KSKE 6 S 44/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 S 44/2011

KS v Košiciach, dátum 25.01.2012, sp.zn. KSKE 6 S 44/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6S/44/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200342 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Naď ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200342.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: T. K., O.. X.X.XXXX, V. M. XXX, F., proti žalovanému: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, so sídlom Špitálska 8, Bratislava, pracovisko Košice, Zádielska 2, Košice, v konaní o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. AA/2011/00264 zo dňa 14.2.2011, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobou zo dňa 4.4.2011, podanou osobne na Krajskom súde v Košiciach toho istého dňa, sa žalobca domáhal preskúmania rozhodnutia žalovaného č. AA/2011/00264 zo dňa 14.2.2011, ktorým žalovaný odvolanie žalobcu zamietol a rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce, odbor sociálnych vecí a rodiny č. 2010/24395/1/PO2 zo dňa 8.11.2010 vo veci peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia potvrdil.

Na pojednávaní súdu, ktoré sa konalo dňa 26.1.2012 žalobca uviedol, že berie žalobu zo dňa 4.4.2011 v celom rozsahu späť a navrhuje konanie vo veci zastaviť.

V danej veci ide o konanie podľa II. hlavy piatej časti O.s.p. (§ 247 a nasl. - rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov) .

Podľa ustanovenia § 250d ods. 3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak bola žaloba vzatá späť. Žalobca môže vziať žalobu späť až do rozhodnutia súdu (§ 250h ods. 2 O.s.p.) .

Súd v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami konanie vo veci zastavil z dôvodu späťvzatia žaloby žalobcom.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. v spojitosti s ustanovením § 246c ods. 1 prvá veta O.s.p. tak, že žiadnemu z účastníkov konania právo na náhradu trov konania nepriznal.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.