dohodnúť sa so žalovaným na umožnenie prístupu na obecnom úrade, aby pod pohľadom zodpovednej osoby mal možnosť si svojim fotoaparátom žiadané informácie s vylúčením informácií, ktoré by porušovali autorsko-právnu ochranu, odfotiť. Takýto spôsob žalobca ale odmietol. V ďalšej časti uviedol aké iné a inými podaniami žalobca

ho žiadal o poskytnutie informácií. Tvrdí, že nemá právnu povinnosť poskytnúť žalobcovi informáciu vo forme zaslania projektovej dokumentácie, uzatvorenia a rekultivácie skládky a výkazu výmer k nej prichádzajúcej pre prekážku podľa § 11 ods. 1, písm. c) , lebo požadovaná informácia spadá pod ochranu duševného vlastníctva upraveného v zák. č. 383/1997 Z. z.. Táto autorsko-právna ochrana nebola prelomená súhlasom autora projektovej dokumentácie na to, aby obec ako povinná osoba mala právo poskytnúť požadované informácie vo forme kompletnej kópie projektovej dokumentácie. Ďalším dôvodom je aj skutočnosť, že žalobca mal možnosť, aby sa na úrade osobne oboznámil s požadovanými informáciami vrátane nahliadnutia do projektovej dokumentácie, ktorá je veľmi rozsiahla a z nej vyhotovenie kópií by bolo veľmi nákladné, dokonca je tu prekážka ochrany autorských práv.

V závere vyjadrenia uviedol, že žalobcovi v úradných hodinách umožní osobné preštudovanie požadovaných informácií a pod dohľadom zodpovednej osoby úradu mu bude umožnené tieto dokumenty si odpísať, resp. odfotiť. Iný spôsob sprístupnenia by bol nehospodárny a časovo náročný z dôvodov, ktoré uviedol vo vyjadrení. Žalobca nepreukázal ohrozenie alebo poškodenie svojich práv, týmto vyvolal zbytočný súdny spor, preto má povinnosť znášať všetky trovy konania, vrátane trov právneho zastúpenia.

Súd v konaní podľa § 247 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku na nariadenom pojednávaní preskúmal žalobu, oboznámil sa s vyjadrením a ďalšími podaniami žalovaného, s predloženým administratívnym spisom a dospel k záveru, že žaloba je dôvodná.

Podľa § 244 ods. 2 O.s.p. v správnom súdnictve preskúmavajú súdy zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy ako aj orgánov záujmovej samosprávy a ďalších právnických osôb, ako aj fyzických osôb, pokiaľ im zákon zveruje rozhodovanie o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb v oblasti verejnej správy (ďalej len rozhodnutia a postup správnych orgánov ) .

Podľa § 247 ods. 2 O.s.p. pri rozhodovaní správneho orgánu vydaného v správnom konaní je predpokladom postupu podľa tejto hlavy, aby išlo o rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa naň pripúšťajú nadobudlo právoplatnosť.

Žaloba musí okrem všeobecných náležitosti podania obsahovať označenie rozhodnutia a postupu správneho orgánu, ktoré napáda, vyjadrenie v akom rozsahu sa toto rozhodnutie a postup napáda, uvedenie dôvodov v čom vidí žalobca nezákonnosť rozhodnutia a postupu správneho orgánu a aký konečný návrh robí (§ 249 ods. 2 O.s.p.) .

Pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia je pre súd rozhodujúci skutkový stav, ktorý tu bol v čase vydania napadnutého rozhodnutia. Súd môže vykonávať dôkazy nevyhnutné na preskúmavanie napadnutého rozhodnutia (§ 250i ods. 1 O.s.p.) .

Predmetom súdneho prieskumu môžu byť len tie námietky vznesené v žalobe (žalobné dôvody) , ktoré už boli uplatnené v odvolaní proti prvostupňovému rozhodnutiu správcu dane a s ktorými sa musel žalovaný ako odvolací orgán vysporiadať vo svojom druhostupňovom rozhodnutí napadnutom žalobou. Inak by potom preskúmavacie súdne konanie nahrádzalo inštitút odvolacieho konania ako nevyhnutného predpokladu na podanie žaloby na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného súdom podľa druhej hlavy, piatej časti Občianskeho súdneho poriadku. Ide o ustálenú súdnu prax v rámci správneho súdnictva v Slovenskej republike charakterizovaného dispozičnou zásadou danou v ustanovení § 249 ods. 2 O.s.p..

Z obsahu pripojeného administratívneho spisu súd zistil, že žalobca písomnou žiadosťou z 27.11.2009 v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám žiadal o poskytnutie fotokópií dokladov projektovej dokumentácie uzatvorenia a rekultivácie skládky a výkazu výmer k nej prislúchajúcej, pričom uviedol, že ide o opakovanú žiadosť. Obec Moravany o tejto žiadosti žalobcu rozhodla až po upozornení Okresného

prokurátora v Michalovciach z 08.06.2010 č. Pd 22/10-12. Obec Moravany rozhodnutím z 09.07.2010 č. 159/2010 odmietla žiadosť žalobcu o sprístupnenie informácií podľa § 11 ods. 1 písm. e) zákona č. 211/2002 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám z dôvodu, že požadovaný prístup k informácii je neprípustný, lebo požadovaná informácia spadá pod ochranu duševného vlastníctva upraveného zákonom č. 383/1997 Z. z. autorský zákon. Autorsko-právna ochrana nebola prelomená súhlasom autora projektovej dokumentácie na to, aby obec mala právo poskytnúť požadovanú informáciu.

Proti tomuto rozhodnutiu podal žalobca odvolanie a starosta Obce Moravany rozhodnutím z 29.07.2010 č. 187/2010 zamietol odvolanie žalobcu a podľa § 19 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. potvrdil rozhodnutie zo dňa 09.07.2010 č. 159/2010. V odôvodnení rozhodnutia poukázal na dôvody rozhodnutia Obce Moravany a navyše uviedol, že žiadateľ (žalobca) mal možnosť aj na základe písomnej výzvy obecného úradu na obecnom úrade sa osobne oboznámiť s obsahom požadovanej projektovej dokumentácie, čo odmietol akceptovať. Pri nahliadnutí si mohol urobiť výpisy z obsahu spisu v tých častiach, ktoré nepodliehajú ochrane podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 211/2000 Z. z.. Takýmto spôsobom mal možnosť oboznámiť sa s projektovou dokumentáciou aj z toho dôvodu, že projektová dokumentácia je rozsiahly písomný materiál, na ktorý obecný úrad nemá technické zariadenie na odkopírovanie a požadovanie odkopírovania projektovej dokumentácie by znamenalo aj neprimerané náklady (obecný úrad by si musel zadovážiť také kopírovacie zariadenie, ktoré umožňuje kopírovanie projektovej dokumentácie, lebo formát a veľkosť tejto dokumentácie nie je možné kopírovať na bežnom kopírovacom stroji) . Uviedol aj to, že žiadateľ bol upozornený, aby si zabezpečil súhlas autora projektovej dokumentácie, aby bolo možné mu poskytnúť odkopírovanú projektovú dokumentáciu.

Úlohou súdu podľa obsahu podanej žaloby je posúdenie, či boli splnené všetky podmienky, aby povinná osoba, t. j. Obec Moravany poskytla žalobcovi na základe jeho žiadosti z 27.11.2009 informáciu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (ďalej len zákon o informáciách ) , t. j. poskytnutie fotokópie dokladov projektovej dokumentácie uzatvorenia a rekultivácie skládky a výkazu výmer k nej prislúchajúcej a či sprístupnenie informácie nie je obmedzením v zmysle § 11 zákona o informáciách.

Podľa zákona o informáciách osobami povinnými sprístupňovať informácie sú štátne orgány, obce, vyššie územné celky, ako aj tie právnické osoby a fyzické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy a to iba v rozsahu tejto ich rozhodovacej činnosti. Povinnými osobami sú právnické osoby zriadené zákonom a právnické osoby zriadené štátnym orgánom, vyšším územným celkom alebo obcou podľa osobitného zákona. Každý má právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii. Informácie sa sprístupňujú bez preukázania právneho alebo iného dôvodu, alebo záujmu na ktorý sa informácia požaduje (§ 3 zákona o informáciách) .

Podľa § 14 zákona o informáciách žiadosť možno podať písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou, alebo iným technicky vykonateľným spôsobom. V žiadosti sa musí okrem iného uviesť aj ktorý ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje. Na žiadosť povinná osoba písomne potvrdí podanie žiadosti a oznámi predpokladanú výšku úhrady za sprístupnenie informácie.

Podľa § 16 ods. 1 zákona o informáciách informácie sa sprístupňujú najmä ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácií na technicky nosič dát, sprístupnením kópií predlôh požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou. Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne povinná osoba so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie.

O žiadosti žalobcu o sprístupnenie informácií a to poskytnutie fotokópií dokladov projektovej dokumentácie uzatvorenia rekultivácie skládky a výkazu výmer k nej prislúchajúcej zo dňa 27.11.2009 Obec Moravany rozhodla až potom, keď jej bolo doručené upozornenie prokurátora Okresnej prokuratúry v Michalovciach z 08.06.2010 č. Pd 22/10-12. Ako už bolo uvedené Obec Moravany odmietla

poskytnúť požadovanú informáciu žalobcovi z dôvodu obmedzenia prístupu k informáciám podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o informáciách z dôvodu, že požadovaná informácia, t. j. fotokópia dokladov projektovej dokumentácie uzatvorenia rekultivácie skládky a výkazu výmer k nej prislúchajúcej spadá pod ochranu duševného vlastníctva. Obec Moravany žalobcovi listom z 22.02.2010 oznámila, aby sa dostavil 03.03.2010 o 14.00 hod. na obecný úrad, kde bude oboznámený aj s obsahom projektovej dokumentácie týkajúcej sa uzatvorenia rekultivácie skládky v obci, lebo vzhľadom na veľký objem písomnej dokumentácie, ktorá je chránená autorským právom autora projektu, iný spôsob oboznámenia sa nie je možný. Na to reagoval žalobca podaním z 24.02.2010, v ktorom uviedol, že nahliadnutie do podkladov je z jeho strany neakceptovateľné.

Z obsahu bolo zistené, že Obec Moravany uznesením č. 16/2004 schválila rekultiváciu skládky W. v Obci Moravany. Na realizáciu projektu požiadala dotáciu od Ministerstva životného prostredia SR. So žiadosti je zrejmé, že obec do projektu investovala aj vlastné prostriedky. Na tento projekt bolo dňa 04.01.2005 Obcou Trhovište vydané rozhodnutie o využití územia pre parc. č. 2114 v k. ú. Moravany. Enviromentálny fond listom z 13.10.2009 adresovaným žalobcovi oznámil, že projektová dokumentácia je majetkom žiadateľa, t. j. obce a jej vypracovanie nebolo financované z enviromentálneho fondu. Investorom projektu Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov v Obci Moravany bola Obec Moravany, čo je zrejmé aj zo samotného projektu, a preto je jej majetkom.

Podľa § 16 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) územnoplánovacie dokumenty obstarávajú orgány územného plánovania. Orgánmi územného plánovania sú obce.

Podľa § 7 ods. 3 písm. b) zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom, ochrana podľa tohto zákona sa nevzťahuje na text právneho predpisu, úradné rozhodnutie, verejnú listinu, verejne prístupný register, úradný spis, Slovenskú technickú normu vrátane ich prípravnej dokumentácie a prekladu, denné správy a prejavy prednesené pri prerokúvaní veci verejných na súborné vydanie týchto prejavov a na ich zaradenie do zborníka je potrebný súhlas toho, kto ich predniesol.

Podľa § 11 ods. 4 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení schvaľuje obec územný plán obce.

Podľa § 26 zákona č. 50/1976 Zb. územné plány obci a zón schvaľuje obec.

Nakoľko Obec Moravany uznesením obecného zastupiteľstva schválila rekultiváciu skládky, rozhodla o využití územia pre parcelu č. 2114 v k. ú. Moravany na skládku a dala vypracovať projektovú dokumentáciu, ktorú hradila z majetku obce, je aj majiteľom predmetnej dokumentácie. Keďže projektová dokumentácia je aj súčasťou administratívneho spisu, preto nemôže byť predmetom ochrany autorského práva v zmysle § 11 ods. 1 písm. c) zákona o informáciách. K takémuto právnemu záveru dospel aj Krajský súd v Banskej Bystrici v rozsudku zo dňa 13.06.2002 vo veci sp. zn. 23 S 17/02 a takýto názor zastáva aj Okresný prokurátor v Michalovciach v upozornení prokurátora z 08.06.2010 č. Pd 22/10-12, ako aj v proteste z 20.09.2010 č. Pd 69/10-5. Treba uviesť, že Okresný prokurátor v Michalovciach podal protest proti rozhodnutiu starostu Obce Moravany 29.07.2010 č. 187/2010 a rozhodnutiu Obce Moravany z 09.07.2010 č. 159/2010, v ktorom navrhoval napadnuté rozhodnutia zrušiť ako nezákonné. Obec Moravany, ani starosta obce doposiaľ o proteste Okresného prokurátora v Michalovciach z 29.09.2010 č. Pd 69/10-5 nerozhodli, ale Okresná prokuratúra v Michalovciach predložila písomné podanie z 28.09.2011 Obce Moravany v ktorom uviedla, že nevyhovie protestu prokurátora.

Na základe uvedených skutočností súd dospel k záveru, že je dôvodná námietka žalobcu, že sú splnené zákonné podmienky pre poskytnutie informácií, ktoré žiadal, t. j. informáciu - fotokópie dokladov projektovej dokumentácie týkajúce sa uzatvorenia a rekultivácie skládky v obci a výkaz výmer k nej prislúchajúcej nespadá pod obmedzenie podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o slobode informácií. Podľa názoru súdu žiadaná projektová dokumentácia nie je chránená zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve, nakoľko Obec Moravany uznesením č. 16/2004 schválila rekultiváciu skládky W. v Obci Moravany,

rozhodla o využití územia pre parc. č. 2114 v k. ú. Moravany ako skládku, na uvedený projekt dala vypracovať projektovú dokumentáciu, do ktorého projektu investovala aj vlastné prostriedky teda ich hradila z majetku obce, a preto je aj majiteľom predmetnej dokumentácie. Projektová dokumentácia je aj súčasťou administratívneho spisu, z ktorých dôvodov nie je predmetom ochrany autorského práva. Z uvedených dôvodov povinnej osobe nič nebránilo poskytnúť informáciu žiadateľovi tak, ako ju žiadal.

Ako to vyplýva z ustanovenia § 16 ods. 1 zákona o informáciách, informácie sa sprístupňujú najmä ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami telefonicky, faxom, poštou, elektrotechnickou poštou. Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne povinná osoba so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie.

V danom prípade žalobca žiadal sprístupnenie informácie a to fotokópiu dokladov projektovej dokumentácie uzatvorenia a rekultivácie skládky a výkazu výmer k nej prislúchajúcej. Z odôvodnenia žalovaného vyplýva, že ide o rozsiahly písomný materiál, na ktorý obec nemá technické zariadenie, na jeho odkopírovanie a spôsob vo forme odkopírovania by znamenal aj nepríjemné náklady. Žalobca návrh, že oboznámiť sa s projektovou dokumentáciou môže na obecnom úrade a robiť si z nej odpisy a výpisy vlastnými prostriedkami neakceptoval, preto ak žalobca nesúhlasil s navrhnutým poskytnutím informácií povinnou osobou a to nahliadnutím na obecnom úrade do projektovej dokumentácie, potom nič nebránilo povinnej osobe v súlade s ustanovením § 14 ods. 5 zákona o informáciách žalobcovi ako žiadateľovi o sprístupnenie informácií oznámiť predpokladanú výšku úhrady za sprístupnenie informácie formou, ktorú žiadal a to fotokópie dokladov projektovej dokumentácie z dôvodu, že na takýto spôsob sprístupnenia informácie nie je technicky vybavený, a preto so zadovážením fotokópií dokladov projektovej dokumentácie budú spojené výdavky, ktoré by žiadateľ mal uhradiť.

Súd po preskúmaní rozhodnutia a postupu správneho orgánu v rozsahu a z dôvodov uvedených v žalobe dospel k záveru, že rozhodnutie a postup správneho orgánu v medziach žaloby vychádzalo z nesprávneho právneho posúdenia veci, a preto podľa § 250j ods. 2 písm. a) O.s.p. zrušil preskúmavané rozhodnutie žalovaného ako aj prvostupňové rozhodnutie a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie.

Úlohou správneho orgánu v ďalšom konaní bude sprístupniť informáciu žalobcovi spôsobom ako to žiadal vo svojej žiadosti zo dňa 27.11.2009, prípadne vzhľadom na rozsah projektovej dokumentácie a možnosti kopírovania povinnou osobou v zmysle § 16 ods. 1 zákona o informáciách dohodnúť iný spôsob sprístupnenia informácie. V prípade, že žiadateľ zotrvá na ním žiadaným spôsobom sprístupnenia informácie, potom v súlade s ustanovením § 14 ods. 5 zákona o informáciách žiadateľovi oznámi predpokladanú výšku úhrady za sprístupnenie informácie, ktorú má povinný uhradiť.

Správny orgán je viazaný právnym názorom súdu (§ 250j ods. 6 O.s.p.) .

O trovách konania súd rozhodol podľa § 250k ods. 1 O.s.p. a žalobcovi, ktorý bol v konaní úspešný priznal náhradu trov konania titulom právneho zastúpenia a zaplatenia súdneho poplatku.

Právny zástupca žalobcu súdu zaslal písomné vyčíslenie advokátskych trov podľa vyhlášky 655/2004 Z. z. a to za tieto úkony:

27.09.2010 prevzatie a príprava zastúpenia ............................................. 120,33 EUR

29.09.2010 podanie žaloby ..................................................................... 120,33 EUR

14.07.2011 zastupovanie na pojednávaní ............................................... 123,50 EUR

25.11.2011 porada s klientom (§ 14 ods. 2 písm. a) vyhlášky

- 2/3 základnej sadzby tarifnej odmeny) ................................ 82,33 EUR

26.01.2012 zastupovanie na pojednávaní .............................................. 127,16 EUR

Ďalej 2x režijný paušál á 7,21 EUR, 2x režijný paušál á 7,41 EUR a 1x režijný paušál 7,63 EUR, zaplatený súdny poplatok z návrhu 66,- EUR.

Súd právneho zástupcovi priznal náhradu trov konania iba za úkon prevzatie a príprava pojednávania, podanie žaloby v roku 2010 za 1 úkon podľa § 11 ods. 2 v sume 120,23 EUR, za zastupovanie na pojednávaní v roku 2011 v sume 123,50 EUR, zastupovanie na pojednávaní v roku 2012 v sume 127,16 EUR. Nepriznal právnemu zástupcovi odmenu za poradu s klientom 25.11.2011, lebo toto ničím nepreukázal. Zároveň priznal právnemu zástupcovi podľa § 16 ods. 3 vyhlášky režijný paušál za 2 úkony v roku 2010 á 7,21 EUR, 1x v roku 2011 7,41 EUR a 1x v roku 2012 7,63 EUR, teda celkom právnemu zástupcovi patrí náhrada vo výške 520,58 EUR a k tomu zaplatený súdny poplatok 66,- EUR, čiže spolu 586,58 EUR.

Toto rozhodnutie prijal senát jednohlasne (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z. z.) .

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1 O.s.p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho

právneho posúdenia veci.