KSKE 6 Sd 13/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 Sd 13/2012

KS v Košiciach, dátum 11.04.2012, sp.zn. KSKE 6 Sd 13/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Sd/13/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200156 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200156.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Juditou Jurákovou v právnej veci navrhovateľa: R.. Š. A., R. X, X., proti odporcovi Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o starobný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporcu č. XXX XXX XXXX zo dňa 22.12.2011, v spojení so zmenovým rozhodnutím č. XXX XXX XXXX zo dňa 13.2.2012.

Účastníkom sa nepriznáva právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozhodnutím č. XXX XXX XXXX zo dňa 22.12.2011, odporca podľa § 65 a § 82 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, v znení nesk. predpisov, priznal navrhovateľovi starobný dôchodok v sume 932,50 EUR, v nadväznosti na ust. § 82 citovaného zákona o sociálnom poistení a Opatrenia MPSVaR SR č. 344/2011 Z.z.

Odporca na základe podaného opravného prostriedku navrhovateľa, vydal dňa 13.2.2012 rozhodnutie pod č. XXX XXX XXXX, podľa § 65, § 112 ods. 3 a 6 a § 82 zákona o sociálnom poistení, na základe ktorého sa mu upravil starobný dôchodok v správnej výške, na sumu 928, 80 EUR.

Odporca v opravnom prostriedku uviedol, že v pôvodnom rozhodnutí zo dňa 22.12.2011 nebol správne uvedený rok 2002.

Súd preskúmal obidve rozhodnutia odporcu podľa ust. § 250l ods. 1 a nasl. O.s.p. a zistil, že opravný prostriedok navrhovateľa bol dôvodný.

Vzhľadom na vydanie zmenového rozhodnutia, ktorým bolo rozhodnutie odporcu zo dňa 22.12.2011 napravené, súd konštatuje, že výpočet starobného dôchodku podľa rozhodnutia odporcu č. XXX XXX XXXX zo dňa 13.2.2012 bol vydaný v súlade s platnou právnou úpravou, po zohľadnení námietok navrhovateľa v plnom rozsahu a preto nebol daný dôvod na zrušenie obidvoch rozhodnutí.

Podľa ust. § 250q ods. 2 prvá veta O.s.p., o opravnom prostriedku rozhodne súd rozsudkom, ktorým preskúmané rozhodnutie buď potvrdí alebo ho zruší a vráti na ďalšie konanie.

Na základe vyššie citovaného zákonného ustanovenia, súd rozhodnutia odporcu potvrdil.

O náhrade trov konania bolo rozhodnuté podľa ust. § 250l ods. 2, § 250k ods. 1 prvá veta O.s.p., účastníkom trovy konania nevznikli, preto im neboli súdom priznané.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.