KSKE 6 S 29/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 S 29/2012

KS v Košiciach, dátum 06.06.2012, sp.zn. KSKE 6 S 29/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6S/29/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200173 Dátum vydania rozhodnutia: 07. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Baranová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200173.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu Okresného prokurátora Okresnej prokuratúry Košice II., proti žalovanému Správe katastra Košice, Južná trieda č. 82, Košice, v konaní o preskúmanie rozhodnutia č. X 27/11-Su zo dňa 05.04.2011, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobou zo dňa 15.02.2012 (doručenou súdu dňa 17.02.2012) sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného č.k. X 27/11-Su zo dňa 05.04.2011 o oprave údajov v katastrálnom operáte z dôvodu, že ním boli porušené právne predpisy a protestu prokurátora nebolo vyhovené.

Podaním zo dňa 09.05.2012 (doručeným súdu 24.05.2012) vzal žalobca svoju žalobu späť, pretože protestu prokurátora bolo dodatočne vyhovené.

Podľa ustanovenia § 250h ods.2 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len O.s.p. ) , až do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobu späť.

Podľa ustanovenia § 250d ods.3 O.s.p., súd uznesením konanie zastaví, ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods.2) .

Z dôvodu späťvzatia žaloby na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného, súd konanie zastavil v súlade s vyššie citovanými ustanoveniami.

O trovách konania súd rozhodol podľa ustanovenia § 146 ods.1 písm.d) O.s.p. v spojení s ustanovením § 246c ods.1 prvá O.s.p., podľa ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak sa konanie začalo na návrh prokurátora.

Predmetné uznesenie bolo prijaté senátom Krajského súdu v Košiciach jednomyseľne (ustanovenie § 3 ods.9 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení novely vykonanej zákonom č. 33/2011 Z.z. účinným od 01.05.2011) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd Slovenskej republiky, prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.