KSKE 6 S 64/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6S/64/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200521 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Naď ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200521.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Naďa a členiek senátu JUDr. Valérie Mihalčinovej a JUDr. Evy Baranovej v právnej veci žalobkyne I. S., H. T. S. XX, W., proti žalovanému Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, pracovisko Košice, Zádielská 2, Košice, o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. AA/2011/01229 z 20.4.2011, takto

r o z h o d o l :

Žalobu z a m i e t a.

Žalobkyni nepriznáva právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Žalovaný správny orgán - Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP - pracovisko Košice preskúmavaným rozhodnutím č. AA/2011/01229 z 20.4.2011 podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov zamietol odvolanie žalobkyne proti rozhodnutiu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Poprade, Detašovaného pracoviska v Levoči č. 2010/24635/1 zo dňa 3.1.2011 a označené rozhodnutie potvrdil. Predmetným rozhodnutím z 3.1.2011 správny orgán prvého stupňa nevyhovel žiadosti žalobkyne z 20.11.2010, na priznanie peňažného príspevku na opatrovanie fyzickej osoby, ktorou je N. M., T. XX.X.XXXX H. T. S. Č.. XX, W., postupujúc podľa § 40 ods. 1 zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prvostupňový správny orgán v odôvodnení svojho rozhodnutia z 3.1.2011 uviedol, že v komplexnom posudku č. PÚ 2/2010/18493-240 zo dňa 29.12.2010, ktorý vydal Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Poprade, Detašované pracovisko v Levoči sa uvádza miera funkčnej poruchy pána N. M. 60 %. Vzhľadom na určenú mieru funkčnej poruchy je považovaný za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím. V oblasti sebaobsluhy sa konštatuje, že pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a úkonoch sebaobsluhy je odkázaný na pomoc inej osoby, táto je poskytovaná najbližšími rodinnými príslušníkmi v rámci bežnej starostlivosti o domácnosť. Nakoľko stupeň odkázanosti u uvedenej osoby dosahuje stupeň IV. nedosahuje stupeň V. alebo stupeň VI. prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, menovaný nie je odkázaný na opatrovanie a nenavrhuje sa mu kompenzácia peňažným príspevkom na opatrovanie.

Žalobkyňa ako účastníčka správneho konania v riadnom opravnom prostriedku proti uvedenému rozhodnutiu uviedla, že jej otec je ťažko zdravotne postihnutý a je odkázaný na opatrovanie, pretože sa nemôže sám o seba postarať a je odkázaný na cudziu pomoc, keďže už vôbec nevidí. Poukázala na rozsah jeho zdravotného postihnutia (60 %) a ďalej uviedla, že ako matka dvoch detí, o ktoré sa musí tiež starať, musí zvládnuť aj starostlivosť o otca, umyť ho, dať mu jesť, obliecť a podať mu lieky.

Žalovaný v odôvodnení preskúmavaného rozhodnutia z 20.4.2011 popri dôvodoch uvedených v prvostupňovom rozhodnutí argumentoval nasledovne:

Nakoľko podľa § 55 ods. 6 zákona NR SR č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu je komplexný posudok, bola spisová dokumentácia spolu s odvolaním odstúpená dňa 24.02.2011 útvaru posudkových činností Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, pracovisko Košice s cieľom preskúmania prvostupňového posudku.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, pracovisko Košice (po preskúmaní zdravotnej dokumentácie posudkovým lekárom odvolacieho orgánu a jeho vyjadrení v lekárskom posudku č.: AA/2011/01321 zo dňa 09.03.2011) vydalo dňa 18.04.2011 komplexný posudok číslo: AA/2011/01321, podľa ktorého miera funkčnej poruchy p. N. M. bola posudkovým lekárom odvolacieho správneho orgánu stanovená na 60 % s preklasifikovaním podľa časti XII.A.11.c) prílohy č. 3 k citovanému zákonu o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre najzávažnejšie zdravotné postihnutie - myasthenický syndróm a preto sa p. N. M.Š. považuje za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím. Posudkový lekár odvolacieho orgánu, vo vyššie uvedenom lekárskom posudku zhodnotil podrobný neurologický nález zo dňa 10.03.2010 z hospitalizácie p. N. M., pričom v závere odborný lekár neeviduje zrakovú poruchu. Rovnako tak prakticky lekár v prílohe č. 1 neeviduje zrakovú poruchu.

Menovaný sa lieči aj pre afektívne poruchy nálady a poruchy správania, kde miera funkčnej poruchy je v rozpätí 30 - 50 %.

Podľa § 2 ods. 3 zákona NR SR č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ťažké zdravotné postihnutie je zdravotné postihnutie s mierou funkčnej poruchy najmenej 50 %.

Podľa lekárskeho posudku druhostupňového správneho orgánu je p. N. M. v zmysle § 14 ods. 10 citovaného zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia odkázaný na sprievodcu. Termín opätovného posúdenia zdravotného stavu nebol stanovený.

Dňa 21.03.2011 vykonali zamestnanci Ústredia práce. sociálnych vecí a rodiny Bratislava, pracoviska Košice sociálnu posudkovú činnosť, pri ktorej bolo zistené, že p. N. M. je poberateľom invalidného dôchodku, býva v rodinnom dome s manželkou a synom. Menovaný sa v domácom prostredí pohybuje bez opory, na väčšie vzdialenosti používa opornú palicu. Podľa jeho vyjadrení trpí bolesťami chrbtice a dolných končatín. Má oslabenú ľavú ruku, je schopný sám sa najesť, napiť, je samostatný pri vykonávaní osobnej hygieny, pri úkonoch vyprázdňovania, sám sa oholí. Na pomoc inej osoby je odkázaný pri obliekaní, obúvaní, pri kúpaní, pri dávkovaní liekov, nákupoch, pri domácich prácach a pri sprievode do zdravotníckych zariadení a vybavovaní úradných záležitostí, na čo mu slúži preukaz ŤZP so sprievodcom.

Z lekárskeho posudku spracovaného posudkovým lekárom vyplýva, že posudzovaný na základe bodového hodnotenia na účely stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri jednotlivých činnostiach v zmysle Barthelovho indexu dosahuje stupeň odkázanosti II. (100 bodov v zmysle § 49 ods. 10 a prílohy č. 3 k zákonu NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov) .

Podľa § 14 ods. 4 zákona NR SR č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na opatrovanie, ak stupeň jej odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby je V. alebo VI.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že menovaný nie je odkázaný na opatrovanie. V oblasti mobility a orientácie, v oblasti komunikácie a v oblasti sebaobsluhy druhostupňový správny orgán sociálne dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia p. N. M. nenavrhol kompenzovať peňažným príspevkom na opatrovanie.

Podľa § 39 ods. 1 citovaného zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, opatrovanie na účely tohto zákona je pomoc fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na opatrovanie podľa § 14 ods. 4, ak tento zákon neustanovuje inak.

Podľa § 55 ods. 13 zákona NR SR č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, príslušný orgán doručí účastníkovi konania spolu s rozhodnutím aj komplexný posudok alebo posudok na účely parkovacieho preukazu, ktoré sú podkladom tohto rozhodnutia.

Komplexný posudok útvaru posudkových činnosti Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, pracovisko Košice číslo AA/2011/01321 zo dňa 18.04.2011 je súčasťou odôvodnenia a zároveň aj tvorí prílohu tohto rozhodnutia.

Nakoľko na základe vydaného komplexného posudku odvolacieho orgánu p. N. M. nie je odkázaný na opatrovanie, preto Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP, pracovisko Košice v rámci druhostupňového konania rozhodlo tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Žalobkyňa na základe poučenia v preskúmavanom rozhodnutí z 20.04.2011 podala na Krajskom súde v Košiciach včas žalobu , označenú ako odvolanie, v ktorom poukázala na zlý zdravotný stav svojho otca, ktorý sa zhoršuje, na základe čoho potrebuje každodennú opateru. V prílohe predložila aktuálne zdravotné nálezy jej otca.

Súd v konaní podľa druhej hlavy, piatej časti O. s. p. (§ 247 a nasl. O.s.p.) preskúmal žalobou napadnuté rozhodnutie v právnych medziach žaloby (§ 249 ods. 2 O. s. p.) , oboznámil sa s obsahom administratívneho spisu žalovaného správneho orgánu a správneho orgánu prvého stupňa a dospel k záveru, že žaloba nie je dôvodná.

Ako to vyplýva z obsahu ustanovenia § 14 ods. 4 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na opatrovanie, ak stupeň jej odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby je V. alebo VI. Posudky z 29. 12. 2010 a 18. 04.2011 o zdravotnom stave pána N. M., na opatrovanie ktorého žalobkyňa žiadala priznať peňažný príspevok, zadovážené v priebehu administratívneho konania správnymi orgánmi oboch stupňov, zhodne konštatujú u menovaného stupeň

odkázanosti IV., teda nesplnenie právnych požiadaviek uvedených v citovanom ustanovení § 14 ods. 4 zákona č. 447/2008 Z. z. v platnom znení. Predovšetkým s poukázaním na dané zistenie o zdravotnom stave osoby, na opatrovanie ktorej bola peňažná dávka požadovaná, súd dospel k záveru, že žalovaný v preskúmavanom rozhodnutí z 20.04.2011 rozhodol zákonným spôsobom.

Pokiaľ ide o žalobkyňou predložené lekárske správy v prílohe žaloby, doručenej krajskému súdu 1.6.2011, súd poukazuje na platnú procesnoprávnu úpravu týkajúcu sa preskúmavania rozhodnutí správnych orgánov súdom, uvedenú v piatej časti O. s. p. (§ 244 a nasl. O. s. p.) a predovšetkým na ustanovenie § 250i ods. 1 O. s. p., podľa ktorého pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia je pre súd rozhodujúci skutkový stav, ktorý tu bol v čase vydania napadnutého rozhodnutia. Súd môže vykonať dôkazy nevyhnutné na preskúmanie napadnutého rozhodnutia. V právnom kontexte citovaného zákonného ustanovenia, ako aj celkovej právnej úpravy súdneho preskúmavacieho konania v správnom súdnictve a vychádzajúc z ustálenej judikatúry Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, súd konštatuje, že preskúmavacie konanie podľa druhej hlavy, piatej časti O. s. p. (§ 247 a nasl. O. s. p.) nie je pokračovaním administratívneho konania a súd nie je oprávnený vykonávať ďalšie dokazovanie vo veci o nárokoch uplatnených v správnom konaní, okrem dôkazov vzťahujúcich sa na preverenie stavu, ktorý existoval v čase vydania preskúmavaného rozhodnutia. Súd zároveň v tejto súvislosti poznamenáva, že v prípade zhoršenia zdravotného stavu u osoby, na opatrovanie ktorej žalobkyňa žiadala priznať peňažný príspevok, tak ako to žalobkyňa uviedla v žalobe proti rozhodnutiu žalovaného z 20.4.2011 a dokladovala lekárskymi správami z 27.5.2011, 11.4.2011, 9.5.2011 a 13.5.2011 z odboru internej medicíny, klinickej psychológie, neurológie a oftalmológie, t.j. odbornými nálezmi, ktoré správny orgán druhého stupňa, t.j. žalovaný nemal pri vydaní preskúmavaného rozhodnutia k dispozícii, môžu byť u žalobkyne dôvodom pre podanie novej žiadosti na priznanie peňažného príspevku na opatrovanie inej osoby. Ako však už súd uviedol, dané listinné dôkazy súd nemá procesnoprávne oprávnenie posudzovať vo vzťahu k obsahu žalobou napadnutého rozhodnutia.

Zároveň k obsahu žalobnej námietky žalobkyne poukazujúcej na poruchy zraku u N. M., súd dáva do pozornosti č. AA/2011/01321 komplexného posudku z 18.04.2011, súčasťou ktorého je záver posudkového lekára o neevidovaní zrakovej poruchy menovaného v jeho zdravotnej dokumentácii. Súd sa pritom plne stotožnil s obsahom odôvodnenia preskúmavaného rozhodnutia žalovaného z 20.04.2011, podstatné časti ktorého sú súčasťou odôvodnenia tohto rozsudku.

Z uvedených skutkových a právnych dôvodov súd podľa § 250j ods. 1 O. s. p. žalobu zamietol.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 250k ods. 1 O. s. p. tak, že žalobkyni, ktorá v konaní nemala úspech, nepriznal právo na náhradu trov konania.

Súd v preskúmavanej právnej veci rozhodol v senáte jednohlasne (§ 3 ods.9, posledná veta zákona č. 757/2004 Z. z. v znení zákona č. 33/2011 Z. z.) .

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach do 15 dní odo dňa doručenia rozsudku, pričom odvolanie musí byť písomné a v takom počte vyhotovení, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1 O.s.p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho posúdenia veci.