KSKE 6 S 47/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 S 47/2012

KS v Košiciach, dátum 10.10.2012, sp.zn. KSKE 6 S 47/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6S/47/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200326 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Baranová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200326.2

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Baranovej, členov senátu JUDr. Valérie Mihalčínovej a JUDr. Milana Končeka, v právnej veci žalobkyne D. T.Ň., bývajúcej v D., P. Č.. XX, zastúpenej Ľ. T., bývajúcou tamtiež, proti žalovanému Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, pracovisko Košice, v konaní o žalobe na preskúmanie rozhodnutia žalovaného z 30.01.2012 č. AA/2012/00131, takto

r o z h o d o l :

Žalobu z a m i e t a .

Žalobkyni právo na náhradu trov konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Žalovaný rozhodnutím z 30.01.2012 č. AA/2012/00131 zamietol odvolanie žalobkyne a potvrdil rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, detašované pracovisko Košice I. z 30.09.2011 č. 1SZP/KE1/2011/11321-67/zamKP, ktorým nebolo vyhovené jej žiadosti zo dňa 04.07.2011 a nebol jej priznaný peňažný príspevok na kúpu pomôcky - notebooku.

Žalobkyňa podala v zákonnej lehote žalobu na preskúmanie oboch rozhodnutí a tvrdila, že postupom a rozhodnutím žalovaného, ako aj správneho orgánu prvého stupňa bola ukrátená na svojich právach z týchto dôvodov: v roku 2006 jej bol poskytnutý peňažný príspevok na kúpu pomôcky - vreckového osobného počítača, ktorý využívala pri štúdiu na strednej škole. Po vyšetrení v centre špeciálno- pedagogického poradenstva jej bolo odporúčané používanie všetkých kompenzačných pomôcok, ktoré jej uľahčia prácu. V súčasnosti je študentkou 1. ročníka L. L. A. Q. K. I. a notebook by jej výrazne uľahčil štúdium. Jeho používaním by sa dosiahlo zmiernenie oslabenia jemnej motoriky horných končatín, ktoré ju obmedzujú v písomnom prejave a naplnil by sa tým zmysel a účel zákona č. 447/2008 Z.z., ktorým je kompenzácia sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia. Preto nesúhlasí so záverom, ktorý je uvedený v komplexnom posudku z 20.01.2012 č. AA/2012/00182, podľa ktorého sa jej nenavrhol požadovaný peňažný príspevok na kúpu pomôcky - notebooku, pretože nebola preukázaná opodstatnenosť jeho využitia pri zmiernení sociálnych dôsledkov jej ťažkého zdravotného postihnutia. Z týchto dôvodov v žalobe navrhla, aby súd zrušil napadnuté rozhodnutie žalovaného a vrátil mu vec na ďalšie konanie.

Žalovaný navrhol žalobu zamietnuť. V písomnom vyjadrení k žalobným námietkam poukázal na tie skutočnosti, ktoré uviedol v odôvodnení svojho rozhodnutia. Poukázal tiež na stanovisko posudkovej lekárky odvolacieho orgánu vydaného na základe žaloby, z ktorého vyplýva, že žalobkyňa je liečená a dispenzarizovaná pre stav po prekonanej detskej mozgovej obrne so spastickou kvadroparézou

s prevahou na dolných končatinách. Miera funkčnej poruchy bola stanovená pre najzávažnejšie postihnutie podľa prílohy č. III časti V.1.i.2 zákona NR SR č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba zákon ) . V rámci odvolacieho konania bol na základe odborných nálezov, ktoré boli súčasťou spisovej dokumentácie prvostupňového správneho orgánu vypracovaný lekársky posudok č. AA/2011/04720. Tento lekársky posudok uvádza rovnaké odborné nálezy ako lekársky posudok prvostupňového správneho orgánu, a to odborné nálezy špeciálneho pedagóga, psychológa, ortopéda a neurológa. Na základe týchto odborných nálezov bola žalobkyni stanovená miera funkčnej poruchy na 70 % podľa prílohy č. 3 zákonu pre kvadruparézu, rovnako ako v lekárskom posudku prvostupňového správneho orgánu, a to z dôvodu, že príloha č. 3 zákona neumožňuje priamo hodnotiť klinickú diagnózu detská mozgová obrna. Pri stanovení miery funkčnej poruchy sa postupovalo podľa § 12 ods.4 zákona, t.z. že miera funkčnej poruchy ktorá nie je uvedená, sa určí podľa miery funkčnej poruchy, ktorá je svojím charakterom a rozsahom najviac porovnateľná s mierou funkčnej poruchy uvedenou v prílohe č. 3 zákona. So zohľadnením závažnosti postihnutia po prekonanej detskej mozgovej obrne.

Detská mozgová obrna je nepokračujúce funkčné poškodenie mozgu dieťaťa charakteristické poruchami nervového a svalového systému v oblasti svalového napätia, sily, koordinácie a priebehu pohybu. Pre spastickú formu detskej mozgovej obrny je charakteristické zvýšenie svalového tonusu, sú zvýšené šľachovo-okosticové reflexy, je zvýšená tendencia ku flekčným kontraktúram a skolióze. V prípade žalobkyne ide o spastickú formu detskej mozgovej obrny s kvadropostihnutím, t.z. s diparézou dolných a klinickým postihnutím horných končatín v zmysle poruchy koordinácie pohybov pri zachovaní svalovej sily horných končatín, čo dokumentuje neurologický nález uvedený v lekárskom posudku. Žalobkyňa má intelektové schopnosti v pásme priemeru - horné pásmo, pracovné tempo vo verbálnych úlohách je primerané, kresba a úroveň grafomotorickej koordinácie zaostáva za vekovou normou, píše pravou rukou. Ani v jednom z odborných nálezov nie je zmienka o poruche úchopovej schopnosti rúk. Žalobkyňa má špeciálnym pedagógom na záznam informácií odporúčaný diktafón a na interpretáciu informácií je odporúčané uprednostniť slovnú odpoveď pred písomnou.

Súd v konaní podľa § 247 a nasl. O.s.p. preskúmal žalobou napadnuté rozhodnutia žalovaného a správneho orgánu prvého stupňa, oboznámil sa s administratívnym spisom žalovaného a zistil tento skutkový stav.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, detašované pracovisko Košice I. rozhodnutím z 30.09.2011 č. 1SZP/KE1/2011/11321-67/zamKP podľa § 24 ods.1 zákona nevyhovel žiadosti žalobkyne, ktorú podala dňa 04.07.2011, a ktorou žiadala peňažný príspevok na kúpu pomôcky - notebooku. Rozhodol na základe komplexného posudku Oddelenia posudkových činností, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice z 02.09.2011, ktorým bola žalovanej stanovená miera funkčnej poruchy na 70 %, preto sa v zmysle § 2 ods.3 zákona považuje za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím. Podľa tohto posudku má žalobkyňa v oblasti komunikácie v dôsledku základného ochorenia obmedzenia, čo sa prejavuje problémami vo vizuomotorickej koordinácii a jemnej motorike, pracovné tempo je pomalšie, písmo je trasľavé, ale úhľadné, v istom slova zmysle je limitovaná a obmedzená písomná komunikácia, kvôli čomu jej bol v roku 2006 poskytnutý peňažný príspevok na zaobstaranie pomôcky - vreckového osobného počítača. Podľa lekárskeho posudku vydaného posudkovým lekárom je pre zaostávanie jemnej grafomotoriky rúk vhodná odkázanosť na diktafón. Z toho dôvodu sa peňažný príspevok na kúpu pomôcky - kúpu notebooku komplexným posudkom nenavrhol.

Proti tomuto rozhodnutiu podala žalobkyňa prostredníctvom splnomocnenej zástupkyne odvolanie, v ktorom uviedla, že vreckový osobný počítač využívala na štúdium na gymnáziu A.. X.. Š., E. X, D. - bilinguálna sekcia. Toto štúdium úspešne ukončila. Po vyšetrení v Centre špeciálneho - pedagogického poradenstva jej bolo navrhnuté, aby si na ďalšie štúdium zaobstarala väčší počítač, keďže ten ktorý má jej už nepostačoval. Preto po prijatí na A. Q. K. I. požiadala o peňažný príspevok na kúpu notebooku. Nesúhlasila s vyjadrením posudkového lekára, ktorý posudzoval grafomotoriku rúk a žiadala o opätovné posúdenie jej grafomotoriky a prehodnotenie príspevku na kúpu kompenzačnej pomôcky.

Žalovaný rozhodnutím z 30.01.2012 č. AA/2012/00131 odvolanie žalobkyne zamietol a napadnuté rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu potvrdil. V odôvodnení rozhodnutia žalovaný uviedol, že dňa dňa 20.12.2011 zamestnanci Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, oddelenie posudkových činností, pracoviská Košice vykonali sociálnu posudkovú činnosť, pri ktorej bolo zistené, že žalobkyňa je poberateľkou invalidného dôchodku. Býva v bytovom dome spolu s rodičmi a bratom. Pohybuje sa v súčasnosti bez opory kompenzačnej pomôcky. Máva bolesti chrbtice, kostí a tuhnutie svalstva. Toho času je študentkou 1. ročníka L. L. A. Q. K. I.. Oslabená jemná motorika horných končatín je obmedzuje v písomnom prejave pri štúdiu na vysokej škole.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, oddelenie posudkových činností pracovisko Košice po preskúmaní lekárskych nálezov nachádzajúcich sa v spisovej dokumentácii posudkovým lekárom a jeho vyjadrení v lekárskom posudku z 13.12.2011 č. AA/2011/04720 vydalo dňa 20.01.2012 komplexný posudok č. AA/2012/00182. Posudkový lekár odvolacieho orgánu v lekárskom posudku stanovil mieru funkčnej poruchy na 70 % - pre DMO (spastická kvadruparézia stredne ťažkého stupňa s prevahou na dolných končatinách, časť V.1.i/2 podľa prílohy č. 4 k zákonu. Z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia je žalobkyňa odkázaná na sprievodcu a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu odvolacím orgánom nebol stanovený.

Podľa lekárskeho posudku odvolacieho orgánu spracovaného na základe predloženej zdravotnej dokumentácie prvostupňovým správnym orgánom vyplýva, že u žalobkyne ide o detskú mozgovú obrnu - spastickú kvadruparézu stredne ťažkého stupňa. Postihnutie žalobkyne je stredne ťažkého stupňa s prevahou na dolných končatinách, a teda nespĺňa podmienky § 14 ods.5 zákona. Pomôcka na účely zákona je vec, technologické zariadenia alebo jeho časť, ktoré umožňujú alebo sprostredkujú fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím vykonávať činnosti, ktoré by bez ich použitia nemohla vykonávať sama, alebo vykonávanie týchto činností by bolo spojené s nadmernou fyzickou záťažou, alebo neúmernou dĺžkou trvanie činnosti. Žalobkyňa tak v zmysle posudkových kritérií nespĺňa podmienky zákona pre priznanie peňažného príspevku na kúpu pomôcky.

V spise sa nachádza správa zo psychologického vyšetrenia, ktoré uskutočnilo Centrum špeciálno- pedagogického poradenstva Košice na žiadosť výchovného poradcu riaditeľstva M. P.. E. D.. Dôvodom vyšetrenia bola psychologická diagnostika k maturitnej skúške. Zo záveru tohto vyšetrenia vyplýva, že grafomotorika zaostáva za vekovou normou, vo výchovno-vzdelávacom procese a pri maturitnej skúške postupovať podľa záverov aktuálneho špeciálno-pedagogického vyšetrenia a pri preverovaní vedomostí uprednostniť ústnu formu.

Z lekárskeho posudku Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenia posudkových činností - pracovisko Košice z 13.12.2011 č. AA/2011/04720 vyplýva, že špeciálny pedagóg odporúčal na zápis všetkých poznámok umožniť používať diktafón a pri písomnom preverovaní vedomostí mal dostať otázky už napísané s možnosťou zápisu odpovede do testovacieho hárku, uprednostňovať ústnu odpoveď pred písomnou. Zo záveru tiež vyplýva, že žalobkyňa nespĺňa podmienky na pomôcku podľa § 14 ods.5 zákona.

Z komplexného posudku vyhotoveného žalovaným dňa 20.01.2012 sa uvádza, že v dôsledku základného ochorenia bol žalobkyni v roku 2006 poskytnutý peňažný príspevok na kúpu pomôcky - vreckový osobný počítač. Žalobkyňa požiadala o peňažný príspevok na kúpu pomôcky - notebook, pretože po vyšetrení v Centre špeciálneho pedagogického poradenstva jej bolo navrhnuté, aby si na ďalšie štúdium zaobstarala väčší počítač. Podľa lekárskeho posudku spracovaného posudkovým lekárom odvolacieho orgánu na základe doloženej zdravotnej dokumentácie sa žalobkyňa lieči pre spastickú kvadruparézu stredne ťažkého stupňa s prevahou na dolných končatinách a podľa § 14 ods.5 nespĺňa podmienky zákona. Z toho dôvodu sa jej nenavrhuje požadovaný peňažný príspevok na kúpu pomôcky - notebooku, pretože nebola preukázaná opodstatnenosť jeho využitia pri zmiernení sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia žalobkyne. Prvostupňový správny orgán navrhol sociálne dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia kompenzovať takto: žalobkyňa má v dôsledku základného ochorenia obmedzenia v oblasti komunikácie, čo sa prejavuje problémami vo vizuomotorickej koordinácii a jemnej motorike, pracovné tempo je pomalšie, písmo je trasľavé, ale úhľadné, v istom slova zmysle je

tu dalimitovaná a obmedzená písomná komunikácia, kvôli čomu jej bol poskytnutý peňažný príspevok na zaobstaranie pomôcky - vreckový osobný počítač a je odkázaná: 1. na diktafón, 2. vreckový osobný počítač. Sociálny dôsledok ťažkého zdravotného postihnutia je kompenzovateľný peňažným príspevkom na kúpu pomôcky - diktafón, a v prípade potreby na opravu pomôcky diktafón, vreckový osobný počítač.

Podľa § 24 ods.1 zákona fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa komplexného posudku vypracovaného podľa § 15 ods.1 odkázaná na pomôcku, možno poskytnúť peňažný príspevok na kúpu pomôcky, peňažný príspevok na výcvik, používanie a pomôcky a peňažný príspevok na opravu pomôcky.

Pomôcka na účely tohto zákona je vec, technologické zariadenie alebo jeho časť, ktoré umožňujú alebo sprostredkujú fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím vykonávať činnosti, ktoré by bez ich použitia nemohla vykonávať sama, alebo vykonávanie týchto činností by bolo spojené s nadmernou fyzickou záťažou alebo neúmernou dĺžkou trvania činnosti. Pomôcka je aj špeciálny software alebo aktualizácia softwaru, ktoré umožňujú fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím používať počítač a iné technické zariadenia. Za pomôcku sa považuje aj pes so špeciálnym výcvikom. Osobné motorové vozidlo sa považuje za pomôcku len na účely výcviku, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 24 ods.2 citovaného zákona) .

Podľa § 55 ods.6 zákona podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku je komplexný posudok.

Súd zo spisu zistil, že pred vydaním rozhodnutia správneho orgánu prvého stupňa a rozhodnutia žalovaného, boli vypracované komplexné posudky, ktoré obsahovali náležitosti podľa zákona. Obidva komplexné posudky zhodne uvádzali, že žalobkyňa je v oblasti komunikácie limitovaná a obmedzená v písomnej komunikácii, v dôsledku čoho už jej bol v roku 2006 poskytnutý peňažný príspevok na zaobstaranie pomôcky - vreckového osobného počítača a je odkázaná na diktafón, vreckový osobný počítač. Sociálne dôsledky jej ťažkého zdravotného postihnutia boli navrhované kompenzovať peňažným príspevkom na kúpu pomôcky - diktafón a peňažným príspevkom na opravu pomôcky - diktafón, vreckový osobný počítač.

Žalobkyňa nepredložila žiadne dôkazy, ktoré by vyvracali, eventuálne spochybňovali vyhotovené komplexné posudky. Pretože v komplexných posudkoch vyhotovených podľa zákona nebola navrhovaná kompenzácia ťažkého zdravotného postihnutia žalobkyne poskytnutím príspevku na kúpu počítača, žalovaný rozhodol v súlade so zákonom, keď žiadosti žalobkyne nevyhovel. Z uvedených dôvodov súd podľa § 250j ods.1 O.s.p. žalobu zamietol.

Žalobkyni súd nepriznal právo na náhradu trov konania, pretože nebola v konaní úspešná. Rozhodol podľa § 250k ods.1 O.s.p., podľa ktorého právo na náhradu trov konania súd prizná iba žalobcovi, ktorý mal v konaní úspech celkom alebo sčasti.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods.1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.