KSKE 6 S 19796/2010 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6S/19796/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7010234551 Dátum vydania rozhodnutia: 01. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Naď ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7010234551.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Naďa a členov senátu JUDr. Milana Končeka a JUDr. Evy Baranovej v právnej veci žalobcu: Hráč, s.r.o., Slovenskej jednoty 33, Košice, právne zastúpeného JUDr. Miroslavom Némethom, advokátom so sídlom Hviezdoslavovo nám. č. 13, Bratislava, proti žalovanému: Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave, Prievozská 32, Bratislava, o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. SK/0291/99/2010 z 20.9.2010, takto

r o z h o d o l :

Žalobu z a m i e t a.

Žalobcovi nepriznáva právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

I.

Žalobca sa včas podanou žalobou domáhal preskúmania rozhodnutia žalovaného č. SK/0291/99/2010 z 20.9.2010, ktorým žalovaný ako odvolací správny orgán zamietol odvolanie žalobcu proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj č. P/0596/05/2009 z 11.1.2010 a potvrdil označené rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa o uložení pokuty žalobcovi v sume 490,- Eur pre porušenie povinnosti uvedenej v ustanovení § 13 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa ) .

Prvostupňový správny orgán v rozhodnutí z 11.1.2010 o uložení pokuty žalobcovi konštatoval nedodržanie povinností predávajúceho (žalobcu) podľa § 13 zákona č. 250/2007 Z. z. v zmysle ktorého, ak predávajúci podáva informácie uvedené v § 11 ods. 1 uvedeného zákona písomne, musí ich podávať v štátnom jazyku, keď kontrolou zo dňa 21.10.2009 bolo zistené, že v ponuke spotrebiteľom sa nachádzali tri druhy výrobkov - PC hry v hodnote 195,- Eur, ktoré mali dôležité upozornenia zo strany výrobcu o podmienkach používania výrobkov v cudzom jazyku. Hoci boli všetky tieto informácie podané písomne, neboli v štátnom jazyku a z uvedeného dôvodu správny orgán prvého stupňa uložil žalobcovi podľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa pokutu vo výške 490,- Eur.

II.

Prvostupňové rozhodnutie o uložení pokuty z 11.1.2010 správny orgán prvého stupňa odôvodnil nasledovne:

Dňa 21.10.2009 v prevádzke Predaj zábavného softvéru HRÁČ, s.r.o., ZOC MAX, Prielohy 979, Žilina, pri šetrení spotrebiteľského podnetu evidovaného pod č. P-554/2009 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie kontrolu, pri ktorej boli zistené nedostatky, za ktoré zodpovedáte.

Nezabezpečili ste dodržanie povinnosti predávajúceho:

Podľa § 11 ods. 1 v nadväznosti na ustanovenie § 13 zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný informovať spotrebiteľa pri predaji výrobkov o spôsobe ich používania, montáže a údržby a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z ich nesprávneho používania a údržby. Pokiaľ sa informácie podávajú písomne, musia byť v štátnom jazyku.

Kontrolou bolo zistené, že v ponuke spotrebiteľom sa nachádzali tri druhy výrobkov - PC hry - v hodnote 195,- €, ktoré mali priamo na obale (výrobky boli zaliate vo fólii) uvedené dôležité upozornenie zo strany výrobcu o podmienkach používania výrobkov prostredníctvom internetu, ktorý je spoplatnený, v cudzom jazyku:

IMPORTANT: The use of this software product is subject to the term of an End User Licence which you must accept before you install this product, and all use of the product is subject to the World of Warcraft Term sof Use which you must accept before you can register an account. This game only be played online. Player is resposible for all applicable Internet fees.

Jednalo sa o tieto výrobky - PH hry:

3 kusy WORLD OF WARCRAFT á 16,- euro,

3 kusy WORLD OF WARCRAFT Burding crusade á 16,- euro,

3 kusy WORLD OF WARCRAFT Wrath of the lich king á 33,- euro.

Hoci boli informácie podané písomne neboli v štátnom jazyku.

Za zistený nedostatok, a tým aj preukázané porušenie zákona citovaného vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, zodpovedá predávajúci v zmysle ustanovenia § 2 písm. b) bod 1 zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zák. č. 372/1990 Zb., o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zák. č. 397/2008 Z. z. - HRÁČ, s.r.o.

Na základe uvedených skutočností bolo účastníkovi konania listom zo dňa 10.11.2009 zaslané oznámenie o začatí správneho konania o uložení pokuty, ktorý Vám bol doručený dňa 12.11.2009.

Vo vysvetlivkách zo dňa 21.10.2009 vedúci S. D. uviedol, že o výsledku kontroly bude informovať konateľa spoločnosti do 24 hod.

Vo vyjadrení zo dňa 16.11.2009 K.. D. D., vedúci právneho oddelenia uviedol, že s tvrdením správneho orgánu účastník konania zásadne nesúhlasí. § 11 a § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa neobsahujú povinnosť predajcu informovať spotrebiteľa výhrade písomnou formou. Z dikcie § 11 a § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa vyplýva, že postačuje poučenie v ústnej forme s prihliadnutím na povahu výrobku a dobu používania. Táto podmienka bola bezozvyšku splnená poučením, ktoré poskytol N. D. inšpektorom pred nákupom tovaru. To je potvrdené aj v inšpekčnom zázname z vykonanej kontroly pred nákupom tovaru. To je potvrdené aj v inšpekčnom zázname z vykonanej kontroly. Spotrebiteľovi teda nehrozila žiadne ujma, keďže všetky informácie obdŕžal ešte pred zaplatením tovaru.

V ďalšej časti listu uviedol, že upozorňuje správny orgán na to, že o možnosti podať námietky boli poučení iba ústnou formou. Zároveň zamestnanec bol poučený, že nemá právo podávať námietky. Tie má právo podávať iba konateľ spoločnosti alebo jeho poverením právne oddelenie. Ide zo strany o neštandardné riešenie, ktoré účastníkovi konania významne sťažuje, resp. znemožňuje zaujať stanovisko k zisteniam správneho orgánu.

Slovenská obchodná inšpekcia, ako orgán štátnej správy sa pri svojej kontrolnej činnosti striktne riadi platnou právnou úpravou, ktorá vymedzuje hranice jej právomoci a kompetencie.

Povinnosť zabezpečiť preklad informácií v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa je taxatívne uvedený v ustanovení § 13 zákona o ochrane spotrebiteľa a toto ustanovenie má kogentný charakter.

Pokiaľ výrobca považoval niektoré informácie o výrobku za natoľko dôležité, že na ne spotrebiteľa osobitne upozornil a umiestnil ich priamo na výrobok, musí predávajúci zabezpečiť, aby bol o týchto skutočnostiach informovaný aj spotrebiteľ v Slovenskej republike, a to zabezpečením prekladu informácií podávaných v zmysle § 11 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa do štátneho jazyka. Predávajúceho nezbavuje jeho povinnosti ani to, že spotrebiteľ dostáva tieto informácie ústne pri nákupe. Jedná sa o výrobky, ktoré majú pri správnom spôsobe používania a údržby vydržať v bezchybnom stave najmenej počas záručnej 24 mesačnej lehoty, a preto musí mať spotrebiteľ údaje o spôsobe ich používania stále k dispozícii v štátnom jazyku. S týmto názorom je stotožnený aj Najvyšší súd SR.

Účastníkom konania je HRÁČ, s.r.o., Slovenskej jednoty 33, 040 01 Košice, IČ: 36 215 775, zastupovaný jeho štatutárnym orgánom: Ing. Pavlom Komlošom, konateľom, Adlerova 836/6, Košice. Je teda v záujme samotného účastníka konania, aby jeho komunikácia s jednotlivými prevádzkarňami bola na takej úrovni, ktorá by mu umožňovala reagovať na konanie orgánu štátnej správy. Zamestnanec účastníka konania, či je to už vedúci predajne alebo vedúci právneho oddelenia, nie je štatutárnym orgánom spoločnosti a nemôže lege artis v mene účastníka konania konať bez udelenej plnej moci na zastupovanie účastníka konania s uvedením rozsahu splnomocnenia. Samotná osoba, ktorá sa kontroly zúčastnila na strane 3 inšpekčného záznamu zo dňa 21.10.2009 uviedla: O výsledku kontroly budem informovať konateľa spoločnosti do 24 hodín .

Na strane 3 inšpekčného záznamu je uvedená údaje o ústnej informácii, že účastník konania môže podať námietky a v Opatrení na mieste podľa § 6 ods. 1 písm. a) bod 1 zák. č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je POUČENIE o možnosti podať námietky písomne.

Spoločnosť, ako predávajúci podľa zákona o ochrane spotrebiteľa, mala možnosť v zmysle ustanovenia § 33 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov, vyjadriť sa k zistenému nedostatku, príp. navrhnúť doplnenie dokazovania, čo však v lehote 5 dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí správneho konania a ani neskôr nevyužila. Toto rozhodnutie je vydané na základe spoľahlivo a objektívne zisteného skutkového stavu.

Ako predávajúci podľa § 2 písm. b) bod 1 zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení zák. č. 397/2008 Z. z. je HRÁČ, s.r.o. v zmysle ustanovenia § 11 ods. 1 vyššie citovanej právnej úpravy, povinná informovať spotrebiteľa o spôsobe používania, montáže a údržby ponúkaných a predávaných výrobkov a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z ich nesprávneho používania alebo údržby.

Podľa ustanovenia § 13 zákona o ochrane spotrebiteľa, pokiaľ sa informácie uvedené v § 11 poskytujú písomne, musia byť v štátnom jazyku.

Rozhodujúcim pre konštatovanie, či bol zákon dodržaný, alebo porušený, je stav zistený v čase kontroly.

Tým bol porušený § 13 zákona o ochrane spotrebiteľa.

Na základe § 24 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa sa pri určení pokuty prihliada najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia povinnosti.

Za veľmi závažné možno považovať nezabezpečenie prekladu informácií, ktoré pre ich dôležitosť sám výrobca umiestnil na výrobky do štátneho jazyka. Absencia prekladu týchto informácií v zmysle všeobecného právneho predpisu - zákon o ochrane spotrebiteľa, môže spotrebiteľ, že spotrebiteľ si zakúpi výrobok, pre používanie ktorého nemá vytvorené podmienky. Vzhľadom k tomu, že poučovanie spotrebiteľa nie je preukázateľné, zákonodarca uložil povinnosť prekladať písomné informácie uvedené v § 11 do štátneho jazyka. Že je to naozaj potreba v tomto prípade svedčí tá skutočnosť, že kontrola bola vykonaná s cieľom prešetrovania spotrebiteľského podnetu zameraného práve na tento problém.

Nejedná sa o notoricky známe skutočnosti.

Z hľadiska miery zavinenia správny orgán prihliadol i na tú skutočnosť, že účastník konania ako predávajúci, ktorý predáva výrobky konečnému spotrebiteľovi, nesie objektívnu zodpovednosť za dodržanie všetkých zákonom stanovených podmienok predaja výrobkov bez ohľadu na okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie.

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, ako príslušný správny orgán preskúmal podkladový materiál v predmetnej veci v celom rozsahu a dospel k záveru, že protiprávny skutkový stav bol v tomto prípade spoľahlivo preskúmaný.

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj v zmysle § 24 ods. 1 zák. č. 250/2007 Z. z. v znení zák. č. 397/2008 Z. z. ukladá predávajúcemu za porušenie povinností ustanovených v tomto zákone pokutu až do výške 66 387,83 €.

Keďže správny orgán napriek uvedenému uložil pokutu v spodnej hranici zákonnej sadzby, má za to, že pokuta uložená v tejto výške je vzhľadom na jej represívno-výchovnú funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze a hľadiská, pokutou primeranou a zároveň pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia zákona.

III.

Žalovaný v odôvodnení preskúmavaného rozhodnutia z 20.9.2010 argumentoval zhodne s dôvodmi rozhodnutia správneho orgánu prvého stupňa vo vzťahu ku kontrolným zisteniam, pri kontrole vykonanej u žalobcu 21.10.2009 a právnej aplikácii ustanovení § 11, § 12 a § 13 zákona o ochrane spotrebiteľa vo vzťahu k ustanoveniu § 24 ods. 1 uvedeného zákona na zistený skutkový stav. K jednotlivým odvolacím námietkam uvedeným vo včas podanom odvolaní žalobcu (obsahovo zhodným so žalobnými námietkami) , žalovaný uviedol:

Správny orgán nepovažuje za opodstatnené námietky účastníka konania, ktorými poukazuje na nedostatky v doručovaní inšpekčného záznamu. Postup inšpektorov SOI bol v súlade so zákonom č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj so základnými pravidlami kontrolnej činnosti SOI. Inšpekčný záznam bol zaslaný na adresu sídla spoločnosti, pričom účastník konania si uvedenú zásielku neprevzal v odbernej lehote. Súčasne účastníkovi konania Správny poriadok umožňuje právo nazerať do spisu a robiť si z neho výpisy, odpisy a dostať kópie spisov, ktoré si však neuplatnil.

Správny orgán trvá na kontrolných zisteniach uvedených v inšpekčnom zázname zo dňa 21.10.2009. Skutkový stav bol vykonanou kontrolou spoľahlivo zistený a zaznamenaný do inšpekčného záznamu. Zo zisteného skutkového stavu jasne vyplýva porušenie informačných povinností účastníka konania. Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v § 13 vymedzuje uvedenú povinnosť tak, že ak sa informácie uvedené v § 11 a § 12 poskytujú písomne, musia byť v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. Možnosť súbežného používania iných označení, najmä grafických symbolov a piktogramov, ako aj iných jazykov, nie je týmto dotknutá. Fyzikálne a technické veličiny musia byť vyjadrené v zákonných meracích jednotkách. Zákon o ochrane spotrebiteľa vyžaduje splnenie povinnosti tak, aby bola zabezpečená informovanosť spotrebiteľa v štátnom jazyku, ktorým je na území Slovenskej republiky slovenský jazyk. Zákon však popritom nezakazuje označiť predávané výrobky aj v iných cudzích jazykoch. Zákonnú požiadavku zabezpečenia informačnej povinnosti v štátnom jazyku však je potrebné splniť.

Dôležitosť uvádzania informácií o podmienkach používania v štátnom jazyku je možné vidieť aj z podaného podnetu, v ktorom spotrebiteľ upozorňuje na to, že pri zakúpení PC hry nevedel, že sa používa na internete, a že za jej používanie musí platiť mesačný poplatok, nakoľko táto informácia bola uvedená na obale len v anglickom jazyku. Správny orgán má za to, že uvedená informácia musí byť uvedená na výrobku v štátnom jazyku, tak aby o tom spotrebiteľ bol poučený pri zakúpení výrobku.

S konštatovaním účastníka konania, ktorý poukazuje na to, že rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu neobsahovalo dôkazy, na základe ktorých mu bola uložená pokuta , odvolací orgán nesúhlasí. Má za to, že rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu obsahuje konkrétne výrobky, u ktorých bolo zistené porušenie povinnosti. Výrobky s uvedenými nedostatkami sa nachádzajú aj v inšpekčnom zázname SOI zo dňa 21.10.2009. Súčasne odvolací orgán nemôže zobrať pri rozhodovaní do úvahy, účastníkom konania predloženú kópiu zadnej strany hry, ktorá na zistený skutkový stav nemá žiaden vplyv, nakoľko preukazuje skutočnosť, že uvedené výrobky boli v čase kontroly SOI zabezpečené požadovanými informáciami.

K výške pokuty odvolací orgán uvádza, že v prípade zisteného porušenia zákona, je správny orgán povinný pristúpiť k uloženiu postihu. Charakter protiprávneho konania, rozsah zisteného porušenia povinnosti, ako aj možné následky, ktoré spočívajú v poškodení spotrebiteľa odôvodňujú uloženie pokuty vo výške určenej v rozhodnutí inšpektorátu SOI. Výška uloženej pokuty zodpovedá charakteru porušenia povinnosti, pričom je uložená na dolnej hranici zákonnej sadzby a odvolací orgán ju nemá dôvod odpustiť.

Za zistené nedostatky zodpovedá účastník konania v plnom rozsahu. Pre postih za zistený skutkový stav je rozhodujúca skutočnosť, že bol porušený zákon a rozsah následkov protiprávneho konania bol zohľadnený pri určovaní výšky postihu.

V odvolaní účastník konania neuvádza žiadne nové skutočnosti, ani dôkazy, ktoré by účastníka konania zbavovali zodpovednosti za nedostatky a mali by vplyv na zmenu vydaného rozhodnutia.

Na základe vyššie uvedených skutočností pokladáme skutkový stav za spoľahlivo zistený a jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú. Správny orgán nezistil v odvolacom konaní dôvod na zrušenie lebo zmenu napadnutého rozhodnutia.

O výške pokuty rozhoduje inšpektorát SOI, ktorý podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, uloží predávajúcemu za porušenie povinností ustanovených v tomto zákone pokutu až do výške 66 387,83 EUR.

Podľa § 24 ods. 5 cit. Zákona sa pri určení výšky pokuty prihliada najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia povinnosti.

Ďalej správny orgán prihliadal pri určovaní výšky pokuty na charakter protiprávneho konania, pri ktorom si účastník nesplnil povinnosť uvádzať písomne poskytované informácie v § 11 a 12 v štátnom jazyku. Uvádzanie písomne poskytnutých informácií len v cudzom jazyku by mohlo mať vzhľadom na nezrozumiteľnosť takto poskytovaných informácií za následok ohrozenie majetku spotrebiteľa znehodnotením ním zakúpených výrobkov pri ich nesprávnom použití a údržbe.

Správny orgán má za to, že pokuta uložená v tejto výške je vzhľadom na jej represívno-výchovnú funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze a hľadiská, pokutou primeranou a zároveň pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia zákona.

Preto výšku pokuty správny orgán považuje za primeranú k zistenému stavu.

IV.

Vo včas podanej žalobe z 29. 11. 2010 žalobca zhodne s odôvodnením riadneho opravného prostriedku formuloval nasledovné tri žalobné námietky:

1. Žalobcovi nebol doručený inšpekčný záznam zo dňa 21.10.2009 na adresu sídla spoločnosti a ani na inú známu adresu. Podľa § 25 ods. 2 zák. č. 71/1967 je zákonnou povinnosťou žalovaného pokúsiť sa o doručenie písomnosti na každej známej adrese právnickej osoby podľa obchodného alebo iného registra. Žalovaný sa mal pokúsiť o doručenie mimo známeho sídla spoločnosti aj o doručenie inšpekčného záznamu na inú známu adresu. V tomto prípade na adresu ďalších prevádzkarní uvedených v živnostenskom registri. Tak vykonané nebolo a žalobca má za to, že týmto procesným pochybením žalovaného bolo závažne zasiahnuté do jeho práv.

2. V rozhodnutí, v ktorom žalobcovi bola uložená pokuta, dotknuté rozhodnutie neobsahovalo označenie dôkazov, na základe ktorých nám bola uložená pokuta. Taktiež sme nemali možnosť vyjadriť sa k dôkazom, ktoré tvoria podstatu rozhodnutia č. P/0596/05/2009.

Žalobca nesúhlasí s tvrdením, že hra neobsahovala vytýkané informácie. Ako dôkaz predkladáme kópiu zadnej strany dotknutých hier, kde je zreteľné, že hra obsahuje požadované informácie v súlade so zákonom 250/1007 a 589/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Žalobca má za to, že bolo dostatočne preukázané, že k porušeniu § 13 zák. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov nedošlo a aj v samotnom správnom konaní došlo k závažných procesným pochybeniam zo strany žalovaného. Bolo výrazne obmedzené právo žalobcu na obranu. Žalovaný nevykonal všetky dôkazy jednotlivo a ani v ich vzájomnej súvislosti, ktoré navrhol žalobca. Žalovaný sa neustále opiera o tvrdenia, že stav bol dostatočne preukázaný a žalobca za zistené pochybenia zodpovedá. Pri dôkladnom a starostlivom zvážení všetkých dôkazov jednotlivo a v ich vzájomnej súvislosti nie je možné spoľahlivo a dostatočne preukázať údajné pochybenie žalobcu.

3. Uloženú pokutu žalobca označil ako zjavne neprimeranú, vytýkanému pochybeniu žalobcu a tvrdil v tejto súvislosti, že uložená sankcia neplní zákonodarcom zamýšľanú preventívnu, ale výlučne represívnu funkciu.

V.

Súd v konaní podľa druhej hlavy, piatej časti O. s. p. (§ 247 a nasl. O. s. p.) preskúmal žalobou napadnuté rozhodnutie v právnych medziach žaloby (§ 249 ods. 2 O. s. p.) , oboznámil sa s obsahom

administratívneho spisu žalovaného a správneho orgánu prvého stupňa a dospel k záveru, že žaloba nie je dôvodná.

Procesným postupom podľa § 250f ods. 2 O. s. p. súd rozhodol vo veci bez nariadenia pojednávania.

K obsahu jednotlivých žalobných námietok súd predovšetkým uvádza, že žalovaný ako správny orgán druhého stupňa sa v odôvodnení preskúmavaného rozhodnutia z 20. 9. 2010 podľa názoru súdu dôsledne vysporiadal so všetkými tvrdeniami žalobcu týkajúcimi sa vytýkaných procesnoprávnych nedostatkov v postupe správnych orgánov (doručovanie inšpekčného záznamu) , zisťovania skutkového stavu veci a vyvodzovania záverov z neho vyplývajúcich, pokiaľ ide o aplikáciu § 13 zákona o ochrane spotrebiteľa a tiež s právnym posudzovaním primeranosti uloženej sankcie za porušenie dotknutých ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa.

Podľa § 11 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa predávajúci je povinný pri predaji informovať spotrebiteľa o vlastnostiach predávaného výrobku alebo charaktere poskytovanej služby, o spôsobe použitia, montáže a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia, montáže alebo údržby, o podmienkach uchovávania a skladovania, ako aj o riziku súvisiacom s poskytovanou službou. Ak je to potrebné s ohľadom na povahu výrobku, spôsob a dobu jeho používania, je predávajúci povinný zabezpečiť, aby tieto informácie zrozumiteľne obsahoval aj priložený písomný návod.

Podľa § 13 uvedeného zákona, ak sa informácie uvedené v § 11 a § 12 poskytujú písomne, musia byť v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. Možnosť súbežného používania iných označení, najmä grafických symbolov a piktogramov, ako aj iných jazykov, nie je týmto dotknutá. Fyzikálne a technické veličiny musia byť vyjadrené v zákonných meracích jednotkách.

Podľa § 27 citovaného zákona, na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, okrem § 20 ods. 3 písm. e) až h) a § 21 a § 26a.

Podľa § 47 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v odôvodnení rozhodnutia správny orgán uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov, ako použil správnu úvahu pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval a ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkami účastníkov konania a z ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia.

Vychádzajúc z citovaných právnych predpisov boli správne orgány oboch stupňov v preskúmavanej právnej veci podľa názoru súdu povinné, vzhľadom na obsah zistení pri kontrole vykonanej u žalobcu dňa 21.10.2009 a obsah námietok uvádzaných opakovane žalobcom v priebehu správneho konania, zaoberať sa v odôvodneniach svojich rozhodnutí právnym hodnotením tej skutočnosti, či informácie o kontrolovanom výrobku, vzhľadom na charakter kontrolovaných výrobkov ponúkaných v predaji žalobcom a spôsob ich balenia zodpovedali právnym kritériám uvedeným v § 11 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa v právnej nadväznosti na ustanovenie § 13 uvedeného zákona. Závery správnych orgánov oboch stupňov k danej kľúčovej právnej otázke z hmotnoprávneho hľadiska sú podľa názoru súdu správne a právne vyčerpávajúcim spôsobom odôvodnené. Z obsahu administratívneho spisu totiž jednoznačne vyplýva, že informácie o kontrolovaných výrobkoch ponúkaných na predaj v prevádzke žalobcu (Predaj zábavného softvéru ZOC MAX, Prielohy 979, Žilina) boli zákazníkovi poskytované v písomnej forme iba v cudzom jazyku. Išlo o informácie v písomnej forme, čo priamo navodzuje právnu povinnosť žalobcu, ako predávajúceho postupovať v súlade s ustanovením § 13 zákona o ochrane spotrebiteľa, t.j. poskytnúť písomne informácie v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. Je pritom podľa názoru súdu nesporné, že samotný spôsob balenia výrobkov (PC hier) v zafóliovanej forme balenia neumožňoval potencionálnym zákazníkom žalobcu chránených citovanou právnou úpravou oboznámiť sa s obsahom údajov uvádzaných vo vnútri balenia výrobkov podaných na predaj. Z obsahu

administratívneho spisu vyplýva, že práve nedostatok informácií na obale výrobku v štátnom jazyku zapríčinil následok, ktorý bol dôvodom pre podanie podnetu na začatie administratívneho konania v preskúmavanej právnej veci. Súd mal pritom na preukázané, že v čase vykonania inšpekcie v prevádzkarni žalobcu (21.10.2009) kontrolované výrobky neobsahovali informácie v slovenskom jazyku, ktoré žalobca dokladoval v ďalšom priebehu administratívneho konania, čo priamo vyplýva z obsahu inšpekčného záznamu z 21.10.2009 a priloženej fotodokumentácie. V prevádzkarni žalobcu teda jednoznačne podľa názoru súdu došlo v súvislosti s kontrolným nákupom, vykonaným inšpektormi správneho orgánu prvého stupňa u žalobcu 21.10.2009 k porušeniu ustanovení § 11 ods. 1, § 13 zákona o ochrane spotrebiteľa.

K otázke primeranosti a účelnosti uloženej sankcie v administratívnom konaní súd vo všeobecnosti uvádza, že rozhodovanie správneho orgánu o výške sankcie v prípade zistenia porušenia právnej povinnosti je vecou tzv. správnej úvahy orgánu verejnej správy tvoriacej jeho autonómny právny priestor , pričom v súlade s ustanovením § 245 ods. 2 O. s. p. súd konštatuje, že pri rozhodnutí, ktoré správny orgán na základe zákonom povolenej voľnej úvahy (správne uváženie) , preskúmava súd iba, či také rozhodnutie nevybočilo z medzí a hľadísk ustanovených zákonom. Súd neposudzuje účelnosť a vhodnosť správneho rozhodnutia. Z ustálenej judikatúry Najvyššieho súdu SR k danej právnej problematike vyplýva, že dôvodom pre zrušenie administratívneho rozhodnutia v dôsledku neprimeranosti uloženej sankcie správnym orgánom by bol iba skutkový a právny stav, na základe ktorého by súd zistil, že uložená sankcia je v zjavnom nepomere s charakterom, rozsahom a spoločenskou nebezpečnosťou zistených porušení právnych predpisov (Napríklad rozsudok NS SR č.k. 8Sžo/163/2010 z 2.6.2011) . K takémuto stavu v preskúmavanej právnej veci podľa názoru súdu jednoznačne nedošlo, keďže uložená sankcia (ktorú aj súd považuje za primeranú vo vzťahu ku kontrolným zisteniam) bola uložená pri dolnej hranici zákonom stanovenej sadzby.

Napokon k námietke žalobcu vytýkajúcej správnemu orgánu prvého stupňa nedodržanie postupu pri doručovaní inšpekčného záznamu z 21.10.2009 súd uvádza, že správnym orgánom aplikovaný postup pri doručovaní uvedeného dokladu právne korešpondujúci s ustanoveniami § 25 ods. 1, 2 zákona o správnom konaní bol zákonný a správny. Právna fikcia doručenia vyplývajúca z ustanovenia § 25 ods. 2 správneho poriadku nastala u žalobcu v dôsledku nevyzdvihnutia doručovanej zásielky na pošte v úložnej lehote.

Vychádzajúc z uvedených skutkových a právnych dôvodov súd v súlade s ustanovením § 250j ods. 1 O. s. p. žalobu zamietol ako nedôvodnú.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 250k ods. 1 O. s. p. tak, že žalobcovi, ktorý v konaní nebol úspešný nepriznal právo na náhradu trov konania.

Súd v preskúmavanej právnej veci rozhodol v senáte jednohlasne (§ 3 ods. 9, posledná veta zákona č. 757/2004 Z. z. v znení zákona č. 33/2011 Z. z.) .

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach do 15 dní odo dňa doručenia rozsudku, pričom odvolanie musí byť písomné a v takom počte vyhotovení, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1 O.s.p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho posúdenia veci.