KSKE 6 Sd 14/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Sd/14/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200170 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200170.3

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Juditou Jurákovou v právnej veci navrhovateľa: E. Z., B. XXX/XX, F., proti odporcovi: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporcu č. XXX XXX XXXX X zo dňa 15.12.2011.

Účastníkom sa nepriznáva právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím odporcu č. XXX XXX XXXX X zo dňa 15.12.2011 bola podľa ust. § 70 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení nesk. predpisov, zamietnutá žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok.

V dôvodoch rozhodnutia odporca uviedol, že podľa ust. § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení /ďalej len zákon o sociálnom poistení /, poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 zákona o sociálnom poistení a ku dňu vzniku invalidity nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa ust. § 71 ods. 1 cit. zákona o sociálnom poistení, poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Navrhovateľ nedosiahol zákonnú hranicu miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, čo potvrdzuje lekárska správa zo dňa 14.11.2011.

V zákonnej lehote podal opravný prostriedok navrhovateľ, v ktorom opísal svoj zdravotný stav, pre ktorý nemôže sa zamestnať. Jeho zdravotný stav je vážny.

Súd preskúmal opravný prostriedok navrhovateľa, po oboznámení sa s obsahom administratívneho a dávkového spisu podľa ust. § 250l ods. 1 a nasl. O.s.p., a zistil, že nebol daný dôvod na zrušenie napadnutého rozhodnutia.

Navrhovateľ bola opakovane posudzovaný dňa 23.5.2012, z dôvodu podaného opravného prostriedku.

Rozhodujúcim zdravotným postihnutím u navrhovateľa je ochorenie podľa prílohy č.4 k zákonu č.461/2003 Z.z., ktorého miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je v rozpätí od 35 do 45 %. Navrhovateľ má stanovenú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 35 %. Z celkového posudku vyplýva, že z hľadiska dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu t.č. nie je dôvodné priznať invaliditu.

Navrhovateľ na pojednávaní konanom dňa 20.9.2012 nepredložil ďalšie lekárske správy, ktoré by opodstatňovali navýšenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Z vyššie uvedených zákonných ustanovení vyplýva, že u navrhovateľa nedošlo k splneniu zákonnej podmienky pre priznanie invalidného dôchodku podľa ust. §§ 70, 71 zákona o sociálnom poistení.

Podľa ust. § 71 ods. 4 cit. zákona o sociálnom poistení v platnom znení, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe

a/ lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby a

b/ komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí /§ 71 ods. 6 cit. zákona o sociálnom poistení/.

V prípade navrhovateľa, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí bude ovplyvňovať výšku miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, bude potrebné v ďalšom postupovať podľa ust. § 71 ods. 10 cit. zákona o sociálnom poistení, aj s ohľadom na recidívu alebo zhoršenie zdravotného stavu.

Podľa ust. § 250q ods. 2 prvá veta O.s.p., o opravnom prostriedku rozhodne súd rozsudkom, ktorým preskúmané rozhodnutie buď potvrdí alebo ho zruší a vráti na ďalšie konanie.

Vzhľadom na vyššie uvedený skutkový a právny stav, súd rozhodnutie odporcu potvrdil.

O náhrade trov konania bolo rozhodnuté podľa ust. § 250l ods. 2, § 250k ods. 1 prvá veta O.s.p., navrhovateľ nebol v konaní úspešný, odporcovi trovy nevznikli, preto súd účastníkom nepriznal právo na náhradu trov konania.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.