KSKE 6 S 28/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 S 28/2012

KS v Košiciach, dátum 14.03.2012, sp.zn. KSKE 6 S 28/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6S/28/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200172 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Naď ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200172.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu Občianske združenie poľovníkov TORYSA so sídlom v Ploskom č. 154, IČO: 35572744, právne zastúpeného JUDr. Jurajom Ferenčíkom, advokátom so sídlom Krivá č. 23, Košice, proti žalovanému Krajskému lesnému úradu Košice, Popradská č. 78, Košice, o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. 2012/00030 zo dňa 23.1.2012, takto

r o z h o d o l :

O d k l a d á vykonateľnosť rozhodnutia žalovaného č. 2012/00030 zo dňa 23. 01. 2012 do dňa právoplatnosti rozhodnutia súdu vo veci samej.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca sa prostredníctvom právneho zástupcu žalobou z 15.02.2012, doručenou do podateľne Krajského súdu v Košiciach 16.02.2012 domáhal proti žalovanému preskúmania rozhodnutia žalovaného č. 2012/00030 z 23.01.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňom 03.02.2012 a ktorým žalovaný ako správny orgán druhého stupňa potvrdil prvostupňové rozhodnutie Obvodného lesného úradu Košice č. 2011/00079-09 zo 16.11.2011. Obvodný lesný úrad Košice uvedeným rozhodnutím zrušil svoje rozhodnutie z 19.12.2006 č. 2006/00473, ktorým schválil Zmluvy o nájme výkonu práva poľovníctva v uznanom poľovnom revíre Ortáše, ktoré podpísali ako prenajímatelia subjekty oprávnené k disponovaniu s výmerami poľovných pozemkov tak, ako sú uvedené vo výrokovej časti predmetného rozhodnutia správneho orgánu prvého stupňa z 19.12.2006.

Ako to vyplýva z obsahu žaloby z 15.12.2012, Obvodný lesný úrad v Košiciach vydal hore uvedené rozhodnutie zo 16.11.2011, ktoré bolo následne potvrdené preskúmavaným rozhodnutím žalovaného z 23. 01. 2012 procesným postupom podľa § 69 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len zákon o správnom konaní ) v znení neskorších predpisov, t.j. v konaní o proteste prokurátora.

Ako to ďalej vyplýva z obsahu žaloby v konaní o proteste Okresného prokurátora Košice II č.k. Pd 78/08-8 zo dňa 20.01.2009, podanému proti časti výroku rozhodnutia Obvodného lesného úradu v Košiciach č. 2006/00473 z 19.12.2006 bolo vydané rozhodnutie žalovaného č. 2010/00196 z 09.08.2010, ktorým žalovaný vyhovel podanému protestu prokurátora a podľa jeho obsahu zrušil napadnutú časť rozhodnutia Obvodného lesného úradu v Košiciach zo dňa 19.12.2006 a vec vrátil Obvodnému lesnému úradu Košice na nové konanie a rozhodnutie. Následne Obvodný lesný úrad Košice podľa obsahu námietok uvedených v žalobe z 15.12.2012 nepostupoval v súlade s ustanovením § 69 ods. 3 zákona o správnom konaní, v zmysle ktorého, ak sa protestu prokurátora vyhovelo (v preskúmavanej právnej veci ide o rozhodnutie Krajského lesného úradu Košice z 09.08.2010 potvrdené rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva SR z 30.11.2010 č. 11589/2010-720/1157-1) , orgán ktorého rozhodnutie bolo zrušené alebo zmenené, musí bez meškania najneskôr však do 30 dní od doručenia alebo zmeny

rozhodnutia, obnoviť porušené práva. Ak obnova porušeného práva nie je možná, v rovnakej lehote je povinný vykonať inú primeranú nápravu.

Podľa obsahu žaloby, po uplynutí 30 - dňovej lehoty uvedenej v ustanovení § 69 ods. 3 zákona o správnom konaní, s časovým odstupom takmer jedného roka, vydal Obvodný lesný úrad Košice rozhodnutie č. 2011/00079-9 zo 16.11.2011, ktorým v celom rozsahu zrušil svoje rozhodnutie z 19.12.2006, t.j. nad rámec rozsahu napadnutia administratívneho rozhodnutia uvedeného správneho orgánu prvého stupňa z 19.12.2006 v proteste prokurátora č. Pd 78/08-8 z 20.01.2009.

Obsahom žaloby z 15.02.2012 je aj námietka procesnoprávnej povahy poukazujúca na hore uvedené skutočnosti a zdôrazňujúca rozsah napadnutia rozhodnutí správnych orgánov protestom prokurátora z 20.01.2009 smerujúcim iba proti časti výroku rozhodnutia Obvodného lesného úradu v Košiciach č. 2006/00473 z 19.12.2006. Žalobca zároveň v tejto súvislosti uviedol, že konanie o proteste prokurátora bolo právoplatne ukončené vydaním rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zo dňa 30.11.2010, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie žalovaného z 09.08.2010 tým, že protestu prokurátora bolo vyhovené v plnom rozsahu, t.j. v rozsahu napadnutia rozhodnutia OLÚ Košice z 19.12.2006. Podľa žalobcu teda správne orgány oboch stupňov v preskúmavanej právnej veci postupovali v rozpore s ustanoveniami § 69 zákona o správnom konaní. Vzhľadom na procesnoprávny stav vyplývajúci z ustanovení § 69 zákona o správnom konaní a s prihliadnutím na rozsah napadnutia rozhodnutia Obvodného lesného úradu v Košiciach v Košiciach č. 2006/00473 z 19.12.2006 protestom prokurátora z 20.1.2009 pri zohľadnení obsahu rozhodnutí žalovaného č. 2010/00196 z 09.08.2010 potvrdeného rozhodnutím MP SR z 30.11.2010 podľa obsahu žaloby konali správne orgány oboch stupňov pri vydávaní rozhodnutí zo 16.11.2011 a 23.01.2012 bez zákonného procesného základu.

Žalobca zároveň v žalobe z 15.02.2012 a v doplnení žaloby z 23.02.2012 navrhol, aby súd v súlade s ustanovením § 250c ods. 1 O. s. p. odložil vykonateľnosť preskúmavaného rozhodnutia žalovaného z 23.01.2012 až do rozhodnutia súdu vo veci samej.

Podľa § 250c ods. 1, druhá veta O. s. p. na žiadosť účastníka môže predseda senátu uznesením vykonateľnosť rozhodnutia odložiť, ak by okamžitým výkonom napadnutého rozhodnutia hrozila závažná ujma.

Z obsahu podania žalobcu z 23.02.2012 (doplnenie dôvodov žaloby z 15.02.2012) , ako aj z obsahu samotnej žaloby poukazujúcej na hore uvedený postup správnych orgánov oboch stupňov súd vyvodil právne závery o potrebe procesného postupu podľa § 250c ods. 1, druhá veta O. s. p., na základe čoho rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

Pokiaľ ide o hore uvedené námietky procesnoprávnej povahy, súd je toho názoru, že pri potvrdení opodstatnenosti týchto námietok by išlo o nezákonné a za istých právnych podmienok nulitné rozhodnutia orgánov verejnej správy, čo samo o sebe tvorí zákonný základ pre postup súdu podľa § 250c ods. 1, druhá veta O. s. p.. Hmotnoprávny obsah rozhodovacej činnosti správnych orgánov oboch stupňov v preskúmavanej právnej veci totiž zásadným spôsobom vstupuje do práv a právom chránených záujmov žalobcu súvisiacich s výkonom práva poľovníctva podľa zákona č. 274/2009 Z. z. v platnom znení.

Súd zároveň z obsahu podania žalobcu z 23.02.2012 vyvodil aj ďalší skutkový a právny dôvod pre vydanie uznesenia podľa § 250c ods. 1, druhá veta O. s. p., ktorým je rešpektovanie potreby kontinuálneho výkonu práva poľovníctva, ako aj právnych povinností s týmto súvisiacich podľa zákona č.

274/2009 Z. z. o poľovníctve v znení neskorších predpisov. V súvislosti s preskúmavaným rozhodnutím žalovaného súd pritom uznal za dôvodnú obavu žalobcu spočívajúcu v tom, že podľa právneho stavu nastoleného preskúmavaným rozhodnutím z 23.1.2012 by ktorýkoľvek subjekt, ktorý spĺňa právne podmienky uvedené v § 32 uvedeného zákona, mohol požiadať príslušný orgán štátnej správy na úseku poľovníctva, v danom prípade Obvodný lesný úrad v Košiciach o zaevidovanie zmlúv o užívaní Poľovného revíru Ortáše podľa ustanovenia § 16 ods. 1 uvedeného zákona. Takýmto postupom by žalobca stratil zákonné oprávnenie vykonávať právo poľovníctva v Poľovnom revíre Ortáše.

Vychádzajúc z uvedených skutočností, ktoré súd považoval za právne významné pre žalobcom navrhovaný procesnoprávny postup, súd rozhodol v súlade s ustanovením § 250c ods. 1 O. s. p. tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 246c, druhá veta O. s. p.) .