KSKE 6 S 40/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 S 40/2012

KS v Košiciach, dátum 28.03.2012, sp.zn. KSKE 6 S 40/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6S/40/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200231 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Konček ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200231.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu : RESCUE SERVICE s.r.o., 076 32 Malá Bara, IČO: 45 385 076, zast. JUDr. Gabrielou Čechovou, advokátkou, Štúrova 7, 040 01 Košice, proti žalovanému: Daňový úrad Košice, pobočka Trebišov, Ul. Jána Husa 1925/15, 075 36 Trebišov, v konaní o žalobe žalobcu proti rozhodnutiu žalovaného zo dňa 24.02.2012, č. k. 9813401/2366/2012/Nem, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

V r a c i a žalobcovi súdny poplatok vo výške 59,30 eur prostredníctvom Daňového úradu Košice, pobočka Trebišov do 15 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca sa žalobou zo dňa 02.03.2012, doručenou Krajskému súdu v Košiciach dňa 07.03.2012, cestou svojho právneho zástupcu domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného zo dňa 24.02.2012, sp. zn. 9813401/2366/2012/Nem a vrátenia tomuto veci na ďalšie konanie a rozhodnutie. Zároveň žiadal uložiť žalovanému povinnosť, zaplatiť žalobcovi náhradu trov konania.

Rozhodnutím Daňového úradu Košice, pobočka Trebišov, č. 9813401/2366/2012/Nem zo dňa 24.02.2012 bola postupom podľa § 25a ods. 1 zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov prerušená kontrola na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty - IV. štvrťroku 2010 z dôvodu, že začalo konanie o inej skutočnosti rozhodujúcej pre vydanie rozhodnutia zaslaním žiadosti o medzinárodnú výmenu daňových informácií do Maďarskej republiky.

Podaním zo dňa 23.02.2012, podaným osobne na Krajskom súde v Košiciach dňa 26.03.2012, žalobca cestou svojho právneho zástupcu vzal svoju žalobu späť v celom rozsahu a žiadal konanie v tejto veci zastaviť.

Podľa § 250d ods. 3, veta prvá O.s.p., súd uznesením konanie zastaví, ak sa žaloba podala oneskorene, ak ju podala neoprávnená osoba, ak smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nemôže byť predmetom preskúmavania súdom, ak žalobca neodstránil vady žaloby, ktorých odstránenie súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu žaloby, alebo ak žalobca nie je zastúpený podľa § 250a alebo ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods. 2) .

Podľa § 250h ods. 2 O.s.p. veta pred bodkočiarkou, až do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobu späť.

Pretože žalobca vzal žalobu späť, bolo potrebné konanie v tejto veci podľa hore citovaných zákonných ustanovení zastaviť.

Pri posudzovaní toho, či sú splnené podmienky na vrátenie zaplateného súdneho poplatku žalobcovi, postupoval súd podľa ust. § 11 ods. 3, veta posledná zák. č. 71/1992 Zb. v nadväznosti na 13 ods. 3 toho istého zákona a dospel k záveru, že keďže v tomto prípade ešte nedošlo k samotnému prejednaniu veci, to znamená ku konaniu vo veci samej, vznikla súdu povinnosť zaplatený súdny poplatok žalobcovi vrátiť, krátený v zmysle ust. § 11 ods. 4 zák. č. 71/1992 Zb., o sumu 6,70 eur.

O trovách konania bolo rozhodnuté podľa § 146 ods. 1, písm. c/ O.s.p. za použitia ust. § 246c O.s.p. tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Rozhodnutie súdu bolo prijaté pomerom hlasov 3 : 0

Vo veci senát rozhodol pomerom hlasov 3 : 0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia, pričom odvolanie musí byť písomné a v takom počte vyhotovení, aby jeden rovnopis ostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napadá, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.