KSKE 6 Sd 12/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 Sd 12/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Sd/12/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200143 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200143.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Juditou Jurákovou v právnej veci navrhovateľky: Z. F., U. X, M., proti odporcovi: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporcu č. XXX XXX XXXX zo dňa 8.12.2011.

Účastníkom sa nepriznáva právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Podaným opravným prostriedkom zo dňa 8.2.2012 sa navrhovateľka domáhala zrušenia rozhodnutia odporcu č. XXX XXX XXXX zo dňa 8.12.2011.

V dôvodoch opravného prostriedku uviedla, že priznaná výška invalidného dôchodku 257,60 Eur nepostačuje na pokrytie jej základných životných potrieb, žiada o jeho prepočet.

Súd preskúmal napadnuté rozhodnutie odporcu podľa ust. § 250l a nasl. O.s.p. (Občiansky súdny poriadok) a dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľky nebol dôvodný.

Podľa ust. § 82 ods.1 zákona o sociálnom poistení, dôchodkové dávky vyplácané k 1.1. príslušného kalendárneho roka a dôchodkové dávky priznané od 1.1. do 31.2. príslušného kalendárneho roka sa zvyšujú v závislosti od priemerného medziročného rastu spotrebiteľských cien a od medziročného rastu priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázaných štatistickým úradom za prvý polrok kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku. Príslušný kalendárny rok je rok, v ktorom sa zvýšenie dôchodkových dávok vykonáva, ak tento zákon neustanovuje inak.

Podľa ust. § 82 ods.2 citovaného zákona o sociálnom poistení, dôchodkové dávky sa zvyšujú od 1.1. príslušného kalendárneho roka o percento určené ako súčet jednej polovice rastu priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistených podľa § 82 ods.1 cit. zákona. Percento zvýšenia dôchodkovej dávky sa ustanoví opatrením, ktoré vydá ministerstvo podľa údajov štatistického úradu a vyhlási jeho úplné znenie uverejnením v Zbierke zákonov, najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku. Dôchodkové dávky, ktoré sú priznané od 1.1. do 31.12. príslušného kalendárneho roka, sa zvyšujú odo dňa ich priznania.

Na zvýšenie dôchodkovej dávky je rozhodujúca mesačná suma dôchodkovej dávky vyplácaná ku dňu, od ktorého sa zvyšuje /§ 82 ods.3 cit. zákona/.

V prípade navrhovateľky, bol s účinnosťou od 1.1.2012 zvýšený invalidný dôchodok na sumu 257,60 Eur, čím jej bol zvýšený predchádzajúci dôchodok o 3,3 % - 8,30 Eur, v súlade s Opatrením č. 344/2011 Z.z., vydaného Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Navrhovateľka poberala starobný dôchodok na základe rozhodnutia odporcu č. XXX XXX XXXX zo dňa 31.10.2005, ktorý bol nižší ako invalidný dôchodok, preto pre účely dôchodkových dávok sa vypláca dôchodok vyšší, teda v tomto prípade invalidný dôchodok /§ 81 ods.2 zákona o sociálnom poistení/.

S ohľadom na vyššie uvedené, výpočet invalidného dôchodku navrhovateľky bol stanovený správne, v súlade s ďalšou valorizáciou dôchodku podľa Opatrenia MPSVaR SR č. 344/2011 Z.z.

Podľa ust. § 250q ods. 2 prvá veta O.s.p., o opravnom prostriedku súd rozhodne rozsudkom, ktorým preskúmané rozhodnutie buď potvrdí alebo ho zruší a vráti na ďalšie konanie.

Na základe vyššie uvedených zákonných ustanovení, súd rozhodnutie odporcu potvrdil.

Účastníkom konania nepriznal právo na náhradu trov konania, podľa ust. § 250l ods. 2, § 250k ods. 1 prvá veta O.s.p., keďže navrhovateľka nebola v konaní úspešná a odporcovi trovy konania nevznikli.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.