KSKE 6 S 234/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 S 234/2012

KS v Košiciach, dátum 05.10.2012, sp.zn. KSKE 6 S 234/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6S/234/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200994 Dátum vydania rozhodnutia: 05. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Naď ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200994.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcov: X.) U. W., X.) Q. W., X.) F. W., všetci traja bytom P. X, XXX XX O., proti žalovaným: 1.) Slovenská republika, 2.) Ministerstvo SR, 3.) Ústavný úrad SR, 4.) Notárka JUDr. Melánia Košová, Notársky úrad v Košiciach, Puškinova 8, o určenie účastníkov Notárskej zápisnice N 175/98, Nz 175/98 a o určenie, vyhlásenie, či sú jednotlivé úkony z Notárskej zápisnice N 175/98, Nz 175/98 platné, zákonné alebo neplatné, nezákonné, takto

r o z h o d o l :

P o s t u p u j e vec Okresnému súdu Košice I.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobou zo dňa 23.5.2012, doručenou tunajšiemu súdu dňa 22.8.2012, sa žalobca domáhal určenia účastníkov Notárskej zápisnice N 175/98, Nz 175/98 a určenia, vyhlásenia, či sú jednotlivé úkony z Notárskej zápisnice N 175/98, Nz 175/98 platné, zákonné alebo neplatné, nezákonné.

Podľa § 246c ods. 1 prvá veta zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len "O.s.p.") , pre riešenie otázok, ktoré nie sú priamo upravené v tejto časti (5. časť O.s.p.- Správne súdnictvo) , sa použijú primerane ustanovenia prvej, tretej a štvrtej časti tohto zákona.

Podľa ust.§ 103 O.s.p., kedykoľvek za konania prihliada súd na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať vo veci (podmienky konania) .

Z obsahu podanej žaloby, aj keď neobsahuje všetky zákonom predpísané náležitosti, je zrejmé, že predmetom konania nie je vec patriaca do správneho súdnictva, v rámci ktorého preskúmavajú súdy na základe žalôb alebo opravných prostriedkov zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy (§ 244 a nasl. O.s.p.) , ale do súdnictva všeobecného, t. j. do právomoci občianskoprávneho súdu v zmysle ust. § 7 O.s.p..

V občianskom súdnom konaní súdy prejednávajú a rozhodujú spory a iné právne veci, ktoré vyplývajú z občianskoprávnych, pracovných, rodinných, obchodných a hospodárskych vzťahov, pokiaľ ich podľa zákona neprejednávajú a nerozhodujú o nich iné orgány (§ 7 ods. 1 O.s.p.) .

Podľa § 11 ods. 1 O.s.p. konanie sa uskutočňuje na tom súde, ktorý je vecne a miestne príslušný. Príslušnosť sa určuje podľa okolností, ktoré tu sú v čase začatia konania a trvá až do jeho skončenia.

Podľa § 9 ods. 1 O.s.p. na konanie v prvom stupni sú zásadne príslušné okresné súdy (vecná príslušnosť) .

Podľa § 105 ods. 1 O.s.p. súd skúma miestnu príslušnosť iba podľa § 88. Ak však navrhovateľ vystupuje v rôznych veciach opätovne ako navrhovateľ alebo ak miestnu príslušnosť namieta odporca, súd skúma miestnu príslušnosť aj podľa § 84 až 87. Súd skúma miestnu príslušnosť prv, než začne konať o veci samej. Neskôr ju skúma len na námietku účastníka, ak ju uplatní najneskôr pri prvom úkone, ktorý účastníkovi patrí.

V zmysle § 84 O.s.p. na konanie je (miestne) príslušný všeobecný súd účastníka, proti ktorému návrh smeruje (odporca) , ak nie je ustanovené inak.

Podľa § 85 ods. 1 až 3 O.s.p., všeobecným súdom občana je súd, v obvode ktorého má občan bydlisko, a ak nemá bydlisko, súd, v obvode ktorého sa zdržuje. Všeobecným súdom právnickej osoby je súd, v obvode ktorého má právnická osoba sídlo. Všeobecným súdom štátu je súd, v obvode ktorého nastala skutočnosť, ktorá zakladá uplatnené právo.

Podľa § 3 ods. 52 zákona č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky v platnom znení, sídlom Okresného súdu Košice I je mesto Košice; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Košice I a územný obvod okresu Košice III.

Žalobca označil ako žalovaných štyri rôzne subjekty. Súd v zmysle § 105 ods. 1 prvá veta O.s.p. skúma miestnu príslušnosť iba podľa § 88. Keďže podmienky pre výlučnú príslušnosť podľa § 88 O.s.p. nie sú v tomto prípade splnené a iné podmienky na určenie miestnej príslušnosti chýbajú, pričom žalobca prejavil vôľu podať žalobu na súde v Košiciach, dospel tunajší súd k záveru, že je potrebné postúpiť predmetnú vec Okresnému súdu Košice I, v obvode ktorého má sídlo žalovaná notárka JUDr. Melánia Koščová.

V zmysle § 250d ods. 2 O.s.p. ak predseda senátu zistí, že súd nie je vecne alebo miestne príslušný, postúpi vec uznesením príslušnému súdu.

Na základe vyššie uvedených skutočností a v súlade s cit. zákonnými ustanoveniami, keďže tunajší súd nie je vecne príslušný na konanie, rozhodol predseda senátu o postúpení veci Okresnému súdu Košice I.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e j e prípustné.