KSKE 6 S 61/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6S/61/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1011200270 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:1011200270.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Valérie Mihalčinovej a členov senátu JUDr. Evy Baranovej a JUDr. Pavla Naďa, v právnej veci žalobcu: FISO s.r.o., Sobrance, ul. SNP 1090, zastúpený advokátom: JUDr. Ľubomír Krompák, Advokátska kancelária so sídlom Sobrance, Michalovská 2, proti žalovanej: Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava, ul. 29. augusta č. 8, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovanej zo dňa 03.12.2010 č.34315/2010-BA, takto

r o z h o d o l :

Žalobu z a m i e t a.

Žalobcovi n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Včas podanou žalobou žalobca žiadal zrušiť rozhodnutie žalovanej z 03.12.2010 č. 34315/2010- BA, ktorým potvrdila rozhodnutie Sociálnej poisťovne, pobočka Michalovce z 08.07.2010 č. 700-3610416510-GC04/10, ktorým podľa § 178 ods. 1 písm. a) 9 bod zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a § 239 zákona v znení neskorších predpisov uložila žalobcovi - zamestnávateľovi FISO s.r.o. pokutu v sume 16.596,96 EUR za porušenie povinnosti uloženej v § 231 ods. 1 písm. b) zákona v znení neskorších predpisov. Prihlásenie a odhlásenie zamestnancov, ktorí vykonávajú práce na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru do FO registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia po zákonom ustanovenej lehote.

Uviedol, že proti rozhodnutiu prvostupňového správneho orgánu podal odvolanie, v ktorom uviedol, že v zmysle § 28 zákona o sociálnom poistení sa na právne úkony v sociálnom poistení vzťahuje osobitný predpis, ak tento zákon neustanovuje inak. Osobitným predpisom je Občiansky zákonník. V zmysle § 173 ods. 1 zákona o sociálnom poistení účastník konania vo veciach sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia v rozsahu upravenom týmto zákonom je právnická osoba alebo fyzická osoba, v ktorej právach alebo povinnostiach ustanovených týmto zákonom sa má konať alebo ktorej práva alebo povinnosti ustanovené týmto zákonom môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté. V zmysle § 174 zákona o sociálnom poistení účastník konania môže samostatne konať v takom rozsahu, v akom má spôsobilosť vlastnými úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti. V zmysle § 176 ods. 2 zákona o sociálnom poistení právnická osoba koná prostredníctvom štatutárneho orgánu alebo prostredníctvom svojho zástupcu. V zmysle ods. 3 uvedeného ustanovenia splnomocnenie na zastupovanie sa preukazuje písomným plnomocenstvom alebo plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice. V zmysle § 40 ods. 3 Občianskeho zákonníka písomný právny úkon je platný, ak je podpísaný konajúcou osobou. Pokiaľ právny úkon nebol účastníkom podpísaný, nemôže vykonať zamýšľané právne následky. Podpis právnickej osoby sa musí uskutočniť spôsobom, ktorý pre jej podpisovanie predpisujú osobitne predpisy, v danom prípade spôsob podpisovania vyplýva z obchodného registra.

Sociálna poisťovňa, pobočka Michalovce od začiatku kontroly nejednala s účastníkom konania, teda so štatutárnym orgánom, alebo so splnomocneným zástupcom tak, ako to vyžaduje § 176 ods. 2 ZSP, ale iba s F.. H., ktorý nie je štatutárnym orgánom a ani osobou splnomocnenou na toto konanie. Preto všetky podania, návrhy, vyjadrenia, ktoré tvorili podklad na rozhodnutie boli a sú od počiatku neplatné. Z týchto dôvodov sa domáhal, aby odvolací orgán rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu ako nezákonné v celom rozsahu zrušil.

Žalovaná ako odvolací orgán rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu potvrdila a odvolanie zamietla. Rozhodnutie v podstate odôvodnila iba skutkovými zisteniami pobočky Michalovce, ktoré odvolaním neboli napadnuté, ale vôbec svoje rozhodnutie neodôvodnila vo vzťahu k odvolacím dôvodom, ktoré napadali nesprávny procesný postup a procesné pochybenia. Preto považuje rozhodnutie žalovanej za nezákonné a navrhuje ho zrušiť ako aj rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu. Zároveň si uplatnila aj náhradu trov konania.

Žiadala, aby súd odložil vykonateľnosť napadnutého rozhodnutia z dôvodu, že zamestnáva 16 zamestnancov a momentálne je v ťaživej finančnej situácii zapríčinenej neuhrádzaním pohľadávok dlžníkmi a zaplatenie pokuty v uvedenej sume by mu hrozila závažná ujma.

Žalovaná v písomnom vyjadrení navrhla žalobu zamietnuť, prípadne konanie zastaviť z dôvodu, že žaloba bola podaná po uplynutí zákonom stanovenej lehote.

K námietkam žalobcu uvedeným v žalobe uviedla: súčasťou plnenia oznamovacích povinnosti v oblasti sociálneho poistenia nevyhnutných pre riadne vykonávanie sociálneho poistenia, ktoré sa vzťahujú na zamestnávateľov, neprihlásenie zamestnancov do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia v súlade s § 231 ods. 1 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení účinnom do 31.12.2010. Na základe uvedeného ustanovenia je zamestnávateľ povinný prihlásiť do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia:

· zamestnancov podľa § 4 ods. 1 na nemocenské poistenie, na dôchodkové poistenie a na poistenie v nezamestnanosti pred vznikom týchto poistení najneskôr pred začatím výkonu činnosti zamestnanca, odhlásiť zamestnanca podľa § 4 ods. 1 najneskôr v deň nasledujúci po zániku týchto poistení, zrušiť prihlásenia do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia ak poistný vzťah podľa § 20 nevznikol a oznámiť zmeny v údajoch uvedených v § 232 ods. 2 písm. a) až c) ,

· zamestnanca podľa § 4 ods. 2 na účely úrazového poistenia, garančného poistenia a na účely osobitného predpisu pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu, najneskôr pred začatím výkonu práce, odhlásiť zamestnanca podľa § 4 ods. 2 z registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového poistenia, najneskôr v deň nasledujúci po skončení pracovnoprávneho vzťahu, zrušiť prihlásenie do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia, ak pracovnoprávny vzťah podľa osobitného predpisu nevznikol a oznámiť zmeny v údajoch uvedených v § 232 ods. 2 písm. a) a b) .

Porušenie povinnosti stanovenej v § 231 ods. 1 písm. b) zákona zo strany žalobcu ako zamestnávateľa bolo preukázané kontrolou odvodu poistného na sociálne poistenie a kontrol plnenia povinnosti zamestnávateľa uložených zákonom za obdobie od 01.01.2004 do 31.12.2008 a od 01.01.2009 do 31.12.2009, súčasťou ktorej bola aj kontrola registra zamestnancov žalobcu. Kontrola bola vykonaná v súlade so zákonom a pri vykonávaní kontroly boli dodržané všetky zákonné postupy.

Pred vykonaním kontroly Sociálna poisťovňa, pobočka Michalovce oznámila žalobcovi (zamestnávateľovi 24.02.2010 v súlade s § 243 ods. 2 písm. a) zákona) predmet a účel kontroly ako aj dátum vykonania kontroly. Súčasne žalobca bol vyzvaný na predloženie dokladov potrebných na riadne vykonanie kontroly. Oznámenie bolo zaslané doporučene na vrátenej doručenke je príjem tejto písomnosti potvrdený a preto je zrejmé, že žalobca mal vedomosť o tom, že bude vykonaná kontrola, ktorej predmet a účel bol riadne oznámený. Požadované doklady na výkon kontroly boli predložené dňa

30.03.2010 ekonómom zamestnávateľa F.. S. H. a ďalšie doklady predložil na základe telefonického dohovoru so samotným žalobcom. Kontrolovaný subjekt podľa § 242 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. je povinný vytvárať vhodné materiálne a technické podmienky na vykonanie kontroly a poskytnúť súčinnosť zodpovedajúcu oprávneniam zamestnancov kontroly, z čoho je zrejmé, že v rámci kontroly mal žalobca povinnosť poskytnúť súčinnosť potrebnú pre riadne vykonanie kontroly. Bol povinný dodržať aj ďalšie povinnosti, ktoré pre neho vyplývajú zo zákona pri vykonávaní kontroly a ktoré preukázateľne nedodržal.

Pri vykonaní kontroly bolo zistené, že doklady, ktoré zamestnávateľ predložil ku kontrole nesúhlasia s evidenciou sociálnej poisťovne. Rozdiely vznikli v dátumoch registrácie zamestnancov. Zároveň bolo preukázané, že niektorí zamestnanci zamestnávateľa neboli do registra poistencov zamestnávateľa vôbec prihlásený. Na základe zistených skutočnosti 04.06.2010 sociálna poisťovňa vyzvala zamestnávateľa na predloženie písomného vyjadrenia k zisteným skutočnostiam. Vyjadrenie k zisteným skutočnostiam so 16.06.2010 podpísané konateľom spoločnosti bolo doručené sociálnej poisťovni v ten istý deň. Ďalšie vyjadrenie k zisteným rozdielom bolo doručené poisťovni dňa 21.06.2010.

Protokoly o vykonaní kontroly č. 700-3610005410-AG-05/10, č. 700-3610007310-AG05/10 a č. 700-3610007410-AG05/10 nie sú zo strany žalobcu podpísané vzhľadom na to, že sa ani po opätovných výzvach nedostavil na prerokovanie protokolov o kontrole. Protokoly o kontrole spolu s rozhodnutiami vo veci predpísania poistného na sociálne poistenie a penále, ktoré pobočka sociálnej poisťovne vystavila na základe predmetnej kontroly boli zaslané zamestnávateľovi 14.07.2010 doporučene do vlastných rúk.

Podľa § 245 ods. 7 zákona č. 461/2003 Z. z. je kontrola skončená v deň prerokovania protokolu o kontrole alebo podpísania záznamu. Protokol o kontrole sa považuje za prerokovaný aj vtedy, ak vedúci kontrolovaného subjektu, prípadne niektorý z jeho zodpovedných zamestnancov odmietne sa oboznámiť s protokolom, písomne sa k nemu vyjadriť alebo podpísať zápisnicu o prerokovaní protokolu. Túto skutočnosť treba uviesť v zápisnici o prerokovaní protokolu.

Dostaviť sa na prerokovanie protokolu o výsledku kontroly je povinnosť kontrolovaného subjektu vyplývajúca z § 244 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z.. Pri prerokovaní protokolu ma kontrolovaný subjekt právo vzniesť námietky proti kontrolným zisteniam, teda žalobca mal právo námietky, ktoré uviedol v žalobe vo vzťahu k vykonaniu kontroly aj ku kontrolným zisteniam vzniesť priamo pri prerokovaní protokolu o kontrole, resp. písomne, po doručení predmetných protokolov. Žalobca sa na prerokovanie protokolu o kontrole nedostavil a nepodal ani písomné námietky proti kontrolným zisteniam, ale naopak dlžné poistné na sociálne poistenie a penále predpísané rozhodnutiam Sociálnej poisťovne, pobočka Michalovce dňa 25.06.2010 na základe výsledkov kontroly zaplatil a rozhodnutia nadobudli právoplatnosť 16.08.2010. Preto má za to, že žalobca uznal výsledky kontrolných zistení a námietky uvedené v žalobe voči priebehu kontroly považuje za účelové. Dlžné poistné na sociálne poistenie a penále žalobca zaplatil 11.08.2010 a tieto boli vlastne predpísané na základe kontrolných zistení vyplývajúcich z tej istej kontroly, na základe ktorej bolo zistené aj porušenie povinnosti ustanovenej v § 231 ods. 1 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. za porušenie ktorej žalobcovi bola uložená pokuta.

Podľa § 239 zákona č. 461/2003 Z. z. za porušenie povinnosti ustanovených v § 154 ods. 3, v § 227 ods. 2, v § 228 až 234, v § 238, v § 244 a v § 279 môže sociálna poisťovňa uložiť pokutu až do výšky 16.596,96 EUR. Pri ukladaní pokuty zohľadnili závažnosť porušenia povinnosti ustanovenej zákonom.

Vychádzajúc z registra zamestnancov zamestnávateľa podal žalobca za zamestnancov prihlášku na sociálne poistenie, resp. odhlášku zo sociálneho poistenia oneskorene v 81 prípadov. Celkový počet kalendárnych dní omeškania je 67.792. Sociálna poisťovňa uložila pokutu v intenciách zákona o sociálnom poistení, pričom neprekročila medze práv a povinnosti ustanovených zákonom. Pokutu za dlhodobé a opakované porušenie ustanovenej povinnosti, ktorá bola uložená na dolnej hranici zákonnej sadzby (0,30 EUR za každý deň omeškania) považuje za primeranú k porušeniu zákonnej povinnosti. Vzhľadom na to, že maximálna suma uloženej pokuty v súlade so zákonom nemôže presiahnuť sumu 16.596,96 Eur, pokuta, ktorá by u žalobcu predstavovala sumu 20.337,60 EUR (67.792 dní x 0,30 EUR za každý deň) znížila a uložila v zákonnej sume.

V súvislosti s uložením pokuty poukázala na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 04.12.2003 sp. zn. Sž-o-Ns 19/2003, z ktorého je zrejmé, že výška uloženej sankcie je vecou voľnej úvahy správneho orgánu. Súd by mohol rozhodnutie, pokiaľ ide o výšku uloženej sankcie zrušiť len v prípade keby voľná úvaha, ktorou sa žalovaná riadila pri rozhodnutí o výške sankcie nezodpovedala obsahu spisu, alebo sa priečila zásadám logického myslenia.

V rozhodnutí zaujala aj stanovisko k námietkam žalobcu, ktorými namietal falšovanie podpisu konateľa spoločnosti, ako aj podpisovanie dohôd o právach vykonávaných mimo pracovného pomeru, mzdových listov alebo mesačných poukazov. Poukazuje na to, že nie je jej povinnosťou skúmať pravosť podpisov a nie je oprávnená spochybňovať podpisy na predložených dokladoch, resp. spochybňovať pracovné zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Keďže žalobca mal vedomosť o prebiehajúcej kontrole, mal nielen možnosť, ale aj povinnosť podieľať sa na vykonaní kontroly osobne poskytnutím potrebnej súčinnosti.

V závere uviedla, že preskúmavané rozhodnutie z 03.12.2010 č. 34315/2010-BA nadobudlo právoplatnosť 20.12.2010 a lehota na podanie žaloby uplynula 21.02.2011. Krajský súd v Bratislave uznesenie o postúpení veci Krajskému súdu v Košiciach vydal 30. marca 2011, a preto má za to, že žaloba bola podaná na vecne a miestne príslušný súd oneskorene.

Súd v konaní podľa § 247 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku na nariadenom pojednávaní preskúmal žalobu, oboznámil sa s predloženým administratívnym spisom žalovaného, ako aj prvostupňového správneho orgánu, písomným vyjadrením žalovanej a dospel k záveru, že žaloba nie je dôvodná.

Podľa § 244 ods. 2 O.s.p. v správnom súdnictve preskúmavajú súdy zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy, ako aj orgánov záujmovej samosprávy a ďalších právnických osôb, ako aj fyzických osôb, pokiaľ im zákon zveruje rozhodovanie o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb v oblasti verejnej správy (ďalej len rozhodnutia a postup správneho orgánu ) .

Podľa § 247 ods. 2 O.s.p. pri rozhodovaní správneho orgánu vydaného v správnom konaní je predpokladom postupu podľa tejto hlavy, aby išlo o rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa naň pripúšťajú nadobudlo právoplatnosť.

Žaloba musí okrem všeobecných náležitosti podania obsahovať označenie rozhodnutia a postupu správneho orgánu, ktoré napáda, vyjadrenie v akom rozsahu sa toto rozhodnutie a postup napáda, uvedenie dôvodov v čom žalobca vidí nezákonnosť rozhodnutia a postupu správneho orgánu a aký konečný návrh robí (§ 249 ods. 2 O.s.p.) .

Pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia je pre súd rozhodujúci skutkový stav, ktorý tu bol v čase vydania napadnutého rozhodnutia. Súd môže vykonávať dôkazy nevyhnutné na preskúmavanie napadnutého rozhodnutia (§ 250 ods. 1 O.s.p.) .

Predmetom súdneho prieskumu môžu byť len tie námietky vznesené v žalobe (žalobné dôvody) , ktoré už boli uplatnené v odvolaní proti prvostupňovému rozhodnutiu správneho orgánu a s ktorými sa musel žalovaný ako odvolací orgán vysporiadať vo svojom druhostupňovom rozhodnutí napadnutom žalobou. Inak by potom preskúmavacie súdne konanie nahrádzalo inštitút odvolacieho konania ako nevyhnutného predpokladu na podanie žaloby na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného súdom podľa druhej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku. Ide o ustálenú súdnu prax v rámci správneho súdnictva v Slovenskej republike charakterizovaného dispozičnou zásadou v ustanovení § 249 ods. 2 O.s.p.) .

Z pripojeného administratívneho spisu súd zistil, že Sociálna poisťovňa, pobočka Michalovce ako prvostupňový správny orgán rozhodnutím z 08.07.2010 č. 700-3610416510-GC04/10 podľa § 178 ods. 1 písm. a) 9. bod zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej len zákon ) a § 239 zákona v znení neskorších predpisov uložila zamestnávateľovi FISO s.r.o. Sobrance pokutu v sume 16.596,96 EUR za porušenie povinnosti ustanovenej v § 231 ods. 1 písm. b) zákona. V odôvodnení rozhodnutia uviedla, že na základe kontroly plnenia povinnosti zamestnávateľa bolo zistené porušenie § 231 ods. 1 písm. b) bod 1 a 2 zákona prihlásiť do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia, zamestnanca podľa § 4 ods. 1 na nemocenské poistenie, na dôchodkové poistenie a na poistenie v nezamestnanosti pred vznikom týchto poistení, najneskôr pred začatím výkonu činnosti zamestnanca, odhlásiť zamestnanca podľa § 4 ods. 1 najneskôr v deň nasledujúci po zániku týchto poistení, zrušiť prihlásenie do registra poistenca a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia ak poistný vzťah podľa § 20 nevznikol a oznámiť zmeny v údajoch uvedených v § 232 ods. 2 písm. a) až c) ; zamestnanca podľa § 4 ods. 2 na účely úrazového poistenia, garančného poistenia a účely osobitného predpisu pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu, najneskôr pred začatím výkonu práce, odhlásiť zamestnanca podľa § 4 ods. 2 z registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia, najneskôr v deň nasledujúci po skončení pracovnoprávneho vzťahu, zrušiť prihlásenia do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia ak pracovnoprávny vzťah podľa osobitného predpisu nevznikol a oznámiť zmeny v údajoch uvedených v § 232 ods. 2 písm. a) a b) .

Pri uložení pokuty zohľadnila závažnosť porušenia povinnosti ustanovených zákonom a uplatnila sumu pokuty v dolnej hranici sadzobníka pokút, ktorý tvorí prílohu príkazu generálneho riaditeľa sociálnej poisťovne č. 30/2008. Podľa tohto sadzobníka je 0,30 EUR za neprihlásenie, neodhlásenie zamestnanca vôbec za každý deň omeškania do dňa prihlásenia, odhlásenia zamestnávateľov a do dňa vykonania kontroly. Vykonanou kontrolou bolo zistené omeškanie zamestnávateľa neprihlásených - odhlásených zamestnancov v celkovej výške 67.792 kalendárnych dní, t. j. 67.792 x 0,30 EUR = 20.337,60 EUR. Maximálna hranica uloženia pokuty zamestnávateľovi je však vo výške 16.596,96 EUR, v ktorej výške aj uložil pokutu.

Proti tomuto rozhodnutiu podal odvolanie žalobca, v ktorom uviedol tie isté námietky ako aj v žalobe, teda že od začiatku kontroly sociálna poisťovňa nejednala s účastníkom konania, t. j. so štatutárnym orgánom spoločnosti, alebo s písomne splnomocneným zástupcom tak, ako to vyžaduje § 176 ods. 2 zákona, ale iba s F.. S. H., ktorý nie je štatutárnym orgánom spoločnosti a ani splnomocnenou osobou na to, ale ani na iné konania. Všetky jednania, ktoré prebehli v tomto konaní za jeho prítomnosti, ako aj všetky písomné podania, ktoré podpísal F.. H. sú neplatné, tento mal dokonca sfalšovať podpis konateľa spoločnosti a dohody o vykonaní práce, ktoré predložil ku kontrole sám spracoval a aj sám za účastníkov dohody podpisoval.

Žalovaná rozhodnutím z 03.12.2010 č. 34315/2010-BA podľa § 218 ods. 2 zákona ako odvolací orgán rozhodnutie Sociálnej poisťovne, pobočka Michalovce č. 700-3610416510-GC04/10 z 08.07.2010 potvrdila a odvolanie zamietla.

V odôvodnení rozhodnutia uviedla, že bolo preukázané, že registračné listy fyzickej osoby - prihlášky a registračné listy FO - odhlášky za zamestnancov, ktorí vykonávali práce na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a prihlášky a odhlášky za zamestnancov prijala sociálna poisťovňa po zákonom ustanovenej lehote - podľa rozpisu, ktorý je uvedený v prílohe k rozhodnutiu, ktoré preskúmavala.

Ďalej uviedla, že Sociálna poisťovňa, pobočka 24.02.2010 oznámila účastníkovi konania vykonanie kontroly a dňa 29.03.2010 vydala poverenie v súlade s § 242 ods. 2 zákona, ktorým poverila svojich zamestnancov vykonaním kontroly odvodu poistného na sociálne poistenie a kontroly plnenia povinnosti zamestnávateľa uložených zákonom. Sociálna poisťovňa 30.03.2010 potvrdila odňatie prvopisov dokladov č. MI-44955/2010 a 31.05.2010 č. MI-44955/2010 - rozpis uvedený v potvrdeniach. V spoločnosti FISO s.r.o. od 30.03.2010 do 23.06.2010 bola vykonaná kontrola odvodu poistného na sociálne poistenie. Kontrolované bolo obdobie od 01.01.2004 do 31.12.2008 a závery kontroly boli zhrnuté v protokole č. 700-3610005410-AG05/10 o vykonaní kontroly odvodu poistného na

sociálne poistenie. Dňa 27.05.2010 bolo vydané sociálnou poisťovňou poverenie, ktorým poverila svojich zamestnancov vykonaním kontroly odvodu poistného na sociálne poistenie a kontroly plnenia povinnosti zamestnávateľa uložených zákonom, na základe ktorého bola vykonaná kontrola od 27.05.2004 do 23.06.2010. Kontrolované obdobie bolo od 01.01.2009 do 31.12.2009 a od 01.01.2010 do 30.04.2010. Výsledky kontroly boli zhrnuté v protokole o kontrole č. 700-3610007310-AG05/10 a č. 700-3610007410-AG05/10 o vykonaní kontroly odvodu poisteného na sociálne poistenie. Kontrolou registra zamestnancov u zamestnávateľa, ako aj kontrolou vymeriavacích základov zamestnancov boli zistené závažné nedostatky, preto pobočka 04.06.2010 písomne požiadala zamestnávateľa o písomné vyjadrenie ku kontrolou zisteným skutočnostiam. Písomné vyjadrenie k nedostatkom boli doručené do podateľne sociálnej poisťovne dňa 16.06.2010 a 21.06.2010. Na základe kontrolných zistení a vyjadrení zamestnávateľa ku kontrolným zisteniam boli dňa 23.06.2010 vypracované protokoly o kontrole č. 700-3610005410-AG05/10 č. 700-3610007310-AG05/10 a č. 700-3610007410-AG05/10 a správy o kontrole. Dňa 29.06.2010 bola spísaná zápisnica o prerokovaní uvedených protokolov.

Protokoly o kontrole ktorých prílohou sú rozhodnutia o predpísaní poistného a penále a správy o kontrole boli dňa 14.06.2010 odoslané zamestnávateľovi. Toho istého dňa bola odoslaná aj zápisnica o prerokovaní protokolov o kontrole a uložených opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a rozhodnutie o uložení pokuty. V zápisnici o prerokovaní protokolov je uvedené že: zodpovedný zástupca kontrolovaného subjektu K.. D. Q. sa ani po opätovných výzvach nedostavil na prerokovanie protokolov o kontrole. Protokoly o kontrole ktorých prílohy tvoria rozhodnutia boli zamestnávateľovi odoslané 14.07.2010 - doručené do vlastných rúk. Tieto materiály boli prevzaté splnomocneným zástupcom, čo vyplýva z doručenky.

Sociálna poisťovňa uložila účastníkovi konania pokutu v súlade s § 239 zákona a výška bola uložená 0,30 EUR za každý omeškania, t. j. za 67.792 kalendárnych dní, avšak vzhľadom na zákonom stanovenú maximálnu výšku pokuty táto bola uložená v maximálnej výške.

Za správnosť a včasnosť prihlásenia a odhlásenia zamestnancov je zodpovedný zamestnávateľ. Sociálnej poisťovni napriek snahe kontaktovať sa s konateľom spoločnosti sa jej v priebehu kontroly podarilo s ním skontaktovať iba raz telefonicky a to keď bolo dohodnuté doručenie chýbajúcich dokladov ku kontrole a boli doručené prostredníctvom F.. S. H.. Potom už neprejavil žiaden záujem o priebeh, či výsledky kontroly. Poverení zamestnanci Sociálnej poisťovni, pobočka Michalovce osobne nerokovali s ekonómom zamestnávateľa F.. S. H., iba 30.03.2010 doručil pobočke doklady a na základe telefonického dohovoru s pánom D. Q., konateľom spoločnosti ďalšie chýbajúce doklady doručil 31.05.2010. Všetky doklady boli podpísané. Povinnosťou poisťovne nie je skúmať pravosť podpisov na pracovnoprávnych dokumentoch, či na písomnostiach doručovaných zamestnávateľov. Pokiaľ zamestnávateľ má dôvodné podozrenie, že F.. S. H. falšoval podpis konateľa, má povinnosť oznámiť tieto skutočnosti orgánom činným v trestnom konaní.

Úlohou súdu je posúdiť, či písomné podklady, ktoré boli predložené zamestnancom Sociálnej poisťovne, pobočka Michalovce ku vykonanej kontrole, ktoré boli riadne podpísané a predložil ich ekonóm žalobcu F.. S. H., boli takými listinnými podkladmi, na základe ktorých bolo možné vykonať kontrolu.

Z obsahu pripojeného spisu súd zistil, že pred vykonaním kontroly Sociálna poisťovňa, pobočka Michalovce oznámila žalobcovi (FISO s.r.o. Sobrance ako zamestnávateľ) dňa 24.02.2010 v súlade s § 243 ods. 2 písm. a) predmet a účel kontroly, ako aj dátum vykonania kontroly, vydala písomné poverenia pre zamestnancov svojej pobočky na vykonanie kontroly v súlade s § 242 ods. 2 zákona, ktoré boli vydané dňa 29.03.2010, na základe ktorého poverenia zamestnanci vykonali kontrolu za obdobie od 01.01.2004 do 31.12.2008 a ďalšie písomné poverenie pre zamestnancov na vykonanie kontroly u žalobcu z 27.05.2010 na vykonanie kontroly za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009 a od 01.01.2010 do 30.04.2010. Súčasne bol žalobca vyzvaný aj na predloženie dokladov potrebných na riadne vykonanie kontroly. Tieto oznámenia boli zaslané doporučene a na vrátenej doručenke je potvrdený ich príjem. Z toho je zrejmé, že žalobca musel mať vedomosť o tom, že pobočka sociálnej poisťovne vykoná u neho kontrolu, ktorej predmet a účel bol riadne oznámený.

Požadované doklady na výkon kontroly povereným zamestnancom sociálnej poisťovne boli predložené 30.03.2010 ekonómom žalobcu F.. S. H.H.. Tento predložil do podateľne sociálnej poisťovne aj ďalšie chýbajúce doklady 31.05.2010 po telefonickom dohovore s D. Q., t. j. štatutárnym zástupcom spoločnosti. Sociálna poisťovňa pobočky o odňatí prvopisov predložených dokladov vydala písomné potvrdenie. Poverenými zástupcami sociálnej poisťovne pobočky boli vykonané kontroly všetkých predložených listinných dokladov a boli vyhotovené písomné protokoly č. 700-3610005410-AG05/10, č. 700-3610007310-AG05/10 a č. 700-3610007410-AG05/10. Protokoly o vykonaní kontroly nie sú zo strany žalobcu podpísané, nakoľko tento ani po opakovaných výzvach sa nedostavil na sociálnu poisťovňu na prerokovanie protokolov o kontrole. Preto protokoly o kontrole spolu s rozhodnutiami vo veci predpísania poistného na sociálne poistenie a penále, ktoré pobočka sociálnej poisťovne vystavila na základe uvedenej kontroly boli zaslané žalobcovi dňa 14. júla 2010 do vlastných rúk a na vrátenej doručenke je príjem písomnosti potvrdený.

Oprávnenia a povinnosti zamestnancov sociálnej poisťovne, ktorí boli poverení vykonaním kontroly u žalobcu odvodu poistného na sociálne poistenie a kontroly plnenia povinnosti zamestnávateľa uložených zákonom sú upravené v § 243 zákona.

Oprávnenia a povinnosti kontrolovaného subjektu sú upravené v ustanovení § 244 zákona tak, že kontrolovaný subjekt je povinný vytvárať vhodné materiálne a technické podmienky na vykonanie kontroly a poskytnúť súčinnosť zodpovedajúcu oprávneniam zamestnancov kontroly. Ďalej kontrolovaný subjekt a zodpovední zamestnanci sú oprávnení počas výkonu kontroly najneskôr v čase oboznámenia sa s protokolom o výsledku kontroly písomne sa vyjadriť ku kontrolným zisteniam zamestnancov kontroly. K protokolu o výsledku kontroly kontrolovaný subjekt môže podať námietky do 7. dní od oboznámenia sa s protokolom. Vedúci kontrolovaného subjektu a zodpovední zamestnanci, ktorých sa kontrolné zistenia týkajú sú povinní na požiadanie zamestnancov kontroly dostaviť sa na prerokovanie protokolu o výsledku kontroly.

Zo žiadneho ustanovenia zákona o sociálnom poistení nevyplýva, že by zamestnanci sociálnej poisťovne, ktorí sú poverení vykonávaním kontroly mali povinnosť overovať a zisťovať, či listinné dôkazy, ktoré im boli predložené podpísal a vyhotovil ten zamestnanec kontrolovaného subjektu, ktorý k tomu bol oprávnený, resp. štatutárny orgán a takisto písomné vyjadrenia ku kontrolným zisteniam, či vypracoval a podpísal zamestnanec, ktorý bol k tomu oprávnený, alebo štatutárny orgán. Preto ak by si žalobca ako kontrolovaný subjekt splnil svoju povinnosť, ktorá mu je uložená v § 244 ods. 3 zákona a dostavil sa do sociálnej poisťovne na prerokovanie protokolu o výsledku kontroly, resp. ak by v priebehu kontroly komunikoval a plnil si svoje povinnosti vo vzťahu k povereným zamestnancom sociálnej poisťovne na vykonanie kontroly, mohol namietať skutočnosti, ktoré namietal v odvolaní a ktoré namieta aj v samotnej žalobe, že listinné podklady, ktoré boli predložené povereným zamestnancom sociálnej poisťovne vykonať kontrolu neboli vyhotovené a podpísané zamestnancom žalobcu, ktorý bol na to oprávnený, prípadne, že písomné vyjadrenia ku kontrolným zisteniam vyhotovil a podpísal, prípadne sfalšoval podpis štatutárneho orgánu niektorý iný zamestnanec. Žalobca ako kontrolovaný subjekt možnosť, ktorú mu dáva zákon v ustanovení § 244 zákona nevyužil do skončenia kontroly, pretože kontrola podľa § 245 ods. 7 zákona je skončená v deň prerokovania protokolu a kontrole, alebo podpísania záznamu. Protokol o kontrole sa považuje za prerokovaný aj vtedy, ak vedúci kontrolovaného subjektu, prípadne niektorý z jeho zodpovedných zamestnancov odmietne sa oboznámiť s protokolom, písomne sa k nemu vyjadriť alebo podpísať zápisnicu o prerokovaní protokolu. Túto skutočnosť treba uviesť v zápisnici o prerokovaní protokolu. Žalobca napriek opakovaným výzvam sa nedostavil na prerokovanie protokolu, ktorá skutočnosť bola zaznamenaná v zápisnici o prerokovaní protokolu.

Žalobca podľa zákona o sociálnom poistení má právo vyjadriť sa a podať námietky proti kontrolným zisteniam. Žalobca k zisteným nedostatkom sa písomne vyjadril 16.06.2010 a 17.06.2010, ale ani v jednom podaní nenamietal, že doklady o vykonaní prác nepodpísal štatutárny orgán. Na vyjadreniach je pečiatka žalobcu a je tam aj podpis. Žalobca napriek týmto tvrdeniam dlžné poistné na sociálne poistenie a penále predpísané rozhodnutiam sociálnej poisťovne na základe výsledkov kontroly zaplatil a ani voči jednému z týchto rozhodnutí sa neodvolal, takže tieto rozhodnutia nadobudli aj právoplatnosť.

Námietky, ktoré žalobca uviedol v žalobe ohľadne vykonania kontroly poverenými zamestnancami sociálnej poisťovne mal právo namietať v priebehu celej kontroly až do jej skončenia, ale toto svoje právo nevyužil, bol nečinný a v prípade včas vznesených námietok by poverený zamestnanec kontrolou musel sa s týmito námietkami aj vysporiadať.

Súd nepožuje za dôvodnú námietku žalobcu, že s námietkami, ktoré uviedol v odvolaní sa žalovaná nevyporiadala, pretože táto v odôvodnení rozhodnutia uviedla, že na základe šetrenia bolo zistené, že poverený zamestnanci Sociálnej poisťovne, pobočka Michalovce osobne nerokovali s ekonómom zamestnávateľa F.. S. H., ten iba 30.03.2010 doručil pobočke sociálnej poisťovne doklady a na základe telefonického dohovoru s pánom D. Q., konateľom spoločnosti ďalšie chýbajúce doklady doručil 31. mája 2010. Všetky doklady boli podpísané a povinnosťou pobočky nie je skúmať pravosť podpisov na pracovno-právnych dokumentoch, či na písomnostiach doručovaných zamestnávateľom.

Zo žiadneho ustanovenia zákona o sociálnom poistení nevyplýva, že by zamestnanci poisťovne poverení výkonom kontroly mali povinnosť preverovať, či predložené doklady kontrolovaným subjektom vyhotovil a podpísal poverený zamestnanec, resp. štatutárny orgán. S takouto námietkou by bol povinný sa vysporiadať len potom, ak by zo strany kontrolovaného subjektu takáto námietka bola včas vznesená.

Preskúmavané rozhodnutie právny zástupca žalobcu prevzal 20.12.2010 a žalobu podal na poštovú prepravu 18.02.2011, z čoho je zrejmé, že bola podaná v zákonnej 2 mesačne lehote.

Súd písomne dňa 10.06.2011 upovedomil účastníkov konania, že žiadosti o odklad vykonateľnosti preskúmavaného rozhodnutia nevyhovel.

Súd po preskúmaní rozhodnutia a postupu správneho orgánu v rozsahu a z dôvodov uvedených v žalobe dospel k záveru, že rozhodnutie a postup správneho orgánu v medziach žaloby sú v súlade so zákonom o sociálnom poistení, preto súd žalobu podľa § 250j ods. 1 O.s.p. zamietol.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 250k ods. 1 a žalobcovi, ktorý v konaní úspešný nebol, nepriznal právo na ich náhradu.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach do 15 dní odo dňa doručenia rozsudku, pričom odvolanie musí byť písomné a v takom počte vyhotovení, aby jeden rovnopis ostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napadá, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1 O.s.p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.