KSKE 6 S 59/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6S/59/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200440 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Konček ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200440.3

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: LEDO, spol. s r.o., 053 04 Buglovce 26, IČO: 43 992 803, zast. JUDr. Jánom Burocim, advokátom, Chrapčiakova 7, 052 01 Spišská Nová Ves, proti žalovanému: Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1, o žalobe žalobcu proti rozhodnutiu žalovaného zo dňa 10.02.2011, č. 11RPR0901197, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Účastníkom právo na náhradu trov konania n e p r i z n á v a.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobou zo dňa 29.04.2011, podanou na poštovú prepravu dňa 02.05.2011 a doručenou Krajskému súdu v Košiciach dňa 04.05.2011 a následne doplnenou podaním zo dňa 20.05.2011, doručeným tomu istému súdu dňa 24.05.2011 sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného č. 11RPR0901197 zo dňa 10.02.2011 a vrátenia veci na ďalšie konanie. Zároveň žiadal zaviazať žalovaného nahradiť mu trovy konania.

Postup súdu v konaní o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov je upravený v druhej hlave, piatej časti O.s.p. ( § 247 až § 250k O.s.p. ).

Podľa § 248 písm. d/ O.s.p., súdy nepreskúmavajú rozhodnutia správnych orgánov, ktorých preskúmanie vylučujú osobitné zákony.

Rozhodnutie, preskúmania ktorého sa žalobca domáha (č. 11RPR0901197 zo dňa 10.02.2011) vydala Pôdohospodárska platobná agentúra v konaní o žiadosti žalobcu o nenávratný finančný príspevok (postupom podľa § 37 zákona č. 528/2008 Z.z., o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie) .

Podľa § 37 ods. 15 zákona č. 528/2008 Z.z., rozhodnutia vydané v konaní podľa tejto časti zákona nie sú preskúmateľné súdom. Časťou zákona, na ktorú sa odvoláva zákon č. 528/2008 Z.z. v tomto ustanovení, je jeho tretia časť, ktorá má názov - PRAVIDLÁ POSKYTOVANIA PROSTRIEDKOV Z EURÓPSKEHO POĽNOHOSPODÁRSKEHO FONDU PRE ROZVOJ VIDIEKA, EURÓPSKEHO POĽNOHOSPODÁRSKEHO ZÁRUČNÉHO FONDU A PROSTRIEDKOV ŠTÁTNEHO ROZPOČTU a v citovanom zákone je vymedzená ust. § 34 až § 44. Pôdohospodárska platobná agentúra napadnutým rozhodnutím rozhodla podľa § 37 ods. 5 zákona č. 528/2008 Z.z. o neschválení žiadosti žalobcu o nenávratný finančný príspevok, a preto toto jej rozhodnutie spadá medzi rozhodnutia vydané v konaní podľa tretej časti zákona č. 528/2008 Z.z.

Podľa § 250d ods. 3, veta prvá O.s.p., súd uznesením konanie zastaví, ak sa žaloba podala oneskorene, ak ju podala neoprávnená osoba, ak smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nemôže byť predmetom preskúmavania súdom, ak žalobca neodstránil vady žaloby, ktorých odstránenie súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu žaloby, alebo ak žalobca nie je zastúpený podľa § 250a alebo ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods. 2) .

Z uvedeného výkladu je zrejmé, že rozhodnutie žalovaného má status rozhodnutia, ktoré nie je spôsobilé byť predmetom súdneho prieskumu, a preto súd podľa citovaného ust. § 250d ods. 3, veta prvá O.s.p. konanie v tejto veci pomerom hlasov 3 : 0 zastavil.

O trovách konania rozhodol súd na základe ust. § 246c ods. 1 veta prvá O.s.p., odkazujúc na použitie § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p. tak, že účastníkom právo na ich náhradu nepriznal, pretože konanie bolo zastavené.

Vo veci senát rozhodol pomerom hlasov 3 : 0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia, pričom odvolanie musí byť písomné a v takom počte vyhotovení, aby jeden rovnopis ostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napadá, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.