KSKE 6 S 52/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 S 52/2012

KS v Košiciach, dátum 06.09.2012, sp.zn. KSKE 6 S 52/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6S/52/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200340 Dátum vydania rozhodnutia: 06. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Konček ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200340.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: DREVO PROFIT SK s.r.o., Hlavná 600, 076 31 Streda nad Bodrogom, IČO: 36822124, právne zastúpený JUDr. Martinou Gombosovou, advokátkou, Moldavská cesta 21/A, 040 11 Košice, proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Vazovova 2, 815 11 Bratislava, o žalobe žalobcu proti rozhodnutiu žalovaného zo dňa 20.01.2012, č. 1040505/51/2012/5081, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Účastníkom právo na náhradu trov konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Žalobou zo dňa 04.04.2012, doručenou na Krajský súd v Košiciach dňa 10.04.2012, sa žalobca cestou svojho zvoleného zástupcu domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného Finančného riaditeľstva SR č. 1040505/51/2012/5081 zo dňa 20.01.2012, ktorým bola potvrdená daňová exekučná výzva Daňového úradu Kráľovský Chlmec č. 738/320/222-21429/11/Rem zo dňa 26.08.2011 a vrátenia veci na ďalšie konanie. Zároveň žiadal uložiť žalovanému povinnosť nahradiť mu trovy konania.

Daňový úrad Kráľovský Chlmec, postupujúc podľa § 76 ods. 2 zákona č. 511/1992 Zb., vydal dňa 26.08.2011 pod č. 738/320/222-21429/11/Rem daňovú exekučnú výzvu, ktorou žalobcu vyzval, aby v lehote 8 dní odo dňa doručenia tejto výzvy zaplatil daňový nedoplatok vo výške 102.183,60 eur. Zároveň žalobcu upozornil, že ak tento daňový nedoplatok v určenej lehote nezaplatí, vykoná daňovú exekúciu vydaním daňového exekučného príkazu na prikázanie pohľadávky z účtu vedeného v banke.

Predmetnú daňovú exekučnú výzvu prevzal žalobca dňa 14.09.2011, o čom svedčí doručenka preukazujúca doručenie zásielky do vlastných rúk.

Proti doručenej daňovej exekučnej výzve podal žalobca v zákonnej lehote 15 dní odvolanie, o ktorom žalovaný ako druhostupňový správny orgán rozhodol tak, že túto daňovú exekučnú výzvu rozhodnutím č. 1040505/51/2012/5081 vydaným dňa 20.01.2012, z dôvodov v ňom uvedených potvrdil.

Podľa § 248 písm. a/ O.s.p., súdy nepreskúmavajú rozhodnutia správnych orgánov predbežnej povahy a procesné rozhodnutia týkajúce sa vedenia konania.

Vydaniu daňovej exekučnej výzvy č. 738/320/222-21429/11/Rem predchádzalo začatie daňového exekučného konania v zmysle § 75 zákona č. 511/1992 Zb., rozhodnutím Daňového úradu Kráľovský Chlmec č. 738/320/222-19834/2011/Rem zo dňa 05.08.2011. Začatie tohto daňového exekučného

konania, ako to napokon vyplýva aj z odôvodnenia rozhodnutia o jeho začatí, bolo dôsledkom dobrovoľného nesplnenia povinností žalobcu vyplývajúcich pre neho z exekučného titulu, ktorým v tomto prípade bol vykonateľný výkaz daňových nedoplatkov Daňového úradu Kráľovský Chlmec č. 738/230/16397/11 zo dňa 23.06.2011 so sumou daňového nedoplatku na dani z pridanej hodnoty vo výške 102.183,60 eur. Daňovou exekučnou výzvou bol potom žalobca už len vyzvaný na zaplatenie tohto daňového nedoplatku v lehote 8 dní. Z uvedeného vyplýva, že daňovú exekučnú výzvu treba chápať ako procesný úkon, ktorým príslušný správca dane vyzýva daňového dlžníka k dobrovoľnému zaplateniu už splatného daňového nedoplatku, súčasne s upozornením, že po márnom uplynutí lehoty určenej na jeho zaplatenie, pristúpi správca dane k vymáhaniu daňového nedoplatku. Účelom daňovej exekučnej výzvy je teda podnietiť daňového dlžníka k dodatočnému a ešte stále, napriek začatému daňovému exekučnému konaniu, dobrovoľnému zaplateniu existujúceho splatného daňového nedoplatku, pričom táto nezakladá daňovému dlžníkovi žiadne povinnosti s konštitutívnym účinkom. Skutočnosť, že proti daňovej exekučnej výzve je prípustné odvolanie, je determinovaná výlučne prípadom, kedy by nastali okolnosti, ktoré spôsobili zánik vymáhaného daňového nedoplatku alebo bránia jeho vymáhateľnosti, ako aj situáciou, keď tú sú iné dôvody, pre ktoré je daňová exekúcia neprípustná. Odvolací správny orgán, ktorým v tomto prípade bolo žalované Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, však odvolacie dôvody žalobcu neuznal ako schopné spochybniť skutkový stav deklarovaný v daňovej exekučnej výzve.

Podľa ust. § 250d ods. 3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak sa žaloba podala oneskorene, ak ju podala neoprávnená osoba, ak smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nemôže byť predmetom preskúmavania súdom, ak žalobca neodstránil vady žaloby, ktorých odstránenie súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu žaloby, alebo ak žalobca nie je zastúpený podľa § 250a alebo ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods. 2 O.s.p.) . Odvolanie proti uzneseniu je prípustné.

Na základe uvedeného skutkového a právneho stavu dospel súd k záveru, že vzhľadom na charakter rozhodnutia akým daňová exekučná výzva je, bolo potrebné v zmysle ust. § 250d ods. 3, veta prvá O.s.p. konanie o žalobe žalobcu proti rozhodnutiu žalovaného zastaviť.

O trovách konania rozhodol súd podľa § 246c ods. 1 veta prvá O.s.p., odkazujúc na použitie § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p. tak, že účastníkom právo na ich náhradu nepriznal, pretože konanie bolo zastavené.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom v pomere hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z. z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Vo veci senát rozhodol pomerom hlasov 3 : 0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia, pričom odvolanie musí byť písomné a v takom počte vyhotovení, aby jeden rovnopis ostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napadá, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.