KSKE 6 S 82/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6S/82/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200702 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Baranová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200702.2

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Baranovej, členov senátu JUDr. Milana Končeka a JUDr. Pavla Naďa, v právnej veci žalobcu E., F.. E.. D.., T. Č.. XX, U., proti žalovanému Finančnému riaditeľstvu SR, Vazovova č. 2, Bratislava, o preskúmanie rozhodnutia Daňového riaditeľstva SR č. I/223/10261-53805/2011/990057-r zo dňa 16.05.2011, takto jednomyseľne

r o z h o d o l :

Žalobu z a m i e t a .

Žalobcovi právo na náhradu trov konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca sa žalobou zo dňa 29.07.2011 osobne podanou na Krajskom súde v Košiciach dňa 04.08.2011 domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného č. I/223/10261-53805/2011/990057-r zo 16.05.2011, ktorým žalovaný podľa § 48 ods.5 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 511/1992 Zb. ) potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Moldava nad Bodvou č. 711/230/1797/11/Kov zo dňa 01.02.2011.

Rozhodnutím správneho orgánu prvého stupňa bola podľa § 52 ods.1 a 5 zák. č. 511/1992 Zb. zamietnutá žiadosť žalobcu o povolenie obnovy konania, ktoré bolo ukončené právoplatným rozhodnutím Daňového úradu Moldava nad Bodvou č. 711/230/20562/10/Kov zo dňa 07.10.2010 o vyrubení rozdielu dane z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie IV. štvrťrok 2008 v sume 614.158,-- Sk (20.386,31 eur) . Obsahom návrhu na obnovu konania bolo tvrdenie žalobcu, že vyšli najavo nové skutočnosti a dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na výrok rozhodnutia a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia účastníka konania (§ 51 ods.1 písm.a) citovaného zákona) , resp. rozhodnutie Daňového úradu v Moldave nad Bodvou č. 711/230/20562/10/Kov zo dňa 07.10.2010 bolo vydané na základe dôkazov, ktoré sa ukázali ako nepravdivé (§ 51 ods.1 písm.b) citovaného zákona) .

Žalobca považoval za nové skutočnosti, resp. dôkazy potvrdenia súdnych exekútorov JUDr. Ladislava Ágha zo dňa 05.11.2010 a JUDr. Václava Kunu zo dňa 09.11.2010, ktorými súdni exekútori potvrdili, že JUDr. P. V., P.. v rokoch 2008 až 2009 v rámci služieb poskytovaných spoločnosťou RELAX, s.r.o. pre súdnych exekútorov vykonával osobne poradenskú činnosť. Ďalšími novými skutočnosťami, resp. dôkazmi mali byť zápisnice o miestnom zisťovaní vykonanom Daňovým úradom Bratislava I. dňa 06.12.2010 na exekútorskom úrade JUDr. Ladislava Ágha (č. 600/320/249005/2010/Čal) , ďalej zápisnica o miestnom zisťovaní vykonanom Daňovým úradom Bratislava III. dňa 06.12.2010 na exekútorskom úrade JUDr. Ivana Luttera (č. 602/321/164492/2010/Fia) a zápisnica o miestnom zisťovaní vykonanom Daňovým úradom Senica dňa 08.12.2010 (č. 636/320/30521/2010/Kov) na

exekútorskom úrade JUDr. Václava Kunu. V súvislosti s dôvodom obnovy konania podľa § 51 ods.1 písm.b) zákona č. 511/1992 Zb. žalobca poukázal na dôkazy, ktoré pripojil k odvolaniu zo dňa 08.11.2010 proti už uvedenému dodatočnému platobnému výmeru zo dňa 07.10.2010.

Správca dane ako správny orgán prvého stupňa vo svojom rozhodnutí uviedol, že pre nové skutočnosti alebo dôkazy sa konanie obnoví len za predpokladu, že vyšli najavo po právoplatnosti rozhodnutia, a že ich účastník konania v pôvodnom konaní buď vôbec nepoznal alebo ich bez vlastného zavinenia nemohol uplatniť. Dôvody obnovy konania sú preto nové skutočnosti alebo dôkazy len vtedy, ak vyšli najavo po právoplatnosti rozhodnutia, ale existovali už v čase, keď sa daňová vec prejednávala v daňovom konaní, ale účastník daňového konania o nich nevedel alebo bez vlastného zavinenia ich nemohol uplatniť. Pre posúdenie novosti skutočnosti alebo dôkazov je rozhodujúce, že ich účastník nemohol včas uplatniť v pôvodnom konaní. Dôvod pre obnovu konania nie je však vtedy, ak účastník konania poznal okolnosti alebo dôkazy už v čase, keď prebiehalo pôvodné konanie a z vlastnej viny ich neuplatnil. Skutočnosti vyplývajúce z obsahu potvrdení súdnych exekútorov daňový subjekt poznal už v čase výkonu daňovej kontroly, teda v čase, keď prebiehalo pôvodné konanie. Dôvodom na povolenie obnovy konania nie je rozhodujúca skutočnosť, kedy boli potvrdenia vyhotovené, ale to, kedy tieto skutočnosti boli známe. Zápisnice o miestnom zisťovaní spísané uvedenými daňovými úradmi u obchodných partnerov daňového subjektu RELAX, s.r.o. Medzev boli spísané v súvislosti s obchodnými transakciami týkajúcimi sa zdaňovacích období roku 2009. Dôkazmi pripojenými k odvolaniu žalobcu voči dodatočnému platobnému výmeru zo dňa 07.10.2010 sa správca dane nemohol zaoberať, pretože boli predložené spolu s odvolaním, ktoré bolo oneskorené podané.

Na odvolanie žalobcu žalovaný napadnutým rozhodnutím potvrdil rozhodnutie Daňového úradu U. zo dňa 01.02.2011. Žalovaný uviedol, že predložené potvrdenia súdnych exekútorov a zápisnice o miestnych zisťovaniach vykonaných Daňovými úradmi Bratislava I., Bratislava III. a Senica nie je možné považovať za dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na výrok rozhodnutia správcu dane a ktoré sa v konaní nemohli uplatniť bez zavinenia účastníka konania. Pre nové skutočnosti alebo dôkazy sa konanie obnoví len za predpokladu, že vyšli najavo po právoplatnosti rozhodnutia a že ich účastník konania v pôvodnom konaní buď vôbec nepoznal, alebo ich bez vlastného zavinenia nemohol uplatniť. Pre posúdenie novosti skutočnosti alebo dôkazov je rozhodujúce, že ich účastník nemohol včas uplatniť v pôvodnom konaní, t.j. do okamihu, než mu márne uplynula lehota na odvolanie, resp. ak uplatnil odvolanie, do doby, pokiaľ nebolo o odvolaní rozhodnuté. Dôvod pre obnovu konania nie je však vtedy, ak účastník konania poznal okolnosti alebo dôkazy už v čase, keď prebiehalo pôvodné konanie a z vlastnej viny ich neuplatnil. Nemožnosťou použiť skutočnosti alebo dôkazy bez svojej viny v pôvodnom konaní je potrebné rozumieť nemožnosť vykonať dokazovanie v daňovom konaní alebo nemožnosť označiť či predložiť tieto skutočnosti alebo dôkazy správcovi dane. Posúdenie toho, či tieto nové skutočnosti alebo dôkazy mohli mať podstatný vplyv na výrokovú časť rozhodnutia, ponecháva zákon na správcovi dane. V danom prípade potvrdenia a zápisnice predložené daňovým subjektom nie sú takého charakteru, ktorý by mal podstatný vplyv na výrok rozhodnutia a nie sú dôvodom pre obnovu konania. Skutočnosti uvedené v predložených potvrdeniach sú všeobecné, bez vypovedacej schopnosti a neposkytujú overiteľné informácie. V predložených potvrdeniach nie je uvedené ako, v akom rozsahu, na základe akých podkladov mali byť jednotlivé činnosti poskytované dodávateľom Z. F., P..V.. M., realitná a poradenská kancelária pre žalobcu. Predložené zápisnice iných správcov dane, ktorí vykonali miestne zisťovania u obchodných partnerov daňového subjektu E., F..E..D.. U. sa týkajú zdaňovacích období roku 2009, nie roku 2008. K ďalšiemu dôvody obnovy konania žalovaný uviedol, že daňový subjekt nepredložil žiaden dôkaz svedčiaci o nepravdivosti dôkazov uvedených v rozhodnutí správcu dane. Dôkazy, na ktoré sa daňový subjekt odvoláva v žiadosti o obnovu konania, boli predložené ako dôkazy k odvolaniu, ktoré však nebolo predložené včas. Správca dane sa neskoro predloženými dôkazmi nezaoberal nie z dôvodu, že by ich považoval za nepravdivé, ale z dôvodu, že daňový subjekt mal dostatok času na predkladanie relevantných dôkazov počas daňovej kontroly, resp. v odvolacom konaní.

Žalovaný sa vyjadril aj k ďalším odvolacím dôvodom žalobcu, ktoré sa však týkali výsledkov a výkonu daňovej kontroly, na základe ktorej bol žalobcovi vyrubený rozdiel dane z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie IV. štvrťrok 2008. Žalovaný konštatoval, že z dokazovania vykonaného správcom dane - daňovou kontrolou a šetreniami bolo spochybnené uskutočnenie zdaniteľných obchodov už uvedeným

dodávateľom pre žalobcu a správca dane vyslovil záver, že neboli splnené podmienky odpočítania dane podľa § 49 a § 51 zákona č. 222/2004 Z.z. Za neopodstatnené považoval žalovaný aj námietky žalobcu týkajúce sa nahliadania do spisov. Správca dane umožnil JUDr. V. nazrieť do spisov, do ktorých je podľa § 22 ods.1 zákona č. 511/1992 Zb. oprávnený nazrieť a z požadovaných písomností mu boli podľa ods.3 tohto ustanovenia vyhotovené odpisy.

Za neopodstatnené považoval žalovaný aj námietky žalobcu týkajúce sa nevhodného správania zamestnancov správcu dane v priestoroch daňového subjektu, pretože v spisovom materiáli sa nachádzajú iba zápisnice z konaní na Daňovom úrade U. nad V. a jedna zápisnica z ohliadky sídla spoločnosti.

Žalovaný ďalej reagoval na námietku žalobcu týkajúcu sa nesúladu výsledkov daňovej kontroly dane z príjmov právnickej osoby a daňovej kontroly dane z pridanej hodnoty. Uviedol, že správca dane po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia č. 711/230/1074/11/Kov na dani z príjmov právnickej osoby o vyhovení odvolaniu v plnom rozsahu opätovne prehodnotil dôkazy a námietky, ktoré boli obsahom odvolania daňového subjektu E. F..E..D.. a usúdil, že rozhodnutie o vyhovení odvolania v plnom rozsahu bolo vydané v rozpore so všeobecným záväzným právnym predpisom. Preto správca dane podal odvolaciemu orgánu podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania, pričom odvolací orgán rozhodnutím zo dňa 04.05.2011 č. I/223/10100-51618/2011/999523-r podľa § 53 ods.1 a ods.3 zákona č. 511/1992 Zb. zrušil rozhodnutie Daňového úradu U. nad V. zo dňa 21.01.2011, ktorým správca dane podľa ustanovenia § 47 zákona č. 511/1992 Zb. v plnom rozsahu vyhovel odvolaniu proti dodatočnému platobnému výmeru Daňového úradu U. na d V. zo dňa 26.11.2010, ktorým bol daňovému subjektu E., F..E..D.. vyrubený rozdiel dane z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie roku 2008 v sume 40.897,26 eur a vec vrátil správcovi dane na ďalšie konanie a rozhodnutie.

Včas podanou žalobou sa žalobca domáhal zrušenia napadnutého rozhodnutia žalovaného ako aj rozhodnutia správneho orgánu prvého stupňa a vrátenia veci žalovanému na ďalšie konanie. Žalobca poukázal na nadväznosť predmetnej kontroly Daňového úradu U. nad V. za zdaňovacie obdobia I. a IV. štvrťrok 2008 na výkon exekúcie súdneho exekútora JUDr. Ladislava Ágha, jedného z jeho klientov u zamestnankýň daňových úradov v Bratislave a okolí. V tejto súvislosti spochybnil zákonnosť postupu zamestnancov Daňového úradu U. nad V. pri výkone daňovej kontroly. Ďalej poukázal na skutočnosti ohľadne vykonania kontroly na dani z príjmov právnických osôb s dopadom na výsledky kontroly dane z pridanej hodnoty. Poukázal na nedostatočné zabezpečenie dôkazných prostriedkov správcom dane v rámci daňovej kontroly ako sú dožiadania na Daňové úrady Bratislava I., Bratislava III. a Daňový úrad Senec ohľadom dodania prác za poradenské archivačné služby žalobcovi za rok 2008. Namietal, že správca dane subjektívnym nevyhovením žiadosti o povolenie obnovy konania uprel žalobcovi právo na spravodlivý proces pred orgánmi štátu. Napokon namietal prenesenie dôkazného bremena zo subdodávateľa Z. F., P..V.. M. na žalobcu.

Žalobca doručil súdu dňa 22.02.2012 doplnok žaloby, v ktorej obviňuje žalovaného zo zatajenia podstatných dôkazov na povolenie obnovy konania a to dožiadanie na Daňovom úrade M. II. č. 711/320/2205/2010/Beg zo dňa 10.02.2010, odpoveď Daňového úradu M. II. z 22.03.2010 č. 696/320/14630/10/Blá a zo 14.05.2010 č. 696/320/24301/10/Blá a zápisnica o ústnom pojednávaní z 29.04.2010 č. 696/320/20931/10/) Blá. Zo zápisnice z 30.03.2010 č. 711/320/5129/2010/Rsn vyplýva, že žalobca bol oboznámený s výsledkami dožiadaní ešte v priebehu daňovej kontroly. Nejde teda o nové skutočnosti, ktoré by mohli mať podstatný vplyv na rozhodnutie o povolení obnovy konania. Súd sa ďalej s týmito námietkami nezaoberá aj z dôvodu, že boli podané po lehote 2 mesiacov od doručenia žalobou napadnutého rozhodnutia (§ 250b ods.1 O.s.p.) .

Žalovaný v písomnom vyjadrení zo dňa 08.12.2011 navrhol žalobu zamietnuť. Uviedol, že obsahom žaloby v podstate nie sú námietky týkajúce sa merita veci, t.j. posúdenia, či u žalobcu sú splnené podmienky na povolenie obnovy konania ukončeného právoplatným rozhodnutím správcu dane zo dňa 07.02.2010 č. 711/230/20562/10/Kov podľa § 51 písm.a) , b) zákona č. 511/1992 Zb. Konštatoval, že v konaní skúmal len to, či sú u žalobcu sú splnené podmienky pre obnovu konania podľa citovaných

ustanovení, pričom nebolo jeho povinnosťou skúmať a hodnotiť proces dokazovania správcu dane. Napriek tomuto konštatovaniu žalovaný zaujal stanovisko k jednotlivým žalobným námietkam.

Žalovaný uviedol, že žalobou napadnuté rozhodnutie doručil na adresu pre doručovanie uvedenú žalobcom v registri platiteľov dane, a to E., F..E..D.., L. X, M.. JUDr. P. V., P.. mal všeobecnú plnú moc na zastupovanie len v konaniach pred Daňovým úradom U. nad V. (vyplýva to zo zápisnice o ústnom pojednávaní č. 711320/5129/2010/Rsn zo dňa 30.03.2010) . K námietkam žalobcu týkajúcich sa postupu zamestnancov Daňového úradu U. nad V. pri výkone daňovej kontroly žalovaný uviedol, že daňová kontrola na daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie I. až IV. štvrťrok 2008 bola u žalobcu vykonaná podľa plánu kontrol vypracovaného správcom dane na rok 2010. Pri výkone kontroly postupoval správca dane v súlade s ustanoveniami § 15 zákona č. 511/1992 Zb. upravujúcimi daňovú kontrolu. Žalovaný považuje za nekorektné zo strany žalobcu spochybňovať objektívnosť zamestnancov pri výkone daňovej kontroly, a to bez podložených zistení. K žalobnej námietke týkajúcej sa súvisu vykonania kontroly na dani z príjmov právnických osôb u žalobcu a daňovej kontroly na daň z pridanej hodnoty žalovaný poukázal na dôvody napadnutého rozhodnutia. K námietke týkajúcej sa nedostatočného zabezpečenia dôkazných prostriedkov správcom dane v rámci daňovej kontroly žalovaný poukázal na úpravu dokazovania v daňovom konaní v zmysle § 29 ods.1, 2, 3 a 4 zákona č. 511/1992 Zb. Ako neopodstatnenú hodnotil žalovaný aj námietku žalobcu týkajúcu sa prenesenia dôkazného bremena zo subdodávateľa žalobcu Z. F. P..V.. M. na žalobcu. Podľa žalovaného v tomto prípade je ťažko hovoriť o prenesení dôkazného bremena zo subdodávateľa na žalobcu, keď L.. P. V., P.. ako subdodávateľ je zároveň právny zástupca žalobcu v konaní pred daňovým úradom. To znamená, že keď dodávateľ a žalobca sú prepojení jednou osobou, L.. P. V., žalobca musel byť oboznámený s činnosťou (poradenské, archivačné, sprostredkovateľské práce) dodávateľa, a teda disponoval aj dokladmi preukazujúcimi túto činnosť. Bolo teda jeho povinnosťou preukázať uskutočnenie deklarovaných prác hodnovernými dokladmi.

Súd v konaní podľa § 247 a nasl. O.s.p. po preskúmaní žalobou napadnutého rozhodnutia, oboznámení sa s administratívnymi spismi žalovaného a správneho orgánu prvého stupňa dospel k záveru, že žaloba nie je dôvodná.

Podľa potvrdení súdnych exekútorov JUDr. Ladislava Ágha zo dňa 05.11.2010 a JUDr. Václava Kunu zo dňa 09.11.2010 JUDr. P. V., P.. v rokoch 2008 - 2009 u nich ako klientov - odberateľov v rámci služieb im poskytovaných spoločnosťou RELAX, s.r.o. ako dodávateľom vykonával reálne poradenskú činnosť pre nich v oblastiach podnikateľského poradenstva, poradenstva a archívnickú činnosť a poradenstvo osobne v rozsahu a podľa potrieb i požiadaviek klienta - odberateľa.

Podľa zápisníc o miestnom zisťovaní vykonanom Daňovým úradom Bratislava I. dňa 06.12.2010 na exekútorskom úrade u JUDr. Ladislava Ágha, ďalej Daňovým úradom Bratislava III. dňa 06.12.2010 na exekútorskom úrade u JUDr. Ivana Luttera, a napokon vykonanom Daňovým úradom Senica dňa 08.12.2010 na exekútorskom úrade u JUDr. Václava Kunu boli tieto zápisnice vyhotovené v súvislosti s daňovými kontrolami za zdaňovacie obdobia roku 2009.

Podľa § 51 ods.1 písm.a) , b) zákona č. 511/1992 Zb. konanie ukončené právoplatným rozhodnutím okrem rozhodnutia, ktorým sa rozhodnutie zmenilo mimo odvolacieho konania (§ 53 ods.3) a rozhodnutia o námietke (§ 50 ods.3) , sa obnoví na žiadosť účastníka konania alebo z úradnej moci, ak vyšli najavo nové skutočnosti, alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na výrok rozhodnutia a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia účastníka konania, alebo rozhodnutie bolo vydané na základe dôkazov, ktoré sa ukázali ako nepravdivé, alebo rozhodnutie sa dosiahlo trestným činom.

Obnovu konania povoľuje alebo nariaďuje správca dane. Ak rozhodol v poslednom stupni iný orgán ako správca dane, povoľuje alebo nariaďuje obnovu konania tento orgán (§ 52 ods.1 citovaného zákona) .

Súd sa v konaní nemohol zaoberať otázkou, či bol daný dôvod na obnovu konania podľa § 51 ods.1 písm.b) zákona č. 511/1993 Zb., pretože žalobca v návrhu na obnovu konania a ani v odvolaní proti rozhodnutiu správneho orgánu prvého stupňa skutkovo tento dôvod obnovy nevymedzil, nekonkretizoval dôkazy, o ktoré sa opieralo rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa, ktoré sa ukázali ako nepravdivé. V súvislosti s týmto dôvodom obnovy konania žalobca v podaní zo dňa 05.01.2011 iba upozornil na dôkazy, ktoré pripojil k svojmu odvolaniu smerujúcemu proti dodatočnému platobnému výmeru Daňového úradu U. nad V. č. 711/230/20562/10/Kov zo dňa 07.10.2010. Týmito listinnými dôkazmi sa Daňový úrad U. nad V. nemohol zaoberať pred vydaním svojho rozhodnutia zo dňa 07.10.2010, pretože boli pripojené až k odvolaniu smerujúcemu proti tomuto rozhodnutiu. Nebola tu teda splnená základná podmienka v zmysle § 51 ods.1 písm.b/ zákona č. 511/1992 Zb., t.j. aby rozhodnutie Daňového úradu U. nad V. zo dňa 07.10.2010 bolo vydané na základe týchto dôkazov.

Dôvod obnovy podľa § 51 ods.1 písm.a) zákona č. 511/1992 Zb. je daný, ak sú súčasne splnené tieto zákonné podmienky:

- existencia nových skutočností alebo dôkazov, ktoré vyšli najavo dodatočne po právoplatne ukončenom daňovom konaní,

- musí ísť o také skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na rozhodnutie,

- tieto skutočnosti a dôkazy sa navyše nemohli uplatniť v daňovom konaní bez zavinenia účastníka konania.

Podľa názoru súdu nebola v tomto prípade splnená ani jedna podmienka pre naplnenie tohto dôvodu obnovy konania.

Dôkazy uvedené žalobcom v návrhu na obnovu konania, ktoré mali byť novými dôkazmi a mali odôvodňovať povolenie obnovy konania nevyšli najavo po právoplatnom ukončení daňového konania vedeného Daňovým úradom U. nad V.. Skutočnosti vyplývajúce z obsahu potvrdení súdnych exekútorov JUDr. Ladislava Ágha a JUDr. Václava Kunu, boli známe daňovému subjektu už v čase výkonu daňovej kontroly, pretože žalobca v daňovom konaní tvrdil, že predmetné služby boli súdnym exekútorom poskytnuté dodávateľom Z. F. P..V.. M. (JUDr. P. V., P..) . Nie je rozhodujúce, kedy potvrdenie o skutočnostiach známych žalobcovi bolo vyhotovené. Skutočnosti tvrdené žalobcom boli známe žalobcovi už pred vydaním rozhodnutia Daňového úradu U. nad V. zo daň 07.10.2010.

Nové dôkazy musia mať takú kvalitu, že v prípade ich uplatnenia v pôvodnom konaní objektívne mohli zmeniť názor správneho orgánu na rozhodnutie vo veci. V prípade, ak by tieto potvrdenia súdnych exekútorov boli vydané pred vydaním rozhodnutia zo dňa 07.10.2010, nemohli mať vplyv na vydanie rozhodnutia zo dňa 07.10.2010, pretože správcovi dane tieto skutočnosti boli známe z tvrdení žalobcu.

Napokon nebola naplnená ani tretia podmienka pre preukázanie tohto dôvodu obnovy konania, t.j. neuplatnenie dôkazov v konaní bez zavinenia účastníka konania. Žalobcovi nič nebránilo v tom, aby potvrdenia súdnych exekútorov o skutočnostiach uvedených v týchto potvrdeniach zabezpečil a predložil pred vydaním rozhodnutia zo dňa 07.10.2010.

Zápisnice o miestnych zisťovaniach vykonaných daňovými úradmi u už menovaných súdnych exekútoroch nebolo možné hodnotiť ako skutočnosti alebo dôkazy v zmysle § 51 ods.1 písm.a) zákona č. 511/1992 Zb., pretože zápisnice o miestnych zisťovaniach sa týkali výkonu daňových kontrol u súdnych exekútoroch za rok 2009, t.j. nie za zdaňovacie obdobie I. štvrťrok 2008.

Žalobca vo vzťahu k predmetu konania - rozhodovanie o návrhu na povolenie obnovy konania podľa § 51 ods.1 písm.a) , b) zákona č. 511/1992 Zb. v žalobe svoje žalobné námietky nekonkretizoval. Iba všeobecne tvrdil, že nepovolením obnovy konania bol ukrátený na svojich právach. Všetky žalobcom uplatnené žalobné námietky sa netýkajú uvedeného predmetu konania, ale týkajú sa daňového konania

ukončeného vydaním rozhodnutia Daňového úradu U. nad V. zo dňa 07.10.2010. Týmito žalobnými námietkami sa súd v tomto konaní nemohol zaoberať. Uplatnené žalobné dôvody musia byť vymedzené predmetom konania, t.j. žalobné dôvody sa musia týkať rozhodnutia, ktoré žalobca napadol žalobou. Iba v takom prípade sa nimi musí súd zaoberať. Ak táto podmienka nie je splnená, súd sa žalobnými dôvodmi nezaoberá, pretože zákonnosť rozhodnutia možno skúmať len na základe žalobných námietok, ktorých obsahom je tvrdenie o nezákonnosti napadnutého správneho rozhodnutia.

Z týchto dôvodov sa súd žalobnými námietkami, ktorých obsahom sú tvrdenia žalobcu o nezákonnosti postupu Daňového úradu U. nad V. v konaní ukončenom vydaním rozhodnutia zo dňa 07.10.2010 č. 711/230/20562/10/Kov nemohol zaoberať.

Krajský súd žalobou napadnuté rozhodnutie považuje za vydané v súlade so zákonom, a preto žalobu podľa § 250j ods.1 O.s.p. zamietol.

Neúspešnému žalobcovi súd nepriznal právo na náhradu trov konania (§ 250k ods.1 O.s.p.) .

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods.1 O.s.p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.