KSKE 6 S 76/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 S 76/2012

KS v Košiciach, dátum 20.09.2012, sp.zn. KSKE 6 S 76/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6S/76/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200413 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Konček ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200413.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: L. R., XXX XX X. I. Č.. XX, proti žalovanému: Obvodný úrad Spišská Nová Ves, odbor všeobecnej vnútornej správy, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves, o žalobe žalobcu proti rozhodnutiu žalovaného zo dňa 06.12.2011, č. 2011/00718/477-GL/ MP, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Účastníkom právo na náhradu trov konania n e p r i z n á v a.

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím Obvodného úradu Spišská Nová Ves, odbor všeobecnej vnútornej správy zo dňa 06.12.2011, č. 2011/00718/477-GL/MP bol žalobca uznaný za vinného zo spáchania priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1, písm. d zákona č. 372/1990 Zb., ktorého sa dopustil tým, že úmyselne narušil občianske spolunažívanie drobným ublížením na zdraví a za spáchaný priestupok mu bola uložená pokuta vo výške 50,- eur. Zároveň bol zaviazaný k úhrade trov konania štátu vo výške 16,- eur.

Toto rozhodnutie bolo žalobcovi, ako obvinenému z priestupku, doručené dňa 12.12.2011, o čom svedčí ním podpísaná doručenka preukazujúca doručenie zásielky do vlastných rúk. Proti uvedenému rozhodnutiu podal žalobca odvolanie, ktoré bolo doručené Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, odbor priestupkov dňa 23.12.2011. Následne toto postúpilo odvolanie žalobcu Obvodnému úradu Spišská Nová Ves, odboru všeobecnej vnútornej správy, ktorému bolo doručené dňa 11.01.2012.

Podaním označeným ako návrh na zrušenie rozhodnutia Obvodného úradu v Gelnici, nakoľko výpoveď žalovanej strany bola nepravdivá , doručeným Krajskému súdu v Košiciach dňa 19.04.2012, doplnený podaním doručeným tomu istému súdu dňa 14.05.2012, ako aj podaniami urobenými do zápisnice na Okresnom súde Spišská Nová Ves dňa 10.5.2012 a dňa 10.07.2012 sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia Obvodného úradu v Spišskej Novej Vsi zo dňa 06.12.2011, č. k. 2011/00718/477-GL/MP a vrátenia veci tomuto na ďalšie konanie.

Podľa § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb., odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Odvolanie treba podať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, ak inú lehotu neustanovuje osobitný zákon.

Postup súdu v konaní o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov je upravený v druhej hlave, piatej časti O.s.p. (§ 247 až § 250k O.s.p.) .

Podľa § 247 ods. 2 O.s.p., pri rozhodnutí správneho orgánu vydaného v správnom konaní je predpokladom postupu podľa tejto hlavy, aby išlo o rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, nadobudlo právoplatnosť.

Podľa § 250d ods. 3, veta prvá O.s.p., súd uznesením konanie zastaví, ak sa žaloba podala oneskorene, ak ju podala neoprávnená osoba, ak smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nemôže byť predmetom preskúmavania súdom, ak žalobca neodstránil vady žaloby, ktorých odstránenie súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu žaloby, alebo ak žalobca nie je zastúpený podľa § 250a alebo ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods. 2) .

Z obsahu rozhodnutia Obvodného úradu Spišská Nová Ves, odbor všeobecnej vnútornej správy zo dňa 06.12.2011, č. 2011/00718/477-GL/MP, najmä z obsahu jeho poučenia vyplýva, že žalobca momentom oboznámenia sa s týmto rozhodnutím mal mať vedomosť o tom, že odvolanie proti nemu môže podať do 15 dní odo dňa kedy mu toto rozhodnutie bolo doručené, na orgáne, ktorý toto rozhodnutie vydal, teda na Obvodnom úrade Spišská Nová Ves, odbor všeobecnej vnútornej správy. Účinky začatia odvolacieho konania nastávajú okamihom doručenia odvolania prvostupňovému orgánu, a preto podaním odvolania na nepríslušný orgán sa účastník konania - odvolateľ vystavuje nebezpečenstvu zmeškania lehoty, ktorú na podanie odvolania stanovuje zákon. Žalobca ako účastník správneho konania podal odvolanie na nepríslušný orgán, v tomto prípade na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, odbor priestupkov, ktorému bolo odvolanie doručené dňa 23.12.2011. Keďže účastník správneho konania má na prejednanie odvolania právny nárok, muselo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, odbor priestupkov, odvolanie žalobcu prijať. Zároveň však ako nepríslušný orgán bolo povinné odvolanie žalobcu postúpiť správnemu orgánu príslušnému na podanie tohto odvolania. Preto, ak Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, odbor priestupkov postúpilo odvolanie žalobcu Obvodnému úradu Spišská Nová Ves, odbor všeobecnej vnútornej správy, postupovalo v súlade so zákonom (o postúpení odvolania bol žalobca upovedomený listom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, odbor priestupkov zo dňa 04.01.2012) . Obvodnému úradu Spišská Nová Ves, odbor všeobecnej vnútornej správy bolo odvolanie žalobcu doručené dňa 11.01.2011. Z uvedeného vyplýva, že žalobca si nesprávnym postupom pri podaní odvolania privodil zmeškanie odvolacej lehoty, ktorá v jeho prípade uplynula dňa 27.12.2011, a preto rozhodnutie Obvodného úradu Spišská Nová Ves, odbor všeobecnej vnútornej správy zo dňa 06.12.2011, č. 2011/00718/477-GL/MP malo nadobudnúť právoplatnosť dňa 28.12.2011 (namiesto nesprávne vyznačeného 27.12.2011, čo však na právnej stránke veci nič nemení) .

V nadväznosti na uvedený výklad v spojení s citovaným ustanovením § 247 ods. 2 O.s.p., vyvodil Krajský súd v Košiciach právny záver, podľa ktorého sa v prípade rozhodnutia Obvodného úradu Spišská Nová Ves, odbor všeobecnej vnútornej správy zo dňa 06.12.2011, č. 2011/00718/477-GL/MP, ktoré žalobca napadol žalobou, jedná o prvostupňové rozhodnutie správneho orgánu a keďže uvedené rozhodnutie sa stalo právoplatným v dôsledku zmeškania lehoty na podanie riadneho opravného prostriedku, ktorý proti nemu bol prípustný, napĺňa toto rozhodnutie status rozhodnutia, ktoré z tohto dôvodu nie je spôsobilé byť predmetom súdneho prieskumu, a preto súd podľa citovaného ust. § 250d ods. 3, veta prvá O.s.p. konanie v tejto veci zastavil.

O trovách konania rozhodol súd podľa § 246c ods. 1 veta prvá O.s.p., odkazujúc na použitie § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p. tak, že účastníkom právo na ich náhradu nepriznal, pretože konanie bolo zastavené.

Vo veci senát rozhodol pomerom hlasov 3 : 0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia, pričom odvolanie musí byť písomné a v takom počte vyhotovení, aby jeden rovnopis ostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napadá, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.