KSKE 6 S 19802/2010 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 S 19802/2010

KS v Košiciach, dátum 18.04.2012, sp.zn. KSKE 6 S 19802/2010

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6S/19802/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7010234585 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Baranová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7010234585.4

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu Z. F., bytom J. Ž. Č.. XXX, právne zastúpený JUDr. Valériou Vassovou, advokátkou, Advokátska kancelária so sídlom v Trebišove, Pribinova č. 2246/2, proti žalovanému Ministerstvu obrany Slovenskej republiky, Generálny štáb OS SR, so sídlom Kutuzovova č.8, Bratislava, v konaní o preskúmanie rozhodnutia náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl SR č.k. ŠbPO-76-86/2010 zo dňa 26.10.2010, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov n e m á p r á v o na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobou zo dňa 09.12.2010 (doručenou súdu dňa 10.12.2010) sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky č.k. ŠbPO-76-86/2010 zo dňa 26.10.2010, ktorým bolo odvolanie žalobcu doručené riaditeľovi personálneho úradu dňa 02.04.2009 zamietnuté a personálny rozkaz riaditeľa personálneho úradu č. 1756 zo dňa 11.03.2009 bol potvrdený. Uvedeným personálnym rozkazom bol žalobca prepustený zo služobného pomeru, pretože na základe platného služobného hodnotenia zo dňa 09.02.2009 bol ohodnotený ako nespôsobilý vykonávať štátnu službu.

Na pojednávaní uskutočnenom dňa 19.04.2012 vzal žalobca prostredníctvom svojej právnej zástupkyne žalobu späť.

Podľa ustanovenia § 250h ods.2 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len O.s.p. ) , až do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobu späť.

Podľa ustanovenia § 250d ods.3 O.s.p., súd uznesením konanie zastaví, ak sa žaloba podala oneskorene, ak ju podala neoprávnená osoba, ak smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nemôže byť predmetom preskúmavania súdom, ak žalobca neodstránil vady žaloby, ktorých odstránenie súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu žaloby, alebo ak žalobca nie je zastúpený podľa § 250a alebo ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods.2) . Odvolanie proti uzneseniu je prípustné.

Z dôvodu späťvzatia žaloby žalobcom, súd konanie zastavil v súlade s vyššie citovanými ustanoveniami.

O trovách konania súd rozhodol podľa ustanovenia § 146 ods.1 písm.c) O.s.p. v spojení s ustanovením § 246c ods.1 prvá O.s.p., podľa ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Predmetné uznesenie bolo prijaté senátom Krajského súdu v Košiciach jednomyseľne (ustanovenie § 3 ods.9 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení novely vykonanej zákonom č. 33/2011 Z.z. účinným od 01.05.2011) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd Slovenskej republiky, prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (ustanovenie § 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.