KSKE 6 Sd 1/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 Sd 1/2012

KS v Košiciach, dátum 19.03.2012, sp.zn. KSKE 6 Sd 1/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Sd/1/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200022 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200022.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa: M.. U. A., G.. XX. U. XXXX, K. V. V., Y.. C. X, M., zastúpeného J. Š., Š.C. X, M., proti odporcovi: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29.augusta č. 8, Bratislava, o sirotský dôchodok, takto

r o z h o d o l :

Konanie zastavuje.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľ podaním zo dňa 18.10.2011 žiadal preskúmať rozhodnutie odporcu č. XXX XXX XXXX X zo dňa 4.11.2011.

Navrhovateľ vzal opravný prostriedok späť dňa 31.1.2012.

Podľa ust. § 250h ods. 2 O.s.p., navrhovateľ môže do rozhodnutia súdu vziať opravný prostriedok späť.

Podľa ust. § 250d ods. 3 súd konanie zastaví, ak navrhovateľ vzal opravný prostriedok späť.

O náhrade trov konania bolo rozhodnuté podľa ust. § 250l ods. 2, § 146 ods.1 písm.c/ O.s.p., teda žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Krajskom súde v Košiciach.