KSKE 6 S 229/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 S 229/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6S/229/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200949 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200949.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: MINIMAX SK, s.r.o., so sídlom Ladmovce 170, zast. JUDr. Martinou Gombosovou, advokátkou, Moldavská cesta č. 21/A, Košice, proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Vazovova 2, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 1020507/1/1047090/2012 zo dňa 21. júna 2012, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobou zo dňa 03. augusta 2012 sa žalobca domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 1020507/1/1047090/2012 zo dňa 21. júna 2012, ktorým bol potvrdený dodatočný platobný výmer Daňového úradu Košice č. 9818301/1/1638/2012 zo dňa 24.02.2012.

V danej veci ide o konanie podľa druhej hlavy, piatej časti O.s.p. (§ 247 a nasl. - rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov) .

Podaním žaloby vznikla žalobcovi povinnosť zaplatiť súdny poplatok z návrhu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy na základe žaloby v sume 66,- Eur (položka č. 10 písm. a) Sadzobníka súdnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov) , splatný dňom vzniku poplatkovej povinnosti (§ 5 ods. 1 písm. a) , § 8 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb.) .

Súd výzvou zo dňa 09. augusta 2012 vyzval žalobcu prostredníctvom jeho právnej zástupkyne na zaplatenie súdneho poplatku vo výške 66,- Eur v lehote 10 dní od doručenia výzvy a zároveň ho poučil o tom, že ak nebude poplatok v určenej lehote zaplatený, súd konanie zastaví (§ 10 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb.) .

Právna zástupkyňa žalobcu prevzala výzvu dňa 17. augusta 2012.

Žalobca v určenej lehote (t. j. do pondelka 27. augusta 2012) a ani do dňa vydania tohto uznesenia súdny poplatok za žalobu nezaplatil.

Podľa § 10 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov, ak nebol zaplatený poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania

alebo dovolania, prvostupňový súd vyzve poplatníka, aby poplatok zaplatil v lehote, ktorú určí spravidla v lehote desiatich dní od doručenia výzvy; ak aj napriek výzve poplatok nebol zaplatený v lehote, súd konanie zastaví. O následkoch nezaplatenia poplatku musí byť poplatník vo výzve poučený.

Keďže žalobca ani na výzvu súdu súdny poplatok do dnešného dňa nezaplatil, súd konanie podľa ust. § 10 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb. zastavil.

O náhrade trov konania bolo rozhodnuté podľa § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. za použitia § 246c ods. 1 O.s.p. tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania, pretože konanie bolo zastavené.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom Krajského súdu v Košiciach v pomere hlasov 3:0 (ust. § 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z. z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.