KSKE 6 S 6/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 S 6/2012

KS v Košiciach, dátum 14.03.2012, sp.zn. KSKE 6 S 6/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6S/6/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200026 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Konček ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200026.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu KRUŠGEO.SK, s.r.o., so sídlom Pražská 2, Košice, právne zast. JUDr. Ivanou Kirešovou, Zombova 9, Košice, proti žalovanému Krajskému úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Košiciach, Komenského 52, Košice, v konaní o žalobe žalobcu proti rozhodnutiu žalovaného zo dňa 08.11.2011 č. 2011/02680, takto

r o z h o d o l :

Z a s t a v u j e konanie.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca prostredníctvom svojej právnej zástupkyne podaním zo dňa 06.03.2012, doručeným súdu dňa 08.03.2012, nazvaným Späťvzatie návrhu na začatie konania oznámil súdu, že svoj návrh - žalobu zo dňa 10.01.2012, doručenú súdu dňa 13.01.2012, o preskúmanie rozhodnutia Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Košiciach č. 2011/02680 zo dňa 08.11.2011 berie späť a konanie žiada zastaviť.

Podľa ust. § 250h ods. 2 O.s.p. až do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobu späť; ak žalovanému medzitým vznikli trovy konania, rozhodne súd o ich náhrade.

Podľa ust. § 250d ods. 3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, okrem iného, aj v prípade ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods. 2 O.s.p.) .

Preto súd v súlade s citovaným ust. § 250d ods. 3 O.s.p. konanie uznesením zastavil.

Rozhodnutie o trovách konania súd oprel o ust. § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p., použitého v spojitosti s ust. 246c O.s.p.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia, pričom odvolanie musí byť písomné a v takom počte vyhotovení, aby jeden rovnopis ostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napadá, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.