KSKE 6 S 38/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 S 38/2012

KS v Košiciach, dátum 04.10.2012, sp.zn. KSKE 6 S 38/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6S/38/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200228 Dátum vydania rozhodnutia: 04. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Naď ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200228.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: J. Š., Q.. XX.X.XXXX, U. N. Č.. XX, XXX XX N. U., proti žalovanému: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, pracovisko Košice, Zádielska 2, 043 32 Košice, v konaní o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. AA/2012/00262 zo dňa 30.1.2012, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Písomným podaním zo dňa 5.3.2012 sa žalobca domáhal preskúmania rozhodnutia žalovaného č. AA/2012/00262 zo dňa 30.1.2012, ktorým bol vydaný komplexný posudok žalobcu.

Na pojednávaní súdu, ktoré sa konalo dňa 4.10.2012, bol žalobca upovedomený, že v preskúmavanej veci bolo napadnuté rozhodnutie, ktoré nepodlieha súdnemu prieskumu v súlade s ust. § 248 písm. b) O.s.p.. Na to žalobca uviedol, že žalobu v preskúmavanej veci berie späť a navrhuje konanie zastaviť.

V danej veci ide o konanie podľa II. hlavy piatej časti O.s.p. (§ 247 a nasl. - rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov) .

Podľa ustanovenia § 250d ods. 3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak bola žaloba vzatá späť. Žalobca môže vziať žalobu späť až do rozhodnutia súdu (§ 250h ods. 2 O.s.p.) .

Súd v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami konanie vo veci zastavil z dôvodu späťvzatia žaloby žalobcom.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. v spojitosti s ustanovením § 246c ods. 1 prvá veta O.s.p. tak, že žiadnemu z účastníkov konania právo na náhradu trov konania nepriznal.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.