KSKE 6 S 83/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 S 83/2011

KS v Košiciach, dátum 21.03.2012, sp.zn. KSKE 6 S 83/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6S/83/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200703 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Konček ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200703.3

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobkyne: T. W., nar. XX.XX.XXXX, žena, štátna príslušnosť Č., prechodný pobyt na území Slovenskej republiky na adrese Q. Č.. XXX, E. - X., zastúpená JUDr. Alexandrom Milkom, advokátom, ul. Cyrila a Metoda 4, 048 01 Rožňava, proti žalovanému: Oddelenie cudzineckej polície Policajného zboru Košice, Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Prešov, Úrad hraničnej a cudzineckej polície MV SR, Trieda SNP č. 35, Košice, o žalobe žalobcu proti rozhodnutiu žalovaného zo dňa 30.03.2011, č. UHCP-PO-CP-KE-KP-22-044/2011, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobou zo dňa 02.08.2011, podanou na poštovú prepravu v ten istý deň a doručenou Krajskému súdu v Košiciach dňa 04.08.2011 a následne doplnenou podaním zo dňa 06.09.2011, doručeným súdu dňa 09.09.2011 sa žalobkyňa domáhala zrušenia rozhodnutia žalovaného č. UHCP-PO-CP-KE- KP-22-044/2011 zo dňa 30.03.2011 a vrátenia tomuto veci na ďalšie konanie. Zároveň žiadala zaviazať žalovaného nahradiť jej všetky trovy konania, vrátane trov právneho zastúpenia.

Postup súdu v konaní o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov je upravený v druhej hlave, piatej časti O.s.p. (§ 247 až § 250k O.s.p.) .

Podľa § 247 ods. 2 O.s.p., pri rozhodnutí správneho orgánu vydaného v správnom konaní je predpokladom postupu podľa tejto hlavy, aby išlo o rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, nadobudlo právoplatnosť.

Podľa § 250d ods. 3, veta prvá O.s.p., súd uznesením konanie zastaví, ak sa žaloba podala oneskorene, ak ju podala neoprávnená osoba, ak smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nemôže byť predmetom preskúmavania súdom, ak žalobca neodstránil vady žaloby, ktorých odstránenie súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu žaloby, alebo ak žalobca nie je zastúpený podľa § 250a alebo ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods. 2) .

Z obsahu rozhodnutia Oddelenia cudzineckej polície Policajného zboru Košice, Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Prešov, Úradu hraničnej a cudzineckej polície MV SR zo dňa 30.03.2011, č. UHCP-PO-CP-KE-KP-22-044/2011, aj z obsahu jeho správneho poučenia spočívajúceho v možnosti podať proti rozhodnutiu v lehote 15 dní od jeho doručenia odvolanie, vyvodil súd záver, že sa jedná o prvostupňové rozhodnutie správneho orgánu, ktoré nadobudlo právoplatnosť, pretože uvedené

žalované rozhodnutie sa stalo právoplatným v dôsledku oneskorene podaného riadneho opravného prostriedku, čo sám žalobca uznáva v podaní zo dňa 06.09.2011 (druhá strana, druhý odsek) , ktorý riadny opravný prostriedok proti rozhodnutiu bol prípustný, a preto toto rozhodnutie nadobúda status rozhodnutia, ktoré vzhľadom na ust. § 247 ods. 2 O.s.p. z toho dôvodu nie je spôsobilé byť predmetom súdneho prieskumu pre nevyčerpanie riadneho opravného prostriedku, ktorý sa preň pripúšťa.

Preto súd z uvedeného dôvodu podľa citovaného ust. § 250d ods. 3 veta prvá O.s.p. konanie pomerom hlasov 3 : 0 zastavil.

V konaní o preskúmanie rozhodnutia orgánu verejnej správy sa poplatok vráti, ak sa návrh na začatie konania vzal späť pred prejednaním veci alebo ak bolo konanie zastavené z dôvodu, že účastník nebol v konaní riadne zastúpený (§ 11 ods. 3 posledná veta zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov) .

O trovách konania súd rozhodol na základe ust. § 246c ods. 1 prvá veta O.s.p. s použitím ust. § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania, pretože konanie bolo zastavené.

Vo veci senát rozhodol pomerom hlasov 3 : 0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia, pričom odvolanie musí byť písomné a v takom počte vyhotovení, aby jeden rovnopis ostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napadá, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.