KSKE 6 S 95/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 S 95/2012

KS v Košiciach, dátum 13.09.2012, sp.zn. KSKE 6 S 95/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6S/95/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200478 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Baranová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200478.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v právnej veci žalobcu LI JETIX s.r.o. Streda nad Bodrogom, so sídlom Okružná 372/22, Streda nad Bodrogom, IČO: 44 019 408, právne zastúpeného JUDr. Martinou Gombosovou, advokátkou so sídlom v Košiciach, Moldavská cesta 21/A, proti žalovanému Daňovému úradu Košice, Rozvojová 2, Košice, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č.9818301/1/299031/2012 zo dňa 02.03.2012, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobou zo dňa 09.05.2012 sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 02.03.2012 č. 9818301/1/299031/2012, ktorým tento podľa § 29 ods.1 zákona č. 563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov nevyhovel jeho žiadosti zo dňa 08.02.2012 o odpustenie zmeškania lehoty na podanie odvolania voči rozhodnutiu č. 738/230/18334/11/PekZ zo dňa 20.07.2011 z dôvodu, že žiadateľ nedodržal tridsaťdňovú lehotu stanovenú zákonom na podanie žiadosti o odpustenie zmeškanej lehoty, v zákonom určenej tridsaťdňovej lehote neurobil aj zmeškaný úkon a nepredložil existenciu dôležitých dôvodov na predĺženie tejto zmeškanej lehoty.

Podľa § 8 ods.1 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov, poplatok za podanie návrhu alebo žiadosti, poplatok za uplatnenie námietky zaujatosti v konkurznom konaní alebo reštrukturalizačnom konaní podľa osobitného predpisu a poplatok za konanie o dedičstve je splatný vznikom poplatkovej povinnosti.

Výška súdneho poplatku z návrhu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy na základe žaloby je 66,-- eur (položka 10 písm.a/ Sadzobníka súdnych poplatkov, ktorý je prílohou k zákonu č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov) .

Výzvou zo dňa 22.05.2012, doručenou právnej zástupkyni žalobcu dňa 30.05.2012, bol tento vyzvaný, aby v zákonnej 10-dňovej lehote, t.j. do dňa 11.06.2012, uhradil predpísaný súdny poplatok.

Žalobca v určenej lehote súdny poplatok neuhradil.

Súd zaplatenie súdneho poplatku márne urgoval dňa 12.07.2012.

Podľa § 10 ods.1 citovaného zákona ak nebol zaplatený poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania, odvolania alebo dovolania, súd vyzve poplatníka, aby poplatok zaplatil v lehote desiatich dní od doručenia výzvy, ak aj napriek výzve poplatok nebol zaplatený v lehote, súd konanie zastaví. O následkoch nezaplatenia poplatku musí byť poplatník vo výzve poučený.

Podľa § 10 ods.3 citovaného zákona súd zruší uznesenie o zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku, ak poplatník zaplatí súdny poplatok do konca lehoty na podanie odvolania.

Keďže žalobca neuhradil súdny poplatok v zákonom stanovenej lehote, súd rozhodol v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

Súd rozhodol o trovách konania v zmysle ustanovenia § 146 ods.1 písm.c) , § 246c O.s.p., podľa ktorých žiadny z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach. V odvolaní sa musí popri všeobecných náležitostiach podľa (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa rozhodnutie napáda, v čom sa rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.