KSKE 6 S 71/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 S 71/2012

KS v Košiciach, dátum 06.06.2012, sp.zn. KSKE 6 S 71/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6S/71/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200390 Dátum vydania rozhodnutia: 07. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Baranová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200390.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu BRSC s.r.o., Hlavná 600, Streda nad Bodrogom, IČO: 36 817 694, právne zastúpeného JUDr. Martinou Gombosovou, advokátkou, Advokátska kancelária so sídlom v Košiciach, Moldavská cesta 21/A, proti žalovanému Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky, Vazovova 2, Bratislava, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia č. 1040505/144/2012/5081 zo dňa 23.01.2012, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobou zo dňa 12.04.2012 sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 1040505/144/2012/5081 zo dňa 23.01.2012, ktorým žalovaný potvrdil daňovú exekučnú výzvu Daňového úradu X. O. č. 738/320/292-24957/11/Rem zo dňa 07.10.2011.

Podaním žaloby vznikla žalobcovi povinnosť zaplatiť súdny poplatok z návrhu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy na základe žaloby v sume 66,-- eur podľa položky č. 10 písm.a) Sadzobníka súdnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o Súdnych poplatkoch ) , splatný dňom vzniku poplatkovej povinnosti.

Dňa 26.04.2012 súd vyzval žalobcu na zaplatenie súdneho poplatku vo výške 66,-- eur v lehote 10 dní od doručenia uvedenej výzvy, pričom ho o následkoch nezaplatenia súdneho poplatku náležite poučil. Uvedená výzva bolo právnej zástupkyni žalobcu doručená dňa 02.05.2012, čo vyplýva z údajov na poštovej doručenke. Dňa 17.05.2012 súd opätovne vyzval žalobcu na zaplatenie súdneho poplatku v dodatočnej lehote 10 dní. Žalobca na výzvy súdu nereagoval.

Podľa ustanovenia § 10 ods.1 zákona o Súdnych poplatkoch, ak nebol zaplatený poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania alebo dovolania, prvostupňový súd vyzve poplatníka, aby poplatok zaplatil v lehote, ktorú určí spravidla v lehote desiatich dní od doručenia výzvy; ak aj napriek výzve poplatok nebol zaplatený v lehote, súd konanie zastaví. O následkoch nezaplatenia poplatku musí byť poplatník vo výzve poučený. Súd vyzve poplatníka na zaplatenie poplatku splatného podaním návrhu na začatie konania predtým, ako nariadi pojednávanie tak, aby lehota od zaplatenia poplatku do pojednávania, vydania platobného rozkazu a rozkazu na plnenie alebo rozhodnutia bez nariadenia pojednávania nebola dlhšia ako dva mesiace; túto lehotu môže predseda súdu z dôležitých dôvodov predĺžiť.

Vzhľadom na to, že súdny poplatok nebol žalobcom zaplatený ani v dodatočnej súdom určenej lehote, súd konanie zastavil v súlade s vyššie citovaným ustanovením.

O trovách konania súd rozhodol v zmysle ustanovenia § 146 ods.1 písm.c) O.s.p. v spojení s ustanovením § 246c ods.1 prvá veta O.s.p. tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania, pretože konanie bolo zastavené.

Predmetné uznesenie bolo prijaté senátom Krajského súdu v Košiciach jednomyseľne (ustanovenie § 3 ods.9 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení novely vykonanej zákonom č. 33/2011 Z.z. účinným od 01.05.2011) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd Slovenskej republiky, prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.