KSKE 6 S 5373/2010 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6S/5373/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7010210055 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Konček ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7010210055.6

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Končeka a členov JUDr. Evy Baranovej a JUDr. Pavla Naďa, v právnej veci žalobcu: Obec C., so sídlom Obecného úradu, E. XXX/X, C., P.: XXXXX 331 , zastúpeného JUDr. Zsoltom Hodosim, advokátom, Námestie priateľstva 2166/11, 929 01 Dunajská Streda, P.: XX XXX XXX, proti žalovanému: Krajský lesný úrad Košice, Popradská 78, 040 11 Košice, za účasti ďalších účastníkov: 1. F. N., XXX XX F. Č.. XXX, 2. Lesy SR, š.p. Banská Bystrica, Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica, 3. Lesy SR, š. p., OZ Sobrance, Kúpeľská 69, 073 01 Sobrance, 4. SPF Bratislava, Búdková 36, 817 15 Bratislava, 5. SPF Bratislava, regionálny odbor, Letná 27, 043 14 Košice, 6. Q. L. C., XXX XX C., 7. SVP, š. p., M. R. Štefánika č. 484, 075 01 Trebišov, 8. Obec Č., XXX XX Č., 9. S. - V. K. C., A. S., D. XXX, XXX XX C., 10. T. Z., XXX XX Č. XX, 11. R. S., XXX XX Č. XXX, 12. S. Z. C., B. L., N. XXX, XXX XX C., 13. B. L., N. XXX, XXX XX C., 14. O.F. K..Q..X.., S. R., XXX XX R., 15. Q. E. L. Č., XXX XX Č., 16. F. C., D. X, XXX XX E. L., 17. O. S., D. XXX/XX, XXX XX Č., 18. U. C., D. XXX, XXX XX C., 19. P.. F. F., D. XXXX/XX, XXX XX E. L., 20. N. Z., XXX XX Č. XX, 21. T. S., XXX XX Č. XXX, 22. F. O., XXX XX Č. XXX, 23. B. O., Z. Q. XXX/X, XXX XX Č., 24. E. S., XXX XX Č. XXX, 25. P.. B. H., XXX XX K. XX, 26. Š. S., T. XXX/X, XXX XX Č. H., zast. opatrovníkom A.. S. M., N. K. Ú., X. K. E. - X., 27. B. S., C. H. F., R. XXXX, Č. Q., 28. A. S., XXX XX C. XXX, 29. X. K., Z.. Q.. Š. XXXX, XXX XX R., v konaní o žalobe žalobcu proti rozhodnutiu žalovaného č. 2009/00375-2 zo dňa 23.12.2009, takto

r o z h o d o l :

Podľa ust. § 250j ods. 2 písm. d/ O.s.p. z r u š u j e rozhodnutie žalovaného zo dňa 23.12.2009 č. 2009/00375-2, ako aj rozhodnutie Obvodného lesného úradu Michalovce zo dňa 07.10.2009 č. 2009/00532/4 a v r a c i a vec žalovanému na ďalšie konanie.

Žalobcovi p r i z n á v a právo na náhradu trov konania v sume 1 113,02 eur, ktorú je žalovaný p o v i n n ý zaplatiť na účet právneho zástupcu žalobcu do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

o d ô v o d n e n i e :

Žalovaný žalobou napadnutým rozhodnutím uvedeným v záhlaví tohto rozsudku, ktoré bolo žalobcovi doručené dňa 28.12.2009, postupom podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. zamietol spoločné odvolanie žalobcu, Q. L., U. C., S. K. - V. K. C., T. Z., N. Z., B. L., U. C., P.. F. F. a S. T. Z. C. a potvrdil rozhodnutie Obvodného lesného úradu v Michalovciach č. 2009/00532/4-Fer zo dňa 07.10.2009, ktorým tento schválil podľa ustanovenia § 16 ods. 1 zákona č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení neskorších predpisov, predložené zmluvy o nájme výkonu práva poľovníctva medzi F. N. - K., F. XXX ako nájomcom a tam uvedenými prenajímateľmi a zároveň uložil F. N. - K., F. XXX, poukázať príslušnú čiastku nájomného, vypočítanú v súlade s čl. II ods. 10 cit. zákona, podľa prílohy k zákonu č. 99/1993 Z. z., každoročne v termíne do 15.02. bežného kalendárneho roka vlastníkovi, resp. ním splnomocnenej osobe. Svoje rozhodnutie odôvodnil žalovaný tým, že F. N. ako samostatne hospodáriaci roľník a zároveň fyzická osoba požiadal Obvodný lesný úrad Michalovce o schválenie nájomných zmlúv na výkon práva poľovníctva, ktoré s ním uzatvorili vlastníci poľovných pozemkov. Lesy SR, š. p. Banská Bystrica

ako správca lesného majetku, vykonáva tieto práva za vlastníka na základe zriaďovacej listiny. Pre platnosť nájomnej zmluvy, jej zmenu alebo predĺženie treba schválenie prvostupňového orgánu štátnej správy poľovníctva. Nájomná zmluva s Lesy SR, š. p., Banská Bystrica bola účastníkmi uzatvorená v roku 2007 a žiadosť o jej schválenie na Obvodný lesný úrad Michalovce bola nájomcom predložená 27.08.2009, čo bolo v dobe, kedy mal nájomca platný poľovný lístok. Účinnou sa táto zmluva stane až právoplatným rozhodnutím Obvodného lesného úradu Michalovce. Nájomca predložil na Obvodný lesný úrad Michalovce potvrdenie Štatistického úradu SR, Krajskej správy v Košiciach o pridelení IČO zo dňa 31.01.2006, v ktorom je uvedené ďalšie registrované odvetvie ekonomickej činnosti, lov a odchyt zveri. Aj v rozhodnutí o rozšírení predmetu činnosti vydanom Obcou F. zo dňa 02.01.2007, ktoré predložil nájomca je, okrem iného, uvedený lov, odchyt zveri a odchov zveriny vrátane súvisiacich služieb. Skutočnosť, či F. N. obhospodaruje alebo neobhospodaruje akúkoľvek výmeru poľnohospodárskych pozemkov, ktoré sú súčasťou predmetného poľovného revíru, nie je v tomto prípade relevantná. Možnosť postúpenia užívania poľovného revíru, je zakotvená v § 13 zákona č. 274/2009 Z. z., ktorý je účinný od 01.09.2009, pričom správne konanie začaté pred týmto dňom sa dokončí podľa zákona č. 23/1962 Zb. Preto F. N. ako účastník zmluvy - nájomca v nájomných zmluvách o nájme výkonu práva poľovníctva nadobudol status užívateľa poľovného revíru v PR C.. Vlastník môže vykonávať právo poľovníctva sám alebo toto právo prenajať. Podmienkou realizovania tohto práva je aktívna legitimácia vlastníka na konaní o schvaľovaní zmlúv o nájme výkonu práva poľovníctva. Obvodný lesný úrad Michalovce o začatí konania informoval verejnosť vyvesením oznámenia na svojej úradnej tabuli. Oznámenia o konaniach prostredníctvom internetu Obvodný lesný úrad Michalovce nezverejňuje. Ak vlastník pozemku si právo poľovníctva aktívne neuplatňuje, toto právo vykonáva Slovenský pozemkový fond ( čl. II ods. 1 zákona č. 99/1993 Z. z. ) . Obec zo zákona o poľovníctve priamo nezastupuje tzv. drobných vlastníkov poľovných pozemkov (do 10 ha) v konaní o schvaľovanie zmlúv, ale len poberá nájomné za poľovné pozemky vlastníkov, ktoré sú menšie ako 10 ha. Zápisnica z ústneho jednania je v súlade s § 22 Správneho poriadku. O predmete konania boli účastníci oboznámení s tým, že mali možnosť nahliadať do podkladov v spise, podať pripomienky, stanoviská, robiť si z podkladov výpisy. Na samotnom konaní boli o všetkých podkladoch oboznámení na začiatku jednania, takže mali dostatočný časový priestor na podanie stanoviska. Podľa stanoviska Slovenského pozemkového fondu Bratislava, regionálneho odboru Trebišov, podklady k pozemkom v správe Slovenského pozemkového fondu sú Slovenskému pozemkovému fondu Bratislava poskytované priamo úradom geodézie, kartografie a katastra SR podľa okresov, príslušným regionálnym odborom Slovenského pozemkového fondu, teda sú identické s údajmi nachádzajúcimi sa na správach katastra. Uvedené údaje sú následne spracované programom identifikácia pozemkov fondu (IPF) , kde na základe daných výberov sú podľa jednotlivých katastrálnych území vyčlenené pozemky v správe a nakladaní Slovenského pozemkového fondu, nie pozemky vlastnícky vysporiadané. Uvedené údaje sa menia každým dňom z dôvodu delimitácie pozemkov, vysporiadania vlastníctva a pod. V zmluve uvedené údaje sú platné ku dňu jej vyhotovenia a boli spracované presne podľa hraníc PR C., sú overené a Slovenský pozemkový fond na nich trvá. Obvodný lesný úrad Michalovce viedol správne konanie vo veci žiadosti F. N. o schválenie zmlúv na nájom výkonu práva poľovníctva v PR Č.. XX C.. Žiadateľ doložil konajúcemu orgánu zmluvy, ktoré svojou výmerou presahovali aspoň 50 % výmery poľovného revíru. Začatie konania bolo oznámené známym aj neznámym účastníkom. Do vydania rozhodnutia žiaden ďalší účastník konania nedoložil ďalšie nájomné zmluvy a keďže na schválenie nájomných zmlúv sa okrem zákona o poľovníctve aplikuje aj ustanovenie § 139 OZ, týkajúce sa spoločnej veci, vydal odvolaním napadnuté rozhodnutie. V uvedenom prípade sa nejedná o neobmedzené uplatnenie práv vyplývajúcich z vlastníctva jednotlivého pozemku, pretože na samotnom pozemku nemožno vykonávať právo poľovníctva, ale o podiel na uplatňovaní svojich oprávnení v rámci poľovného revíru. K tomuto smeroval zákonodarca tak, že spoločnou vecou je samotný poľovný revír ako súbor poľovných pozemkov jednotlivých vlastníkov v rozhodnutím o uznaní poľovného revíru vymedzených hraniciach. Ustanovenie § 139 OZ jednoznačne upravuje váhu oprávnenia jednotlivých vlastníkov podieľať sa na rozhodovaní o tom, ako naložia so spoločným poľovným revírom, a to veľkosťou podielu výmery poľovných pozemkov v ich vlastníctve z celkovej výmery revíru. V zmysle citovaného ustanovenia OZ na rozhodnutie stačí prostá väčšina podielov.

Proti rozhodnutiu žalovaného podal žalobca cestou svojho právneho zástupcu v zákonnej lehote na súd žalobu a ňou sa domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného a rozhodnutia Obvodného lesného úradu v Michalovciach č. 2009/00532/4-Fer zo dňa 07.10.2009 podľa § 250j ods. 2 písm. a/ O.s.p. a vrátenia

veci žalovanému na ďalšie konanie. Zároveň žiadal uložiť žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi náhradu trov konania.

Žalobu odôvodnil tým, že má vo vlastníctve niekoľko poľovných pozemkov, ktoré boli rozhodnutím Obvodného lesného úradu v Michalovciach č. 2006/00562-Cek zo dňa 14.12.2006 uznané za súčasť poľovného revíru Č.. XX C.. Z toho vyplýva, že bol účastníkom konania tak o uznaní poľovného revíru, ako aj o schválení zmlúv o nájme výkonu práva poľovníctva. Poukazuje na ustanovenie článku 46 ods. 2 Ústavy SR, § 2 ods. 2, § 3 ods.1, § 4, § 14 ods.1 až ods. 3, § 16 ods.1 a ods.2 a § 31 ods.1 zákona č. 23/1962 Zb. o poľovníctve a tvrdí, že Obvodný lesný úrad v Michalovciach umožnil výkon práva poľovníctva nie občianskemu združeniu založenému v podstate výlučne na účely výkonu práva poľovníctva, ale fyzickej osobe - podnikateľovi, čím bolo vyhovené ustanoveniu § 14 ods. 3 zákona č. 23/1962 Zb. Ani prvostupňový ani druhostupňový správny orgán dôsledne neskúmali či F. N., samostatne hospodáriaci roľník, je subjektom spôsobilým vykonávať právo poľovníctva so zreteľom na to, že výkon práva poľovníctva nie je podnikaním, ale záujmovou činnosťou, pričom F. N. v čase uzatvárania zmlúv o nájme výkonu práva poľovníctva, nedisponoval platným poľovným lístkom, že neskúmali či F. N., samostatne hospodáriaci roľník, je poľovníkom v zmysle zákona o poľovníctve s predpísanými osobitnými vlastnosťami (získanými poľovníckymi skúškami, či je oprávnený na nosenie a držanie zbrane) , že sa pri svojom rozhodovaní nevysporiadali s kvalifikovaným zabezpečením výkonu práva poľovníctva prostredníctvom poľovníckeho hospodára, to znamená, že neskúmali či F. N., samostatne hospodáriaci roľník, má ustanoveného poľovníckeho hospodára, neskúmali či F. N., samostatne hospodáriaci roľník, vykonáva právo poľovníctva, prípadne aj v iných poľovných revíroch a v poslednom rade nevenovali pozornosť pri svojom rozhodovaní či F. N., samostatne hospodáriaci roľník, má platný poľovný lístok, resp. kedy tento získal. Tieto okolnosti spôsobili, že Obvodný lesný úrad v Michalovciach svojím rozhodnutím schválil zmluvu o nájme výkonu práva poľovníctva v prospech F. N., samostatne hospodáriaceho roľníka, ako nájomcu, ktorý však bol v čase rozhodovania správnych orgánov, subjektom nespôsobilým byť nositeľom (nájomcom) výkonu práva poľovníctva. Z uvedeného podľa názoru žalobcu je zrejmé porušenie Správneho poriadku v ustanoveniach § 3 ods. 1 (zásada zákonnosti) , ods. 4 (zásada materiálnej pravdy) , ako aj § 32 ods. 1 (povinnosť zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom obstarať si potrebné podklady pre rozhodnutie) do tej miery, že to predstavuje dôvod na zrušenie rozhodnutia.

Žalobca na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach zo dňa 25. februára 2010 č. k. 6S/5373/2010-21 doplnil svoju žalobu o argument, že ako účastník správneho konania bol rozhodnutím a postupom správneho orgánu ukrátený na svojich právach, najmä na vlastníckom práve v zmysle čl. 20 Ústavy Slovenskej republiky, a to najmä z dôvodu nesprávneho právneho posúdenia veci konkretizovaného v žalobe.

K žalobe žalobcu sa písomne vyjadril žalovaný podaním zo dňa 28.04.2010, z ktorého vyplýva, že výkon práva poľovníctva možno prenajať nie len poľovníckemu združeniu, ale aj inej právnickej alebo fyzickej osobe. Ustanovenie § 4 zákona o poľovníctve dáva len možnosť občanom s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky vytvárať poľovnícke združenia za účelom, aby mohli spoločne vykonávať v poľovných revíroch právo poľovníctva. F. N. ako SHR a zároveň fyzická osoba požiadal Obvodný lesný úrad v Michalovciach o schválenie nájomných zmlúv na výkon práva poľovníctva, ktoré s ním uzatvorili vlastníci poľovných pozemkov (§ 2 v spojitosti s § 14 zákona o poľovníctve) , Lesy SR, š. p. Banská Bystrica ako správca lesného majetku štátu, ktorý vykonáva tieto práva za vlastníka na základe zriaďovacej listiny a túto činnosť má uvedenú aj v obchodnom registri v zmysle zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Slovenský pozemkový fond na základ Čl. II ods. 1 zákona č.99/1993 Z. z. Pre platnosť nájomnej zmluvy, jej zmenu alebo predĺženie treba schválenie prvostupňového orgánu štátnej správy poľovníctva. Nájomná zmluva s Lesmi SR, š. p. Banská Bystrica bola účastníkmi zmluvy uzatvorená v roku 2007, žiadosť o jej schválenie na Obvodný lesný úrad v Michalovciach bola nájomcom predložená 27.08.2009, teda v dobe, keď nájomca mal platný poľovný lístok a účinnou sa stala až právoplatným rozhodnutím Obvodného lesného úradu v Michalovciach v spojení s rozhodnutím Krajského lesného úradu Košice, ktoré je napadnuté žalobou. Nájomca na Obvodný lesný úrad v Michalovciach predložil potvrdenie Štatistického úradu SR, Krajskej správy v Košiciach o pridelení identifikačného čísla (IČO) zo dňa 31.01.2006, v ktorom je uvedené ďalšie registrované odvetvie ekonomickej činnosti lov a odchyt zveri. Nájomca predložil aj

rozhodnutie o rozšírení predmetu činnosti vydané Obcou F. pod č. 1/2007, zo dňa 02.01.2007, v ktorom je okrem iného uvedený lov, odchyt zveri a odchov zveriny vrátane súvisiacich služieb. Skutočnosť, či F. N. obhospodaruje alebo neobhospodaruje akúkoľvek výmeru poľnohospodárskych pozemkov, ktoré sú súčasťou predmetného poľovného revíru, nie je v tomto prípade relevantná. Uvedená možnosť postúpenia užívania poľovného revíru je zakotvená až v § 13 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je účinný od 01.09.2009. Ako je už vyššie uvedené, správne konanie začaté pred 01.09.2009 sa dokončí podľa doterajšieho právneho predpisu, ktorým je zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve, v znení zákona č. 99/1993 Z. z. Na základe uvedeného F. N. ako účastník zmluvy - nájomca - v nájomných zmluvách o nájme výkonu práva poľovníctva nadobudol status užívateľa poľovného revíru v PR Č.. XX C.. Správne orgány pri svojom rozhodovaní skúmali či F. N. - K., vykonáva právo poľovníctva prípadne aj v iných poľovných revíroch. F. N. nebol a ani v súčasnej dobe nie je vedený na Obvodnom lesnom úrade v Michalovciach ako nájomca v inom poľovnom revíri. Obvodný lesný úrad v Michalovciach po nadobudnutí právoplatnosti napadnutého rozhodnutia na základe žiadosti užívateľa PR C. ustanovil poľovníckeho hospodára a členov poľovníckej stráže, teda v uvedenom poľovnom revíri je zabezpečený kvalifikovaný výkon práva poľovníctva. Bez ustanovenia poľovníckeho hospodára by Obvodný lesný úrad v Michalovciach neschválil ani ročné plány poľovníckeho hospodárenia v PR C.. Žalobou napadnuté rozhodnutie Krajského lesného úradu Košice v spojení s rozhodnutím Obvodného lesného úradu v Michalovciach č. 2009/00532/4-Fer, zo dňa 07.10.2009, tak vychádza z presného a úplného zistenia skutočného stavu veci, správne orgány pred vydaním rozhodnutí si zaobstarali potrebné podklady pre tieto rozhodnutia, vydané rozhodnutia sú v súlade s procesnými ustanoveniami Správneho poriadku a hmotnoprávnym predpisom na úseku poľovníctva . Z uvedených dôvodov navrhol žalobu žalobcu v celom rozsahu zamietnuť.

Rozsudkom zo dňa 01.07. 2010, č. k. 6S/5373/2010-49 Krajský súd v Košiciach v tejto veci rozhodol tak, že žalobu žalobcu, ktorou tento napadol v záhlaví uvedené rozhodnutie žalovaného zamietol a nepriznal mu právo na náhradu trov konania. O odvolaní žalobcu proti tomuto rozsudku rozhodoval Najvyšší súd SR ako odvolací súd a tento uznesením sp. zn. 4Sžo/41/2010 zo dňa 15.03.2011 rozhodol, že predmetný rozsudok Krajského súdu v Košiciach č. k. 6S/5373/2010-49 zo dňa 1. júla 2010 zrušuje a vec tomuto vracia na ďalšie konanie. V dôvodoch svojho rozhodnutia vychádzal odvolací súd z názoru, že keďže odvolací orgán je v zmysle § 59 ods. 2 Správneho poriadku povinný preskúmať zákonnosť prvostupňového rozhodnutia v celom rozsahu a nie len z dôvodov namietaných v odvolaní, potom aj súd na základe dôvodov žaloby sa mal a mohol zaoberať všetkými žalobcom uvedenými dôvodmi žaloby bez ohľadu na to, v akom rozsahu a ako žalobca formuloval dôvody v odvolacom správnom konaní. V uznesení Najvyššieho súdu sa ďalej konštatuje, že krajský súd sa nevysporiadal s podstatnými námietkami žalobcu týkajúcimi sa toho či F. N. - K., P.: XX XXX XXX, si mohol alebo nemohol prenajať výkon práva poľovníctva od vlastníkov poľovných pozemkov, alebo či toto právo mu svedčilo ako fyzickej osobe - nepodnikateľovi. Krajský súd mal zvážiť, či je potrebné pribrať do konania ako účastníkov tých, ktorí by sa prípadným zrušením rozhodnutia mohli cítiť dotknutí na svojich právach a povinnostiach a zároveň sa vysporiadať s námietkou žalobcu, či zmluva o výkone práva poľovníctva uzavretá medzi LESY SR, š. p. a F. N. - K., mohla byť v čase jej podpisu uzavretá alebo ide o absolútne neplatný právny úkon, keďže v čase jej podpisu nemal F. N. platný poľovný lístok ani ako fyzická osoba - nepodnikateľ.

Súd v novom konaní opätovne preskúmal rozhodnutie žalovaného správneho orgánu z dôvodov a v rozsahu uvedenom v žalobe, postupom podľa ust. § 244 a § 247 a nasl. O.s.p. a po oboznámení sa s obsahom administratívneho spisu žalovaného a pri rešpektovaní právneho názoru odvolacieho súdu, ktorý je pre podriadený súd záväzný, dospel k záveru, že žaloba je dôvodná, a preto podľa § 250j ods. 2 písm. d/ O.s.p. žalobou napadnuté rozhodnutie žalovaného správneho orgánu druhého stupňa, ako aj správneho orgánu prvého stupňa zrušil a vrátil vec žalovanému na ďalšie konanie.

Z obsahu administratívnych spisov prvostupňového a druhostupňového správneho orgánu je zrejmý nasledovný skutkový stav. Žiadosťou doručenou Obvodnému lesnému úradu v Michalovciach dňa 27.08.2009, právny subjekt - F. N., samostatne hospodáriaci roľník, F. XXX, P.: XX XXX XXX požiadal o schválenie nájomných zmlúv podľa § 16 ods. 1 zákona č. 23/1962 Zb., podpísaných pred 01.09.2009 na výkon práva poľovníctva v poľovnom revíre Č.. XX C., uzavretých medzi ním ako nájomcom a v žiadosti uvedenými prenajímateľmi. K tejto žiadosti zároveň priložil potvrdenie Štatistického úradu SR zo dňa 03.01.2007, o pridelení IČO, z ktorého zároveň vyplýva zmena týkajúca sa rozšírenia registrovaných

odvetví ekonomickej činnosti, ako aj rozhodnutie Obce F. zo dňa 02.01.2007, ktorým sa rozšíril predmet činnosti v osvedčení o zápise do SHR o tam uvedené činnosti (okrem iného aj - lov, odchyt zveri a odchov zveriny vrátane súvisiacich služieb) . Jednotlivé nájomné zmluvy (uzavreté v období od 15.05.2007 do 28.08.2009) , schválenie ktorých F. N., samostatne hospodáriaci roľník, žiadal, boli uzavreté medzi jednotlivými prenajímateľmi a ním ako nájomcom. Spoločným znakom všetkých uzavretých nájomných zmlúv je to, že ich predmetom je nájom výkonu práva poľovníctva k poľovným pozemkom uznaným za poľovný revír Č.. XX C., ktoré sú vo vlastníctve alebo v správe prenajímateľov. K schváleniu uvedených zmlúv došlo vyššie uvedeným rozhodnutím Obvodného lesného úradu v Michalovciach č. 2009/00532/4-Fer zo dňa 07.10.2009.

Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 23/1962 Zb., občania s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí majú platné poľovné lístky, môžu vytvárať poľovnícke združenia alebo iné poľovné spoločnosti (ďalej len "poľovnícke združenia") na to, aby spoločne vykonávali v poľovných revíroch právo poľovníctva. Poľovnícke združenie je právnickou osobou.

Podľa § 14 ods. 2 a 3 zákona č. 23/1962 Zb., vlastník poľovného revíru alebo vlastníci spoločného poľovného revíru môžu právo poľovníctva vykonávať sami, alebo môžu tento výkon za odplatu prenajať. Pri nájme výkonu práva poľovníctva je jeho súčasťou oprávnenie vstupovať v nevyhnutnej miere na poľovné pozemky. Výkon práva poľovníctva možno prenajať poľovníckemu združeniu alebo inej právnickej alebo fyzickej osobe, pre ktoré platí § 4 primerane.

Podľa § 32 ods. 1 a 2 zák. č. 71/1967 Zb., správny orgán je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania. Podkladom pre rozhodnutie sú najmä podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, čestné vyhlásenia, ako aj skutočnosti všeobecne známe alebo známe správnemu orgánu z jeho úradnej činnosti. Rozsah a spôsob zisťovania podkladov pre rozhodnutie určuje správny orgán.

Podľa § 46 zák. č. 71/1967 Zb., rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti.

Podľa § 47 ods. 3 zák. č. 71/1967 Zb., v odôvodnení rozhodnutia správny orgán uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov, ako použil správnu úvahu pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval, a ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkami účastníkov konania a s ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia.

Zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve bol zrušený zákonom č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 01.09.2009. Podľa § 80 ods. 3 zákona č. 274/2009 Z. z., sa však správne konania začaté pred 1. septembrom 2009 dokončia podľa doterajšieho právneho predpisu. Týmto (doterajším) právnym predpisom je v uvedenom prípade práve zákon č. 23/1962 Zb., keďže správne konanie sa začalo na základe návrhu - žiadosti zo dňa 27.08.2009, ktorý podal právny subjekt - F. N., samostatne hospodáriaci roľník, F. XXX, P.: XX XXX XXX. Ako už bolo vyššie uvedené, rozhodnutím Obvodného lesného úradu v Michalovciach č. k. 2009/00532/4-Fer, boli schválené zmluvy o nájme výkonu práva poľovníctva uzavreté medzi F. N., samostatne hospodáriacim roľníkom, F. XXX, P.: XX XXX XXX ako nájomcom a jednotlivými prenajímateľmi. Uvedenému rozhodnutiu predchádzalo konanie (začaté na základe žiadosti F. N., samostatne hospodáriaceho roľníka, zo dňa 27.08.2009) , ktoré vykonával Obvodný lesný úrad v Michalovciach ako prvostupňový správny orgán a po podaní odvolania žalobcom, žalovaný ako druhostupňový správny orgán. V tejto súvislosti tu vyvstáva otázka aké úlohy správne orgány mali a mohli vykonať, aby dospeli k skutkovo a právne presvedčivému zdôvodneniu, že F. N., samostatne hospodáriaci roľník, je oprávnený na základe nájmu vykonávať právo poľovníctva. Hneď prvou úlohou, ktorou sa mali správne orgány zaoberať je posúdenie, či žiadateľ o schválenie nájmu na výkon práva poľovníctva spĺňa podmienku podľa cit. § 14 ods. 3 zákona č. 23/1962 Zb., a teda či je takým právnym

subjektom, ktorému je možné právo výkonu poľovníctva prenajať za účelom, aby ho tento mohol vykonávať. Rovnako dôležité malo byť zistenie správnych orgánov, či žiadateľ o schválenie nájmu na výkon práva poľovníctva spĺňa podmienku disponovania platným poľovným lístkom (kedy bol poľovný lístok vydaný a pre koho) , (§ 4 ods. 1 zákona č. 23/1962 Zb.) . Žalovaný sa vo svojom rozhodnutí s uvedenými skutočnosťami vysporiadal tak, že konštatoval Nájomca predložil aj rozhodnutie o rozšírení predmetu činnosti vydané Obcou F. pod č. 1/2007, zo dňa 02.01.2007, v ktorom je okrem iného uvedený lov, odchyt zveri a odchov zveriny vrátane súvisiacich služieb a Nájomná zmluva s Lesmi SR, š. p. Banská Bystrica bola účastníkmi zmluvy uzatvorená v roku 2007, žiadosť o jej schválenie na Obvodný lesný úrad Michalovce bola nájomcom predložená 27.08.2009, teda v dobe, keď nájomca mal platný poľovný lístok a účinná sa stane až právoplatným rozhodnutím Obvodného lesného úradu Michalovce , súd považuje za nedostatočné vychádzajúc pritom z právneho názoru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Z definície práva poľovníctva (§ 2 ods. 1 zákona č. 23/1962 Zb.) vyplýva, že je to súhrn presne špecifikovaných práv a povinností, ktoré nemožno v žiadnom prípade stavať do pozície predmetu činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka ako podnikateľa. Pokiaľ ide o splnenie podmienky platného poľovného lístka, ako verejnej listiny osvedčujúcej oprávnenie jeho držiteľa loviť zver, správne orgány nekonkretizovali časovú súvislosť medzi dobou prenájmu výkonu práva poľovníctva pre F. N., samostatne hospodáriaceho roľníka, a dobou vydania poľovného lístka, pričom nie je zrejmé, akému subjektu bol poľovný lístok vydaný, čo je podstatné z toho hľadiska, že nájomné zmluvy v pozícii nájomcu uzatváral F. N., samostatne hospodáriaci roľník, F. XXX, P.: XX XXX XXX a nie F. N. ako občan. Správny orgán je povinný vykonávať dokazovanie tak, aby boli dostatočne objasnené všetky okolnosti, ktoré sú jednak dôležité pre posúdenie veci (úplnosť zistenia) a takisto správny orgán musí zabezpečiť aby skutkové zistenia, ktoré pre neho vyplynuli z vykonaného dokazovania, čo najviac zodpovedali skutočnému stavu veci (presnosť zistenia) .

Podľa § 250j ods. 2 písm. d/ O.s.p., súd zruší napadnuté rozhodnutie správneho orgánu a podľa okolností aj rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa a vráti vec žalovanému správnemu orgánu na ďalšie konanie, ak po preskúmaní rozhodnutia a postupu správneho orgánu v medziach žaloby dospel k záveru, že rozhodnutie je nepreskúmateľné pre nezrozumiteľnosť alebo pre nedostatok dôvodov.

Krajský súd preto, vychádzajúc z právne záväzného uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, po preskúmaní rozhodnutí správnych orgánov prvého a druhého stupňa, ako aj po preskúmaní obsahu administratívnych spisov vzťahujúcich sa na postup týchto orgánov dospel k právnemu záveru, že žalobou napadnuté rozhodnutie nie je dostatočným spôsobom odôvodnené, a preto ho hodnotí ako nepreskúmateľné a v zmysle citovaného ustanovenia O.s.p. ho zrušuje a vec vracia žalovanému na ďalšie konanie. V ďalšom konaní je žalovaný viazaný právnym názorom súdu (§ 250j ods. 6 O.s.p.) .

Právny zástupca žalobcu si za poskytovanie právnych služieb vyúčtoval odmenu právneho zastúpenia podľa § 11 ods. 4 vyhl. č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb takto:

· Dňa 18.02.2010 - prevzatie zastúpenia a prvá porada s klientom vo výške 120,23 eur, k tomu režijný paušál 7,21 eur,

· dňa 18.02.2010 - písomné podanie na súd vo veci samej (žaloba) vo výške 120,23 eur, k tomu režijný paušál 7,21 eur,

· dňa 21.05.2010 - písomné podanie na súd vo veci samej (vyjadrenie k podaniu žalovaného správneho orgánu) vo výške 120,23 eur, k tomu režijný paušál 7,21 eur,

· dňa 01.07.2010 - účasť na pojednávaní na Krajskom súde Košice vo výške 120,23 eur, k tomu režijný paušál 7,21 eur, cestovné náhrady a náhradu za stratu času v súvislosti s účasťou na tomto pojednávaní vyúčtujem podľa faktúry, ktorú predchádzajúci právny zástupca žalobcu R. &. S., K..Q..X.. vystavil žalobcovi a taktiež uplatňujúc bez DPH, nakoľko nie som platiteľom DPH; predchádzajúci právny zástupca R. &. S., K..Q..X.. mi dňa 17.02.2012 telefonicky z tel. čísla XXXX/XXXXXX oznámil, že vozidlom, ktorým bola vykonaná cesta Šaľa - Košice a späť v súvislosti s účasťou na tomto pojednávaní, už nedisponuje a nedisponuje ani kópiou technického preukazu tohto vozidla, pre nespoluprácu predchádzajúceho právneho zástupcu žalobcu odmena právneho zástupcu žalobcu v časti cestovných

náhrad a náhrady za stratu času nemôže byť uplatnená inak, ako podľa faktúry R. &. S., K..Q..X.., a to cestovné náhrady vo výške 240,40 eur a náhrada za stratu času vo výške 188,73 eur,

· dňa 10.08.2010 - písomné podanie na súd vo veci samej (odvolanie proti rozsudku) vo výške 120,23 eur, k tomu režijný paušál 7,21 eur,

· dňa 16.02.2012 - ďalšia porada s klientom vo výške 42,38 eur, k tomu režijný paušál 7,63 eur,

· dňa 16.02.2012 - účasť na pojednávaní na KS v Košiciach vo výške 127,16 eur, k tomu režijný paušál 7,63 eur, k tomu cestovné náhrady vozidlom N. O., G.: M. pri jeho spotrebe 6,4 l/100 km a cene benzínu 1,64 eur/l na trase Dunajská Streda - Bratislava, letisko a späť so vzdialenosťou 2 x 44 km vo výške 25,34 eur, k tomu cestovné náhrady za cestu Bratislava - Košice letecky v cene akciovej letenky 49,- eur/jednosmerne, t. j. 2 x 49,- eur = 98,- eur u spoločnosti N. Y., B.. K.. C. (Y..M..G.) , k tomu strata času stráveného cestou na trase Dunajská Streda - Bratislava, letisko a späť autom a na trase Bratislava - Košice a späť letecky 8 x 12,71 eur = 101,68 eur. Poznamenávam, že absolvovanie cesty Bratislava - Košice letecky a priznanie ceny akciovej letenky je v súlade aj s rozhodovacou praxou NS SR (napr. rozsudok NS SR č. 1M Obdo V 21/2007 publikovaný v publikácii Zo súdnej praxe č. 2/2011 na str. 59.

· celkom: 1.476,15 eur, ktoré žiadam poukázať v prospech účtu č. XXXXXXX/XXXX v X. C. K., B.. K.. .

Úspešnému žalobcovi súd priznal náhradu trov konania (§ 250k ods. 1 O.s.p.) pozostávajúcich z trov právneho zastúpenia v sume 1 113,02 eur, ktoré pozostávajú z hodnoty jedného úkonu právnej služby v zmysle § 11 ods. 4, veta prvá vyhl. č. 655/2004 Z. z., čo predstavuje 120,23 eur /prevzatie zastúpenia a prvá porada s klientom zo dňa 18.02.2010/, z hodnoty jedného úkonu právnej služby v zmysle § 11 ods. 4, veta prvá vyhl. č. 655/2004 Z. z., čo predstavuje 120,23 eur /písomné podanie na súd vo veci samej - žaloba zo dňa 18.02.2010/, z hodnoty jedného úkonu právnej služby v zmysle § 11 ods. 4, veta prvá vyhl. č. 655/2004 Z. z., čo predstavuje 120,23 eur /písomné podanie na súd vo veci samej zo dňa 21.05.2010 - vyjadrenie k podaniu žalovaného správneho orgánu/, z hodnoty jedného úkonu právnej služby v zmysle § 11 ods. 4, veta prvá vyhl. č. 655/2004 Z. z., čo predstavuje 120,23 eur /účasť na pojednávaní na Krajskom súde v Košiciach dňa 01.07.2010/, z hodnoty jedného úkonu právnej služby v zmysle § 11 ods. 4, veta prvá vyhl. č. 655/2004 Z. z., čo predstavuje 120,23 eur /písomné podanie na súd vo veci samej - odvolanie proti rozsudku, zo dňa 10.08.2010/, z hodnoty jedného úkonu právnej služby v zmysle § 14 ods. 2, písm. a/ vyhl. č. 655/2004 Z. z., čo predstavuje 42,38 eur /ďalšia porada s klientom zo dňa 16.02.2012/, z hodnoty jedného úkonu právnej služby v zmysle § 11 ods. 4, veta prvá vyhl. č. 655/2004 Z. z., čo predstavuje 127,16 eur /účasť na pojednávaní na Krajskom súde v Košiciach dňa 16.02.2012/, zo sumy 51,31 eur /5 x 7,21 eur + 2 x 7,63 eur podľa § 16 ods. 3 vyhl. č. 655/2004 Z. z./, čo predstavuje režijný paušál, ďalej zo sumy preukázaných cestovných výdavkov vo výške 123,34 eur /podľa § 15 písm. a/ vyhl. 655/2004 Z. z./ ako náhrady hotových výdavkov, zo sumy zodpovedajúcej náhrade za stratu času vo výške 101,68 eur /podľa § 15 písm. b/ a § 17 ods. 1 vyhl. 655/2004 Z. z./ ako náhrade hotových výdavkov a zo sumy zaplateného súdneho poplatku v zmysle § 15 písm. a/ cit. vyhlášky ako náhrady hotových výdavkov vo výške 66 eur. Pokiaľ ide o cestovné výdavky vo výške 240,40 eur a náhradu za stratu času vyčíslenú v sume 188,73 eur, súd ich uplatnenie vyhodnotil ako neopodstatnené, pretože tieto boli ako jedna z položiek obsiahnuté vo faktúre č. 0110004 vystavenej dňa 10.10.2010, ktorou predchádzajúci právny zástupca žalobcu - spoločnosť R. &. S., K..Q..X.., fakturoval žalobcovi služby tam uvedené. Uvedená faktúra bola splatná dňa 20.10.2010. Okrem toho súd nemal k dispozícii žiadne podklady, na základe ktorých by mohol overiť výšku uplatnených (fakturovaných) cestovných výdavkov a náhrady za stratu času (napr. údaje o druhu použitého dopravného prostriedku, o vzdialenosti do miesta vykonania úkonu právnej služby) . Žalobcovi prisúdenú náhradu trov konania je žalovaný povinný zaplatiť advokátovi na vyššie ním uvedený účet (§ 149 ods. 1 O.s.p.) .

Vo veci senát rozhodol pomerom hlasov 3 : 0.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach do 15 dní odo dňa doručenia rozsudku, pričom odvolanie

musí byť písomné a v takom počte vyhotovení, aby jeden rovnopis ostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napadá, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1 O. s. p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.